Osoba samotnie wychowująca dziecko


Jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko? Sprawdź, co musisz zrobić

Warunki rozliczenia osób samotnie wychowujących dziecko

Z wnioskiem o rozliczenie w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci możesz wystąpić, jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i jednocześnie jesteś:

 • panną albo kawalerem,
 • wdową albo wdowcem,
 • rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
 • osobą w związku małżeńskim, a Twój małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Jeżeli jesteś jedną z tych osób to możesz skorzystać z rozliczenia, które jest przewidziane dla osób samotnie wychowujących dzieci, jeśli w roku podatkowym łącznie spełniałeś warunki:

 1. samotnie wychowywałeś dzieci:
  1. małoletnie, lub
  2. które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną - bez względu na ich wiek, lub
  3. które uczą się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych lub wyższych, w Polsce oraz poza granicami kraju i nie ukończyły 25. roku życia – jeżeli w roku podatkowym:
   1. nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, dochodów z kapitałów pieniężnych lub
   2. nie uzyskały przychodów zwolnionych z opodatkowania w ramach „ulgi dla młodych”,
    - w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł; do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów z renty rodzinnej a także przychodów zwolnionych na przykład alimentów, stypendiów;
 2. nikt z was (ani ty ani dzieci) w roku podatkowym:
  1. nie był opodatkowany podatkiem liniowym lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem przychodów z najmu/dzierżawy prowadzonych poza działalnością gospodarczą) – w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
  2. nie podlegał opodatkowaniu na zasadach, które określa ustawa o podatku tonażowym lub ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych;
 3. wyraziłeś chęć opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w zeznaniu podatkowym.

Podstawą opodatkowania jest suma dochodów, po pomniejszeniu o przysługujące odliczenia i ulgi np. składki na ubezpieczenia społeczne, darowizny, ulgę rehabilitacyjną, ulgę termomodernizacyjną.

Podatek określasz w podwójnej wysokości podatku, który obliczyłeś od połowy swoich dochodów.

Do sumy dochodów nie doliczasz przychodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym np. dywidend.

Twoje pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu jest obowiązane do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności - bez względu na ich wysokość.

Zasady i sposób opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci możesz stosować również, jeżeli:

 • Twoje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych jest w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej oraz
 • osiągnąłeś podlegające opodatkowaniu w Polsce przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym; całkowite przychody to przychody osiągnięte ze wszystkich źródeł przychodów (także przychody zwolnione z opodatkowania), bez względu na miejsce ich położenia, oraz
 • Twoje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych udokumentujesz certyfikatem rezydencji oraz
 • z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, wynika podstawa prawna do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym masz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)