Rozliczenie dochodów zagranicznych


Otrzymujesz dochody za granicą? Sprawdź, jak się rozliczyć i z jakich ulg możesz skorzystać

Rezydencja podatkowa

Jeśli uzyskujesz dochody za granicą, powinieneś określić, w jakim kraju masz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową). Pozwoli ci to ustalić, czy musisz płacić podatki w Polsce.

Jeśli nie jesteś rezydentem podatkowym w Polsce (jesteś tzw. nierezydentem), wówczas rozliczasz się z urzędem skarbowym tylko z dochodów osiąganych w Polsce. Podlegasz wtedy tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Jeśli jednak jesteś polskim rezydentem podatkowym, to wszelkie dochody, niezależnie od tego, w jakim kraju je uzyskałeś, powinieneś rozliczyć w Polsce. Podlegasz wtedy tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Za polskiego rezydenta podatkowego będziesz uznany, jeżeli:

 • posiadasz na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywasz na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeśli zostałeś uznany za rezydenta podatkowego przez dwa państwa i z krajem, z którego osiągasz dochody, Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, twoje miejsce zamieszkania określa się zgodnie z zasadami przewidzianymi w tej umowie.

Więcej informacji dotyczących zasad ustalania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych z 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce.

Opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Jeżeli, jako polski rezydent podatkowy, osiągasz dochody z pracy za granicą - dochody te są opodatkowane nie tylko w Polsce, lecz także w kraju ich uzyskania.

Od tej ogólnej zasady opodatkowania wynagrodzenia dochodów z pracy za granicą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują wyjątek – są sytuacje, gdy wynagrodzenie za pracę, którą wykonujesz w drugim państwie może być opodatkowane tylko w Polsce. Aby tak było, muszą być równocześnie spełnione trzy warunki:

 • przebywasz w drugim państwie nie dłużej niż przez określony czas (najczęściej jest to 183 dni w roku kalendarzowym lub w ciągu kolejnych 12 miesięcy, liczone od dnia przybycia do tego państwa),
 • wynagrodzenie jest ponoszone przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca lub siedziby w drugim państwie,
 • wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie.

Jeśli nie jest spełniony którykolwiek z tych warunków, wówczas twoje wynagrodzenie może być opodatkowane zarówno w państwie, w którym praca jest wykonywana, jak i w państwie, którego jesteś rezydentem.

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania uzyskanych przez ciebie dochodów (raz - za granicą, tj. w państwie źródła, a drugi raz - w Polsce, w państwie rezydencji), stosujesz jedną z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania, tj. metodę:

 • wyłączenia z progresją lub
 • proporcjonalnego odliczenia.

O tym, która z metod ma zastosowanie w twoim przypadku decydują:

 • przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – jeżeli z krajem, z którego uzyskujesz dochody Polska zawarła taką umowę,
 • przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jeżeli z krajem, z którego uzyskujesz dochody Polska nie zawarła umowy.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zawarła Polska znajdziesz w Wykazie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Warto wiedzieć: Polska przystąpiła do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., podpisanej w Paryżu dnia 7 czerwca 2017 r. (zwanej dalej: „Konwencją MLI”). Konwencja ta zmieniła wiele umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sprawdź koniecznie, czy i w jaki sposób Konwencja MLI wpłynęła na umowę, która ciebie interesuje. Pomocny w tym zakresie będzie przygotowany tekst syntetyczny. Materiał ten zawiera informacje, które mają na celu zobrazowanie wpływu Konwencji MLI na daną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Więcej informacji o Konwencji MLI, zasadach jej działania i wpływie na polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania znajdziesz w zakładce Konwencja MLI.

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją może mieć zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy z krajem, z którego uzyskujesz dochody Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Taką metodę przewiduje m.in. umowa z Niemcami.

Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że dochód osiągnięty za granicą jest wyłączony z podstawy opodatkowania w Polsce. Jego wysokość ma jednak wpływ na ustalenie stawki podatku od pozostałych dochodów, które podlegają opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej.

Oznacza to, że:

 • jeżeli uzyskujesz dochody wyłącznie za granicą i są one zwolnione w Polsce od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – nie musisz składać zeznania,
 • poza dochodami zagranicznymi uzyskujesz również dochody, które podlegają opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej albo poza dochodami zagranicznymi nie masz innych dochodów, ale chcesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem – masz obowiązek złożenia zeznania i rozliczenia dochodów według metody wyłączenia z progresją.

Przykład obliczenia podatku według metody wyłączenia z progresją

a)

dochód uzyskany w Polsce

=

40 000 zł

b)

dochód uzyskany za granicą

=

50 000 zł

c)

razem dochód (a + b)

=

90 000 zł

d)

podatek polski wg skali podatkowej od 90.000 zł

=

7200 zł

e)

stopa procentowa (d : c x 100)

=

8%

f)

podatek do zapłacenia w Polsce (e x a):
8% x 40 000 zł
minus zaliczki pobrane w Polsce

=

3200 zł

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Metoda proporcjonalnego odliczenia ma zastosowanie w sytuacji, gdy:

 • z krajem, z którego uzyskujesz dochody Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i twoje dochody nie są zwolnione od podatku na podstawie tej umowy,
 • z krajem, z którego uzyskujesz dochody Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Taką metodę przewiduje m.in. umowa z Holandią i ze Stanami Zjednoczonymi.

Metoda proporcjonalnego odliczenia oznacza, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego w Polsce podatku odliczasz podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Oznacza to, że jeżeli:

 • uzyskujesz dochody za granicą i nie są one zwolnione w Polsce od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo
 • uzyskujesz dochody z kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

- masz obowiązek złożenia zeznania bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy uzyskałeś również inne dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej.

Jeżeli przebywasz czasowo za granicą i osiągasz dochody z wykonywanej tam pracy, masz dodatkowo obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 12% tych dochodów (możesz również zastosować wyższą stawkę wynikającą ze skali podatkowej). Pierwszą zaliczkę powinieneś wpłacić w terminie do 20 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym wróciłeś do kraju. Przy wpłaceniu zaliczki możesz również odliczyć - w odpowiedniej proporcji - podatek zapłacony za granicą.

Jeżeli termin płatności zaliczki przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek wpłacisz w terminie złożenia zeznania.

Przykład obliczenia podatku według metody proporcjonalnego odliczenia

a)

dochód uzyskany w Polsce

=

40 000 zł

b)

dochód uzyskany za granicą

=

50 000 zł

c)

podatek zapłacony za granicą

=

5000 zł

d)

razem dochód (a + b)

=

90 000 zł

e)

podatek polski wg skali podatkowej
od 90 000 zł

=

7200 zł

f)

limit podatku zapłaconego za granicą do odliczenia od podatku polskiego
7200 zł x 50 000 zł : 90 000 zł

=

4000 zł

g)

podatek zagraniczny podlegający odliczeniu od podatku polskiego

=

4000 zł

h)

podatek do zapłacenia w Polsce (e – g):
7200 zł – 4000 zł
minus zaliczki pobrane w Polsce

=

3200 zł

Jakie zeznanie złożyć

Składasz PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG - jeżeli uzyskałeś dochody z zagranicy:

 • które są w Polsce zwolnione od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale uzyskałeś również inne dochody podlegające w Polsce opodatkowaniu według skali podatkowej albo chcesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub
 • które nie są w Polsce zwolnione od opodatkowania.

Załącznik składasz odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu.

Rozliczenie z małżonkiem

Jeżeli spełniacie pozostałe warunki, aby rozliczyć się wspólnie, możesz złożyć wspólne zeznanie z małżonkiem.

Sprawdź, kiedy możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Z jakich ulg mogę skorzystać

Ulga na dziecko

Ulga na Internet

Wpłaty na IKZE

Ulga rehabilitacyjna

Ulga termomoderniz.

Ulga abolicyjna

Odliczenie darowizn

Składki społeczne

Ulga na zabytki

Ulga dla inwestujących w ASI

Jak i gdzie złożyć zeznanie

Zeznanie możesz złożyć w formie:

 • elektronicznej,
 • papierowej.

Papierowo

Zeznanie w formie papierowej możesz złożyć w urzędzie skarbowym.

Możesz też przesłać je pocztą - najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zwróć uwagę, aby zeznanie zostało nadane:

 • w placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej),
 • przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

Jeżeli przebywasz za granicą, wypełnione zeznanie podatkowe możesz złożyć w polskim urzędzie konsularnym przed upływem terminu do złożenia zeznania podatkowego.

Elektronicznie

Zeznanie w formie elektronicznej złożysz:

W jakim terminie złożyć zeznanie

Zeznanie składasz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Uwaga: Jeżeli złożysz zeznanie przed wyznaczonym terminem uznamy, że będzie ono złożone 15 lutego.

Jak podpisać zeznanie

Zeznanie składane papierowo

Zeznanie składane w formie papierowej podpisz własnoręcznie.

Zeznanie składane przez Twój e-PIT

Jeśli chcesz złożyć zeznanie elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, zaloguj się do serwisu e-Urząd Skarbowy przy użyciu:

 • login.gov.pl - czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej;
 • danych podatkowych - są to Twoje dane, takie jak Twój PESEL lub NIP i data urodzenia, kwota przychodu z rozliczenia za 2022 r., kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2023 r. (np. PIT-11), które potwierdzisz kwotą nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2022 r. Jeżeli chociaż jedna z tych kwot wynosi „0” (zero), będziesz mógł się zalogować do usługi Twój e-PIT wyłącznie przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel;
 • aplikacji mObywatel.

Po zalogowaniu, wysłanie zeznania przez usługę Twój e-PIT nie wymaga dodatkowej weryfikacji.

Zeznanie składane przez formularz interaktywny

Zeznania składane online przez formularz interaktywny w systemie e-Deklaracje możesz podpisać za pomocą:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego - to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,
 • danych autoryzujących – to bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Na takie dane autoryzujące składają się identyfikator PESEL lub NIP , imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu. Kwota przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Zeznanie składane przez pełnomocnika

Jeśli nie chcesz składać zeznania osobiście, może to zrobić za ciebie pełnomocnik. Zeznania składane przez pełnomocnika nie mogą być jednak podpisane danymi autoryzującymi.

Jeśli chcesz udzielić pełnomocnictwa do złożenia zeznania w formie papierowej, wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1P.
Możesz to zrobić:

 • papierowo – złóż go w swoim urzędzie skarbowym,
 • elektronicznie – przekaż przez ePUAP.

Jeśli chcesz udzielić pełnomocnictwa do przesłania elektronicznego zeznania, wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

  • papierowo – złóż go w swoim urzędzie skarbowym,
  • elektronicznie – przekaż przez ePUAP lub e-Urząd Skarbowy

Pamiętaj! Jedno pełnomocnictwo wystarczy do składania deklaracji we wszystkich urzędach skarbowych.

Ważne: Jeśli wysyłasz zeznanie w formie elektronicznej pamiętaj o wygenerowaniu i zachowaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Jest do dokument, który potwierdza, złożenie formularza w formie elektronicznej. Nie potrzebna jest tu żadna pieczątka urzędu skarbowego.

Pytania i odpowiedzi

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)

Ważne

Kiedy złożyć zeznanie

od 15 lutego
do 30 kwietnia

Jak złożyć zeznanie

Twój e-PIT
Wybierz
e-Deklaracje
Wybierz
Papierowo
Wybierz

Jak podpisać zeznanie

Login.gov.pl
Podpis kwalifikowany
Dane autoryzujące