Ulga abolicyjna


Podlegasz nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i uzyskujesz dochody zagraniczne? Sprawdź, bo może przysługuje ci ulga.

13.08.2021

Kto może skorzystać z ulgi

Jeśli jesteś polskim rezydentem podatkowym i uzyskujesz zagraniczne dochody (przychody):

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy
  • z działalności wykonywanej osobiście
  • z działalności gospodarczej, opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

podlegające opodatkowaniu w Polsce z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego, możesz skorzystać z ulgi.

Z ulgi nie skorzystasz, jeśli wskazane wyżej dochody (przychody) uzyskałeś w krajach i na terytoriach, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową albo w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (sytuacja bezumowna) i nie zapłaciłeś za granicą podatku.

Co to jest metoda odliczenia proporcjonalnego

Jest to jedna z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania stosowana w zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania lub w sytuacji bezumownej.

Metoda proporcjonalnego odliczenia oznacza, że dochód osiągany za granicą należy wykazać do opodatkowania w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Zasada rozliczania dochodów z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia została wypracowana na forum międzynarodowym i co do zasady jest stosowana w ten sam sposób przez wszystkie państwa członkowskie OECD.

Polska przystąpiła do Konwencji wielostronnej MLI, która zmienia w niektórych polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania metodę unikania podwójnego opodatkowania – z metody wyłączenia z progresją na metodę odliczenia proporcjonalnego.
Obowiązującą treść umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należy zatem ustalić z uwzględnieniem zmian wynikających z Konwencji MLI – przedstawiają to tzw. teksty syntetyczne, dostępne na stronie podatki.gov.pl w zakładce Podatkowa współpraca międzynarodowa.

Na czym polega ulga

Masz prawo odliczyć od podatku (pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne), podlegającą odliczeniu, kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Ulga abolicyjna = kwota podatku obliczonego według metody proporcjonalnego odliczenia – kwota podatku obliczonego według metody wyłączenia z progresją

Jaka jest wysokość ulgi

Do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. zastosowanie ma limit odliczenia.

Odliczenie od podatku nie może przekroczyć kwoty 1360 zł. 

Limit nie dotyczy dochodów (przychodów) osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Jak odliczyć ulgę

Ulgę możesz odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym: PIT-36, PIT-36L albo PIT-28. Wypełniasz także załączniki PIT/ZG, PIT/O.

Objaśnienia podatkowe z 10 sierpnia 2021 r.

Przedstawienie sposobu prawidłowego zastosowania ulgi abolicyjnej przy rozliczaniu podatku dochodowego od dochodów osób fizycznych osiąganych za granicą.