Ulga abolicyjna


Podlegasz nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i uzyskujesz dochody zagraniczne? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi

Dla kogo ulga

Jeśli podlegasz w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (jesteś polskim rezydentem podatkowym) i uzyskujesz określone dochody zagraniczne, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, możesz skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej.

Więcej informacji dotyczących ulgi abolicyjnej znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych z 10 sierpnia 2021 r.

Kiedy przysługuje ulga

Z ulgi abolicyjnej skorzystasz, jeśli uzyskujesz za granicą przychody (dochody):

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,
 • z działalności wykonywanej osobiście,
 • z działalności gospodarczej, opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

- do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.

Czym jest metoda odliczenia proporcjonalnego

Jest to jedna z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania, która może mieć zastosowanie, gdy:

 • z krajem, z którego uzyskujesz dochody Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i twoje dochody nie są zwolnione od podatku na podstawie tej umowy,
 • z krajem, z którego uzyskujesz dochody Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Metoda proporcjonalnego odliczenia oznacza, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego w Polsce podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Więcej informacji dotyczących ulgi abolicyjnej znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych z 10 sierpnia 2021 r.

Jak obliczyć ulgę

W celu obliczenia ulgi abolicyjnej powinieneś porównać kwotę podatku obliczonego według metody odliczenia proporcjonalnego z kwotą podatku, jaki musiałbyś zapłacić, gdyby do Twoich dochodów zagranicznych miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją.

Ulga abolicyjna = kwota podatku obliczonego według metody proporcjonalnego odliczenia – kwota podatku obliczonego według metody wyłączenia z progresją

Począwszy od rozliczenia za 2021 r. ulga abolicyjna jest limitowana. Wysokość dokonywanego przez ciebie odliczenia nie może przekroczyć kwoty 1.360 zł, przy czym limit ten nie dotyczy dochodów (przychodów) osiąganych z następujących źródeł:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT,
 • z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej),
 • na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych).

- wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Więcej informacji dotyczących obliczania ulgi abolicyjnej znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych z 10 sierpnia 2021 r.

Jakie zeznanie złożyć

Ulgę odliczasz od podatku. Wykaż ją w:

 • załączniku PIT/O i
 • składanym przez ciebie zeznaniu rocznym: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS albo PIT-28 i PIT-28S.
Więcej informacji dotyczących ulgi abolicyjnej znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych z 10 sierpnia 2021 r.

Pytania i odpowiedzi

Podstawa prawna

 • art. 27g ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy PIT)

 • art. 13a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawy o ryczałcie)