Ulga IKZE


Dokonujesz wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)? Sprawdź, jak skorzystać z ulgi IKZE

Dla kogo ulga

Od 1 stycznia 2012 r. możesz gromadzić środki pieniężne (inwestować je) w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Wpłaty na IKZE - do wysokości, która jest określona w przepisach ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego - możesz odliczyć od:

 • dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej,
 • dochodu, który jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%),
 • przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Kiedy przysługuje ulga

Ulga przysługuje ci, jeśli w trakcie roku dokonałeś wpłat na IKZE.

Limit ulgi

Wysokość wpłat na IKZE określa art. 13a ust. 1 - 4 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Zgodnie z tymi przepisami wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć kwoty, która odpowiada:

 • 1,2-krotności lub
 • 1,8-krotności (jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Oznacza to, że maksymalny limit wpłat na IKZE w roku 2023 wynosi:

 • 8 322 zł lub lub
 • 12 483 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność).

Jak obliczyć ulgę

Ulgę odliczasz w rocznym zeznaniu podatkowym od:

 • dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej albo
 • dochodu, który jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%), albo
 • przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Uwaga: Kwoty, której nie odliczyłeś w zeznaniu podatkowym - ponieważ nie miałeś wystarczających dochodów (przychodów) - nie możesz odliczyć w kolejnych latach.

Jak dokumentować prawo do ulgi

Ulgę udokumentujesz wszelkiego rodzaju dokumentami, z których wynika poniesienie takiego wydatku. Dokument powinien zawierać m.in. dane, które identyfikują wpłacającego, odbiorcę wpłaty, tytuł i kwotę wpłaty. Takim dokumentem jest np. przelew bankowy.

Uwaga: Jeśli twój pracodawca pośredniczy w przekazywaniu wpłat na IKZE, powinieneś posiadać dokumenty z których wynika:

 • że był on uprawniony do ich potrącania,
 • wysokość tych wpłat.

Jakie zeznanie złożyć

Odliczenia wpłat na IKZE dokonujesz w zeznaniu:

 • PIT-28,
 • PIT-36,
 • PIT-37 lub
 • PIT-36L

- z załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach).

Pytania i odpowiedzi

Podstawa prawna

 • art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)
 • art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczałcie)