Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)


06.11.2019

Odliczeniu od dochodu/przychodu podlegają wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w roku podatkowym.

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wpłat:

  1. zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
  2. odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Odliczenie od przychodu nie dotyczy wpłat:

  1. zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
  2. odliczonych od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co można odliczyć

Odlicza się kwotę [1] faktycznie poniesionego wydatku (wpłaty), nie wyższą niż kwota odpowiadająca 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym (lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone) [2].

Dowodem może być każdy dokument, który potwierdza wpłatę.

Odliczenie następuje po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37 lub PIT-28.


Przypisy:

[1] kwotę, w drodze obwieszczenia, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKZE.

[2] art. 13a ust. 1 ustawy IKE