Ulga dla inwestujących w ASI


Jeżeli poniosłeś wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej (ASI) lub spółce kapitałowej, sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi

Dla kogo ulga

Jeśli osiągasz dochody podlegające opodatkowaniu:

 • według skali podatkowej lub
 • 19% podatkiem liniowym

i poniosłeś wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:

 • alternatywnej spółce inwestycyjnej (ASI) lub
 • spółce kapitałowej, w której ASI:
  • posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),
  • będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia przez ciebie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej,
   możesz skorzystać z ulgi.

Kiedy przysługuje ulga

Z ulgi skorzystasz, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • wspólnikiem (udziałowcem/akcjonariuszem) ASI jest podmiot, który nabył lub objął udziały (akcje) w ASI sfinansowane w całości lub części ze środków europejskich w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niemających charakteru bezzwrotnego, przeznaczonych na inwestycje venture capital w Polsce,
 • zawarłeś z ASI umowę inwestycyjną regulującą prawa i obowiązki ASI oraz twoje wynikające z nabycia przez ciebie udziałów (akcji) w ASI lub wspólnej inwestycji ASI oraz twoją w spółkę kapitałową, w której ASI nabędzie lub obejmie co najmniej 5% udziałów (akcji),
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień pierwszego objęcia lub nabycia udziałów (akcji) w ASI lub w spółce kapitałowej, w której ASI posiada co najmniej 5% udziałów (akcji) lub będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika, ta ASI i spółka kapitałowa nie była z tobą podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy PIT,
 • będziesz posiadał nabyte udziały (akcje) przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy.

Jak obliczyć ulgę

Możesz odliczyć 50% wydatków, jakie poniosłeś na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w ASI lub spółce kapitałowej, w której ASI posiada lub będzie posiadać udziały (akcje). Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć 250 000 zł w roku podatkowym.

Jakie zeznanie złożyć

Odliczenia dokonujesz w zeznaniu:

 • PIT-37 lub
 • PIT-36 lub
 • PIT-36L

do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Pytania i odpowiedzi

Podstawa prawna

 • art. 26hc ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)