Klauzula informacyjna Szefa KAS


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, mający siedzibę w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyska 12.

Dane kontaktowe administratora

Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email IOD@mf.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

  • pobór i zwrot podatków i ceł oraz egzekucja należności Skarbu Państwa;
  • kontrola obrotu towarowego z zagranicą;
  • zwalczanie przestępczości podatkowej, finansowej i granicznej, w tym pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu;

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do udostępnienia Pani/Panu na portalu e-Urząd Skarbowy funkcjonalności i usług, oraz do zapewnienia przez Administratora obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych.

Odbiorcy danych

Pani / Pana dane osobowe mogą być na podstawie przepisów prawa udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do Pani/Pana danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • żądania ich sprostowania
  • ograniczenia przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą oraz instytucji i organów na mocy przepisów prawa.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:

  • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria,
  • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

Materiały