Ulga na zabytki


Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi

Dla kogo

Możesz skorzystać z ulgi na zabytki, jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego i osiągasz:

 • dochody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%),
 • dochody opodatkowane podatkiem liniowym (czyli stawką 19%) lub
 • przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych.

Na czym polega

W 2022 roku ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania:

 • 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków);
 • poniesionego wydatku na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków:
  • pod warunkiem, że na nabytą nieruchomość ponosisz również wydatek o charakterze remontowo – konserwatorskim;
  • nie więcej niż kwotę odpowiadającą iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku;
  • limit odliczenia na wszystkie inwestycje z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł.

Jakie warunki muszę spełnić

 • W przypadku wydatków na wpłaty na fundusz remontowy musisz:
  • być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku (wpłaty),
  • posiadać dowód wpłaty lub zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową bądź spółdzielnię mieszkaniową o wysokości dokonanych w roku podatkowym wpłat.
 • W przypadku wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane musisz:
  • być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku,
  • posiadać sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac – w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
  • posiadać sporządzone na piśmie zalecenia konserwatorskie – w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków,
  • posiadać fakturę wystawioną przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Zasady odliczenia

Wpłaty na fundusz remontowy, wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane odliczysz w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym poniosłeś wydatki.

Wydatki na nabycie zabytku nieruchomego odliczysz w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym po raz pierwszy na rzecz tego zabytku poniosłeś wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

Ważne

Jeżeli w danym roku wykażesz stratę albo twój dochód/przychód jest niższy od kwoty przysługującego ci odliczenia - to z ulgi skorzystasz w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystałeś lub miałeś prawo skorzystać z odliczenia.

Jakie zeznanie powinienem złożyć

Złóż zeznanie:

 • PIT-37 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę, emerytury);
 • PIT-36 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy lub inne przychody bez pośrednictwa płatnika;
 • PIT-36L – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane podatkiem liniowym;
 • PIT-28 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy).

- z załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach).

Więcej informacji znajdziesz w Przewodniku

Przewodnik ulga na zabytki (PDF, 3820 kB)

Podstawa prawna

 • art. 26hb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)

 • art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczałcie)