Odliczenie straty


06.11.2019

Podatnik, który poniósł stratę ze źródła przychodów w roku podatkowym, ma prawo obniżyć o jej wysokość dochód uzyskany z tego samego źródła. 

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

  1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
  2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Zasady te nie dotyczą strat:

  • z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
  • z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da,
  • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Jeżeli w tym czasie zmieni formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może obniżyć przychód o wysokość straty, która nie została odliczona od dochodu.

Kwota obniżenia przychodu dokonywana jest na zasadach opisanych wyżej.

Uwaga! Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł stosuje się do strat za lata podatkowe, które rozpoczynają się po 31 grudnia 2018 r.