Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne


Podlegasz ubezpieczeniu społecznemu? Sprawdź, czy możesz skorzystać z odliczenia składek

Dla kogo odliczenie

Jeżeli podlegasz ubezpieczeniu społecznemu możesz skorzystać z odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe).

Kiedy przysługuje odliczenie

Możesz odliczyć określone w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

  • składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe potrącone i wykazane przez płatnika w informacji PIT-11,
  • składki na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe oraz ubezpieczenie osób z tobą współpracujących zapłacone przez Ciebie w roku podatkowym, pod warunkiem, że wcześniej nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Odliczyć możesz również składki zapłacone w roku podatkowym z Twoich środków na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne Twoje lub osób z Tobą współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej (składki zagraniczne). Warunkiem odliczenia tych składek jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym opłacałeś składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

Nie możesz odliczyć składek na ubezpieczenia społeczne:

  • które zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodów,
  • które odliczyłeś już w innym zeznaniu np. gdy składasz zeznanie PIT-37 a wcześniej odliczyłeś składki w PIT-28 lub PIT-36L,
  • które zostały Ci zwrócone w jakiejkolwiek formie,
  • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy (np. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy - ulga dla młodych) oraz dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,
  • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska – w przypadku składek zagranicznych,
  • zapłacone i odliczone w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy.

Ile można odliczyć

Wysokość Twojego odliczenia ograniczona jest wyłącznie wysokością uzyskanego dochodu. Odliczasz kwotę faktycznie poniesionego wydatku.

Kwoty składek na ubezpieczenia społeczne wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Jak dokumentować prawo do odliczenia

Kwotę wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ustalasz na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dowodami mogą być informacje od płatnika np. PIT-11, dokumenty potwierdzające zapłatę przez Ciebie składek np. dowód wpłaty, przelewu, wyciąg bankowy, zaświadczenie z ZUS.