Ulga na internet


Korzystasz z internetu? Przeczytaj, bo może przysługuje ci ulga

18.03.2021

Kiedy możesz skorzystać z ulgi?

Wówczas, gdy:

 1. poniosłeś w roku podatkowym wydatki z tytułu użytkowania sieci internet,
 2. posiadasz dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tytułu użytkowania sieci internet zawierające w szczególności:
  1. dane identyfikujące Ciebie, jako kupującego/odbiorcę usługi, dane sprzedającego/dostawcę usług internetowych,
  2. rodzaj zakupionej usługi,
  3. kwotę zapłaty (np. faktury VAT, rachunki, dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu) oraz
 3. w latach wcześniejszych nie korzystałeś z tej ulgi albo po raz pierwszy skorzystałeś z niej w zeznaniu za 2020 rok.
Odliczenia w ramach ulgi możesz dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystałeś z tej ulgi.

Jakie wydatki możesz odliczyć?

Odliczasz wyłącznie wydatki związane z użytkowaniem sieci internet, niezależnie od miejsca w którym z niego korzystasz oraz formy dostępu. W ramach ulgi mieszczą się zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem sieci internet np. w kawiarence internetowej, w miejscu zamieszkania poprzez stałe łącze lub bezprzewodowo, za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym.

Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci internet.

Jeżeli dostęp do sieci internet jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej, czy telefonu stacjonarnego, z dokumentu wystawionego przez dostawcę usługi musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie sieci internet.

Jaką kwotę możesz odliczyć?

Ulga jest limitowana. Limit roczny wynosi 760 zł i dotyczy podatnika. Odliczasz zatem wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowania sieci internet, ale w kwocie nie wyższej niż 760 zł.

Limit 760 zł przysługuje odrębnie każdemu z małżonków, o ile małżonkowie mają odpowiednie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków: np. widnieją razem na wspólnej fakturze albo każde z nich ma własny internet i każde z nich dostaje fakturę na własne nazwisko.

W jaki sposób dokonujesz odliczeń?

Ulgę odliczasz w zeznaniu podatkowym od:

 • dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub
 • przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jeżeli w roku podatkowym uzyskujesz dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu lub umów o podobnym charakterze opodatkowane według skali podatkowej, albo przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub umów o podobnym charakterze, z ulgi możesz skorzystać już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu.

„Ostatecznego” rozliczenia dokonujesz jednak w zeznaniu podatkowym.

Wydatki odliczysz od dochodu jeżeli:

 • nie zaliczyłeś ich do kosztów uzyskania przychodów,
 • nie odliczyłeś ich od ryczałtu opłacanego na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo
 • nie zostały ci zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Wydatki odliczysz od przychodu jeżeli:

 • nie odliczyłeś ich od dochodu,
 • nie zaliczyłeś ich do kosztów uzyskania przychodów.

Zeznania podatkowe

Odliczeń dokonujesz w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28, do którego (których) dołączasz formularz PIT/O (informacja o odliczeniach).

Kwota przysługującego odliczenia w części w jakiej nie znalazła pokrycia w dochodach (przychodach) danego roku podatkowego nie podlega odliczeniu w kolejnych latach.