Brexit a cło


Informacja dla przedsiębiorców dotycząca formalności celnych przed i po zakończeniu okresu przejściowego z dniem 31.12.2020 r.

Spis treści

Informacja wstępna

W styczniu 2020 r. Umowa wyjścia (oraz towarzysząca jej Deklaracja Polityczna w sprawie ram przyszłych relacji UE/UK) została ratyfikowana. Oznacza to, iż Wielka Brytania opuściła Unię Europejską z końcem dnia 31 stycznia 2020 r. Od tego momentu zaczął obowiązywać okres przejściowy, który będzie trwać do 31 grudnia 2020 r. Ma on ma zapewnić kontynuację obecnych i w niezmienionej formie relacji pomiędzy Wielką Brytanią a państwami członkowskimi EU.

W obszarze celnym okres przejściowy oznacza dla polskich przedsiębiorców i obywateli brak zmian w dotychczasowych relacjach z Wielką Brytanią, w tym m.in.:

 • Brak ceł, kontyngentów i innych dodatkowych barier w handlu. Wielka Brytania pozostaje w unii celnej z UE i jest uczestnikiem wspólnego rynku UE.
 • Możliwość eksportu towarów do Wielkiej Brytanii na obecnych zasadach. Nie ma potrzeby składania zgłoszeń celnych, posiadania dodatkowych dokumentów (np. świadectw pochodzenia), niewymaganych dotychczas certyfikatów dla produktów. W okresie przejściowym zachowana zostaje również ważność pozwoleń celnych wydanych przez władze UK na podstawie przepisów unijnego kodeksu celnego. Również Wielka Brytania nadal respektuje wszystkie regulacje Unii Europejskiej w tym zakresie.
 • Brak zmian w zakresie ewentualnych obowiązków uzyskania licencji, pozwoleń lub spełniania norm sanitarnych czy fitosanitarnych dla produktów rolno-spożywczych.
 • Utrzymanie dotychczasowych zasad wykonywania transportu drogowego i lotniczego pomiędzy UE a Wielką Brytanią.
 • Utrzymanie kontroli celnej na granicy Unia Europejska – Wielka Brytania na obecnym poziomie.
 • Możliwość podróżowania do i z Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego.
 • Dalsze obowiązywanie dotychczasowych przepisów w zakresie VAT i akcyzy.

Warunki współpracy gospodarczej, w tym regulacje celne, po zakończeniu okresu przejściowego zależeć będą od treści przyszłej Umowy o wolnym handlu.

Gdyby nie doszło do uzgodnienia unijno-brytyjskiego porozumienia handlowego, obie strony musiałyby prowadzić wzajemną wymianę handlową w oparciu o zasady WTO. W takim przypadku władze celne państw członkowskich UE będą stosować unijne przepisy dotyczące eksportu oraz importu towarów jakie obecnie stosują wobec krajów trzecich, tj. krajów niebędących członkami UE, z którymi Unia nie zawarła umów handlowych.

Niezależnie od wyników negocjacji handlowych zostaną wprowadzone kontrole na granicy pomiędzy UE i UK. Przedsiębiorcy będą zobowiązani m. in. do dopełnienia standardowych formalności celnych, w tym m. in. (dla osób dotąd niedokonujących takich formalności) obowiązku: zarejestrowania się w usłudze Krajowej Administracji Skarbowej „e-Klient””, w celu uzyskania numeru EORI, składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz regulowania należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza).

LISTA KONTROLNA KE (Check List) dla Przedsiębiorstw Handlowych

Dodatkowe informacje i moduły e-learningowe dotyczące ceł i podatków znajdziesz na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Wróć do spisu treści

Etapowe wdrożenie kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii po okresie przejściowym

W czasie posiedzenia Komitetu Wspólnego ds. Umowy Wyjścia 12 czerwca 2020 r., Wielka Brytania oficjalnie potwierdziła wolę nieprzedłużania okresu przejściowego poza 31 grudnia 2020. Strony ustaliły jednak, że będą kontynuować negocjacje dotyczące przyszłych relacji w trakcie przerwy wakacyjnej celem znalezienia porozumienia.

Jednakże, biorąc pod uwagę konsekwencje pandemii COVID 19 oraz potrzebę dodatkowego czasu dla przedsiębiorców, Wielka Brytania planuje etapowe wprowadzanie kontroli granicznej po okresie przejściowym, tj. po 31 grudnia 2020 r.

Przywrócenie kontroli granicznych nastąpi bez względu na to czy UE i Wielka Brytania zawrą umowę o wolnym handlu, czy też negocjacje zakończą się brakiem porozumienia.

Szczegółowa informacja na ten temat znajduje się na stronie UK Government’s approach to border controls.

Etapy wprowadzania kontroli granicznej będą następujące:

 • Od stycznia 2021 r.: przedsiębiorcy importujący (do Wielkiej Brytanii) towary standardowe wszystkich kategorii, od odzieży po sprzęt elektroniczny, będą musieli przygotować się na podstawowe wymagania celne, takie jak prowadzenie wystarczającej dokumentacji dotyczącej importowanych towarów. Jednak będą mieli do sześciu miesięcy na wypełnienie i złożenie zgłoszeń celnych. Płatność należności celnych będzie można odroczyć do momentu złożenia zgłoszenia celnego.
  Pełną kontrolą celną będą objęte towary wrażliwe, takie jak alkohol, tytoń i wyroby tytoniowe, czy produkty toksyczne i substancje chemiczne.
  Przedsiębiorcy będą musieli wziąć pod uwagę sposób rozliczania podatku VAT od towarów importowanych.
  W miejscach przeznaczenia lub w innych zatwierdzonych miejscach prowadzane będą również kontrole fizyczne żywych zwierząt i roślin „wysokiego ryzyka”.
 • Od kwietnia 2021 r.: wszystkie importowane produkty pochodzenia zwierzęcego - na przykład mięso, karma dla zwierząt domowych, miód, mleko lub produkty jajeczne - oraz wszystkie rośliny i produkty roślinne podlegające przepisom będą również wymagać uprzedniego zgłoszenia i odpowiedniej dokumentacji (sanitarnej/zdrowotnej).
 • Od lipca 2021 r.: przedsiębiorcy przewożący wszelkie towary będą musieli składać zgłoszenia w punkcie przywozu i płacić odpowiednie należności. Wymagane będą pełne zgłoszenia bezpieczeństwa (PDS, eng.-ENS).
  W przypadku towarów objętych SPS (kontrolą sanitarną i fitosanitarną) nastąpi zwiększenie kontroli fizycznych i pobór próbek: kontrole zwierząt, roślin, produktów roślinnych i zwierzęcych będą od tego czasu realizowane w odpowiednio przystosowanych punktach kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii.

Wróć do spisu treści

Przedsiębiorco sprawdź co się zmieni 

Aby pomóc przedsiębiorcom, w tym operatorom transportowym, w przygotowaniu się do nowej sytuacji, zwłaszcza tym, którzy dotychczas prowadzili wymianę handlową wyłącznie z kontrahentami z państw członkowskich Unii Europejskiej, Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o podstawowych zasadach i formalnościach celnych obowiązujących w obrocie towarowym z państwami trzecimi (a więc państwami spoza Unii Europejskiej).

Dodatkowo zamieszczamy informacje pozyskane z administracji celnych Zjednoczonego Królestwa,  Francji i Holandii dotyczące systemu odpraw granicznych i  taryfy celnej.

Wróć do spisu treści

Zgłoszenie celne

Przedsiębiorcy , którzy będą dokonywać obrotu towarowego ze Zjednoczonym Królestwem, będą musieli dopełnić formalności celnych związanych z przywozem towarów z państwa trzeciego lub wywozem towarów do państwa trzeciego, w tym rejestracji w usłudze „e-Klient”, oraz wystąpić o nadanie numeru EORI - z angielskiego Economic Operators’ Registration and Identification (szczegóły w dalszej części).

Towary wprowadzane na obszar celny UE z terytorium Zjednoczonego Królestwa lub wyprowadzane z obszaru UE do Zjednoczonego Królestwa będą podlegać dozorowi celnemu i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego do odpowiedniej procedury celnej zgodnie z unijnym kodeksem celnym (Rozporządzenie (UE) nr 952/213 z dnia 9.10.2013 r.). Oznacza to m.in. obowiązek złożenia zgłoszenia celnego w formie elektronicznej lub papierowej , jeżeli dla danej kategorii towarowej nie została przewidziana możliwość złożenia zgłoszenia w formie ustnej, bądź w formie czynności uznanej za zgłoszenie. Może również wystąpić konieczność złożenia zabezpieczenia długu celnego.

Więcej informacji o zgłoszeniach celnych znajdziesz w zakładce Zgłoszenia celne i INTRASTAT.

Wróć do spisu treści

Tranzyt

Wielka Brytania z chwilą zakończenia okresu przejściowego będzie stosować postanowienia Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej oraz Konwencji o uproszczeniach formalności w handlu towarami (SAD). UK jest również samodzielną stroną Konwencji TIR.

Więcej informacji o nowych zasadach tranzytu między UE a UK znajdziesz w materiałach Komisji Europejskiej.

Scenariusze dotyczące tranzytu (DOC, 3538 KB)

Więcej o procedurze tranzytu znajdziesz w zakładce Procedura tranzytu.

 

Webinarium: Procedury tranzytowe po Brexicie 

27 października 2020 r. miało miejsce webinarium zorganizowane przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce i Krajową Administrację Skarbową. Dotyczyło ono procedur tranzytowych po brexicie, a skierowane było do przewoźników realizujących przewozy do/z Wielkiej Brytanii. Poniżej materiały z webinarium.

Procedura tranzytu TIR (PPTX, 1060 kB)

Zasady tranzytu wspólnego i systemu NCTS (PPTX, 1090 kB)

Tranzytowe procedury uproszczone (PPTX, 1044 kB)

Brexit zasady tranzytu towarów do i z Wielkiej Brytanii (PPTX, 1058 kB)

Nagranie z webinarium

Wróć do spisu treści

Stawki należności celnych

Należności celne naliczane będą zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23.07.1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Więcej informacji na temat stawek należności celnych znajdziesz na poniższych stronach:

Informacje o kontyngentach taryfowych znajdziesz w poniższym dokumencie:

Nota KE dotycząca kontyngentów taryfowych (PDF, 342 kB)

Informacja dotycząca taryfy celnej w Zjednoczonym Królestwie

19 maja 2020 r. Zjednoczone Królestwo ogłosiło taryfę celną (Global Tariff), która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 r., tj. po zakończeniu okresu przejściowego. 

Wróć do spisu treści

Zakazy i ograniczenia

Określone towary przywożone do UE ze Zjednoczonego Królestwa lub wywożone z UE do Zjednoczonego Królestwa podlegać będą zakazom i ograniczeniom związanym z porządkiem publicznym, bezpieczeństwem, ochroną życia i zdrowia, ochroną dóbr kultury, ochroną gatunków zagrożonych, itp.

Więcej na temat zakazów i ograniczeń znajdziesz w poniższych dokumentach udostępnionych przez Komisję Europejską:

Wystąpienie zjednoczonego królestwa z UE a przepisy UE w dziedzinie pozwoleń na przywóz/wywóz niektórych towarów (wersja polska) (PDF, 346 KB)

Wystąpienie zjednoczonego królestwa z UE a przepisy UE w dziedzinie pozwoleń na przywóz/wywóz niektórych towarów (wersja angielska) (PDF, 136 KB)

Wróć do spisu treści

Pozwolenia

Wszelkie pozwolenia celne wydane dotychczas przez władze Zjednoczonego Królestwa na podstawie przepisów unijnego kodeksu celnego utracą swą ważność na obszarze celnym UE. Przykładowo, przestaną być ważne pozwolenia przyznające status upoważnionego przedsiębiorcy AEO.

Wróć do spisu treści

Preferencyjne reguły pochodzenia

Towary pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa, będące częścią towarów wywożonych z UE do krajów trzecich, nie będą kwalifikowane jako „pochodzące z UE".

Więcej informacji na temat konsekwencji BREXITU w zakresie preferencyjnego pochodzenia towarów znajdziesz w poniższym dokumencie:

Preferencyjne pochodzenie towarów – konsekwencje BREXIT (PDF, 334 KB)

Wróć do spisu treści

Podatki pośrednie w obrocie towarowym pomiędzy UE i UK

Na stronie Komisji Europejskiej znajduje się:

Szczegółowa informacja na temat zasad naliczania podatków w obrocie towarowym, które będą obowiązywały po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE (PDF, 392 kB)

Wskazówki KE dotyczące kwestii związanych z akcyzą w kontekście operacji przemieszczania wyrobów trwających w dniu wystąpienia (PDF, 398 kB)

Wróć do spisu treści

Czynności eksportera do UK

Lista ważniejszych czynności, które musi podjąć przedsiębiorca eksportujący do Zjednoczonego Królestwa:

 • Rejestracja w usłudze "e-Klient" i otrzymanie numeru EORI .  
 • Uzyskanie pozwolenia celnego – jeżeli przepisy wymagają, że zastosowanie procedury wymaga zgody organu celnego.
 • Wybór formy zgłoszenia celnego (elektroniczne, ustne, itp.).
 • Wybór sposobu składania zgłoszenia w eksporcie (np. poprzez agencję celną, przewoźnika, agencję logistyczną, samodzielnie (w tym przypadku konieczne będą odpowiednie aplikacje dla potrzeb przesyłania komunikatów do celnych systemów operacyjnych obsługujących zgłoszenia wywozowe i tranzytowe). Więcej informacji na stronie PUESC.

Wróć do spisu treści

Czynności importera z UK

Lista ważniejszych czynności, które musi podjąć przedsiębiorca importujący ze Zjednoczonego Królestwa:

 • Rejestracja w usłudze "e-Klient" i otrzymanie numeru EORI .  
 • Wybór procedury celnej spośród tych, które są określone w przepisach celnych (przywóz, procedury specjalne). 
 • Uzyskanie pozwolenia celnego – jeżeli przepisy wymagają, że zastosowanie procedury wymaga zgody organu celnego.
 • Wybór formy zgłoszenia celnego (elektroniczne, ustne, itp.)
 • Wybór sposobu składania zgłoszenia importowego (np. poprzez agencję celną, przewoźnika, agencję logistyczną, samodzielnie (w tym przypadku konieczne będą odpowiednie aplikacje dla potrzeb przesyłania komunikatów do celnych systemów operacyjnych obsługujących zgłoszenia przywozowe i tranzytowe). Więcej informacji na stronie PUESC.
 • Ustalenie klasyfikacji i wartości towaru do wprowadzenia w zgłoszeniu celnym.
 • Opłacenie należności celnych i podatkowych (chyba, że towar objęty jest procedurą specjalną). Więcej o zabezpieczeniu kwot długu celnego w zakładce Zabezpieczenie kwot długu celnego.

Wróć do spisu treści

Informacje Komisji Europejskiej

Więcej informacji na temat konsekwencji wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w kontekście ceł i podatków pośrednich dostępnych jest na stronie Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej, oraz w poniższych załącznikach:

Przewodnik celny dla przedsiębiorców „JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BREXITU" (PDF, 1099 kB)

Brexit - lista kontolna dla przedsiębiorców (PDF, 148 kB)

Komunikat KE o gotowości na zmiany po zakończeniu okresu przejściowego (PDF, 909 kB)

Dodatkowe informacje dostępne są także w poniższych materiałach:

Wskazówki. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE a przepisy UE w dziedzinie ceł, w tym preferencyjnego pochodzenia. (PDF, 700 kB)

Scenariusze dotyczące tranzytu - wersja angielska (PDF,  1592 kB)

Scenariusze dotyczące wywozu - wersja angielska (PDF, 1071 kB)

Jak brexit może wpłynąć na branżę transportową i ruch graniczny? Materiały z sesji informacyjnej, m.in. prezentacje Francji, Belgii, Holandii i Polski dotyczące przygotowań do brexitu

Szczegółowe wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pozwoleń, kontroli celnej IPR, reguł pochodzenia, VAT, akcyzy, towarów podwójnego zastosowania, długu celnego oraz taryfy celnej, wywozu dóbr kultury, kontyngentów taryfowych

informacje dotyczące Brexitu znajdują się także na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Wróć do spisu treści

Informacja francuskiej administracji celnej

Informację francuskiej administracji celnej dla przekraczających granicę z Wielką Brytanią w przypadku bezumownego brexitu znajdziesz w poniższych dokumentach:

Broszura francuskiej administracji celnej 28.09.2020 (wersja francuska) (PDF, 1559 kB)

Broszura francuskiej administracji celnej 01.2020 (wersja angielska) (PDF, 7936 kB)

Schemat Eurotunelu dla exportu/importu/tranzytu (wersja angielska) (PDF, 404 KB)

Schemat Portów dla exportu/importu/tranzytu (wersja angielska) (PDF, 402 KB)

Kontrola sanitarna i fitosanitarna (wersja angielska) (PDF, 1327 KB)

Brexit Smart Border (wersja angielska) (PDF, 1737 KB)

oraz na stronie aplikacji konsolidującej dokumenty niezbędne do przekroczenia granicy.

Wróć do spisu treści

Informacja brytyjskiej administracji celnej

Na stronach rządu Wielkiej Brytanii znajdziesz informacje dotyczące Brexitu m.in. w zakresie:

Dodatkowe informacje dostępne są także w poniższych załącznikach:

 

Wróć do spisu treści

Informacje o procedurach obowiązujących w portach holenderskich w wywozie do UK

Informacja holenderskiej administracji celnej dla przekraczających granicę z Wielką Brytanią w przypadku bezumownego brexitu dostępne są na stronie Get Ready for Brexit.

Wróć do spisu treści

Informacje belgijskiej administracji celnej

Informacja belgijskiej administracji celnej dla przekraczających granicę z Wielką Brytanią w przypadku bezumownego brexitu dostępne są na stronie:

oraz w poniższym załączniku:

Prezentacja dotycząca przygotowań do brexitu (PPTX, 13824 kB)

Wróć do spisu treści

Informacje dla osób fizycznych

Informacje dla osób fizycznych - brexit w okresie przejściowym (DOCX, 13 kB)

Wróć do spisu treści

Przydatne linki

Wróć do spisu treści

 

Skontaktuj się z nami

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zapytaj eksperta przez telefon, czat, e-mailem