Brexit a cło


Informacja dla środowiska biznesowego nt. formalności celnych, jakie będą obowiązywać po wyjściu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE bez umowy.

Informacja wstępna

14 listopada 2018 zostały zakończone prace nad tekstem umowy o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Umowa przewiduje okres przejściowy, obejmujący m.in. zasadę „stand still" (utrzymanie stanu obecnego) w kontekście obrotu towarowego.

Uzgodniony okres przejściowy będzie trwać od dnia wyjścia Zjednoczonego Królestwa do końca 2020 r., z możliwością przedłużenia. W tym czasie zostaną zachowane dotychczasowe zasady obrotu towarowego (brak kontroli i ograniczeń).

Ponieważ umowa wyjścia nie uzyskała jeszcze akceptacji Parlamentu Zjednoczonego Królestwa, realne jest tzw. „twarde wyjście" Zjednoczonego Królestwa, tj. wyjście bez umowy.

W takim wypadku władze celne państw członkowskich UE będą stosować unijne przepisy dotyczące eksportu oraz importu ze Zjednoczonego Królestwa w taki sam sposób, jak obecnie stosują wobec krajów trzecich, tj. krajów nie będących członkami UE.  Wprowadzone zostaną kontrole na granicy pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem.

Dla przedsiębiorców oznaczać to będzie m. in. konieczność dopełnienia standardowych formalności celnych, w tym m. in. (dla podmiotów dotąd nie dokonujących takich formalności) obowiązek: zarejestrowania się w usłudze e-Klient, składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz płacenia należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza).

Stworzy to nową sytuację prawną w porównaniu z obecną, kiedy nie obowiązują formalności celne w handlu towarami unijnymi pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a pozostałymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Informacja dla przedsiębiorców

Aby pomóc przedsiębiorcom i operatorom transportowym w przygotowaniu się do nowej sytuacji, zwłaszcza tym, którzy dotychczas prowadzili wymianę handlową wyłącznie z kontrahentami z państw członkowskich Unii Europejskiej, Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o podstawowych zasadach i formalnościach celnych, obowiązujących w obrocie towarowym z państwami trzecimi (a więc państwami spoza Unii Europejskiej).

Dodatkowo zamieszczamy pozyskane z administracji celnych Zjednoczonego Królestwa i Francji informacje dotyczące systemu odpraw granicznych, a także – w przypadku Zjednoczonego Królestwa - taryfy celnej.

Zgłoszenie celne

Przedsiębiorcy, którzy będą dokonywać obrotu towarowego ze Zjednoczonym Królestwem będą musieli dopełnić formalności celnych związanych z przywozem towarów z państwa trzeciego lub wywozem towarów do państwa trzeciego, w tym rejestracji w usłudze e-Klient oraz wystąpić o nadanie numeru EORI- z angielskiego Economic Operators’ Registration and Identification (szczegóły w dalszej części).

Towary wprowadzane na obszar celny UE z terytorium Zjednoczonego Królestwa lub wyprowadzane z tego obszaru do Zjednoczonego Królestwa będą podlegać dozorowi celnemu i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego do odpowiedniej procedury celnej zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym (Rozporządzenie (UE) nr 952/213 z 9.10.2013 r.). Oznacza to m.in. obowiązek złożenia zgłoszenia celnego w formie papierowej bądź elektronicznej, jeżeli dla danej kategorii towarowej nie została przewidziana możliwość złożenia zgłoszenia w formie ustnej, bądź w formie czynności uznanej za zgłoszenie. Może również wystąpić konieczność złożenia zabezpieczenia długu celnego.

Więcej o zgłoszeniach celnych

Tranzyt

Zjednoczone Królestwo z chwilą wystąpienia z Unii Europejskiej będzie stosować, jako odrębna Umawiająca się Strona, postanowienia Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej oraz Konwencji o uproszczeniach formalności w handlu towarami (SAD). Przypominamy także, że Zjednoczone Królestwo jest również stroną Konwencji TIR.

Więcej o nowych zasadach tranzytu między UE a Zjednoczonym Królestwem

Stawki należności celnych

Należności celne naliczane będą zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z 23.07.1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Więcej: Taryfa celna UE w wersji polskiej (link otwiera nowe okno w innym serwisie);

Taryfa celna UE w wersji angielskiej (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Zakazy i ograniczenia

Niektóre towary przywożone do UE ze Zjednoczonego Królestwa lub wywożone z UE do Zjednoczonego Królestwa podlegać będą zakazom i ograniczeniom związanym z porządkiem publicznym, bezpieczeństwem, ochroną życia i zdrowia, ochroną dóbr kultury, ochroną gatunków zagrożonych, itp.

Więcej na temat zakazów i ograniczeń:

Informacja w języku polskim (link otwiera plik PDF 346 KB)

Informacja w języku angielskim (link otwiera plik PDF 136 KB)

Pozwolenia

Wszelkie pozwolenia celne wydane dotychczas przez władze Zjednoczonego Królestwa na podstawie przepisów unijnego prawa celnego utracą swą ważność na obszarze celnym UE. Przykładowo, przestaną być ważne pozwolenia przyznające status upoważnionego przedsiębiorcy AEO.

Preferencyjne reguły pochodzenia

Towary pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa, będące częścią towarów wywożonych z UE do krajów trzecich, nie będą kwalifikowane jako „pochodzące z UE".

Więcej: Preferencyjne pochodzenie towarów – konsekwencje BREXIT (link otwiera plik PDF 334 KB)

Podatki pośrednie w obrocie towarowym pomiędzy UE i Zjednoczonym Królestwem

Na stronie Komisji Europejskiej znajduje się szczegółowa informacja na temat zasad naliczania podatków w obrocie towarowym, które będą obowiązywały po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE (link otwiera plik PDF 282 KB).

Lista ważniejszych czynności, które musi podjąć przedsiębiorca importujący ze Zjednoczonego Królestwa:

Lista ważniejszych czynności, które musi podjąć przedsiębiorca eksportujący do Zjednoczonego Królestwa.

Materiały informacyjne dla przedsiębiorców 

Broszura informacyjna - brexit (PDF, 887 kB)
Informacja dla firm - brexit (PDF, 1099 kB)


Więcej informacji na temat konsekwencji wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w kontekście ceł i podatków pośrednich na stronie Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej (link otwiera nowe okno w innym serwisie),

w tym przewodnik celny dla przedsiębiorców „JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BREXITU" (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące procedur celnych w przypadku wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez umowy, m.in. EORI, decyzje celne, kontyngenty taryfowe, reguły pochodzenia, wprowadzenie towarów na obszar celny UE, procedury specjalne, w tym tranzyt,  wyprowadzenie towarów poza obszar celny UE, kontrola celna w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska oraz praw własności intelektualnej (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Dodatkowe informacje na stronie MPiT (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Informacja francuskiej administracji celnej dla przekraczających granicę z Wielką Brytanią w przypadku bezumownego brexitu (w języku angielskim):

Broszura francuskiej administracji celnej (PDF, 1,65 MB)

Schemat - Eurotunel (PDF, 404 KB)

Schemat - porty (PDF, 402 KB)

 

Informacja na stronie brytyjskiej administracji celnej (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Informacja w języku angielskim dotycząca zmian organizacji odpraw granicznych po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Informacja brytyjskiej administracji celnej dotycząca tymczasowej taryfy celnej po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Informacje dla osób fizycznych

Mienie przesiedlenia osób przenoszących swoje miejsce zamieszkania z Wielkiej Brytanii do Polski

Limity dla podróżujących z Wielkiej Brytanii do Polski

 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na główne pytania zadawane przez przedsiębiorców w związku z brexitem.