Brexit a cło


Informacja dla przedsiębiorców dotycząca formalności celnych w relacjach handlowych z Wielką Brytanią po brexicie

21.10.2021

Z myślą o pełnym przywróceniu formalności celnych w Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2022 r. francuska i  brytyjska służba cela organizują webinarium techniczne na temat operacji eksportu z UE i importu do Wielkiej Brytanii przez Cieśninę Pas-de-Calais.

Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim w poniedziałek 8 listopada w godzinach 15:00 - 17:00. Skierowane jest do przewoźników, stowarzyszeń transportowych i logistycznych, agentów celnych i spedytorów. Obejmie następujące tematy:

 • wyjaśnienie typowej trasy uczestników łańcucha logistycznego oraz formalności, które należy dopełnić przed wyjazdem towaru, na granicy UE, podczas przeprawy przez cieśninę (prom i tunel) oraz po przybyciu do Wielkiej Brytanii;
 • prezentacja procesów odprawy ładunku w Wielkiej Brytanii;
 • zapowiedź nadchodzących zmian od 1 lipca 2022 r. (produkty SPS).

Link do rejestracji

 

Nagranie z webinarium na temat zasad przewozu towarów między UE a Wielką Brytanią i nowych procedur celno-granicznych, które zostaną wprowadzone w Wielkiej Brytanii w 2022 r.

Prezentacje z webinarium 20.10.2021 r.: Wywóz z PL do Wlk Brytanii; Poland Industry Day

Jeszcze w 2021 i 2022 roku administracja brytyjska stosuje uproszczenia w odprawach celnych towarów importowanych z Unii Europejskiej - istnieje możliwość odraczania składania zgłoszeń celnych przez kilka miesięcy (do końca 2021 r.) i nie składa się deklaracji skróconych (do końca czerwca 2022 r.).

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie brytyjskiej administracji, od 1.10.2021 r. przy wywozie towarów z Wielkiej Brytanii jest wymagane złożenie brytyjskim organom celnym wywozowej deklaracji skróconej Exit Summary Declaration (EXS).

EXS jest wymagana dla wywozu:

 • pustych palet, kontenerów i pojazdów przewożonych w ramach umowy transportowej/przewozowej, tj. umowy pomiędzy  przewoźnikiem a nadawcą ładunku lub pasażerem, która określa wzajemne prawa i obowiązki. Wymóg dotyczy także pustych opakowań wielokrotnego użytku, jak np. stojaki, regały czy klatki na kółkach;
 • towarów czasowo składowanych przez dłużej niż 14 dni,
 • towarów czasowo składowanych krócej niż 14 dni wobec których nie są znane dane bezpieczeństwa i ochrony lub w stosunku do których zmieniło się ich miejsce przeznaczenia bądź odbiorca;
 • towarów przemieszczanych w tranzycie z wykorzystaniem tranzytowego dokumentu towarzyszącego (TAD) lub tranzytowego dokumentu towarzyszącego bezpieczeństwo (TSAD), karnetu TIR.

Towary, które nie wymagają EXS:

 • przewożone z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej;
 • listy, pocztówki i materiały drukowane, w tym na nośnikach elektronicznych;
 • w bagażu osobistym podróżnych;
 • zgłoszone organom celnym ustnie;
 • puste palety, kontenery i pojazdy, gdy nie są przewożone w ramach umowy transportowej.

Dla towarów zgłoszonych do procedury wywozu na podstawie zgłoszenia celnego dane bezpieczeństwa i ochrony są deklarowane na tym zgłoszeniu. Zatem wymóg przedstawienia EXS będzie dotyczył towarów co do których nie ma obowiązku złożenia zgłoszenia do procedury wywozu.

Od 1.10.2021 r. nastąpiły też zmiany przepisów dotyczące przywozu do Wielkiej Brytanii żywności pochodzenia zwierzęcego. Szczegóły na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz na stronie administracji brytyjskiej.

W załączonych plikach znajduje się więcej szczegółów i wskazówek.

Można spodziewać się że w 2022 r. nadal będą występować utrudnienia dla polskich spedytorów i przewoźników.

Eksporterzy i przewoźnicy mogą za pośrednictwem KAS przekazać brytyjskiej administracji celnej sugestie nt. oczekiwanych działań ze strony brytyjskiej, które mogłyby zapobiec spodziewanym utrudnieniom: brexit@mf.gov.pl

Ankieta do przedsiębiorców, urzędów i instytucji nt. skutków brexitu

W związku z utrzymującymi się we Francji problemami przewoźników w odprawach eksportowych do Wielkiej Brytanii, administracja celna Francji zorganizowała 30 czerwca 2021 r. webinar na temat procedur granicznych. 

Prezentacja z webinaru

Bieżące komunikaty administracji brytyjskiej dot. procedur przekraczania granicy UK/EU

Spis treści

Informacja wstępna

Od 1 stycznia 2021 r., prowizorycznie, a od  1 maja 2021 r. w pełnym zakresie jest stosowana umowa o handlu i współpracy między UE i UK.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 1 stycznia 2021 zostały wprowadzone kontrole na granicy pomiędzy UE i UK. Przedsiębiorcy są zobowiązani m. in. do dopełnienia standardowych formalności celnych, w tym m. in. (dla osób dotąd niedokonujących takich formalności) obowiązku: zarejestrowania się w usłudze Krajowej Administracji Skarbowej „e-Klient””, w celu uzyskania numeru EORI, składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz regulowania należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza).

LISTA KONTROLNA KE (Check List) dla Przedsiębiorstw Handlowych

Dodatkowe informacje i moduły e-learningowe dotyczące ceł i podatków znajdziesz na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Wróć do spisu treści

Umowa o handlu i współpracy między UE i UK

Wróć do spisu treści

brexit - procedury celne, akcyza i VAT - zmiany po 1 stycznia 2021 r. - webinar KAS

Webinar pt. „100 dni po brexicie” Webinar dla polskich eksporterów został  zorganizowany przez Ambasadę RP w Londynie, Brytyjsko-Polską Izbę Handlu, PAIH ZBH Londyn i PBLink. Przedstawione zostały następujące tematy związane z dostępem do rynku brytyjskiego:

 • Odprawa eksportowa i VAT
 • Gwarancje tranzytowe T1 / T2
 • Logistyka
 • Normy i certyfikaty

Przedsiębiorco sprawdź co się zmienia 

Aby pomóc przedsiębiorcom, w tym operatorom transportowym, w przygotowaniu się do nowej sytuacji, zwłaszcza tym, którzy dotychczas prowadzili wymianę handlową wyłącznie z kontrahentami z państw członkowskich Unii Europejskiej, Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o podstawowych zasadach i formalnościach celnych obowiązujących w obrocie towarowym z państwami trzecimi (a więc państwami spoza Unii Europejskiej).

Dodatkowo zamieszczamy informacje pozyskane z administracji celnych Zjednoczonego Królestwa,  Francji i Holandii dotyczące systemu odpraw granicznych i  taryfy celnej.

Wróć do spisu treści

Zgłoszenie celne

Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonywać obrotu towarowego ze Zjednoczonym Królestwem, muszą dopełnić formalności celnych związanych z przywozem towarów z państwa trzeciego lub wywozem towarów do państwa trzeciego, w tym rejestracji w usłudze „e-Klient”, oraz wystąpić o nadanie numeru EORI - z angielskiego Economic Operators’ Registration and Identification (szczegóły w dalszej części).

Towary wprowadzane na obszar celny UE z terytorium Zjednoczonego Królestwa lub wyprowadzane z obszaru UE do Zjednoczonego Królestwa podlegają dozorowi celnemu i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego do odpowiedniej procedury celnej zgodnie z unijnym kodeksem celnym (Rozporządzenie (UE) nr 952/213 z dnia 9.10.2013 r.). Oznacza to m.in. obowiązek złożenia zgłoszenia celnego w formie elektronicznej lub papierowej, jeżeli dla danej kategorii towarowej nie została przewidziana możliwość złożenia zgłoszenia w formie ustnej, bądź w formie czynności uznanej za zgłoszenie. Może również wystąpić konieczność złożenia zabezpieczenia długu celnego.

Więcej informacji o zgłoszeniach celnych znajdziesz w zakładce Zgłoszenia celne i INTRASTAT.

Wróć do spisu treści

Przywozowa deklaracja skrócona

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą wymianę towarową z Wielką Brytanią (z wyłączeniem Irlandii Północnej) zobowiązani są dopełniać formalności celnych, które oprócz dokonywania zgłoszeń celnych, polegają na deklarowaniu w imporcie danych z zakresu „ochrony i bezpieczeństwa” w ramach przywozowych deklaracji skróconych (PDS). PDS przesyłane są drogą elektroniczną z wykorzystaniem działającego według unijnych założeń systemu ICS, do urzędu celnego wprowadzenia towarów na obszar celny UE w celu przeprowadzenia analizy ryzyka pod kątem ochrony i bezpieczeństwa, opartej o wspólne dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej kryteria i standardy.

Dane przywozowej deklaracji skróconej powinien złożyć przewoźnik wyprzedzająco (tj. przed wprowadzeniem towarów na obszar celny UE) do systemu ICS w tym kraju, przez który towary będą wwiezione do UE (np. jeśli import następuje przez przejście graniczne pomiędzy Wielką Brytanią a Francją, dane PDS należy przesłać do urzędu celnego wprowadzenia we Francji).

W przypadku bezpośredniego wprowadzenia towarów z Wielkiej Brytanii przez graniczny urząd celny wprowadzenia zlokalizowany w Polsce (transport lotniczy albo morski), do obsługi PDS wykorzystywany jest system AIS/ICS (oprócz obsługi PDS system AIS/ICS obejmuje swą funkcjonalnością także obsługę komunikatu informującego organy celne o przybyciu środka transportu do pierwszego granicznego urzędu wprowadzenia oraz o przedstawieniu towaru w granicznym pierwszym i kolejnym urzędzie wprowadzenia).

Terminy składania PDS (w zależności od zastosowanego rodzaju transportu), zakres towarowy wyłączony z obowiązku złożenia PDS, podmioty zobowiązane do składania PDS i szczegółowe zasady dopełniania formalności celnych z wykorzystaniem systemu AIS/ICS dostępne są na stronie internetowej PUESC.

Uwagi:

 1. System NCTS w Wielkiej Brytanii, stosowany dla realizacji wspólnej procedury tranzytowej, zgodnie z decyzją administracji tego kraju nie przyjmuje danych bezpieczeństwa i ochrony w ramach zgłoszenia tranzytowego. Oznacza to, że w przypadku przewozu towarów z Wielkiej Brytanii w ramach operacji tranzytowych T1 w systemie NCTS należy złożyć odrębnie PDS do systemu ICS w urzędzie celnym wprowadzenia towarów na obszar celny UE (np. do systemu ICS we Francji lub w Belgii);
 2. W przypadku przewozu towarów o statusie unijnym z Polski do Irlandii przez terytorium Wielkiej Brytanii w ramach procedury unijnego tranzytu wewnętrznego T2 nie należy składać danych bezpieczeństwa i ochrony w ramach zgłoszenia tranzytowego w systemie NCTS, ale w urzędzie celnym granicznym w Irlandii należy złożyć PDS do irlandzkiego systemu ICS (jest to wymóg administracji celnej Irlandii). W kierunku odwrotnym – w Irlandii jest możliwe złożenie danych bezpieczeństwa i ochrony w ramach zgłoszenia tranzytowego w systemie NCTS co powoduje, że nie ma konieczności składania odrębnej PDS przy wprowadzaniu towarów z terytorium Wielkiej Brytanii na obszar celny UE (np. we Francji lub w Belgii);
 3. W przypadku przewozu towarów o statusie unijnym z Irlandii lub z obszaru Irlandii Północnej bezpośrednio do innego punktu na obszarze celnym UE, bez przewozu przez terytorium Wielkiej Brytanii lub terytorium innego kraju trzeciego, nie jest wymagana PDS, natomiast wymagane jest potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów. Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów może być dokonane np. przez: wystawienie dokumentu T2L (w Polsce w systemie AES/STATUS), potwierdzenie unijnego statusu towarów na manifeście morskim lub poprzez zastosowanie regularnej linii żeglugowej RSS (regular shipping service). Szczegółowe informacje nt. potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów zawarte są w Podręczniku Tranzytowym. Informacje nt. systemu AES/STATUS dostępne są na stronie internetowej PUESC.

Wróć do spisu treści

Tranzyt

Wielka Brytania stosuje postanowienia Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej oraz Konwencji o uproszczeniach formalności w handlu towarami (SAD). Kraj ten jest również samodzielną stroną Konwencji TIR.

Obsługa procedury tranzytu do i z Wielkiej Brytanii (PDF, 686 KB)

Więcej informacji o nowych zasadach tranzytu między UE a UK znajdziesz w materiałach Komisji Europejskiej.

Scenariusze dotyczące tranzytu (DOC, 3538 KB)

Więcej o procedurze tranzytu znajdziesz w zakładce Procedura tranzytu.

Webinarium: Procedury tranzytowe po Brexicie 

27 października 2020 r. - wspólne webinarium Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce i Krajowej Administracji Skarbowej. Skierowane do przewoźników realizujących przewozy do/z Wielkiej Brytanii i wyczerpujące temat procedur tranzytowych po brexicie.

Nagranie z webinarium - Wszystko co musisz wiedzieć o Tranzycie do UK - Obejrzyj relację!

Procedura tranzytu TIR (PPTX, 1060 kB)

Zasady tranzytu wspólnego i systemu NCTS (PPTX, 1090 kB)

Tranzytowe procedury uproszczone (PPTX, 1044 kB)

Brexit zasady tranzytu towarów do i z Wielkiej Brytanii (PPTX, 1058 kB)

Wróć do spisu treści

Stawki należności celnych

Zgodnie z art. GOODS.5 Umowy o handlu i współpracy między UE i UK, cła na wszystkie towary są zakazane. W praktyce oznacza to, że do wszystkich towarów przywożonych z UK do UE ma zastosowanie stawka celna w wysokości 0%. Skorzystanie z zerowych stawek celnych wymaga spełnienia i udokumentowania pochodzenia celnego importowanych towarów.

Więcej informacji na temat stawek należności celnych znajdziesz na poniższych stronach:

Towary przywożone bezpośrednim transportem do Irlandii Północnej z kraju trzeciego, są dopuszczane do obrotu i podlegają przepisom wspólnej taryfy celnej UE, w sytuacji gdy towary te są zagrożone wwiezieniem na wspólny rynek UE.

Kontyngenty taryfowe 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/2170 z dnia 16 grudnia 2020 r. dotyczącym stosowania unijnych kontyngentów taryfowych i innych kontyngentów przywozowych, towary importowane spoza Unii do Irlandii Północnej nie kwalifikują się do traktowania zgodnie z unijnymi kontyngentami taryfowymi i innymi kontyngentami przywozowymi lub zgodnie z wywozowymi kontyngentami taryfowymi stosowanymi przez państwa trzecie.

W celu wykonania art. GOODS.18 „Stosowanie istniejących kontyngentów taryfowych WTO” zostało wydane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/254 z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 oraz rozporządzenia (WE) nr 218/2007 i (WE) nr 1518/2007 w odniesieniu do przywozu produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa oraz wyłączające te produkty z kontyngentów taryfowych z trwającymi okresami obowiązywania. Zgodnie z nim Zjednoczone Królestwo zostało wyłączone z kontyngentów taryfowych, których okresy obowiązywania rozpoczęły się przed dniem 1 stycznia 2021 r. (okresy obowiązywania kontyngentu trwające w dniu 1 stycznia 2021 r.) i w przypadku których przywóz ma miejsce od dnia 1 stycznia 2021 r.

Już wydane pozwolenia nie są potrzebne w przypadku przywozu produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa ze względu na możliwość bezcłowego i bezkontyngentowego przywozu na mocy umowy. W przypadku gdy takie pozwolenia zostały wydane przed dniem 1 stycznia 2021 r., odpowiednie złożone zabezpieczenia powinny zostać zwolnione na wniosek zainteresowanych podmiotów gospodarczych. Od dnia 1 stycznia 2021 r. pozwolenia na te kontyngenty taryfowe nie powinny być wydawane w przypadku produktów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa.

Informacja dotycząca taryfy celnej w Zjednoczonym Królestwie

19 maja 2020 r. Zjednoczone Królestwo ogłosiło taryfę celną (Global Tariff), która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 r., tj. po zakończeniu okresu przejściowego. 

Wróć do spisu treści

Zakazy i ograniczenia

Określone towary przywożone do UE ze Zjednoczonego Królestwa lub wywożone z UE do Zjednoczonego Królestwa podlegają zakazom i ograniczeniom związanym z porządkiem publicznym, bezpieczeństwem, ochroną życia i zdrowia, ochroną dóbr kultury, ochroną gatunków zagrożonych, itp.

Więcej na temat zakazów i ograniczeń znajdziesz w poniższych dokumentach udostępnionych przez Komisję Europejską:

Przygotowania do zakończenia okresu przejściowego (wersja polska) 

Przygotowania do zakończenia okresu przejściowego (wersja angielska)

Wróć do spisu treści

Pozwolenia, w tym AEO

Pozwolenia celne są wymagane w celu stosowania m.in. procedur specjalnych, uproszczeń celnych, magazynów czasowego składowania, zabezpieczeń generalnych oraz statusu AEO (Upoważniony Przedsiębiorca)

Pozwolenia mogą być ważne na jedno państwo członkowskie lub na więcej, niż jedno państwo członkowskie.

Pozwolenia celne wydane przez organy celne Wielkiej Brytanii na podstawie przepisów UKC (unijnego kodeksu celnego) od 01.01.2021 r. utraciły swą ważność na obszarze celnym UE.

Należy jednak pamiętać o szczególnym statusie Irlandii Północnej, w której i w stosunku do której, po zakończeniu okresu przejściowego, nadal będą stosowane przepisy UKC (unijnego kodeksu celnego). Oznacza to, że pozwolenia udzielone przedsiębiorcom mającym siedzibę w Irlandii Północnej przez organy celne Zjednoczonego Królestwa pozostają ważne na obszarze celnym Unii.

Pozwolenia celne wydane przez organy celne UE na podstawie przepisów UKC i ważne także na Zjednoczonego Królestwo, z dniem 01.01.2021 r. utraciły swoją ważność w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, ale zachowają swoją ważność na terytorium Irlandii Północnej.

Umowa o Handlu i Współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, w Załączniku CUSTMS-1 zawiera regulacje dotyczące wzajemnego uznawania statusu AEO w Unii Europejskiej i w Zjednoczonym Królestwie. Wzajemne uznawanie dotyczące upoważnionych przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa i ochrony (art. 38 ust. 2 lit. b) UKC), czyli AEOS i AEOF obowiązuje od 1.01.2021 r.

Powyższe oznacza, że pozwolenia AEO wydane przez organy celne Zjednoczonego Królestwa nie straciły swojej ważności w UE z dniem 1.01.2021r, pod warunkiem, że dotyczą bezpieczeństwa i ochrony. Jeżeli jednak dotyczą wyłącznie uproszczeń celnych, w UE nie są uznawane. Natomiast wszystkie rodzaje pozwoleń AEO, wydane przez organy Zjednoczonego Królestwa dla przedsiębiorców w Irlandii Północnej zachowały swoją ważność w UE.

Więcej informacji znajdziesz we Wskazówkach Komisji Europejskiej:

Informacje o ułatwieniach dla AEO

Wróć do spisu treści

Preferencyjne reguły pochodzenia

Towary pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa, będące częścią towarów wywożonych z UE do krajów trzecich, nie są kwalifikowane jako „pochodzące z UE".

Więcej informacji na temat konsekwencji BREXITU w zakresie preferencyjnego pochodzenia towarów znajdziesz w poniższym dokumencie:

Wróć do spisu treści

Podatki pośrednie w obrocie towarowym pomiędzy UE i UK

Na stronie Komisji Europejskiej znajdują się:

Wróć do spisu treści

Czynności eksportera do UK

Lista ważniejszych czynności, które musi podjąć przedsiębiorca eksportujący do Zjednoczonego Królestwa:

 • Rejestracja w usłudze "e-Klient" i otrzymanie numeru EORI.
 • Uzyskanie pozwolenia celnego – jeżeli przepisy wymagają, że zastosowanie procedury wymaga zgody organu celnego.
 • Wybór formy zgłoszenia celnego (elektroniczne, ustne, itp.).
 • Wybór sposobu składania zgłoszenia w eksporcie (np. poprzez agencję celną, przewoźnika, agencję logistyczną, samodzielnie (w tym przypadku konieczne będą odpowiednie aplikacje dla potrzeb przesyłania komunikatów do celnych systemów operacyjnych obsługujących zgłoszenia wywozowe i tranzytowe). Więcej informacji na stronie PUESC.

Wróć do spisu treści

Czynności importera z UK

Lista ważniejszych czynności, które musi podjąć przedsiębiorca importujący ze Zjednoczonego Królestwa:

 • Rejestracja w usłudze "e-Klient" i otrzymanie numeru EORI
 • Wybór procedury celnej spośród tych, które są określone w przepisach celnych (przywóz, procedury specjalne). 
 • Uzyskanie pozwolenia celnego – jeżeli przepisy wymagają, że zastosowanie procedury wymaga zgody organu celnego.
 • Wybór formy zgłoszenia celnego (elektroniczne, ustne, itp.)
 • Wybór sposobu składania zgłoszenia importowego (np. poprzez agencję celną, przewoźnika, agencję logistyczną, samodzielnie (w tym przypadku konieczne będą odpowiednie aplikacje dla potrzeb przesyłania komunikatów do celnych systemów operacyjnych obsługujących zgłoszenia przywozowe i tranzytowe). Więcej informacji na stronie PUESC.
 • Ustalenie klasyfikacji i wartości towaru do wprowadzenia w zgłoszeniu celnym.
 • Opłacenie należności celnych i podatkowych (chyba, że towar objęty jest procedurą specjalną). Więcej o zabezpieczeniu kwot długu celnego w zakładce Zabezpieczenie kwot długu celnego.

Wróć do spisu treści

Zgłoszenia INTRASTAT

Od 1 stycznia 2021 roku obrót towarowy ze Zjednoczonym Królestwem (za wyjątkiem Irlandii Północnej), dotychczas deklarowany tylko w zgłoszeniach INTRASTAT, jest objęty formalnościami celnymi.

Zgodnie z definicją dla celów obrotu towarowego zawartą w umowie o handlu i współpracy pomiędzy UE a Zjednoczonym Królestwem, Zjednoczone Królestwo obejmuje obszar: Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Wysp Normandzkich oraz Wyspy Man.

Ponieważ Irlandia Północna jest nadal traktowana, jak gdyby była częścią obszaru celnego Unii Europejskiej (podstawa prawna: Protokół do Umowy o Wystąpieniu ws. Irlandii i Irlandii Północnej), obrót towarowy z Irlandią Północną nadal powinien być deklarowany w zgłoszeniach INTRASTAT. Obowiązującym kodem kraju dla Irlandii Północnej jest XI (podstawa prawna: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1470 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie nazewnictwa krajów i terytoriów dla celów statystyki europejskiej dotyczącej międzynarodowego handlu towarami oraz w sprawie podziału geograficznego w odniesieniu do innych statystyk gospodarczych (Dz. Urz. UE L 334/2 z 13.10.2020 r.)).

Wróć do spisu treści

Informacje Komisji Europejskiej

Więcej informacji na temat konsekwencji wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w kontekście ceł i podatków pośrednich dostępnych jest na stronie Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej, oraz w poniższych załącznikach:

Dodatkowe informacje dostępne są także w poniższych materiałach:

Informacje dotyczące Brexitu znajdują się także na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Wróć do spisu treści

Informacje francuskiej administracji celnej

Informacje francuskiej administracji celnej dla przekraczających granicę z Wielką Brytanią znajdziesz w poniższych dokumentach:

oraz na stronie aplikacji konsolidującej dokumenty niezbędne do przekroczenia granicy.

Więcej informacji dla przedsiębiorców oraz dla podróżnych znajdziesz na stronie francuskiej administracji celnej.

Wróć do spisu treści

Informacje brytyjskiej administracji celnej

Na stronach rządu Wielkiej Brytanii znajdziesz informacje dotyczące brexitu m.in. w zakresie:

Wróć do spisu treści

Informacje o procedurach obowiązujących w portach holenderskich w wywozie do UK

Informacja holenderskiej administracji celnej dla przekraczających granicę z Wielką Brytanią dostępne są na stronie Get Ready for Brexit.

Wróć do spisu treści

Informacje belgijskiej administracji celnej

Informacja belgijskiej administracji celnej dla przekraczających granicę z Wielką Brytanią dostępne są na stronie:

Wróć do spisu treści

Informacje dla osób fizycznych

Więcej informacji na temat zwrotu VAT dla podróżnych znajdziesz znajdziesz na Portalu Granica

Wróć do spisu treści

Zwolnienie przesyłek z

Wróć do spisu treści

Informacje o towarach powracających

Wróć do spisu treści

Przydatne linki

Wróć do spisu treści

Skontaktuj się z nami

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zapytaj eksperta przez telefon, czat, e-mailem

Zadzwoń na bezpłatną infolinię Centrum Kontaktowego Europe Direct 00 800 6 7 8 9 10 11