Brexit a cło


Informacja dla przedsiębiorców dotycząca formalności celnych przed i po zakończeniu okresu przejściowego z dniem 31.12.2020 r.

PILNE

Webinarium Rządu Brytyjskiego nt. procedur eksportowych (PDF, 71 kB) – 14.01.2021, g.11:00 - Adresowane do unijnych importerów i firm transportowych.

Przedsiębiorco prowadzisz handel z Wielką Brytanią? Sprawdź koniecznie!

 1. Umowa o handlu i współpracy między UE i UK
  Wersja angielska
  Wersja polska
 2. Prezentacja i nagranie z webinarium „BREXIT - PROCEDURY CELNE, AKCYZA, VAT” 10.12.2020 r.
 3. Nie posiadasz jeszcze numeru EORI? Złóż pilnie wniosek. Informacje o numerze EORI 
 4. Sprawdź i Zastosuj!
  Check lista Komisji Europejskiej (PDF, 147 kB)
 5. Informacja francuskiej administracji celnej dot. przewozów przez terytorium FR na przełomie roku 2020/2021 - polskie tłumaczenie robocze (DOCX, 21 kB)
  Dokumenty wymagające skanowania przed wjazdem na terytorium FR (PDF, 421 kB)

Spis treści

 

Informacja wstępna

Od 1 stycznia 2021 r., prowizorycznie (do czasu pełnej ratyfikacji) wchodzi w życie umowa o handlu i współpracy między UE i UK.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 1 stycznia 2021 zostaną wprowadzone kontrole na granicy pomiędzy UE i UK. Przedsiębiorcy będą zobowiązani m. in. do dopełnienia standardowych formalności celnych, w tym m. in. (dla osób dotąd niedokonujących takich formalności) obowiązku: zarejestrowania się w usłudze Krajowej Administracji Skarbowej „e-Klient””, w celu uzyskania numeru EORI, składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz regulowania należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza).

LISTA KONTROLNA KE (Check List) dla Przedsiębiorstw Handlowych

Dodatkowe informacje i moduły e-learningowe dotyczące ceł i podatków znajdziesz na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Wróć do spisu treści

Umowa o handlu i współpracy między UE i UK

    Wróć do spisu treści

Przedsiębiorco sprawdź co się zmieni 

Aby pomóc przedsiębiorcom, w tym operatorom transportowym, w przygotowaniu się do nowej sytuacji, zwłaszcza tym, którzy dotychczas prowadzili wymianę handlową wyłącznie z kontrahentami z państw członkowskich Unii Europejskiej, Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o podstawowych zasadach i formalnościach celnych obowiązujących w obrocie towarowym z państwami trzecimi (a więc państwami spoza Unii Europejskiej).

Dodatkowo zamieszczamy informacje pozyskane z administracji celnych Zjednoczonego Królestwa,  Francji i Holandii dotyczące systemu odpraw granicznych i  taryfy celnej.

Wróć do spisu treści

Zgłoszenie celne

Przedsiębiorcy , którzy będą dokonywać obrotu towarowego ze Zjednoczonym Królestwem, będą musieli dopełnić formalności celnych związanych z przywozem towarów z państwa trzeciego lub wywozem towarów do państwa trzeciego, w tym rejestracji w usłudze „e-Klient”, oraz wystąpić o nadanie numeru EORI - z angielskiego Economic Operators’ Registration and Identification (szczegóły w dalszej części).

Towary wprowadzane na obszar celny UE z terytorium Zjednoczonego Królestwa lub wyprowadzane z obszaru UE do Zjednoczonego Królestwa będą podlegać dozorowi celnemu i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego do odpowiedniej procedury celnej zgodnie z unijnym kodeksem celnym (Rozporządzenie (UE) nr 952/213 z dnia 9.10.2013 r.). Oznacza to m.in. obowiązek złożenia zgłoszenia celnego w formie elektronicznej lub papierowej , jeżeli dla danej kategorii towarowej nie została przewidziana możliwość złożenia zgłoszenia w formie ustnej, bądź w formie czynności uznanej za zgłoszenie. Może również wystąpić konieczność złożenia zabezpieczenia długu celnego.

Więcej informacji o zgłoszeniach celnych znajdziesz w zakładce Zgłoszenia celne i INTRASTAT.

Wróć do spisu treści

Tranzyt

Wielka Brytania z chwilą zakończenia okresu przejściowego będzie stosować postanowienia Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej oraz Konwencji o uproszczeniach formalności w handlu towarami (SAD). UK jest również samodzielną stroną Konwencji TIR.

Więcej informacji o nowych zasadach tranzytu między UE a UK znajdziesz w materiałach Komisji Europejskiej.

Scenariusze dotyczące tranzytu (DOC, 3538 KB)

Więcej o procedurze tranzytu znajdziesz w zakładce Procedura tranzytu.

 

Webinarium: Procedury tranzytowe po Brexicie 

27 października 2020 r. - wspólne webinarium Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce i Krajowej Administracji Skarbowej. Skierowane do przewoźników realizujących przewozy do/z Wielkiej Brytanii i wyczerpujące temat procedur tranzytowych po brexicie.

Nagranie z webinarium - Wszystko co musisz wiedzieć o Tranzycie do UK - Obejrzyj relację!

Procedura tranzytu TIR (PPTX, 1060 kB)

Zasady tranzytu wspólnego i systemu NCTS (PPTX, 1090 kB)

Tranzytowe procedury uproszczone (PPTX, 1044 kB)

Brexit zasady tranzytu towarów do i z Wielkiej Brytanii (PPTX, 1058 kB)

Wróć do spisu treści

Stawki należności celnych

Zgodnie z art. GOODS.5 Umowy o handlu i współpracy między UE i UK, cła na wszystkie towary są zakazane. W praktyce oznacza to, że do wszystkich towarów przywożonych z UK do UE ma zastosowanie stawka celna w wysokości 0%. Skorzystanie z zerowych stawek celnych będzie wymagać spełnienia i udokumentowania pochodzenia celnego importowanych towarów.

Więcej informacji na temat stawek należności celnych znajdziesz na poniższych stronach:

Towary przywożone bezpośrednim transportem do Irlandii Północnej z kraju trzeciego, są dopuszczane do obrotu i podlegają przepisom wspólnej taryfy celnej UE, w sytuacji gdy towary te są zagrożone wwiezieniem na wspólny rynek UE.

Kontyngenty taryfowe 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/2170 z dnia 16 grudnia 2020 r. dotyczącym stosowania unijnych kontyngentów taryfowych i innych kontyngentów przywozowych, towary importowane spoza Unii do Irlandii Północnej nie kwalifikują się do traktowania zgodnie z unijnymi kontyngentami taryfowymi i innymi kontyngentami przywozowymi lub zgodnie z wywozowymi kontyngentami taryfowymi stosowanymi przez państwa trzecie.
Do czasu zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/761 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1988 w celu wykonania art. GOODS.18 „Stosowanie istniejących kontyngentów taryfowych WTO” Umowy, państwa członkowskie są proszone o:

 • nieprzyjmowanie wniosków o pozwolenie na produkty pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa,
 • niewydawanie pozwoleń na kontyngenty taryfowe na produkty pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa oraz
 • niedopuszczanie do obrotu na podstawie tych kontyngentów taryfowych produktów pochodzących z Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem praw wcześniej nabytych, których nie można wycofać.

Na stronie internetowej Europa zostanie opublikowane ogłoszenie w celu poinformowania zainteresowanych stron. Państwa członkowskie zostaną o tym poinformowane w odpowiednim czasie.

Informacja dotycząca taryfy celnej w Zjednoczonym Królestwie

19 maja 2020 r. Zjednoczone Królestwo ogłosiło taryfę celną (Global Tariff), która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 r., tj. po zakończeniu okresu przejściowego. 

Wróć do spisu treści

Zakazy i ograniczenia

Określone towary przywożone do UE ze Zjednoczonego Królestwa lub wywożone z UE do Zjednoczonego Królestwa podlegać będą zakazom i ograniczeniom związanym z porządkiem publicznym, bezpieczeństwem, ochroną życia i zdrowia, ochroną dóbr kultury, ochroną gatunków zagrożonych, itp.

Więcej na temat zakazów i ograniczeń znajdziesz w poniższych dokumentach udostępnionych przez Komisję Europejską:

Przygotowania do zakończenia okresu przejściowego (wersja polska) 

Przygotowania do zakończenia okresu przejściowego (wersja angielska)

Wróć do spisu treści

Pozwolenia, w tym AEO

Pozwolenia celne są wymagane w celu stosowania m.in. procedur specjalnych, uproszczeń celnych, magazynów czasowego składowania, zabezpieczeń generalnych oraz statusu AEO (Upoważniony Przedsiębiorca)

Pozwolenia mogą być ważne na jedno państwo członkowskie lub na więcej, niż jedno państwo członkowskie.

Pozwolenia celne wydane przez organy celne Wielkiej Brytanii na podstawie przepisów UKC (unijnego kodeksu celnego) od 01.01.2021 r. utraciły swą ważność na obszarze celnym UE.

Należy jednak pamiętać o szczególnym statusie Irlandii Północnej, w której i w stosunku do której, po zakończeniu okresu przejściowego, nadal będą stosowane przepisy UKC (unijnego kodeksu celnego). Oznacza to, że pozwolenia udzielone przedsiębiorcom mającym siedzibę w Irlandii Północnej przez organy celne Zjednoczonego Królestwa pozostają ważne na obszarze celnym Unii.

Pozwolenia celne wydane przez organy celne UE na podstawie przepisów UKC i ważne także na Zjednoczonego Królestwo, z dniem 01.01.2021 r. utraciły swoją ważność w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, ale zachowają swoją ważność na terytorium Irlandii Północnej.

Umowa o Handlu i Współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, w Załączniku CUSTMS-1 zawiera regulacje dotyczące wzajemnego uznawania statusu AEO w Unii Europejskiej i w Zjednoczonym Królestwie. Wzajemne uznawanie dotyczące upoważnionych przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa i ochrony (art. 38 ust. 2 lit. b) UKC), czyli AEOS i AEOF obowiązuje od 1.01.2021 r.

Powyższe oznacza, że pozwolenia AEO wydane przez organy celne Zjednoczonego Królestwa nie straciły swojej ważności w UE z dniem 1.01.2021r, pod warunkiem, że dotyczą bezpieczeństwa i ochrony. Jeżeli jednak dotyczą wyłącznie uproszczeń celnych, w UE nie są uznawane. Natomiast wszystkie rodzaje pozwoleń AEO, wydane przez organy Zjednoczonego Królestwa dla przedsiębiorców w Irlandii Północnej zachowały swoją ważność w UE.

Więcej informacji znajdziesz we Wskazówkach Komisji Europejskiej:

Informacje o ułatwieniach dla AEO

Wróć do spisu treści

Preferencyjne reguły pochodzenia

Towary pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa, będące częścią towarów wywożonych z UE do krajów trzecich, nie będą kwalifikowane jako „pochodzące z UE".

Więcej informacji na temat konsekwencji BREXITU w zakresie preferencyjnego pochodzenia towarów znajdziesz w poniższym dokumencie:

Preferencyjne pochodzenie towarów – konsekwencje BREXIT (PDF, 334 KB)

Wróć do spisu treści

Podatki pośrednie w obrocie towarowym pomiędzy UE i UK

Na stronie Komisji Europejskiej znajdują się:

Szczegółowa informacja na temat zasad naliczania podatków w obrocie towarowym, które będą obowiązywały po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE (PDF, 392 kB)

Zaktualizowana nota Komisji Europejskiej dotycząca opodatkowania VAT towarów po upływie okresu przejściowego (wersja angielska)(PDF, 621 kB)

Wskazówki KE dotyczące kwestii związanych z akcyzą w kontekście operacji przemieszczania wyrobów trwających w dniu wystąpienia (PDF, 398 kB)

Wróć do spisu treści

Czynności eksportera do UK

Lista ważniejszych czynności, które musi podjąć przedsiębiorca eksportujący do Zjednoczonego Królestwa:

 • Rejestracja w usłudze "e-Klient" i otrzymanie numeru EORI .  
 • Uzyskanie pozwolenia celnego – jeżeli przepisy wymagają, że zastosowanie procedury wymaga zgody organu celnego.
 • Wybór formy zgłoszenia celnego (elektroniczne, ustne, itp.).
 • Wybór sposobu składania zgłoszenia w eksporcie (np. poprzez agencję celną, przewoźnika, agencję logistyczną, samodzielnie (w tym przypadku konieczne będą odpowiednie aplikacje dla potrzeb przesyłania komunikatów do celnych systemów operacyjnych obsługujących zgłoszenia wywozowe i tranzytowe). Więcej informacji na stronie PUESC.

Wróć do spisu treści

Czynności importera z UK

Lista ważniejszych czynności, które musi podjąć przedsiębiorca importujący ze Zjednoczonego Królestwa:

 • Rejestracja w usłudze "e-Klient" i otrzymanie numeru EORI .  
 • Wybór procedury celnej spośród tych, które są określone w przepisach celnych (przywóz, procedury specjalne). 
 • Uzyskanie pozwolenia celnego – jeżeli przepisy wymagają, że zastosowanie procedury wymaga zgody organu celnego.
 • Wybór formy zgłoszenia celnego (elektroniczne, ustne, itp.)
 • Wybór sposobu składania zgłoszenia importowego (np. poprzez agencję celną, przewoźnika, agencję logistyczną, samodzielnie (w tym przypadku konieczne będą odpowiednie aplikacje dla potrzeb przesyłania komunikatów do celnych systemów operacyjnych obsługujących zgłoszenia przywozowe i tranzytowe). Więcej informacji na stronie PUESC.
 • Ustalenie klasyfikacji i wartości towaru do wprowadzenia w zgłoszeniu celnym.
 • Opłacenie należności celnych i podatkowych (chyba, że towar objęty jest procedurą specjalną). Więcej o zabezpieczeniu kwot długu celnego w zakładce Zabezpieczenie kwot długu celnego.

Wróć do spisu treści

Informacje Komisji Europejskiej

Więcej informacji na temat konsekwencji wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w kontekście ceł i podatków pośrednich dostępnych jest na stronie Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej, oraz w poniższych załącznikach:

Przewodnik celny dla przedsiębiorców „JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BREXITU" (PDF, 1099 kB)

Brexit - lista kontolna dla przedsiębiorców (PDF, 148 kB)

Komunikat KE o gotowości na zmiany po zakończeniu okresu przejściowego (PDF, 909 kB)

Dodatkowe informacje dostępne są także w poniższych materiałach:

Wskazówki. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE a przepisy UE w dziedzinie ceł, w tym preferencyjnego pochodzenia (wersja angielska z 23.12.2020)(PDF, 686 kB)

Wskazówki. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE a przepisy UE w dziedzinie ceł, w tym preferencyjnego pochodzenia (wersja polska z 14.07.2020)(PDF, 700 kB)

Scenariusze dotyczące tranzytu - wersja angielska (PDF,  1592 kB)

Scenariusze dotyczące wywozu - wersja angielska (PDF, 1071 kB)

Jak brexit może wpłynąć na branżę transportową i ruch graniczny? Materiały z sesji informacyjnej, m.in. prezentacje Francji, Belgii, Holandii i Polski dotyczące przygotowań do brexitu

Szczegółowe wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pozwoleń, kontroli celnej IPR, reguł pochodzenia, VAT, akcyzy, towarów podwójnego zastosowania, długu celnego oraz taryfy celnej, wywozu dóbr kultury, kontyngentów taryfowych

informacje dotyczące Brexitu znajdują się także na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Wróć do spisu treści

Informacje francuskiej administracji celnej

Informacje francuskiej administracji celnej dla przekraczających granicę z Wielką Brytanią w przypadku bezumownego brexitu znajdziesz w poniższych dokumentach:

Broszura francuskiej administracji celnej 28.09.2020 (wersja francuska) (PDF, 1559 kB)

Broszura francuskiej administracji celnej 01.2020 (wersja angielska) (PDF, 7936 kB)

Import i eksport po brexicie (wersja polska) (PDF, 114 kB)

Uproszczona ulotka dotycząca rejestracji na granicy FR-UK (PDF, 421 KB)

Schemat Eurotunelu dla exportu/importu/tranzytu (wersja angielska) (PDF, 404 KB)

Schemat Portów dla exportu/importu/tranzytu (wersja angielska) (PDF, 402 KB)

Kontrola sanitarna i fitosanitarna (wersja angielska) (PDF, 1327 KB)

Brexit Smart Border (wersja angielska) (PDF, 1737 KB)

Inteligentna granica dla dobrze poinformowanych kierowców (wersja polska) (PDF, 89 kB)

Webinarium Smart Border (wersja angielska)

oraz na stronie aplikacji konsolidującej dokumenty niezbędne do przekroczenia granicy.

Więcej informacji dla przedsiębiorców oraz dla podróżnych znajdziesz na stronie francuskiej administracji celnej.

Wróć do spisu treści

Informacje brytyjskiej administracji celnej

Na stronach rządu Wielkiej Brytanii znajdziesz informacje dotyczące brexitu m.in. w zakresie:

Wróć do spisu treści

Informacje o procedurach obowiązujących w portach holenderskich w wywozie do UK

Informacja holenderskiej administracji celnej dla przekraczających granicę z Wielką Brytanią w przypadku bezumownego brexitu dostępne są na stronie Get Ready for Brexit.

Wróć do spisu treści

Informacje belgijskiej administracji celnej

Informacja belgijskiej administracji celnej dla przekraczających granicę z Wielką Brytanią w przypadku bezumownego brexitu dostępne są na stronie:

oraz w poniższych załącznikach:

Prezentacja dotycząca przygotowań do brexitu (PPTX, 13824 kB)

Obsługa w portach belgijskich - prezentacja (PDF, 6324 KB)

Obsługa w portach belgijskich - przydatne linki (PDF, 138 KB)

Wróć do spisu treści

Informacje dla osób fizycznych

Limity dla podróżujących z Wielkiej Brytanii do Polski od 01.01.2021 r. (DOC,18 KB)

Mienie przesiedlenia dla osób przenoszących swoje miejsce zamieszkania z Wielkiej Brytanii do Polski od 01.01.2021 r. (DOC, 15 KB)

brexit - zwrot VAT dla podróżnych (PDF, 96 KB)

Więcej informacji na temat zwrotu VAT dla podróżnych znajdziesz znajdziesz na Portalu Granica

 

Wróć do spisu treści

Przydatne linki

Wróć do spisu treści

Skontaktuj się z nami

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zapytaj eksperta przez telefon, czat, e-mailem

Zadzwoń na bezpłatną infolinię Centrum Kontaktowego Europe Direct 00 800 6 7 8 9 10 11