Brexit a cło


Informacja dla środowiska biznesowego na temat formalności celnych, jakie będą obowiązywać po po zakończeniu okresu przejściowego, po wyjściu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii z UE

Spis treści

Informacja wstępna

W październiku 2019 r. Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej osiągnęły porozumienie co do warunków opuszczenia Unii na podstawie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE (Umowy Wyjścia) oraz deklaracji politycznej, zawierającej ogólne ramy przyszłych relacji UE-Zjednoczone Królestwo, które trzeba będzie przełożyć na tekst prawny w trakcie negocjacji dotyczących przyszłych relacji.

Procedury ratyfikacyjne Umowy Wyjścia zostały sfinalizowane wraz z przyjęciem Umowy Wyjścia przez Parlament Europejski 29 stycznia 2020 r. i następnie zatwierdzeniem jej przez Radę w dniu 30 stycznia br. Wcześniej Umowę ratyfikował parlament brytyjski.

Oznacza to, że dzień 1 lutego 2020 roku jest:

 • dniem wejścia w życie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE,
 • pierwszym dniem, w którym UE liczy już 27 a nie 28 państw członkowskich,
 • pierwszym dniem okresu przejściowego określonego w Umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, który będzie trwać do końca 2020 roku.

W obszarze celnym okres przejściowy oznacza dla polskich przedsiębiorców i obywateli brak zmian w dotychczasowych relacjach z Wielką Brytanią, w tym m.in.:

 • Brak ceł, kontyngentów i innych dodatkowych barier w handlu. Wielka Brytania pozostanie w unii celnej z UE i będzie uczestnikiem wspólnego rynku UE.
 • Możliwość eksportu towarów do Wielkiej Brytanii na obecnych zasadach. Nie będzie potrzeby składania zgłoszeń celnych posiadania dodatkowych dokumentów (np. świadectw pochodzenia), niewymaganych dotychczas certyfikatów dla produktów. W okresie przejściowym zachowana zostanie również ważność pozwoleń celnych wydanych przez władze Zjednoczonego Królestwa na podstawie przepisów unijnego kodeksu celnego. Również Wielka Brytania nadal będzie respektować wszystkie regulacje Unii Europejskiej w tym zakresie.
 • Brak zmian w zakresie ew. obowiązków dot. uzyskania licencji, pozwoleń lub spełniania norm sanitarnych czy fitosanitarnych dla produktów rolno-spożywczych.
 • Utrzymanie dotychczasowych zasad wykonywania transportu drogowego i lotniczego pomiędzy UE a Wielką Brytanią.
 • Utrzymanie kontroli na granicy Unia Europejska – Wielka Brytania na obecnym poziomie.
 • Możliwość podróżowania do i z Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego.
  Dalsze obowiązywanie dotychczasowych przepisów w zakresie VAT i akcyzy.

Warunki współpracy gospodarczej, w tym regulacje celne, po zakończeniu okresu przejściowego zależeć będą od treści przyszłej Umowy o wolnym handlu, której negocjacje powinny rozpocząć się w lutym bieżącego roku.

Gdyby nie doszło do uzgodnienia unijno-brytyjskiego porozumienia handlowego, obie strony musiałyby prowadzić wzajemną wymianę handlową w oparciu o zasady WTO. W takim przypadku władze celne państw członkowskich UE będą stosować unijne przepisy dotyczące eksportu oraz importu towarów ze Zjednoczonego Królestwa w taki sposób, jak obecnie stosują wobec krajów trzecich, tj. krajów niebędących członkami UE, z którymi Unia nie zawarła umów handlowych.

Niezależnie od wyników negocjacji handlowych oczekuje się, że zostaną wprowadzone kontrole na granicy pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. Przedsiębiorcy będą zobowiązani m. in. do dopełnienia standardowych formalności celnych, w tym m. in. (dla osób dotąd niedokonujących takich formalności) obowiązku: zarejestrowania się w usłudze Krajowej Administracji Skarbowej „e-Klient”, składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz regulowania należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza).

Wróć do spisu treści

 

Etapowe wdrożenie kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii po okresie przejściowym

W czasie posiedzenia Komitetu Wspólnego ds. Umowy Wyjścia 12 czerwca 2020 r., Wielka Brytania oficjalnie potwierdziła wolę nieprzedłużania okresu przejściowego poza 31 grudnia 2020. Strony ustaliły jednak, że będą kontynuować negocjacje dotyczące przyszłych relacji w trakcie przerwy wakacyjnej celem znalezienia porozumienia.

Jednakże, biorąc pod uwagę konsekwencje pandemii COVID 19 oraz potrzebę dodatkowego czasu dla przedsiębiorców, Wielka Brytania planuje etapowe wprowadzanie kontroli granicznej po okresie przejściowym, tj. po 31 grudnia 2020 r.

Przywrócenie kontroli granicznych nastąpi bez względu na to czy UE i Wielka Brytania zawrą umowę o wolnym handlu, czy też negocjacje zakończą się brakiem porozumienia.

Szczegółowa informacja na ten temat znajduje się na stronie UK Government’s approach to border controls.

Etapy wprowadzania kontroli granicznej będą następujące:

 • Od stycznia 2021 r.: przedsiębiorcy importujący (do Wielkiej Brytanii) towary standardowe wszystkich kategorii, od odzieży po sprzęt elektroniczny, będą musieli przygotować się na podstawowe wymagania celne, takie jak prowadzenie wystarczającej dokumentacji dotyczącej importowanych towarów. Jednak będą mieli do sześciu miesięcy na wypełnienie i złożenie zgłoszeń celnych. Płatność należności celnych będzie można odroczyć do momentu złożenia zgłoszenia celnego.
  Pełną kontrolą celną będą objęte towary wrażliwe, takie jak alkohol, tytoń i wyroby tytoniowe, czy produkty toksyczne i substancje chemiczne.
  Przedsiębiorcy będą musieli wziąć pod uwagę sposób rozliczania podatku VAT od towarów importowanych.
  W miejscach przeznaczenia lub w innych zatwierdzonych miejscach prowadzane będą również kontrole fizyczne żywych zwierząt i roślin „wysokiego ryzyka”.
 • Od kwietnia 2021 r.: wszystkie importowane produkty pochodzenia zwierzęcego - na przykład mięso, karma dla zwierząt domowych, miód, mleko lub produkty jajeczne - oraz wszystkie rośliny i produkty roślinne podlegające przepisom będą również wymagać uprzedniego zgłoszenia i odpowiedniej dokumentacji (sanitarnej/zdrowotnej).
 • Od lipca 2021 r.: przedsiębiorcy przewożący wszelkie towary będą musieli składać zgłoszenia w punkcie przywozu i płacić odpowiednie należności. Wymagane będą pełne zgłoszenia bezpieczeństwa (PDS, eng.-ENS).
  W przypadku towarów objętych SPS (kontrolą sanitarną i fitosanitarną) nastąpi zwiększenie kontroli fizycznych i pobór próbek: kontrole zwierząt, roślin, produktów roślinnych i zwierzęcych będą od tego czasu realizowane w odpowiednio przystosowanych punktach kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii.

Wróć do spisu treści

Informacja dla przedsiębiorców

Aby pomóc przedsiębiorcom, w tym operatorom transportowym, w przygotowaniu się do nowej sytuacji, zwłaszcza tym, którzy dotychczas prowadzili wymianę handlową wyłącznie z kontrahentami z państw członkowskich Unii Europejskiej, Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o podstawowych zasadach i formalnościach celnych obowiązujących w obrocie towarowym z państwami trzecimi (a więc państwami spoza Unii Europejskiej).

Dodatkowo zamieszczamy informacje pozyskane z administracji celnych Zjednoczonego Królestwa,  Francji i Holandii dotyczące systemu odpraw granicznych i  taryfy celnej.

Wróć do spisu treści

Zgłoszenie celne

Przedsiębiorcy , którzy będą dokonywać obrotu towarowego ze Zjednoczonym Królestwem, będą musieli dopełnić formalności celnych związanych z przywozem towarów z państwa trzeciego lub wywozem towarów do państwa trzeciego, w tym rejestracji w usłudze „e-Klient”, oraz wystąpić o nadanie numeru EORI - z angielskiego Economic Operators’ Registration and Identification (szczegóły w dalszej części).

Towary wprowadzane na obszar celny UE z terytorium Zjednoczonego Królestwa lub wyprowadzane z obszaru UE do Zjednoczonego Królestwa będą podlegać dozorowi celnemu i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego do odpowiedniej procedury celnej zgodnie z unijnym kodeksem celnym (Rozporządzenie (UE) nr 952/213 z dnia 9.10.2013 r.). Oznacza to m.in. obowiązek złożenia zgłoszenia celnego w formie elektronicznej lub papierowej , jeżeli dla danej kategorii towarowej nie została przewidziana możliwość złożenia zgłoszenia w formie ustnej, bądź w formie czynności uznanej za zgłoszenie. Może również wystąpić konieczność złożenia zabezpieczenia długu celnego.

Więcej informacji o zgłoszeniach celnych znajdziesz w zakładce Zgłoszenia celne i INTRASTAT.

Wróć do spisu treści

Tranzyt

Zjednoczone Królestwo z chwilą wystąpienia z UE będzie stosować, jako odrębna Umawiająca się Strona, postanowienia Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej oraz Konwencji o uproszczeniach formalności w handlu towarami (SAD). Przypominamy także, że Zjednoczone Królestwo jest również samodzielną stroną Konwencji TIR.

Więcej informacji o nowych zasadach tranzytu między UE a Zjednoczonym Królestwem znajdziesz w poniższym dokumencie:

Nowe zasady tranzytu między UE a Zjednoczonym Królestwem (PDF, 697 kB)

Więcej o procedurze tranzytu znajdziesz w zakładce Procedura tranzytu.

Wróć do spisu treści

Stawki należności celnych

Należności celne naliczane będą zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23.07.1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Więcej informacji na temat stawek należności celnych znajdziesz na poniższych stronach:

Informacje o kontyngentach taryfowych znajdziesz w poniższym dokumencie:

Nota KE dotycząca kontyngentów taryfowych (PDF, 342 kB)

Informacja dotycząca taryfy celnej w Zjednoczonym Królestwie

19 maja 2020 r. Zjednoczone Królestwo ogłosiło taryfę celną (Global Tariff), która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 r., tj. po zakończeniu okresu przejściowego. 

Wróć do spisu treści

Zakazy i ograniczenia

Określone towary przywożone do UE ze Zjednoczonego Królestwa lub wywożone z UE do Zjednoczonego Królestwa podlegać będą zakazom i ograniczeniom związanym z porządkiem publicznym, bezpieczeństwem, ochroną życia i zdrowia, ochroną dóbr kultury, ochroną gatunków zagrożonych, itp.

Więcej na temat zakazów i ograniczeń znajdziesz w poniższych dokumentach udostępnionych przez Komisję Europejską:

Wystąpienie zjednoczonego królestwa z UE a przepisy UE w dziedzinie pozwoleń na przywóz/wywóz niektórych towarów (wersja polska) (PDF, 346 KB)

Wystąpienie zjednoczonego królestwa z UE a przepisy UE w dziedzinie pozwoleń na przywóz/wywóz niektórych towarów (wersja angielska) (PDF, 136 KB)

Wróć do spisu treści

Pozwolenia

Wszelkie pozwolenia celne wydane dotychczas przez władze Zjednoczonego Królestwa na podstawie przepisów unijnego kodeksu celnego utracą swą ważność na obszarze celnym UE. Przykładowo, przestaną być ważne pozwolenia przyznające status upoważnionego przedsiębiorcy AEO.

Wróć do spisu treści

Preferencyjne reguły pochodzenia

Towary pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa, będące częścią towarów wywożonych z UE do krajów trzecich, nie będą kwalifikowane jako „pochodzące z UE".

Więcej informacji na temat konsekwencji BREXITU w zakresie preferencyjnego pochodzenia towarów znajdziesz w poniższym dokumencie:

Preferencyjne pochodzenie towarów – konsekwencje BREXIT (PDF, 334 KB)

Wróć do spisu treści

Podatki pośrednie w obrocie towarowym pomiędzy UE i UK

Na stronie Komisji Europejskiej znajduje się:

Szczegółowa informacja na temat zasad naliczania podatków w obrocie towarowym, które będą obowiązywały po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE (PDF, 392 kB)

Wskazówki KE dotyczące kwestii związanych z akcyzą w kontekście operacji przemieszczania wyrobów trwających w dniu wystąpienia (PDF, 398 kB)

Wróć do spisu treści

Czynności importera z UK

Lista ważniejszych czynności, które musi podjąć przedsiębiorca importujący ze Zjednoczonego Królestwa:

 • Rejestracja w usłudze "e-Klient" i otrzymanie numeru EORI .  
 • Wybór procedury celnej spośród tych, które są określone w przepisach celnych (przywóz, procedury specjalne). 
 • Uzyskanie pozwolenia celnego – jeżeli przepisy wymagają, że zastosowanie procedury wymaga zgody organu celnego.
 • Wybór formy zgłoszenia celnego (elektroniczne, ustne, itp.)
 • Wybór sposobu składania zgłoszenia importowego (np. poprzez agencję celną, przewoźnika, agencję logistyczną, samodzielnie (w tym przypadku konieczne będą odpowiednie aplikacje dla potrzeb przesyłania komunikatów do celnych systemów operacyjnych obsługujących zgłoszenia przywozowe i tranzytowe). Więcej informacji na stronie PUESC.
 • Ustalenie klasyfikacji i wartości towaru do wprowadzenia w zgłoszeniu celnym.
 • Opłacenie należności celnych i podatkowych (chyba, że towar objęty jest procedurą specjalną). Więcej o zabezpieczeniu kwot długu celnego w zakładce Zabezpieczenie kwot długu celnego.

Wróć do spisu treści

Czynności eksportera do UK

Lista ważniejszych czynności, które musi podjąć przedsiębiorca eksportujący do Zjednoczonego Królestwa:

 • Rejestracja w usłudze "e-Klient" i otrzymanie numeru EORI .  
 • Uzyskanie pozwolenia celnego – jeżeli przepisy wymagają, że zastosowanie procedury wymaga zgody organu celnego.
 • Wybór formy zgłoszenia celnego (elektroniczne, ustne, itp.).
 • Wybór sposobu składania zgłoszenia w eksporcie (np. poprzez agencję celną, przewoźnika, agencję logistyczną, samodzielnie (w tym przypadku konieczne będą odpowiednie aplikacje dla potrzeb przesyłania komunikatów do celnych systemów operacyjnych obsługujących zgłoszenia wywozowe i tranzytowe). Więcej informacji na stronie PUESC.

Wróć do spisu treści

Broszury informacyjne - czynności krok po kroku

Broszura informacyjna - brexit (PDF, 887 kB)

Informacja dla firm - brexit (PDF, 1099 kB)

Uwaga: wymieniona w materiałach data wyjścia 29 marca 2019 r. została przesunięta na 31 stycznia 2020 r. Formalności celne będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Wróć do spisu treści

Informacje Komisji Europejskiej

Więcej informacji na temat konsekwencji wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w kontekście ceł i podatków pośrednich dostępnych jest na stronie Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej, oraz w poniższych załącznikach:

Przewodnik celny dla przedsiębiorców „JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BREXITU" (PDF, 1099 kB)

Lista kontrolna dotycząca brexitu dla przedsiębiorstw handlowych (PDF, 80 kB)

Dodatkowe informacje dostępne są także w poniższych materiałach:

Wróć do spisu treści

Informacja francuskiej administracji celnej

Informację francuskiej administracji celnej dla przekraczających granicę z Wielką Brytanią w przypadku bezumownego brexitu znajdziesz w poniższych dokumentach:

Broszura francuskiej administracji celnej (PDF, 1690 kB)

Broszura (wersja francuska) (PDF, 2048 kB)

Schemat - Eurotunel (wersja angielska) (PDF, 404 KB)

Schemat - porty (wersja angielska) (PDF, 402 KB)

oraz na stronie aplikacji konsolidującej dokumenty niezbędne do przekroczenia granicy.

Wróć do spisu treści

Informacja brytyjskiej administracji celnej

Na stronach rządu Wielkiej Brytanii znajdziesz informacje dotyczące Brexitu m.in. w zakresie:

Dodatkowe informacje dostępne są także w poniższych załącznikach:

Wróć do spisu treści

Informacje o procedurach obowiązujących w portach holenderskich w wywozie do UK

Informacja holenderskiej administracji celnej dla przekraczających granicę z Wielką Brytanią w przypadku bezumownego brexitu dostępne są na stronie Get Ready for Brexit.

Wróć do spisu treści

Informacje belgijskiej administracji celnej

Informacja holenderskiej administracji celnej dla przekraczających granicę z Wielką Brytanią w przypadku bezumownego brexitu dostępne są na stronie:

oraz w poniższym załączniku:

Prezentacja dotycząca przygotowań do brexitu (PPTX, 13824 kB)

Wróć do spisu treści

Informacje dla osób fizycznych

Informacje dla osób fizycznych - brexit w okresie przejściowym (DOCX, 13 kB)

Wróć do spisu treści

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na główne pytania zadawane przez przedsiębiorców w związku z brexitem.

Skontaktuj się z nami

Wybierz interesujący Cię sposób kontaktu. Porozmawiaj z konsultantem przez telefon lub czat, zadaj pytanie e-mailem