Brexit a cło


Informacja dla środowiska biznesowego nt. formalności celnych, jakie będą obowiązywać po wyjściu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE bez umowy.

Informacja wstępna

Ponieważ umowa wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej nie uzyskała jak dotąd akceptacji parlamentu Zjednoczonego Królestwa, realne jest tzw. „twarde wyjście" Zjednoczonego Królestwa, tj. wyjście z UE bez umowy.

W takim przypadku władze celne państw członkowskich UE będą stosować unijne przepisy dotyczące eksportu oraz importu towarów ze Zjednoczonego Królestwa w taki sam sposób, jak obecnie stosują wobec krajów trzecich, tj. krajów nie będących członkami UE. Wprowadzone zostaną kontrole na granicy pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem.

Dla przedsiębiorców oznaczać to będzie m. in. konieczność dopełnienia standardowych formalności celnych, w tym m. in. (dla osób dotąd nie dokonujących takich formalności) obowiązek: zarejestrowania się w usłudze Krajowej Administracji Skarbowej „e-Klient”, składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz regulowania należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza).

Informacja dla przedsiębiorców

Aby pomóc przedsiębiorcom, w tym operatorom transportowym, w przygotowaniu się do nowej sytuacji, zwłaszcza tym, którzy dotychczas prowadzili wymianę handlową wyłącznie z kontrahentami z państw członkowskich Unii Europejskiej, Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o podstawowych zasadach i formalnościach celnych obowiązujących w obrocie towarowym z państwami trzecimi (a więc państwami spoza Unii Europejskiej).

Dodatkowo zamieszczamy informacje pozyskane z administracji celnych Zjednoczonego Królestwa,  Francji i Holandii dotyczące systemu odpraw granicznych i  taryfy celnej.

Zgłoszenie celne

Przedsiębiorcy , którzy będą dokonywać obrotu towarowego ze Zjednoczonym Królestwem, będą musieli dopełnić formalności celnych związanych z przywozem towarów z państwa trzeciego lub wywozem towarów do państwa trzeciego, w tym rejestracji w usłudze „e-Klient”, oraz wystąpić o nadanie numeru EORI - z angielskiego Economic Operators’ Registration and Identification (szczegóły w dalszej części).

Towary wprowadzane na obszar celny UE z terytorium Zjednoczonego Królestwa lub wyprowadzane z obszaru UE do Zjednoczonego Królestwa będą podlegać dozorowi celnemu i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego do odpowiedniej procedury celnej zgodnie z unijnym kodeksem celnym (Rozporządzenie (UE) nr 952/213 z dnia 9.10.2013 r.). Oznacza to m.in. obowiązek złożenia zgłoszenia celnego w formie elektronicznej lub papierowej , jeżeli dla danej kategorii towarowej nie została przewidziana możliwość złożenia zgłoszenia w formie ustnej, bądź w formie czynności uznanej za zgłoszenie. Może również wystąpić konieczność złożenia zabezpieczenia długu celnego.

Więcej o zgłoszeniach celnych

Tranzyt

Zjednoczone Królestwo z chwilą wystąpienia z UE będzie stosować, jako odrębna Umawiająca się Strona, postanowienia Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej oraz Konwencji o uproszczeniach formalności w handlu towarami (SAD). Przypominamy także, że Zjednoczone Królestwo jest również samodzielną stroną Konwencji TIR.

Więcej o nowych zasadach tranzytu między UE a Zjednoczonym Królestwem

Więcej o procedurze tranzytu

Stawki należności celnych

Należności celne naliczane będą zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23.07.1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Więcej: Taryfa celna UE w wersji polskiej (ISZTAR4)

Taryfa celna UE w wersji angielskiej (TARIC UE)

Nota KE dotycząca kontyngentów taryfowych (link otwiera plik PDF 342)

Zakazy i ograniczenia

Określone towary przywożone do UE ze Zjednoczonego Królestwa lub wywożone z UE do Zjednoczonego Królestwa podlegać będą zakazom i ograniczeniom związanym z porządkiem publicznym, bezpieczeństwem, ochroną życia i zdrowia, ochroną dóbr kultury, ochroną gatunków zagrożonych, itp.

Więcej na temat zakazów i ograniczeń:

Informacja w języku polskim (link otwiera plik PDF 346 KB)

Informacja w języku angielskim (link otwiera plik PDF 136 KB)

Pozwolenia

Wszelkie pozwolenia celne wydane dotychczas przez władze Zjednoczonego Królestwa na podstawie przepisów unijnego kodeksu celnego utracą swą ważność na obszarze celnym UE. Przykładowo, przestaną być ważne pozwolenia przyznające status upoważnionego przedsiębiorcy AEO.

Preferencyjne reguły pochodzenia

Towary pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa, będące częścią towarów wywożonych z UE do krajów trzecich, nie będą kwalifikowane jako „pochodzące z UE".

Więcej: Preferencyjne pochodzenie towarów – konsekwencje BREXIT (link otwiera plik PDF 334 KB)

Podatki pośrednie w obrocie towarowym pomiędzy UE i Zjednoczonym Królestwem

Na stronie Komisji Europejskiej znajduje się szczegółowa informacja na temat zasad naliczania podatków w obrocie towarowym, które będą obowiązywały po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE (link otwiera plik PDF 392 KB).

Wskazówki KE dotyczące kwestii związanych z akcyzą w kontekście operacji przemieszczania wyrobów trwających w dniu wystąpienia (link otwiera plik PDF 398 KB)

Lista ważniejszych czynności, które musi podjąć przedsiębiorca importujący ze Zjednoczonego Królestwa:

 • Rejestracja w usłudze "e-Klient" i otrzymanie numeru EORI .  
 • Wybór procedury celnej spośród tych, które są określone w przepisach celnych (przywóz, procedury specjalne). 
 • Uzyskanie pozwolenia celnego – jeżeli przepisy wymagają, że zastosowanie procedury wymaga zgody organu celnego.
 • Wybór formy zgłoszenia celnego (elektroniczne, ustne, itp.)
 • Wybór sposobu składania zgłoszenia importowego (np. poprzez agencję celną, przewoźnika, agencję logistyczną, samodzielnie (w tym przypadku konieczne będą odpowiednie aplikacje dla potrzeb przesyłania komunikatów do celnych systemów operacyjnych obsługujących zgłoszenia przywozowe i tranzytowe). Więcej informacji na stronie PUESC
 • Ustalenie klasyfikacji i wartości towaru do wprowadzenia w zgłoszeniu celnym.
 • Opłacenie należności celnych i podatkowych (chyba, że towar objęty jest procedurą specjalną). Więcej o zabezpieczeniu kwot długu celnego.

Lista ważniejszych czynności, które musi podjąć przedsiębiorca eksportujący do Zjednoczonego Królestwa.

 • Rejestracja w usłudze "e-Klient" i otrzymanie numeru EORI .  
 • Uzyskanie pozwolenia celnego – jeżeli przepisy wymagają, że zastosowanie procedury wymaga zgody organu celnego.
 • Wybór formy zgłoszenia celnego (elektroniczne, ustne, itp.).
 • Wybór sposobu składania zgłoszenia w eksporcie (np. poprzez agencję celną, przewoźnika, agencję logistyczną, samodzielnie (w tym przypadku konieczne będą odpowiednie aplikacje dla potrzeb przesyłania komunikatów do celnych systemów operacyjnych obsługujących zgłoszenia wywozowe i tranzytowe). Więcej informacji na stronie PUESC.

Materiały informacyjne dla przedsiębiorców 

Broszura informacyjna - brexit (PDF, 887 kB)
Informacja dla firm - brexit (PDF, 1099 kB)

Uwaga: wymieniona w materiałach data wyjścia 29 marca 2019 r. jest obecnie przesunięta – aktualnie na 31 stycznia 2020 r. (z możliwością jej zmiany na wcześniejszą) - co oznacza, że formalności celne będą obowiązywać od 1 lutego 2020 r. godz. 00.00.


Więcej informacji na temat konsekwencji wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w kontekście ceł i podatków pośrednich na stronie Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej,w tym przewodnik celny dla przedsiębiorców „JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BREXITU".

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące procedur celnych w przypadku wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez umowy, m.in. EORI, decyzje celne, kontyngenty taryfowe, reguły pochodzenia, wprowadzenie towarów na obszar celny UE, procedury specjalne, w tym tranzyt,  wyprowadzenie towarów poza obszar celny UE, kontrola celna w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska oraz praw własności intelektualnej.

Nowa wersja wytycznych Komisji Europejskiej (w języku angielskim)

Szczegółowe wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pozwoleń, kontroli celnej IPR, reguł pochodzenia, VAT, akcyzy, towarów podwójnego zastosowania, długu celnego oraz taryfy celnej, wywozu dóbr kultury, kontyngentów taryfowych

Lista kontrolna dotycząca brexitu dla przedsiębiorstw handlowych

Jak brexit może wpłynąć na branżę transportową i ruch graniczny? Materiały z sesji informacyjnej, m.in. prezentacje Francji, Belgii, Holandii i Polski dotyczące przygotowań do brexitu

Dodatkowe informacje na stronie MR.

Informacja francuskiej administracji celnej dla przekraczających granicę ze Zjednoczonym Królestwem w przypadku bezumownego brexitu (w języku angielskim i francuskim):

Broszura francuskiej administracji celnej (PDF, 1,65 MB)

Broszura w języku francuskim (PDF, 2 MB)

Schemat - Eurotunel (PDF, 404 KB)

Schemat - porty (PDF, 402 KB)

Link do aplikacji konsolidującej dokumenty niezbędne do przekroczenia granicy

Informacja na stronie administracji celnej Zjednoczonego Królestwa

Informacja ogólna

Informacja wyjaśniająca wątpliwości związane z nadawaniem numerów EORI

Informacja dotycząca zmian organizacji odpraw granicznych po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Informacja administracji celnej Zjednoczonego Królestwa dotycząca tymczasowej taryfy celnej po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Informacja- pytania i odpowiedzi- przygotowana przez Rząd Zjednoczonego Królestwa o zasadach  transgranicznego przepływu towarów i osób w przypadku bezumownego wyjścia z Unii Europejskiej. Informacja obejmuje m. in. procedury celne, VAT I akcyzę, towary rolne, reguły pochodzenia, certyfikację, transport (w tym kabotaż) organizację kontroli granicznej” (PDF 1,07 MB)

Informacja Rządu Zjednoczonego Królestwa dla przewoźników korzystających z promów i tunelu o zasadach i procedurach kontroli granicznej oraz ułatwieniach w tym zakresie przygotowana na wypadek bezumownego wyjścia z UE. Informacja obejmuje wymogi celne i podatkowe, weterynaryjne, fitosanitarne, bezpieczeństwa żywności, imigracyjne, transportowe (licencje, pozwolenia, ubezpieczenie oraz kabotaż), a także standardy i bezpieczeństwo produktów (PPTX, 1 MB)

Informacje o procedurach obowiązujących w portach holenderskich w wywozie do UK

Informacje belgijskiej administracji celnej

Prezentacja dotycząca przygotowań do brexitu

Porty belgijskie - wszystko co musisz przygotować do odprawy celnej

Aplikacja do rejestracji importu/eksportu w portach morskich

Informacje dla osób fizycznych

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na główne pytania zadawane przez przedsiębiorców w związku z brexitem.