Procedura tranzytu


Informacje dotyczące procedury tranzytu m.in. statusu towarów, procedury tranzytu unijnego (wspólnego), procedury TIR i inne

02.07.2024

Informacje podstawowe

W tej sekcji znajdziesz informacje dotyczące:

  • statusu towarów (art. 153-157 unijnego kodeksu celnego, art. 194-215 rozporządzenia wykonawczego, art. 119-133 rozporządzenia delegowanego oraz art. 12-13, 55 przejściowego rozporządzenia delegowanego),
  • procedury tranzytu unijnego/wspólnego (T1/T2) (art. 226-227, 233-236 unijnego kodeksu celnego, art. 273, 291-321 rozporządzenia wykonawczego, art. 77, 85, 184-185, 188-200 rozporządzenia delegowanego, art. 24-53, 55-56 przejściowego rozporządzenia delegowanego oraz Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej),
  • procedury TIR (art. 226-230 unijnego kodeksu celnego, art. 163-164, 167-168, 272-282 rozporządzenia wykonawczego, art. 78, 184-187 rozporządzenia delegowanego oraz Konwencja TIR).

Są tu opublikowane instrukcje z zakresu tranzytu, opracowany przez Komisję Europejską Podręcznik Tranzytowy (Transit Manual), jak również TIR Handbook.

Informacje nt. systemu NCTS2 do obsługi procedury tranzytu unijnego/wspólnego i TIR znajdują się na portalu PUESC.

Bardziej szczegółowe informacje dot. procedury tranzytu możesz uzyskać kontaktując się z koordynatorami tranzytu w Ministerstwie Finansów i w izbach administracji skarbowej.

Tranzyt unijny / wspólny

Podręcznik tranzytowy

Podręcznik tranzytowy jest dokumentem opracowanym przez Komisję Europejską i zawiera szczegółowe wyjaśnienia dot. procedury tranzytu oraz statusu celnego towarów.

Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej

Potwierdzanie unijnego statusu celnego towarów (T2L lub T2LF)

Dokument w języku angielskim dotyczący potwierdzania w państwach członkowskich unijnego statusu celnego towarów (T2L lub T2LF) z zastosowaniem systemów informatycznych.

Wykaz gwarantów uprawnionych do wydawania karnetów TC32

Wykaz uprawnionych przewoźników kolejowych

Wykaz przewoźników kolejowych uprawnionych do stosowania kolejowych listów przewozowych jako zgłoszeń tranzytowych.

Tranzyt w transporcie kolejowym

Instrukcja w zakresie procedury tranzytu realizowanej w transporcie kolejowym.

Tranzyt TIR

Konwencja TIR

Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR

Instrukcja w zakresie stosowania procedury TIR (dla przedsiębiorców), wersja z 14 stycznia 2019 r. - obowiązuje od 15 stycznia 2019 r.

Najlepsze praktyki

TIR Handbook

W załączniku poniżej dostępny jest TIR Handbook – materiał opracowany przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (edycja 11, publ. sierpień 2018), wersja w jęz. angielskim.

Zawartość:

  • W pierwszej sekcji opisane zostały zasady tranzytu TIR, jego zakres, cele, funkcjonowanie oraz dokonano analizy możliwych przyszłych zmian.
  • Druga sekcja zawiera pełny tekst Konwencji TIR.
  • W ostatniej sekcji znajdują się powiązane rezolucje i rekomendacje oraz przykłady najlepszych praktyk.