EORI


Informacje na temat EORI (Economic Operators' Registration and Identification)

16.04.2024

EORI

Numer EORI to unijny numer, którym przedsiębiorcy posługują się w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej. Pozwala on zidentyfikować przedsiębiorcę.

Nadany numer EORI jest niepowtarzalny i unikalny w całej UE.

Przedsiębiorca może posiadać tylko jeden numer EORI.

Przedsiębiorca jest obowiązany posługiwać się numerem EORI we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ten identyfikator. EORI należy uzyskać przed pierwszą operacją celną.

W celu uzyskania numeru EORI, przedsiębiorca, który ma siedzibę w Polsce musi wystąpić o jego nadanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Przedsiębiorca z kraju trzeciego (czyli spoza UE), który chce dokonać pierwszej operacji celnej na obszarze celnym Unii Europejskiej i będzie tę operację realizował w Polsce, musi wystąpić o nadanie numeru EORI do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Wniosek składa się elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Pierwszym krokiem jest założenie konta na PUESC.

Szczegółowe informacje dotyczące zakładania konta i i procesu rejestracji dostępne są na PUESC:

  • Zakładanie konta:

https://puesc.gov.pl/web/guest/uslugi/rejestracja-na-PUESC-zakladanie-konta

  • Rejestracja firmy i nadanie numeru EORI:

https://puesc.gov.pl/uslugi/zarejestruj-firme-uzyskaj-numer-eori

  • Rejestracja powiązania:

https://puesc.gov.pl/uslugi/powiaz-reprezentanta-z-firma

W przypadku gdy w momencie dokonywania pierwszej czynności osoba nie ma dostępu do PUESC, a towar oczekuje na odprawę na granicy lub gdy została ogłoszona niedostępność PUESC z powodu awarii, należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem o nadanie numeru EORI do najbliższego oddziału celnego, wykorzystując poniższy formularz.

Informacja o nadaniu numeru EORI zostanie zwrotnie przekazana na adres e-mail podany we wniosku.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe zasady posługiwania się numerem EORI w deklaracjach i zgłoszeniach celnych składanych do systemów AES, AIS i NCTS zostały przedstawione w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 opublikowanej na PUESC w zakładce w zakładce USŁUGI SIECIOWE.

Podstawa prawna: art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9.10.2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (UKC) - Dz. Urz. UE L269 tom. 56 z 10.10.2013 r.