Mam mniej niż 26 lat


Masz mniej niż 26 lat? Sprawdź, jak rozliczyć się z PIT, z jakich ulg skorzystać oraz zobacz często zadawane pytania

Co to dla mnie oznacza

Jeśli nie ukończyłeś 26. roku życia i uzyskałeś przychody:

 • z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej),
 • z umów zlecenia zawartych z firmą,
 • z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich) oraz
 • z tytułu stażu uczniowskiego (regulowanych ustawą - Prawo oświatowe),
 • z zasiłków macierzyńskich,

to są one zwolnione od podatku – maksymalnie do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym.

Od przychodów do tej kwoty nie płacisz podatku dochodowego.

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników.

Czy muszę składać zeznanie

Jeśli uzyskujesz wyłącznie przychody, które w całości objęte są ulgą, wówczas nie masz obowiązku złożenia zeznania rocznego.

Abyś musiał złożyć zeznanie, muszą wystąpić dodatkowe okoliczności, np.

 • oprócz przychodów objętych ulgą uzyskałeś przychody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej,
 • ubiegasz się o zwrot nadpłaconego podatku,
 • chcesz skorzystać z „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłaciłeś od przychodów objętych ulgą,
 • masz obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kwoty dokonanych odliczeń, do których utraciłeś prawo.

Jeżeli składasz zeznanie (PIT-36, PIT-37), to musisz w nim wykazać również przychody objęte ulgą. Ma to jedynie charakter informacyjny.

Z jakich ulg mogę skorzystać

Jeśli w roku podatkowym uzyskałeś wyłącznie przychody objęte ulgą masz prawo do „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłaciłeś od przychodów objętych ulgą.

Sprawdź, jakie musisz spełnić warunki, żeby skorzystać z ulgi na dziecko.

Uwaga! Składki na ubezpieczenie społeczne, które zapłaciłeś od przychodu zwolnionego nie podlegają odliczeniu od dochodu. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne można wykorzystać do „dodatkowego zwrotu” z ulgi na dzieci.

Jeśli w roku podatkowym oprócz przychodów objętych ulgą uzyskałeś inne przychody podlegające opodatkowaniu sprawdź, z jakich ulg i odliczeń możesz skorzystać:

Ulga na dziecko

Ulga na Internet

Wpłaty na IKZE

Ulga rehabilitacyjna

Ulga termomoderniz.

Ulga abolicyjna

Odliczenie darowizn

Składki społeczne

Ulga dla inwestujących w ASI

Ulga na zabytki

Ulga dla rodzin 4+

Ulga na powrót

 

Więcej informacji znajdziesz w objaśnieniach

Objaśnienia podatkowe z 30 grudnia 2022 r. - Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób do 26. roku życia (PDF, 222 kB)

Jak i gdzie złożyć zeznanie

Zeznanie możesz złożyć w formie:

 • elektronicznej,
 • papierowej.

Elektronicznie

Zeznanie w formie elektronicznej złożysz:

 • w usłudze Twój e-PIT dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy.
 • jako formularz interaktywny w e-Urzędzie skarbowym,

Papierowo

Zeznanie w formie papierowej możesz złożyć w urzędzie skarbowym.

Możesz też przesłać je pocztą - najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zwróć uwagę, aby zeznanie zostało nadane:

 • w placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej),
 • przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

W jakim terminie złożyć zeznanie

Zeznanie składasz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Uwaga: Jeżeli złożysz zeznanie przed wyznaczonym terminem uznamy, że będzie ono złożone 15 lutego.

Jeżeli 30 kwietnia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny, ostatnim dniem na złożenie zeznania jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu lub dniach wolnych.

Jak podpisać zeznanie

Zeznanie składane papierowo

Zeznanie składane w formie papierowej podpisz własnoręcznie. Jeżeli składasz zeznanie wspólnie z małżonkiem, wystarczy podpis jednego z małżonków.

Zeznanie składane przez Twój e-PIT

Jeśli chcesz złożyć zeznanie elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, zaloguj się do serwisu e-Urząd Skarbowy przy użyciu:

 • login.gov.pl - czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej;
 • aplikacji mObywatel.
 • danych podatkowych - są to Twoje dane, takie jak Twój PESEL lub NIP i data urodzenia, łączna kwota przychodu z rozliczenia za 2022 r., kwota przychodu z jednej informacji od płatnika za 2023 r. (np. PIT-11), które potwierdzisz kwotą nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2022 r. Jeżeli składasz zeznanie samodzielnie i chociaż jedna z tych kwot wynosi „0” (zero), będziesz mógł się zalogować do usługi Twój e-PIT wyłącznie przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel;

Po zalogowaniu, wysłanie zeznania przez usługę Twój e-PIT nie wymaga dodatkowego podpisu.

Zeznanie składane przez formularz interaktywny

Zeznania składane online przez formularz interaktywny w systemie e-Deklaracje możesz podpisać za pomocą:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego - to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,
 • danych autoryzujących – to bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Na takie dane autoryzujące składają się identyfikator PESEL lub NIP , imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu. Kwota przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Zeznanie składane przez pełnomocnika

Jeśli nie chcesz składać zeznania osobiście, może to zrobić za Ciebie pełnomocnik. Zeznania składane przez pełnomocnika nie mogą być jednak podpisane danymi autoryzującymi.

Jeśli chcesz udzielić pełnomocnictwa do przesłania elektronicznego zeznania, wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

 • papierowo – złóż go w swoim urzędzie skarbowym,
 • elektronicznie – złóż w e-Urzędzie skarbowym lub przekaż przez ePUAP.

Pamiętaj! Jedno pełnomocnictwo wystarczy do składania deklaracji we wszystkich urzędach skarbowych.

Ważne: Jeśli wysyłasz zeznanie w formie elektronicznej pamiętaj o wygenerowaniu i zachowaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Jest do dokument, który potwierdza, złożenie formularza w formie elektronicznej.

Pytania i odpowiedzi

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)

Ważne

Kiedy złożyć zeznanie

od 15 lutego
do 30 kwietnia

Jak złożyć zeznanie

Twój e-PIT
Wybierz
e-Deklaracje
Wybierz
Papierowo
Wybierz
Poradniki
Wybierz

Jak podpisać zeznanie

Login.gov.pl
Podpis kwalifikowany
Dane autoryzujące