Ulga na powrót


Jeżeli po 31 grudnia 2021 roku zmieniłeś miejsce zamieszkania na Polskę, sprawdź, czy możesz skorzystać z tzw. ulgi na powrót

Na czym polega ulga

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85.528 zł, osiągniętych przez ciebie po powrocie do Polski z:

 • pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • umowy zlecenie zawartej z:
  • podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,
  • właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli wykonujesz te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, albo
  • z przedsiębiorstwem w spadku

z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze,

 • działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5% stawką (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub
 • zasiłku macierzyńskiego.

Kto może skorzystać z ulgi

Możesz skorzystać z ulgi, jeżeli:

 • w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski – po 31 grudnia 2021 r. – stałeś się polskim rezydentem podatkowym oraz
 • nie miałeś miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:
  • trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmieniłeś miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz
  • okres od początku roku, w którym zmieniłeś miejsce zamieszkania na terytorium Polski, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmieniłeś miejsce zamieszkania na terytorium Polski, oraz
 • posiadasz polskie obywatelstwo, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub miałeś miejsce zamieszkania:
  • co najmniej przez trzyletni okres w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki lub
  • na terytorium Polski przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres oraz
 • posiadasz certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia oraz
 • nie korzystałeś uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia.

Więcej informacji dotyczących zasad ustalania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych z 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce.

Od kiedy ulga może być stosowana

Ulgę możesz stosować przez cztery kolejno po sobie następujące lata, licząc:

 • od początku roku, w którym zmieniłeś miejsce zamieszkania lub
 • od początku roku następnego.

Więcej informacji znajdziesz w Przewodniku

Poradnik Ulga na powrót (PDF, 444 kB)

Podstawa prawna

 • art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy PIT)