Ulga na powrót


Ulga przysługuje podatnikom, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskują poza Polską dochody:

  1. ze źródeł, o których mowa w ustawie PIT [1],
  2. z praw majątkowych, w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza Polską działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej. Wyjątkiem są dochody (przychody) uzyskane z korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

– i rozliczają się metodą odliczenia proporcjonalnego [2].

Podatnik odlicza od podatku (pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne [3])  kwotę, która odpowiada różnicy między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego tzw. metodą wyłączenia z progresją [4].

Do skorzystania z ulgi nie są konieczne żadne szczególne dokumenty.

Podatnik odlicza ulgę w zeznaniu rocznym:

  • PIT-36/PIT36S albo PIT-37 - od podatku obliczonego według skali podatkowej,
  • PIT-36L/PIT-36LS - od podatku obliczonego według jednolitej 19% stawki [5],
  • PIT-28/PIT28S - od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnik nie skorzysta z ulgi, gdy dochody (przychody) z ww. źródeł zostały uzyskane w krajach i na terytoriach, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową [6].

Przypisy

[1] w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14 ustawy PIT

[2] na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy PIT,

[3] o której mowa w art. 27b ustawy PIT,

[4] według zasad określonych w art. 27 ust. 8 ustawy PIT,

[5] zgodnie z art. 30c ustawy PIT,

[6] wymienionych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy PIT.