abc podatku akcyzowego


Kto płaci podatek, co jest opodatkowane, czego dotyczy obowiązek podatkowy i inne ważne informacje

Co to jest akcyza

Podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim, który jest zharmonizowany na poziomie Unii Europejskiej (UE). Harmonizacja podatków pośrednich stanowi gwarancję istnienia jednolitego rynku w UE.

Podatek akcyzowy nie jest powszechny, to znaczy, że dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Wspólny system podatku akcyzowego w UE obejmuje regulacje, które dotyczą wyrobów akcyzowych, takich jak: wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.

Opodatkowanie akcyzą innych wyrobów, np. samochodów osobowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych czy wyrobów nowatorskich leży w gestii państw członkowskich – z zastrzeżeniem, że podatki te nie mogą spowodować zwiększenia formalności w obrocie handlowym, związanych z przekraczaniem granicy między państwami członkowskimi.

Podstawowe akty prawne

unijne:

krajowe:

  • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym regulująca opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu tymi wyrobami, a także oznaczanie znakami akcyzy
  • rozporządzenia Ministra Finansów wydane na podstawie delegacji zawartych w ww. ustawie

 

Jeśli w roku podatkowym oprócz przychodów objętych ulgą uzyskałeś inne przychody podlegające opodatkowaniu sprawdź, z jakich ulg i odliczeń możesz skorzystać:

Kto jest podatnikiem

Przedmiot opodatkowania

Organy podatkowe

Obowiązek podatkowy

Rejestracja


Zwolnienia od akcyzy

Procedura zawieszenia poboru akcyzy

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych

Deklaracja dla podatku akcyzowego

Zabezpieczenia akcyzowe

Zwrot akcyzy


Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA)

Sprzedaż wyrobów akcyzowych na odległość