Zwrot akcyzy


Zwrot podatku zapłaconego w kraju od wyrobów akcyzowych, w przypadku ich dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu

13.12.2021

Kiedy przysługuje

Prawo do zwrotu akcyzy przysługuje w sytuacji gdy akcyza została zapłacona w kraju od wyrobów akcyzowych, które następnie zostały przemieszczone z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego (dostawa wewnątrzwspólnotowa) albo wywiezione z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej (eksport).

Wniosek o zwrot

Aby otrzymać zwrot akcyzy należy złożyć pisemny wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wniosek może złożyć podatnik akcyzy, który dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy lub eksportu wyrobów akcyzowych, jak też podmiot, który nabył te wyroby od podatnika i dokonał następnie wewnątrzwspólnotowej dostawy lub eksportu wyrobów akcyzowych.

Podatnik lub podmiot, który występuje z wnioskiem o zwrot akcyzy w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:

  • dokumenty, które potwierdzają zapłatę akcyzy na terytorium kraju,
  • dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych;
  • potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) na uproszczonym dokumencie towarzyszącym (UDT) lub na kopii dokumentu handlowego zastępującego UDT - w przypadku wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym;
  • potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego UE na dokumencie handlowym, w przypadku wyrobów akcyzowych, niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;
  • dokument, który potwierdza zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie członkowskim UE lub złożenie zabezpieczenia albo dokument, który potwierdza, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana.

W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, wniosek o zwrot akcyzy, która została zapłacona na terytorium kraju powinien być złożony w ciągu  roku od dnia dokonania eksportu.

Podatnik lub podmiot wraz z wnioskiem o zwrot akcyzy składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:

  • dokumenty, które potwierdzają zapłatę akcyzy na terytorium kraju;
  • udokumentowane potwierdzenie wywozu wyrobów akcyzowych z terytorium kraju poza obszar celny UE w rozumieniu art. 4 unijnego kodeksu celnego, w sposób zgodny z przepisami prawa celnego, a w przypadku wywozu, o którym mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia 2015/2446, zaświadczenie, o którym mowa w art. 68b ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy, której wypłata następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami. Jeżeli zwrot akcyzy wymaga dodatkowego sprawdzenia - wówczas zwrot następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Nie zwraca się akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy, a także kwoty akcyzy niższej od minimalnej kwoty zwrotu, która stanowi równowartość w złotych polskich 100 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o zwrot akcyzy.

Zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w kraju od samochodu osobowego, w przypadku jego dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu

Prawo do zwrotu podatku akcyzowego od samochodu osobowego przysługuje podmiotowi, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonującemu dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane.

Aby otrzymać zwrot akcyzy należy złożyć wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego.

Do wniosku o zwrot akcyzy zapłaconej w kraju od samochodu osobowego podmiot zobowiązany jest załączyć:

  • dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z wykazaną kwotą akcyzy;
  • dokumenty, które potwierdzają dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, w szczególności dokumenty przewozowe, celne, fakturę i specyfikację dostawy oraz inne dokumenty handlowe związane z dostawą wewnątrzwspólnotowo albo eksportem (korespondencja handlowa, dokument dotyczący ubezpieczenia lub frachtu, dokument potwierdzający zapłatę za wykonaną dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport).

Dodatkowym warunkiem otrzymania zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego realizowanego bez udziału przewoźnika lub spedytora, przy użyciu własnego środka transportu, jest złożenie - przez podmiot, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego - pisemnego oświadczenia o terminie i sposobie wywozu oraz miejscu dostarczenia samochodu osobowego poza terytorium kraju.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego określa wysokość kwoty zwrotu akcyzy, której wypłata dokonywana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami. Jeżeli zwrot akcyzy wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego - zwrot akcyzy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Nie zwraca się akcyzy w kwocie niższej niż minimalna kwota zwrotu, która stanowi równowartość w złotych polskich 10 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia złożenia wniosku.