Zwrot akcyzy


Zwrot podatku zapłaconego w kraju od wyrobów akcyzowych, w przypadku ich dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu

28.11.2023

Kiedy przysługuje

Prawo do zwrotu akcyzy przysługuje w sytuacji gdy akcyza została zapłacona w kraju od wyrobów akcyzowych, które następnie zostały przemieszczone z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego (dostawa wewnątrzwspólnotowa) albo wywiezione z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej (eksport).

Wniosek o zwrot

Aby otrzymać zwrot akcyzy należy złożyć wniosek sporządzony na piśmie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wniosek może złożyć podatnik akcyzy, który dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy lub eksportu wyrobów akcyzowych, podmiot, który nabył te wyroby od podatnika i dokonał następnie wewnątrzwspólnotowej dostawy lub eksportu wyrobów akcyzowych, jak również uprawniony wysyłający niebędący podatnikiem albo podmiotem, który nabył wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów.

Podatnik, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych lub podmiot, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej, po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych:

 • niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa,
 • o których mowa w art. 40 ust. 5a ustawy o podatku akcyzowym, przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w opakowaniach jednostkowych bez użycia Systemu[1] lub
 • wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym dostarczonych wewnątrzwspólnotowo osobie fizycznej, nie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,

są obowiązani wraz z wnioskiem o zwrot akcyzy przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:

 1. dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych,
 2. potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej na dokumencie handlowym,
 3. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub złożenie zabezpieczenia albo dokument potwierdzający, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana,
 4. dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

Podatnik, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych lub podmiot, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej, po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, które zostały przemieszczone z użyciem Systemu[1], są obowiązani wraz z wnioskiem o zwrot akcyzy przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:

 1. numer referencyjny e-SAD, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały przemieszczone w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej i których odbiór został potwierdzony raportem odbioru, albo alternatywnym dowodem dostawy wyrobów akcyzowych przemieszczanych na podstawie e-SAD,
 2. dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

Uprawniony wysyłający po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, które zostały przemieszczone z użyciem Systemu[1], jest obowiązany wraz z wnioskiem o zwrot akcyzy przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:

 1. numer referencyjny e-SAD, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały przemieszczone w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej i których odbiór został potwierdzony raportem odbioru, albo alternatywnym dowodem dostawy wyrobów akcyzowych przemieszczanych na podstawie e-SAD, 
 2. faktury, z których wynika wnioskowany zwrot akcyzy, lub dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju,
 3. informację o podatniku, który dokonał zapłaty akcyzy na terytorium kraju od dostarczonych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych, poprzez podanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru PESEL tego podatnika.

Podatnik, który dokonał eksportu wyrobów akcyzowych lub podmiot, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich eksportu, są obowiązani wraz z wnioskiem o zwrot akcyzy przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego:

 1. dokumenty, które potwierdzają zapłatę akcyzy na terytorium kraju,
 2. udokumentowane potwierdzenie wywozu wyrobów akcyzowych z terytorium kraju poza obszar celny UE w rozumieniu art. 4 unijnego kodeksu celnego, w sposób zgodny z przepisami prawa celnego, a w przypadku wywozu, o którym mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia 2015/2446, zaświadczenie, o którym mowa w art. 68b ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne.

W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, wniosek o zwrot akcyzy, która została zapłacona na terytorium kraju powinien być złożony w ciągu  roku od dnia dokonania eksportu.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy, której wypłata następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami. Jeżeli zwrot akcyzy wymaga dodatkowego sprawdzenia - wówczas zwrot następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Nie zwraca się akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy, a także kwoty akcyzy niższej od minimalnej kwoty zwrotu, która stanowi równowartość w złotych polskich 100 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o zwrot akcyzy.

Zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w kraju od samochodu osobowego, w przypadku jego dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu

Prawo do zwrotu podatku akcyzowego od samochodu osobowego przysługuje podmiotowi, który nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonującemu dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane.

Aby otrzymać zwrot akcyzy należy złożyć wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego.

Do wniosku o zwrot akcyzy zapłaconej w kraju od samochodu osobowego podmiot zobowiązany jest załączyć:

 • dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z wykazaną kwotą akcyzy;
 • dokumenty, które potwierdzają dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, w szczególności dokumenty przewozowe, celne, fakturę i specyfikację dostawy oraz inne dokumenty handlowe związane z dostawą wewnątrzwspólnotowo albo eksportem (korespondencja handlowa, dokument dotyczący ubezpieczenia lub frachtu, dokument potwierdzający zapłatę za wykonaną dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport).

Dodatkowym warunkiem otrzymania zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego realizowanego bez udziału przewoźnika lub spedytora, przy użyciu własnego środka transportu, jest złożenie - przez podmiot, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu samochodu osobowego - pisemnego oświadczenia o terminie i sposobie wywozu oraz miejscu dostarczenia samochodu osobowego poza terytorium kraju.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego określa wysokość kwoty zwrotu akcyzy, której wypłata dokonywana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami. Jeżeli zwrot akcyzy wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego - zwrot akcyzy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Nie zwraca się akcyzy w kwocie niższej niż minimalna kwota zwrotu, która stanowi równowartość w złotych polskich 10 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia złożenia wniosku.


 [1] Systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku akcyzowym – to jest krajowego systemu teleinformatycznego służącego do obsługi: przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie; monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przemieszczania na podstawie e-SAD poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej.