Organy podatkowe w akcyzie


Sprawdź, gdzie załatwisz sprawę

16.04.2024

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są:

 • naczelnik urzędu skarbowego,
 • naczelnik urzędu celno-skarbowego,
 • dyrektor izby administracji skarbowej.

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie Wiążącej Informacji Akcyzowej są:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej (Szef Krajowej Administracji Skarbowej w przypadku przejęcia, do dalszego prowadzenia, postępowania wszczętego przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej).

Organem podatkowym właściwym w zakresie akcyzy z tytułu importu i eksportu, z wyłączeniem poboru, oraz w zakresie wydania decyzji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli celno-skarbowej jest:

naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Organami podatkowymi właściwymi miejscowo dla przedsiębiorstwa w spadku, są:

 • naczelnik urzędu skarbowego,
 • naczelnik urzędu celno-skarbowego,
 • dyrektor izby administracji skarbowej

  - którzy byli organami właściwymi dla zmarłego przedsiębiorcy w chwili jego śmierci.

Organami właściwymi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy są:

 • naczelnik urzędu skarbowego,
 • dyrektor izby administracji skarbowej

  - właściwi ze względu na adres siedziby lub zamieszkania podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Zasadą jest, że właściwość miejscową organów podatkowych ustala się ze względu na:

 • miejsce wykonywania czynności,
 • wystąpienie stanu faktycznego,

  - podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Od ww. zasady przewiduje się jednak wyjątki w przypadku, gdy czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, wówczas:

 1. właściwość miejscową ustala się dla:
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres ich siedziby,
  • osób fizycznych - ze względu na adres ich zamieszkania,
 2. podatnik ma możliwość wyboru organu podatkowego poprzez złożenie oświadczenia.

Szczególne zasady ustalania właściwości obowiązują natomiast w następujących przypadkach:

 1. w przypadku:
  • ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych,
  • przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem systemu EMCS,
  • powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy o zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego, posiadaniu wydanej na podstawie przepisów prawa celnego decyzji o uznaniu miejsca, w którym wyroby akcyzowe mogą być dopuszczane do obrotu w rozumieniu tych przepisów

   - właściwość miejscową ustala się ze względu na miejsce wykonywania czynności lub występowania stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą, z którymi związane są ww. czynności;

 2. w przypadku saldowania zabezpieczeń akcyzowych - właściwość miejscową organu podatkowego w sprawach odnotowania obciążenia lub zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia ustala się ze względu na miejsce dokonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, stanowiących podstawę do tego odnotowania;
 3. w przypadku gdy zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej wygasa na skutek zapłaty tego zobowiązania lub tej opłaty paliwowej - organem właściwym do odnotowania zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia jest naczelnik urzędu skarbowego, któremu podatnik składa deklarację podatkową albo na wniosek podatnika inny naczelnik urzędu skarbowego;
 4. w przypadku osób fizycznych, które dokonują nabycia wewnątrzwspólnotowego, z wyjątkiem nabycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, organami podatkowymi są naczelnik urzędu skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej właściwi ze względu na adres zamieszkania tych osób;
 5. w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego właściwym organem podatkowym są naczelnik urzędu skarbowego, któremu została złożona deklaracja podatkowa dla tej akcyzy lub który wydał decyzję określającą wysokość tej akcyzy, i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.
 6. w przypadku ubiegania się o zwrot akcyzy obliczonej i wykazanej w zgłoszeniu celnym lub określonej w wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji, organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu są dla:
  • osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze względu na adres ich zamieszkania i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej;
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze względu na adres ich siedziby i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.
 7. organami podatkowymi właściwymi w sprawach dotyczących uprawnionego wysyłającego są dla:
  • osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze względu na adres ich zamieszkania i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej;
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze względu na adres ich siedziby i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.

Szczególne zasady ustalania właściwości obowiązują również w przypadku zwrotu akcyzy od samochodów osobowych:

 1. w przypadku zwrotu akcyzy od samochodu osobowego będącego przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego lub pierwszej sprzedaży na terytorium kraju, organem właściwym do dokonania zwrotu jest naczelnik urzędu skarbowego, któremu została złożona deklaracja podatkowa dla tej akcyzy lub który wydał decyzję określającą wysokość tej akcyzy, oraz właściwy dla tego naczelnika
  w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej;
 2. w przypadku zwrotu akcyzy, obliczonej i wykazanej w zgłoszeniu celnym lub określonej w decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, od samochodu osobowego będącego przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy, są dla:
  • osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze względu na adres ich zamieszkania i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej;
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie akcyzy ze względu na adres ich siedziby i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.

Organami podatkowymi właściwymi w sprawach rejestracji zużywających podmiotów olejowych oraz pośredniczących podmiotów olejowych są dla:

 • „osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań w zakresie akcyzy ze względu na adres ich zamieszkania albo adres miejsca pobytu i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej;
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań w zakresie akcyzy ze względu na adres ich siedziby i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.
Jeżeli nie można ustalić właściwości według ww. sposobów właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.