Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA)


Co to jest i jak z niej skorzystać

17.11.2022

Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA) to decyzja wydawana na potrzeby:

  • opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą,
  • organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi,
  • oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych.

WIA umożliwia uzyskanie, wiążącej organy podatkowe, informacji w zakresie klasyfikacji wg Nomenklatury Scalonej (CN) wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych.

WIA jest wiążąca również dla podmiotów, na rzecz których jest wydawana oraz jest ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu jest organem podatkowym pierwszej instancji, właściwym do wydawania WIA.

Kompleksowa informacja wraz z podstawowymi narzędziami do prawidłowego sporządzenia wniosku została umieszczona na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.