Zwolnienia od akcyzy


Jakie wyroby są zwolnione

16.04.2024

Jakie wyroby są zwolnione

Zwolnione są

I. Energia elektryczna

 • wytwarzana z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu, który potwierdza umorzenie świadectwa pochodzenia energii w rozumieniu przepisów prawa energetycznego lub przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 • zużywana w procesie produkcji energii elektrycznej albo w celu podtrzymywania tych procesów produkcyjnych;
 • zużywana w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu;
 • wykorzystana do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, w procesach metalurgicznych, w procesach mineralogicznych;
 • wykorzystywana przez zakład energochłonny, który wykonuje działalność gospodarczą oznaczoną kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wskazanymi w warunkach zwolnienia;
Zakład energochłonny może korzystać ze zwolnienia zużywanej energii elektrycznej, gdy ta energia nie została objęta zwolnieniem od akcyzy do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, w procesach metalurgicznych, w procesach mineralogicznych.
 • zużywana do celów żeglugi (włączając rejsy rybackie), wytwarzana na statku.

II. Wyroby energetyczne

 • zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej;
 • zużywane do celów żeglugi (włączając rejsy rybackie), gdy są prawidłowo oznaczone i zabarwione [1];
 • wyroby energetyczne o kodzie CN 2901 10 00 zużywane:
  • do przewozu towarów i pasażerów koleją,
  • do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
  • w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie,
  • w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,
  • przez zakład energochłonny, w którym został wprowadzony system prowadzący do osiągania celów dot. ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej;
 • benzyny lotnicze oraz oleje smarowe, zużywane w statkach powietrznych, z wyłączeniem prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym.

III. Ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenia wyrobów akcyzowych

Zwolnieniu podlegają ubytki wyrobów akcyzowych:

 • powstałe wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej;
 • do wysokości:
  • ustalonej dla danego podmiotu decyzją naczelnika urzędu skarbowego,
  • określonej rozporządzeniem Ministra Finansów [2].
W przypadku przekroczenia norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych, zwolnienie od akcyzy ma zastosowanie do wysokości równej rzeczywistym stratom, jeżeli podmiot udowodni ich naturalny charakter, który wynika z właściwości tych wyrobów

 

IV. Wyroby nieprzydatne do spożycia

Zwolnieniem ustawowym są objęte wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, które stały się nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia i po przemieszczeniu ze składu podatkowego do miejsca niszczenia spełniającego warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych zostały tam zniszczone.

V. Alkohol etylowy i napoje alkoholowe

Zwolniony od akcyzy jest alkohol etylowy:

 • całkowicie skażony produkowany na terytorium kraju, nabywany wewnątrzwspólnotowo oraz importowany, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, jeżeli został całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) [3];
 • całkowicie skażony nabywany wewnątrzwspólnotowo, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE  [3], w którym skażenie następuje;
 • całkowicie skażony produkowany na terytorium kraju oraz importowany, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, jeżeli został całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Polskę [3];
 • skażony środkami skażającymi określanymi przez ministra właściwego ds. finansów publicznych [4] spośród środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego [5] i wykorzystywany do produkcji produktów, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi; gdy taki skażony alkohol:

a) został dodany do wyrobu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi lub

b) jest używany do konserwacji i czyszczenia urządzeń produkcyjnych wykorzystywanych w procesie produkcji wyrobu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi, o którym mowa w lit. a;

 • zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu;
Dla stosowania tych zwolnień przyjmuje się, że alkohol etylowy zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, nabywany wewnątrzwspólnotowo, został skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwa członkowskie UE pochodzenia wyrobu, o ile wyroby te były przedmiotem legalnego obrotu handlowego w jednym z państw członkowskich UE przed ich przywozem do Polski.
 • zawarty w importowanych wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi, określonymi przez ministra właściwego ds. finansów publicznych spośród środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego, na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych;
 • zawarty w produktach leczniczych, o których mowa w ustawie Prawo farmaceutyczne;
 • zawarty w olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu, która nie przekracza 1,2% objętości;
 • zawarty w artykułach spożywczych lub półproduktach, które zawierają alkohol w ilości nieprzekraczającej 8,5 litra alkoholu etylowego 100% vol na 100 kg w wyrobach czekoladowych lub w ilości nieprzekraczającej 5 litrów alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg dla wszystkich innych artykułów spożywczych lub prefabrykatów;
 • pozostający jako odpad w procesie produkcyjnym, w którym produkt końcowy nie zawiera alkoholu etylowego, w przypadku gdy alkohol etylowy zostanie przemieszczony do składu podatkowego z przeznaczeniem do dalszego przerobu w tym składzie i zostaną spełnione ustawowe warunki zwolnienia.
Zwolniony od akcyzy jest również alkohol etylowy w przypadku przekroczenia norm jego zużycia, ustalonych decyzją na wniosek podmiotu lub z urzędu. Trzeba jednak udowodnić zużycie tego alkoholu etylowego zgodnie z przeznaczeniem.

Zwolnione od akcyzy są również napoje alkoholowe używane:

 • do produkcji octu objętego pozycją CN 2209 00;
 • do produkcji produktów leczniczych;
 • do produkcji olejków eterycznych, mieszanin substancji zapachowych;
 • bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych rozlewanych lub innych, lub jako składnik do półproduktów, które służą do wytwarzania artykułów spożywczych rozlewanych lub innych. W każdym przypadku zawartość alkoholu etylowego w tych artykułach spożywczych nie może przekraczać 8,5 litra alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów.

Zwolnienie od akcyzy dla alkoholu etylowego i napojów alkoholowych stosuje się po spełnieniu ustawowych warunków.

VI. Paliwa silnikowe nabywane wewnątrzwspólnotowo albo importowane, przeznaczone do użycia podczas transportu i przywożone w standardowych zbiornikach użytkowych pojazdów silnikowych oraz zbiornikach gazu, zamontowanych w pojemnikach specjalnego przeznaczenia, statków powietrznych lub jednostek pływających

Zwolnieniu podlega:

 • nielimitowana ilość paliwa - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego;
 • 600 litrów na pojazd dla pojazdów silnikowych - w przypadku importu;
 • 200 litrów na pojemnik dla pojemników specjalnego przeznaczenia - w przypadku importu;
 • 10 litrów na pojazd paliw silnikowych znajdujących się w kanistrach przewożonych przez pojazdy silnikowe, które wjeżdżają na polski obszar celny z krajów trzecich - w przypadku importu;
 • nielimitowana ilości paliwa przewożonego w standardowych zbiornikach samolotów lub jednostek pływających - w przypadku importu.

VII. Wyroby akcyzowe przemieszczane na własny użytek na cele niehandlowe

Zwolnione są: wyroby tytoniowe, płyn do papierosów elektronicznych, wyroby nowatorskie i napoje alkoholowe w ilościach określonych w ustawie o podatku akcyzowym, odpowiednich z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz importu.

VIII. Wyroby tytoniowe oraz napoje alkoholowe przesyłane okazjonalnie

Zwolnione są wyroby tytoniowe, płyn do papierosów elektronicznych, wyroby nowatorskie i napoje alkoholowe wysłane z państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczone dla osoby fizycznej w Polsce.

Ważne!

Ze zwolnienia można skorzystać, jeżeli przesyłka:

 • ma charakter okazjonalny;
 • zawiera wyroby akcyzowe przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego odbiorcy lub jego rodziny;
 • całkowita wartość wyrobów akcyzowych w przesyłce nie przekracza równowartości 45 euro;
 • ilość i rodzaj wyrobów akcyzowych nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe;
 • odbiorca nie ponosi żadnych opłat na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki.

IX. Wyroby węglowe

Zwolnione są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych:

 • w procesie produkcji energii elektrycznej;
 • w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
 • przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pożytku publicznego;
 • do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 • do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 • w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
 • w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 • przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Ze zwolnienia można skorzystać po udokumentowaniu sprzedaży:

 • fakturą albo
 • listą finalnych nabywców węglowych, uprawnionych do odbioru deputatu węglowego sporządzoną przez sprzedawcę wyrobów węglowych
  • oraz oświadczeniem finalnego nabywcy węglowego, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów, które uprawniają do zwolnienia od akcyzy (sprzedaż w kraju przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał poniżej 30 mln kg wyrobów węglowych);
 • dokumentem handlowym, wystawionym przez sprzedawcę wyrobów węglowych i określającym przeznaczenie tych wyrobów (nabycie wewnątrzwspólnotowe);
 • dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa celnego (import).

W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych warunkiem zwolnienia jest:

 • sporządzenie projektu e-DD na podstawie faktury dokumentującej tę sprzedaż po dostarczeniu finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych,
 • przesłanie projektu e-DD do Systemu w ustawowych terminach,
 • uzyskanie z Systemu dokumentu e-DD z nadanym numerem referencyjnym, sprawdzonego pod względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie,
 • dokonanie czynności wymaganych do zakończenia monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem Systemu w ustawowym terminie.

X. Wyroby gazowe

Zwolnione są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych:

 • do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 • do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 • w pracach rolniczych lub ogrodniczych;
 • w hodowli ryb;
 • w leśnictwie;
 • w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 • przez zakłady energochłonne, w których wprowadzony został system do osiągania celów dot. ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej;
 • o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez: gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacji społecznej, organizacje pożytku publicznego.

Zwolnione są również wyroby gazowe przeznaczone do:

 • napędu statków powietrznych (z wyłączeniem prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym);
 • napędu w żegludze, w tym rejsy rybackie (z wyłączeniem prywatnych rejsów o charakterze rekreacyjnym);
 • użycia w procesie produkcji energii elektrycznej;
 • użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
 • napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte:
  • do przewozu towarów i pasażerów koleją,
  • do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
  • w pracach rolniczych lub ogrodniczych,
  • w hodowli ryb,
  • w leśnictwie,
  • w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,
  • przez zakład energochłonny, wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został system prowadzący do osiągania celów dot. ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej lub na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów.

XI. Wyroby akcyzowe i samochody osobowe wykorzystywane przez instytucje UE i organizacje międzynarodowe, przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i członków ich personelu oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego miejsca pobytu w Polsce, siły zbrojne państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż państwo członkowskie Unii Europejskie, na terytorium którego podatek akcyzowy jest wymagalny, siły zbrojne Państw - Stron Traktatu Północnoatlantyckiego, siły zbrojne uczestniczące w Partnerstwie dla Pokoju, siły zbrojne Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dowództwo Sojusznicze, Kwaterę Główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego oraz Dowództwu Brygady oraz członków ich personelu

Zakres, warunki oraz tryb stosowania zwolnień określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów [6].

XII. Samochody osobowe

Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy:

 • przywożony przez osobę fizyczną, która przybywa do Polski na pobyt stały lub powraca z czasowego pobytu z państwa członkowskiego do Polski;
 • przywożony przez osobę fizyczną, która przybywa z państwa członkowskiego do Polski na pobyt stały w związku z zawarciem związku małżeńskiego;
 • przywożony przez osobę fizyczną, która odziedziczyła prawo własności lub prawo użytkowania tego samochodu w państwie członkowskim;
 • przywożony czasowo do celów prywatnych przez osobę fizyczną, która przybywa do Polski z państwa członkowskiego;
 • przywożony czasowo do celów zawodowych przez osobę fizyczną, która przybywa do Polski z państwa członkowskiego;
 • przywożony czasowo, zarejestrowany w państwie członkowskim, w którym użytkownik mieszka, używany w regularnych podróżach z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w kraju;
 • przywożony czasowo przez studenta i zarejestrowany w państwie członkowskim, w którym student mieszka, ale używany przez niego w kraju studiowania;
 • samochód osobowy przywożony spoza państw członkowskich oraz państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przez osobę fizyczną, która przybywa do Polski na pobyt stały lub powraca z czasowego pobytu z tych państw;
 • stanowiący specjalistyczny środek transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej, która polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą [7]; musi on spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach, które przenoszą europejskie normy zharmonizowane [8]; zwolnienie to dotyczy ambulansów drogowych typu B (ambulans ratunkowy) oraz typu C (ruchoma jednostka intensywnej opieki);
 • stanowiący pojazd elektryczny i pojazd napędzany wodorem [9],
 • stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu ustawy [9], o pojemności silnika spalinowego równej 2000 cm3 lub niższej, w okresie do 31 grudnia 2029 r.

Ze zwolnienia można skorzystać po spełnieniu ustawowych warunków, właściwych dla każdego z tych zwolnień.

XIII. Pozostałe wyroby akcyzowe [6]:

 • nafta oznaczona kodem CN 2710 19 25, przeznaczona do celów oświetleniowych, kosmetycznych lub jako zmywacz antykorozyjny;
 • olej opałowy oraz pozostałe paliwa opałowe, zaliczane do kodu CN 2707 99 99 wykorzystywane:
  • do produkcji ciepła i mocy w skojarzeniu,
  • w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych;
 • olej smarowy oznaczony kodami CN 2710 19 71 do 2710 19 99,  oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90 oraz preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników;
 • biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych;
 • napoje alkoholowe używane:
  • jako próbki do analiz, niezbędnych prób produkcyjnych lub celów naukowych,
  • do badań naukowych,
  • do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu;
 • alkohol etylowy używany do celów medycznych przez podmioty lecznicze i apteki, stosowane wyłącznie przy czynnościach leczniczych lub do zabiegów dezynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów, które mają bezpośredni kontakt z pacjentem oraz do wytwarzania leków recepturowych w aptekach;
 • wyroby, które znajdują się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia, w przypadku ich zniszczenia w składzie podatkowym;
 • pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00, rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach, które nie są pojazdami samochodowymi;
 • energia elektryczna wyprodukowana z generatorów o łącznej mocy, która nie przekracza 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego produkującej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii  łączna moc generatorów jest ustalana odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o podatku akcyzowym;
 • piwo – ze zwolnienia korzystają podatnicy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym wyprodukowali do 200 tys. hl piwa (w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki akcyzy określonej dla piwa);
 • piwo, wino i napoje fermentowane wytworzone domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczone do sprzedaży;
 • wyroby tytoniowe, płyn do papierosów elektronicznych;
 • wyroby nowatorskie, susz tytoniowy w ilości 20 gramów na każde 200 kg badanego suszu tytoniowego, przeznaczone wyłącznie do badań naukowych i badań związanych z jakością produktu przez skład podatkowy lub podmiot zużywający;
 • susz tytoniowy zużyty przez pośredniczący podmiot tytoniowy do badań naukowych lub badań związanych z jakością produktu, w ilości 20 gramów na każde 200 kg badanego suszu tytoniowego;
 • papierosy przeznaczone do weryfikacji maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosów, z chwilą ich przeznaczenia do tej weryfikacji, pod warunkiem że zostaną całkowicie zużyte w trakcie wykonywanych badań;
 • susz tytoniowy przeznaczony do badań laboratoryjnych lub testów przeprowadzanych w celu wydania fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego świadectwa reeksportowego, z chwilą jego przeznaczenia do tych badań lub testów, pod warunkiem że zostanie całkowicie zużyty w trakcie ich wykonywania;
 • napoje alkoholowe, wyroby energetyczne, które pochodzą z przepadku oraz wyroby energetyczne, z chwilą ich sprzedaży przez uprawiony organ prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do dalszego przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym;
 • alkohol etylowy pochodzący z przepadku, z chwilą jego sprzedaży przez uprawnione organy podmiotom leczniczym i aptekom, z przeznaczeniem do czynności leczniczych lub do zabiegów dezynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów mających bezpośredni kontakt z pacjentem oraz do wytwarzania leków recepturowych w aptekach;
 • wyroby akcyzowe pochodzące z przepadku, z chwilą ich zniszczenia przez uprawniony organ wykonujący orzeczenie sądu o przepadku tych wyrobów.

Ważne!

Aby skorzystać z większości ww. zwolnień, trzeba spełnić ustawowe warunki,  jakimi od 1 stycznia 2019 r. są m.in.:

 • przemieszczanie wyrobów akcyzowych, zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, z wykorzystaniem systemu EMCS na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD);
 • złożenie zabezpieczenia akcyzowego.

 

Przypisy:

[1] zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

[2] rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych

[3] wykaz środków skażających całkowicie alkohol etylowy, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, określa rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (str. 12)

[4] wykaz środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznczonych do spożycia przez ludzi określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy

[5] na podstawie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych

[6] rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

[7] w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745

[8] których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1

[9] w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych