Rejestracja - akcyza


Jak złożyć zgłoszenie rejestracyjne

28.11.2023

Zgłoszenie rejestracyjne do centralnego rejestru podmiotów akcyzowych

Podmioty zobowiązane do  dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający:
  • wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą – przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności,
  • wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie –
   przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów (dotyczy na przykład podmiotu o statusie finalnego nabywcy gazowego, finalnego nabywcy węglowego oraz nabywcy końcowego),
  • wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów,
  • dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich UE lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje – przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego tego alkoholu;
 • podmiot, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych – przed dniem wykonania pierwszej czynności w ramach niszczenia takich wyrobów;
 • podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy – przed dniem rozpoczęcia tej działalności;
 • podmiot, który został wyznaczony jako podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, od którego jest nabywana wewnątrzwspólnotowo energia elektryczna przez nabywcę końcowego lub wyroby gazowe przez finalnego nabywcę gazowego – przed dniem dokonania pierwszego nabycia wewnątrzwspólnotowego przez odpowiednio nabywcę końcowego lub finalnego nabywcę gazowego;
 • podmiot, który został wyznaczony jako podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego dokonującego obrotu suszem tytoniowym – przed dniem rozpoczęcia działalności jako podmiot reprezentujący;
 • podmiot zużywający nieprowadzący działalności gospodarczej, niebędący osoba fizyczną, zamierzający zużywać paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe i gaz LPG – przed dniem pierwszego nabycia tych wyrobów;
 • wysyłający podmiot zagraniczny, jeżeli nie wyznaczył przedstawiciela podatkowego - przed dniem dokonania pierwszej wysyłki wyrobów akcyzowych.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie są objęte obowiązkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA ale mogą dokonać takiego zgłoszenia, jeżeli zużywają gaz LPG objęty zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Organ podatkowy właściwy w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Organem podatkowym właściwym w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Miejsce i forma dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym

Zgłoszenia rejestracyjnego dokonuje się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Zgłoszenie rejestracyjne należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, popisem zaufanym, podpisem osobistym albo zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego. W przypadku braku podpisu elektronicznego potwierdzenia danych osobowych można dokonać w jednostkach organizacyjnych urzędu celno-skarbowego.

Podmiot, który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu jest obowiązany zgłosić zmianę Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym zmiana nastąpiła.

Zaprzestaniu prowadzenia działalności lub wykonywania czynności w obszarze podatku akcyzowego.

Jeżeli podmiot zarejestrowany w CRPA zaprzestał prowadzenia działalności lub wykonywania czynności, o których mowa w ustawie, jest obowiązany w terminie 7 dni złożyć Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności lub wykonywania czynności.

W przypadku przejęcia praw i obowiązków podmiotu zarejestrowanego w CRPA, na podstawie przepisów odrębnych oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszenie o zaprzestaniu działalności w terminie 7 dni  składa Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu następca prawny podmiotu zarejestrowanego.

W przypadku śmierci podmiotu zarejestrowanego w CRPA, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, następca prawny tego podmiotu informuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu:

 • o śmierci podmiotu zarejestrowanego w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia,
 • składa zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności jeśli nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny w terminie 7 dni od dnia upływu terminu na powołanie zarządcy sukcesyjnego.

Podmioty nie podlegające obowiązkowi dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym:

 • podmiot produkujący energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości, przy czym w przypadku jednostki samorządu terytorialnego łączną moc generatorów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego;
 • podmiot zużywający mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który nabyte wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliwa żeglugowe, paliwa lotnicze) odbiera wyłącznie na płycie lotniska bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym albo ze zbiornika zamontowanego na stałe w porcie bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na jednostce pływającej;
 • podmiot zużywający niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, takie jak paliwa lotnicze i paliwa żeglugowe, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej oraz podmiot zużywający, jeżeli zużywa zwolniony od akcyzy ze względu na przeznaczenie gaz LPG;
 • podmiot zużywający gaz LPG ze zbiornika zasilającego zbiorcze instalacje licznikowe;
 • pośredniczący podmiot olejowy i zużywający podmiot olejowy;
 • pośredniczący podmiot tytoniowy;
 • podmiot dokonujący jednorazowej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w zakresie samochodu osobowego, który nie prowadzi działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obrót samochodami osobowymi;
 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów zawierających alkohol etylowy zwolniony od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 2-6 ustawy o podatku akcyzowym zawarty w:
  • nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu,
  • importowanych wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi skażony środkami skażającymi określanymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do celów stosowania zwolnień od podatku akcyzowego,
  • zawarty w produktach leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne,
  • olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości,
  • w artykułach spożywczych lub półproduktach, w których zawartość alkoholu etylowego nie przekracza 8,5 litra alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów.

Wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

Podmiot, który prowadzi działalność w zakresie suszu tytoniowego (pośredniczący podmiot tytoniowy), ma obowiązek uzyskania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Wpis, jego zmiana oraz wykreślenie pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru następują na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Do rejestru może zostać wpisany podmiot, który posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce oraz przedsiębiorcy zagraniczni zamierzający prowadzić na terytorium kraju działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego, w tym:

 • przedsiębiorcy zagraniczni, którzy posiadają oddział z siedzibą w Polsce, utworzony zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w art. 20d pkt b ustawy o podatku akcyzowym, tj. ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP;
 • przedsiębiorcy zagraniczni nie posiadający oddziału na terytorium kraju.

Podmiot zagraniczny, który nie posiada oddziału z siedzibą w Polsce, ma obowiązek wyznaczyć dla celów akcyzy podmiot, który go będzie reprezentować w Polsce (musi on posiadać siedzibę w Polsce i spełniać warunki do uzyskania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych).