Rejestracja


Jak złożyć zgłoszenie rejestracyjne

Zgłoszenie rejestracyjne AKC-R

Podmioty, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych, mają obowiązek złożyć zgłoszenie rejestracyjne do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Robią to przed dniem wykonania pierwszej czynności:

 • która podlega opodatkowaniu akcyzą lub
 • z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych, które są objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub
 • z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie [1].

Obowiązek rejestracji w akcyzie obejmuje również podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo UE, w którym następuje skażenie [2].

Naczelnik urzędu skarbowego pisemnie potwierdza przyjęcie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym uległy zmianie, wówczas podatnik ma obowiązek zgłosić tę zmianę naczelnikowi urzędu skarbowego. Ponadto w przypadku śmierci przedsiębiorcy i kontynuowania działalności po jego śmierci obowiązek zgłoszenia zmiany dotyczy:

 • zarządcy sukcesyjnego, w przypadku gdy zarząd sukcesyjny został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy,
 • małżonka przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, spadkobiercy ustawowego i testamentowego lub zapisobiercy windykacyjnego.

Również jeżeli podmiot zaprzestał wykonywania czynności, o których mowa w ustawie [3], składa zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania tych czynności do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który go zarejestrował.

W przypadku śmierci podmiotu zarejestrowanego, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, następca prawny podmiotu zarejestrowanego:

 • informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o śmierci podmiotu zarejestrowanego, w terminie 7. dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia,
 • składa zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności, jeżeli nie zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny, nie później niż w terminie 7. dni od dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego [4].

Zgłoszenia te są podstawą do wykreślenia podmiotu z rejestru. W przypadku ich niezłożenia właściwy naczelnik urzędu skarbowego, który rejestrował podmiot, z urzędu wykreśla go z rejestru.

Wymóg złożenia zgłoszenia rejestracyjnego nie dotyczy:

 • podmiotów prowadzących działalność z użyciem wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, które nie mają w Polsce siedziby, miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, o ile energia ta nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, które służą do przesyłania tej energii, a tylko zużywana przez te podmioty – pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

Podmiot, który prowadzi działalność w zakresie suszu tytoniowego (pośredniczący podmiot tytoniowy), ma obowiązek uzyskania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Wpis, jego zmiana oraz wykreślenie pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru następują na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Do rejestru może zostać wpisany podmiot, który posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce oraz przedsiębiorcy zagraniczni zamierzający prowadzić na terytorium kraju działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego, w tym:

 • przedsiębiorcy zagraniczni, którzy posiadają oddział z siedzibą w Polsce, utworzony zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w art. 20d pkt b ustawy o podatku akcyzowym, tj. ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP;
 • przedsiębiorcy zagraniczni nie posiadający oddziału na terytorium kraju.

Podmiot zagraniczny, który nie posiada oddziału z siedzibą w Polsce, ma obowiązek wyznaczyć dla celów akcyzy podmiot, który go będzie reprezentować w Polsce (musi on posiadać siedzibę w Polsce i spełniać warunki do uzyskania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych).

Powiadomienie o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy

Podmiot, który chce prowadzić działalność w zakresie wyrobów węglowych (pośredniczący podmiot węglowy) lub wyrobów gazowych (pośredniczący podmiot gazowy) ma obowiązek przed rozpoczęciem działalności pisemnie poinformować o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Naczelnik pisemnie potwierdza przyjęcie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy.

Jeżeli dane zawarte w tym powiadomieniu ulegną zmianie, podmiot ma obowiązek zgłosić zmianę naczelnikowi urzędu skarbowego. W przypadku śmierci przedsiębiorcy i kontynuowania działalności po jego śmierci obowiązek zgłoszenia zmiany dotyczy:

 • zarządcy sukcesyjnego, w przypadku gdy zarząd sukcesyjny został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy,
 • małżonka przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku,spadkobiercy ustawowego i testamentowego lub zapisobiercy windykacyjnego.

Pośredniczący podmiot węglowy oraz pośredniczący podmiot gazowy mają obowiązek poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy w terminie 7. dni od dnia, w którym zaprzestano prowadzenia działalności.

W przypadku przejęcia praw i obowiązków tych podmiotów oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej informację o tym składa następca prawny podmiotu lub inne osoby, które przejęły jego prawa i obowiązki.

W przypadku śmierci pośredniczącego podmiotu węglowego lub pośredniczącego podmiotu gazowego, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny, następca prawny podmiotu:

 1. informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o śmierci pośredniczącego podmiotu węglowego lub pośredniczącego podmiotu gazowego,
 2. składa informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności, jeżeli nie zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny, nie później niż w terminie 7. dni od dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego.

 

Przypisy:

[1] art. 19 ust. 1 ustawy

[2] na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

[3] art. 16 ust. 1 ustawy

[4] o którym mowa w art. 12 ust. 10 tej ustawy