Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy


Jak przemieszczać wyroby akcyzowe

14.11.2022

Obrót wewnątrzunijny

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to na potrzeby tej działalności możesz nabywać wewnątrzwspólnotowo lub dostarczać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe[1] poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Przemieszczając poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe:

  • z zapłaconą akcyzą lub
  • objęte zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,

- stosuj uproszczony dokument towarzyszący (UDT).

UDT może być zastąpiony przez dokument handlowy, o ile ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla UDT oraz zawiera w widocznym miejscu napis "Uproszczony dokument towarzyszący do celów kontrolnych (wyroby akcyzowe)".

UDT sporządź  w trzech egzemplarzach:

  • egzemplarz 1 UDT pozostaje u dostawcy do celów kontroli,
  • egzemplarz 2 UDT towarzyszy wyrobom podczas przewozu i pozostaje u odbiorcy,
  • egzemplarz 3 UDT towarzyszy wyrobom podczas przewozu i odbiorca odsyła go do dostawcy, po potwierdzeniu odbioru wyrobów.

Obrót krajowy

Do 31 grudnia 2018 r., w obrocie krajowym, w przypadkach określonych w ustawie o podatku akcyzowym, do przemieszczeń poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych:

  • zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub
  • opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie [1]

stosowałeś papierowy dokument dostawy[2].

Od 1 stycznia 2019 r. [3] w ww. przypadkach stosuje się:

  • elektroniczny dokument e-DD, w ramach krajowego systemu EMCS albo
  • dokument zastępujący e-DD, jeżeli system EMCS jest niedostępny.

W okresie przejściowym od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2022 r. mogłeś przemieszczać poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie stosując dotychczasowe dokumenty papierowe  [4]

Przypisy

[1] wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym 

[2] którego wzór został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy 

[3] na mocy ustawy o podatku akcyzowym zmienionej ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne 

[4] na podstawie przepisów przejściowych określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne.