Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy


Jak przemieszczać wyroby akcyzowe

16.04.2024

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

Jak przemieszczać wyroby akcyzowe

  20.02.2024

Obrót wewnątrzunijny

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to na potrzeby tej działalności możesz nabywać wewnątrzwspólnotowo lub dostarczać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe objęte zharmonizowanym podatkiem akcyzowym w Unii Europejskiej (zharmonizowane)[1] dopuszczone do konsumpcji na terytorium UE. Są to wyroby znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy (co do zasady z zapłaconą akcyzą).

Zgodnie z dyrektywą Rady (UE) 2020/262[2], przemieszczanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych zharmonizowanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy odbywa się z użyciem Systemu EMCS. Stosuje się wówczas elektroniczny uproszczony dokument administracyjny (e-SAD) albo dokument zastępujący e-SAD (jeżeli System EMCS jest niedostępny).

 

Wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nabywanych wewnątrzwspólnotowo lub dostarczanych wewnątrzwspólnotowo poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, do których należy stosować e-SAD, znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1636[3]. Do niektórych wyrobów energetycznych e-SAD stosuje się tylko wtedy, jeżeli wyroby te są przemieszczane w handlu luzem[4].

Aby nabywać wewnątrzwspólnotowo lub dostarczać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-SAD musisz uzyskać odpowiednio numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy lub numer akcyzowy uprawnionego wysyłającego. Możesz również wystąpić o nadanie numeru akcyzowego na potrzeby jednorazowego nabycia wewnątrzwspólnotowego lub jednorazowej dostawy wewnątrzwspólnotowej. Numer akcyzowy nadany na potrzeby jednorazowego nabycia lub dostawy wewnątrzwspólnotowej jest ważny przez 3 miesiące.

Aby uzyskać numer akcyzowy: uprawnionego odbiorcy, uprawnionego wysyłającego, jednorazowego uprawnionego odbiorcy lub jednorazowego uprawnionego wysyłającego – złóż wniosek do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Uzyskanie numeru akcyzowego, podobnie jak rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA), jest czynnością materialno-techniczną. Złożenie kompletnego wniosku na PUESC powoduje automatyczne nadanie numeru akcyzowego[5].

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium kraju, to na potrzeby tej działalności możesz również nabywać wewnątrzwspólnotowo lub dostarczać wewnątrzwspólnotowo poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe, do których nie stosuje się unijnych regulacji w zakresie podatku akcyzowego, Są to wyroby akcyzowe niezharmonizowane np. oleje smarowe, płyn do papierosów elektronicznych. Przemieszczanie takich wyrobów odbywa się na podstawie dokumentów handlowych.

Obrót krajowy

W obrocie krajowym, w przypadkach określonych w ustawie o podatku akcyzowym[6], przemieszczenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych:

  • zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub
  • opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie[7]

odbywają się na podstawie:

  • elektronicznego dokumentu e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2 albo
  • dokumentu zastępującego e-DD, jeżeli System EMCS PL2 jest niedostępny.

Z użyciem Systemu EMCS PL2 monitoruje się również sprzedaż na terytorium kraju zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku kalendarzowym sprzedał powyżej 30 mln kg wyrobów węglowych.

Przypisy

[1] wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym oraz alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.)

(2) dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. L 283 z 31.10.2003 r., s. 51)

(3) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1636 z dnia 5 lipca 2022 r. uzupełniające dyrektywę Rady (UE) 2020/262 przez określenie struktury i treści dokumentów wymienianych w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz określenie progu utraty wynikającej z właściwości wyrobów (Dz. U. L 247 z 23.09.2022, s. 2)

[4] wyroby energetyczne o kodach CN 2710 12 21, 2710 12 25 i 2710 19 29 oraz 2710 20 90 (tylko te, których mniej niż 90% objętości (włączając straty) destyluje w temperaturze 210o C i których co najmniej 65% objętości (włączając straty) destyluje w temperaturze 250o C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86)

[5] więcej informacji na temat złożenia wniosku i uzyskania numeru akcyzowego znajdziesz na portalu PUESC

[6] ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz.1542, z późn. zm.)

[7] wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym