Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy


Jak przemieszczać wyroby akcyzowe

11.10.2019
Podmiot, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, może nabywać wewnątrzwspólnotowo lub dostarczać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe[1] poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.  

1. Przemieszczanie tych wyrobów:

  • z zapłaconą akcyzą lub
  • objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,

- odbywa się na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT).

UDT może być zastąpiony przez dokument handlowy, o ile ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla UDT oraz zawiera w widocznym miejscu napis "Uproszczony dokument towarzyszący do celów kontrolnych (wyroby akcyzowe)".

Podmiot, który wysyła ww. wyroby akcyzowe poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jest zobowiązany do wystawienia UDT.

UDT sporządza się w trzech egzemplarzach:

  • egzemplarz 1 UDT pozostaje u dostawcy do celów kontroli,
  • egzemplarz 2 UDT towarzyszy wyrobom podczas przewozu i pozostaje u odbiorcy,
  • egzemplarz 3 UDT towarzyszy wyrobom podczas przewozu i jest odsyłany przez odbiorcę do dostawcy, po potwierdzeniu odbioru wyrobów przez odbiorcę.

2. Obrót krajowy

Do 31 grudnia 2018 r., w obrocie krajowym, w przypadkach określonych w ustawie o podatku akcyzowym, przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych:

  • zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz
  • opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie [1]

odbywało się na podstawie papierowego dokumentu dostawy [2] .

Od 1 stycznia 2019 r. [3] przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ww. wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy odbywa się na podstawie:

  • elektronicznego dokumentu e-DD, w ramach krajowego systemu EMCS albo
  • dokumentu zastępującego e-DD, jeżeli system EMCS jest niedostępny.

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-DD nie ma zastosowania do zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, przeznaczonych do celów opałowych, ze względu na specyfikę obrotu tymi wyrobami. Sprzedaż tych wyrobów jest dokumentowana fakturą.

Ponadto, na podstawie e-DD, nie są przemieszczane importowane wyroby akcyzowe. W przypadku importu, e-DD sporządza się jedynie w celach dokumentacyjnych w terminie 15 dni od dnia dopuszczenia wyrobów do obrotu w Polsce.

Uwaga!

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. podmioty mogą przemieszczać poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych – na podstawie dotychczasowych dokumentów papierowych [4].

 

Przypisy:

[1] wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym 

[2] którego wzór został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1691, z późn. zm.)

[3] na mocy ustawy o podatku akcyzowym zmienionej ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. poz. 1697)

[4] na podstawie przepisów przejściowych określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. poz. 2511)