Procedura zawieszenia poboru akcyzy


Czym jest procedura zawieszenia poboru akcyzy

11.10.2019
To procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych. Dzięki niej – o ile są spełnione warunki określone w przepisach – obowiązek podatkowy nie powoduje powstania zobowiązania podatkowego (tzn. jest możliwe odsunięcie w czasie zapłaty akcyzy).

Z procedurą zawieszenia poboru akcyzy ściśle są związane instytucje takie jak:

 • skład podatkowy – miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. W przypadku składu podatkowego, który znajduje się w Polsce, miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
 • zarejestrowany wysyłający – podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zarejestrowany odbiorca – podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • „System" – krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie elektronicznego dokumentu e-AD. W Systemie przesyła się również m.in. raport odbioru i raport wywozu, unieważnienie e-AD, komunikat zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia,
 • „e-AD" – elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • dokument zastępujący e-AD – dokument, na którego podstawie przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, gdy System jest niedostępny i który zawiera takie same dane jak e-AD.

Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są:

1. w składzie podatkowym, w tym:

 • również w wyniku zwrotu przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający,
 • w przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, niedostarczonych ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego albo do podmiotu zużywającego (uznaje się wówczas, że nie nastąpiło naruszenie warunków zwolnienia oraz zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy),
 • w przypadku powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, niedostarczonych do podmiotu, który zużywa te wyroby do celów, które uprawniają do zastosowania zerowej stawki akcyzy (uznaje się wówczas, że nie nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do tych wyrobów),

2. przemieszczane:

 • między składami podatkowymi na terytorium kraju,
 • ze składu podatkowego na terytorium kraju do składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego,
 • ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do składu podatkowego na terytorium kraju,
 • w celu eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju do urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej,
 • w celu eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju przez terytorium państw członkowskich do organu celnego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE,
 • ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE,
 • ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego przez terytorium kraju do organu celnego na terytorium innego państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE,
 • ze składu podatkowego na terytorium kraju do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, który jest podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego UE do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub do zwolnionych od akcyzy instytucji, organizacji lub sił zbrojnych,
 • ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca ich odbioru przez zarejestrowanego odbiorcę na terytorium kraju lub do zwolnionych od akcyzy instytucji, organizacji lub sił zbrojnych,
 • przez terytorium kraju między składami podatkowymi na terytorium państw członkowskich,
 • przez terytorium kraju ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, który jest podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego UE do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub do zwolnionych od akcyzy instytucji, organizacji lub sił zbrojnych,
 • w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium kraju, przez zarejestrowanego wysyłającego do:

a) składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego,

b) nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, który jest podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego UE do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy,

c) zwolnionych od akcyzy instytucji, organizacji lub sił zbrojnych,

d) organu celnego na terytorium państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE,

 • w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium państwa członkowskiego, przez zarejestrowanego wysyłającego do:

a) składu podatkowego na terytorium kraju,

b) określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru tych wyrobów przez zarejestrowanego odbiorcę,

c) zwolnionych od akcyzy instytucji, organizacji lub sił zbrojnych,

d) urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE,

e) organu celnego na terytorium państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE, przez terytorium kraju, 

 • w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, przez zarejestrowanego wysyłającego z miejsca importu na terytorium kraju do:

a) składu podatkowego na terytorium kraju,

b) urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie wyrobów poza terytorium UE,

c) zwolnionych od akcyzy instytucji, organizacji lub sił zbrojnych.

Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. W przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się, jeżeli wyroby te są przemieszczane luzem.

Procedurę tę stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (np. oleje smarowe).

Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do:

 • energii elektrycznej,
 • wyrobów gazowych,
 • wyrobów węglowych,
 • suszu tytoniowego,
 • przemieszczania między terytorium kraju i terytorium państwa członkowskiego wyrobów akcyzowych dla sił zbrojnych, jeśli do tego przemieszczania znajdzie zastosowanie procedura oparta bezpośrednio na Traktacie Północnoatlantyckim, chyba, że co innego wynika z porozumienia zawartego z państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, to warunkiem jej stosowania jest:

 1. zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD,
 2. złożenie we właściwym urzędzie skarbowym zabezpieczenia akcyzowego.

Warunek złożenia zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nie dotyczy jednak wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Natomiast w przypadku przemieszczania na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych innych niż wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (w tym olejów smarowych) – warunkiem stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.