Procedura zawieszenia poboru akcyzy


Czym jest procedura zawieszenia poboru akcyzy

28.11.2023

Procedura zawieszenia poboru akcyzy

Czym jest procedura zawieszenia poboru akcyzy

 13.02.2023

Czym jest procedura zawieszenia poboru akcyzy

To procedura stosowana podczas produkcji, w tym przetwarzania, lub magazynowania, w tym przechowywania, lub przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych. Dzięki niej możliwe jest odsunięcie w czasie zapłaty akcyzy, gdy spełnione są warunki określone w przepisach.

Stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy

Procedurę zawieszenia poboru akcyzy możesz zastosować w przypadkach określonych w ustawie o podatku akcyzowym[1], tj. wówczas, jeżeli wyroby akcyzowe są:

 1. w składzie podatkowym, w tym również w wyniku:
  • zwrotu przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający,
  • zwrotu lub dostarczenia przez zużywający podmiot gospodarczy, który posiadał wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i nie zużył ich do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy,
  • wprowadzenia do składu podatkowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który odebrał te wyroby jako uprawniony odbiorca,
  • dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego, w miejscu importu znajdującym się w składzie podatkowym,
  • powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, niedostarczonych ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego albo do podmiotu zużywającego, przemieszczanych na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD. Uznaje się wówczas, że nie nastąpiło naruszenie warunków zwolnienia oraz zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy.,
  • powrotnego wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, niedostarczonych do zużywającego podmiotu gospodarczego, przemieszczanych na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD. Uznaje się wówczas, że nie nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do tych wyrobów.
 1. przemieszczane:
 • między składami podatkowymi na terytorium kraju,
 • w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju do urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE albo jest urzędem[2], w którym te wyroby są obejmowane procedurą tranzytu zewnętrznego,
 • ze składu podatkowego na terytorium kraju do zwolnionych od akcyzy instytucji, organizacji, dyplomatów lub sił zbrojnych[3],
 • ze składu podatkowego na terytorium kraju do składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego,
 • ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do składu podatkowego na terytorium kraju,
 • w celu dokonania eksportu, ze składu podatkowego na terytorium kraju przez terytorium państw członkowskich do organu celnego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE albo jest urzędem[2], w którym te wyroby są obejmowane procedurą tranzytu zewnętrznego,
 • ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE albo jest urzędem[2], w którym te wyroby są obejmowane procedurą tranzytu zewnętrznego,
 • ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego przez terytorium kraju do organu celnego na terytorium innego państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE albo jest urzędem[2], w którym te wyroby są obejmowane procedurą tranzytu zewnętrznego,
 • ze składu podatkowego na terytorium kraju do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego UE do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub do zwolnionych od akcyzy instytucji, organizacji, dyplomatów lub sił zbrojnych[3],
 • ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca ich odbioru przez zarejestrowanego odbiorcę na terytorium kraju lub do zwolnionych od akcyzy instytucji, organizacji, dyplomatów lub sił zbrojnych[3],
 • przez terytorium kraju między składami podatkowymi na terytorium państw członkowskich,
 • przez terytorium kraju ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego UE do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy lub do zwolnionych od akcyzy instytucji, organizacji, dyplomatów lub sił zbrojnych[3],
 • w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium kraju, przez zarejestrowanego wysyłającego do:
  • składu podatkowego na terytorium kraju,
  • urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE albo jest urzędem[2], w którym te wyroby są obejmowane procedurą tranzytu zewnętrznego,
  • zwolnionych od akcyzy instytucji, organizacji, dyplomatów lub sił zbrojnych[3],
 • w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium kraju, przez zarejestrowanego wysyłającego do:
  • składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego,
  • nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego UE do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy
  • zwolnionych od akcyzy instytucji, organizacji, dyplomatów lub sił zbrojnych[3],
  • organu celnego na terytorium państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie wyrobów poza terytorium UE albo jest urzędem[2], w którym te wyroby są obejmowane procedurą tranzytu zewnętrznego,
 • w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium państwa członkowskiego, przez zarejestrowanego wysyłającego do:
  • składu podatkowego na terytorium kraju,
  • określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru tych wyrobów przez zarejestrowanego odbiorcę,
  • zwolnionych od akcyzy instytucji, organizacji, dyplomatów lub sił zbrojnych[3],
  • urzędu celno-skarbowego na terytorium kraju, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE albo jest urzędem[2], w którym te wyroby są obejmowane procedurą tranzytu zewnętrznego,
  • organu celnego na terytorium państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE, przez terytorium kraju albo jest urzędem[2] , w którym te wyroby są obejmowane procedurą tranzytu zewnętrznego, przez terytorium kraju.

Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Jednakże w przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 i 2710 20 90[4] procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się, jeżeli wyroby te są przemieszczane luzem.

Procedurę tę stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (np. oleje smarowe).

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Jeżeli przemieszczasz wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, to:

 1. zastosuj e-AD albo dokument zastępujący e-AD,
 2. złóż we właściwym urzędzie skarbowym zabezpieczenie akcyzowe, chyba że przemieszczane wyroby są objęte zerową stawką akcyzy.

Natomiast w przypadku przemieszczania na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych innych niż wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (np. olejów smarowych):

 1. jeżeli nabywasz wewnątrzwspólnotowo te wyroby do składu podatkowego:
  • złóż do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz zabezpieczenie akcyzowe – przed wprowadzeniem wyrobów na terytorium kraju,
  • dołącz do przemieszczanych wyrobów dokumenty handlowe (zamiast e-AD);
 2. jeżeli dokonujesz dostawy wewnątrzwspólnotowej:
 • złóż do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zabezpieczenie akcyzowe przed rozpoczęciem przemieszczania,
 • dołącz do przemieszczanych wyrobów dokumenty handlowe (zamiast e-AD).

 

Procedury zawieszenia poboru akcyzy nie możesz zastosować do:

 • energii elektrycznej
 • wyrobów gazowych
 • wyrobów węglowych
 • suszu tytoniowego
 • przemieszczania wyrobów akcyzowych dla sił zbrojnych[5], jeśli do tego przemieszczania znajdzie zastosowanie procedura oparta bezpośrednio na Traktacie Północnoatlantyckim, chyba, że co innego wynika z porozumienia zawartego z państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Słownik podstawowych pojęć:

 • skład podatkowy – miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane w tym przetwarzane, lub magazynowane, w tym przechowywane lub przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane lub z którego są wyprowadzane – w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W przypadku składu podatkowego, który znajduje się w Polsce, miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
 • zarejestrowany wysyłający – podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu innego niż skład podatkowy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zarejestrowany odbiorca – podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • System – krajowy system teleinformatyczny służący m.in. do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych wysyłanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na podstawie elektronicznego dokumentu e-AD. W Systemie przesyła się również m.in. raport odbioru i raport wywozu, unieważnienie e-AD, komunikat zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia,
 • e-AD – elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • dokument zastępujący e-AD – dokument, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, gdy System jest niedostępny i który zawiera takie same dane jak e-AD.

 

Przypisy

 

[1] ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542.)

[2] urząd, o którym mowa w art. 329 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.)

[3] dotyczy podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

[4] dotyczy wyrobów energetycznych o kodach CN 2710 12 21, 2710 12 25 i 2710 19 29 oraz 2710 20 90 (tylko tych, których mniej niż 90% objętości (włączając straty) destyluje w temperaturze 210o C i których co najmniej 65% objętości (włączając straty) destyluje w temperaturze 250o C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86)

[5] wymienionych w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym