Deklaracja dla podatku akcyzowego


Składanie deklaracji podatkowych

11.10.2019

Obowiązki podatników akcyzy:

 1. składanie w urzędzie skarbowym deklaracji dla podatku akcyzowego za miesięczne okresy rozliczeniowe, tj. w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy deklarację akcyzową należy złożyć dopiero wtedy, gdy powstanie zobowiązanie podatkowe, a więc w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończy się ta procedura,
 2. obliczanie i zapłata akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (zobowiązanie podatkowe w przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy) – na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu,
 3. obliczanie i zapłata akcyzy wstępnie za okresy dzienne. Dotyczy to zarejestrowanych odbiorców, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy, który posiada zezwolenie na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe, podmiotów prowadzących składy podatkowe i podatników, którzy wyprowadzają swoje wyroby akcyzowe z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, o ile posiadają zezwolenie wyprowadzenia.

W przypadku energii elektrycznej podatnik – bez wezwania organu podatkowego – składa deklaracje podatkowe (według ustalonego wzoru) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Ma też obowiązek obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 1. upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony – po miesiącu, w którym wystawiono fakturę, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego,
 2. upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie albo gdy z faktury nie wynika należność za energię elektryczną sprzedaną w tym okresie - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten dokument - w przypadku sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju;
 3. nastąpiło zużycie energii elektrycznej, skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego.

Termin składania deklaracji podatkowych za miesięczne okresy rozliczeniowe do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, dotyczy również suszu tytoniowego.

Z kolei w przypadku wyrobów węglowych podatnik ma obowiązek składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu za miesięczne/kwartalne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca/kwartału, w którym powstał obowiązek podatkowy (sytuacja ta nie dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego).

W przypadku wyrobów gazowych podatnik – bez wezwania organu podatkowego – składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz oblicza i wpłaca akcyzę na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 1. upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony – po miesiącu, w którym wystawiono fakturę, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego,
 2. upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw wyrobów gazowych albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedane przez podatnika wyroby gazowe, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie albo gdy z faktury nie wynika należność za wyroby gazowe sprzedane w tym okresie - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten dokument - w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. nastąpiło użycie wyrobów gazowych, skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego.

Podatnicy dokonują wstępnych wpłat akcyzy za okresy dzienne nie później niż 25. dnia po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy – po dniu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstało zobowiązanie podatkowe. Wpłaty dzienne za miesiąc rozliczeniowy są uwzględniane przy rozliczeniu akcyzy w deklaracjach podatkowych.

Wpłaty dzienne w miesiącu rozliczeniowym są pomniejszane o:

 • kwotę, która stanowi wartość podatkowych znaków akcyzy, wpłaconą w celu otrzymania tych znaków,
 • kwoty zwolnień i obniżeń akcyzy, które przysługują podatnikowi. Kwotę akcyzy obliczoną od wyrobów akcyzowych obniża się o kwotę, która stanowi wartość podatkowych znaków akcyzy, pod warunkiem że zostaną one prawidłowo naniesione na dany wyrób lub opakowanie jednostkowe.

Pomniejszenie to, wykazane w deklaracji akcyzowej, może nastąpić nie wcześniej niż:

 1. następnego dnia po naniesieniu tych znaków na dany wyrób lub opakowanie jednostkowe. Dotyczy to przypadków, gdy oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy następuje w składzie podatkowym na terytorium kraju,
 2. po powstaniu obowiązku podatkowego. Zasada ta dotyczy zarejestrowanego odbiorcy, który posiada zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych, podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Reguła ta dotyczy również kilku innych sytuacji, np. gdy produkcja odbywa się poza składem podatkowym oraz gdy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą następuje za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego;
 3. następnego dnia po wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego na terytorium kraju. Dotyczy to importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego przez podmiot, który prowadzi skład podatkowy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy na terytorium państwa trzeciego albo na terytorium państwa członkowskiego,
 4. następnego dnia po powstaniu obowiązku podatkowego. Dotyczy to zarejestrowanego odbiorcy, z wyłączeniem tego, który posiada zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych oraz właściciela wyrobów akcyzowych, który oznacza swoje wyroby akcyzowe w cudzym składzie podatkowym.

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i nabywają wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju ­ mają obowiązek złożyć deklarację uproszczoną w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Podatnik, który produkuje wyroby akcyzowe poza składem podatkowym z zastosowaniem instytucji przedpłaty akcyzy ma obowiązek :

Podmiot, który kupuje wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy niezarejestrowany na terytorium kraju, ma obowiązek po jego przywozie złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju:

 • składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy,
 • obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Przedpłata powinna być obliczona w takiej wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu.

Czynności te powinny być wykonywane za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane.

Przedpłata akcyzy jest uwzględniana w deklaracji akcyzowej i zaliczana na poczet obliczonej, należnej akcyzy od wyprodukowanych wyrobów. W sytuacji gdy przedpłata akcyzy jest obliczona w wysokości:

 1. niższej niż należna kwota akcyzy za dany miesiąc rozliczeniowy – wówczas od różnicy między kwotą przedpłaty a kwotą należnej akcyzy naliczane są odsetki jak od zaległości podatkowych. Odsetki te naliczane są za okres od ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostały wyprodukowane do dnia, w którym powinna zostać zapłacona kwota akcyzy w należnej wysokości,
 2. wyższej niż należna – wówczas tę „nadwyżkę przedpłaty" podatnik powinien wykazać w deklaracji akcyzowej i rozliczyć przy przedpłatach akcyzy za następne okresy rozliczeniowe. Rozliczenie to może nastąpić pod warunkiem, że podatnik:
  1. nie posiada zaległości podatkowych,
  2. nie posiada bieżących zobowiązań podatkowych,
  3. nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Zgodnie z przepisami ustawy organy egzekucyjne są płatnikami akcyzy od sprzedaży, ­ która odbywa się w trybie egzekucji ­ samochodu osobowego, niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju i mają obowiązek:

Składanie deklaracji przez płatnika

Zgodnie z przepisami ustawy organy egzekucyjne są płatnikami akcyzy od sprzedaży, która odbywa się w trybie egzekucji ­ samochodu osobowego, niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju i mają obowiązek:

 • obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedano samochód,
 • przekazać w tym terminie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego deklarację o wysokości pobranej i wpłaconej akcyzy.

Wzory deklaracji zostały określone w: 

 1. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. poz. 273, z późn. zm.),
 2. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 267),
 3. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłacanej przez płatnika (Dz. U. z 2018 r. poz. 630)

Deklaracje podatkowe składają się z formularza głównego AKC-4/AKC-4zo oraz z formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym, dotyczących poszczególnych grup wyrobów akcyzowych. Poniżej przedstawione są nazwy wszystkich deklaracji akcyzowych, o których mowa w ww. rozporządzeniach:

 • AKC-4/AKC-4zo ­ deklaracja dla podatku akcyzowego,
  • AKC-4/A ­ podatek akcyzowy od alkoholu etylowego,
  • AKC-4/B ­ podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich,
  • AKC-4/C ­ podatek akcyzowy od piwa,
  • AKC-4/D ­ podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu),
  • AKC-4/E ­ podatek akcyzowy od samochodów osobowych,
  • AKC-4/F ­ podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych,
  • AKC-4/H ­ podatek akcyzowy od energii elektrycznej,
  • AKC-4/I ­ podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych),
  • AKC-4/J ­ podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych,
  • AKC-4/K ­ podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów,
  • AKC-4/L ­ podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),
  • AKC-4/M ­ podatek akcyzowy od płynu do papierosów elektronicznych,
  • AKC-4/N podatek akcyzowy od wyrobów nowatorskich,
 • AKC-EN - deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN),
 • AKC-WW - deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych,
 • AKC-ST/AKC-STn - deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego,
 • AKC-WG - deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),
 • AKC-PA - deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy,
 • AKC-U/A - deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych,
 • AKC-U/S - deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,
 • AKC-P -­ deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika.

Podatnicy podatku akcyzowego mają możliwość elektronicznego składania deklaracji podatkowych oraz deklaracji uproszczonej.

W ramach usługi eZefir udostępnionej na portalu PUESC tj. Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (funkcjonalność eFormularze) możliwe jest przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji dla podatku akcyzowego. Takie deklaracje muszą być opatrzone jednym z dostępnych rodzajów podpisów elektronicznych:  

 • kwalifikowanym albo
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego albo
 • kwotą przychodu PIT za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji – w przypadku deklaracji przesyłanych przez:
  • podatnika lub
  • płatnika lub
  • podmiot,

                który jest osobą fizyczną.

W przypadku wykorzystania podpisu kwalifikowanego przedsiębiorcy/podatnicy mogą korzystać z elektronicznego podpisu kwalifikowanego wykorzystywanego do podpisywania innych dokumentów (nie ma konieczności posiadania osobnego elektronicznego podpisu kwalifikowanego do podpisywania deklaracji akcyzowych). 

Zobacz więcej: