Rozliczenie podatku SD od innego sposobu nabycia majatku


Nabyłeś własność rzeczy lub praw majątkowych? Sprawdź, co powinieneś zrobić.

 

Czy podlegasz obowiązkowi podatkowemu

Jeśli nabyłeś:

 1. własność rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na tym terytorium tytułem:
  1. zasiedzenia,
  2. nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
  3. zachowku,
  4. nieodpłatnej: renty użytkowania oraz służebności,
 2. prawo do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
 3. jednostki uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika na wypadek śmierci:
  1. funduszu inwestycyjnego otwartego
  2. specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego,

to otrzymany przez Ciebie majątek podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Sprawdź, co podlega opodatkowaniu

Podatkowi nie podlega nabycie własności  rzeczy lub praw majątkowych o wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku, która wynosi:

 • 36 120 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej
 • 27 090 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej
 • 5733 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej

Jeżeli wartość nabytego majątku przekracza kwotę wolną od podatku, podlegasz obowiązkowi podatkowemu.

Sprawdź, do jakiej grupy podatkowej należysz

Pamiętaj: Przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku sumuje się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej samej osoby lub po tej samej osobie (np. tytułem darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności) w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy

W zależności od tytułu prawnego nabycia majątku, obowiązek podatkowy powstaje:

 • przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie,
 • przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności - z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności,
 • przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania - z chwilą ustanowienia tych praw,
 • przy nabyciu tytułem zachowku - z chwilą zaspokojenia roszczenia,
 • przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci - z chwilą śmierci wkładcy,
 • przy nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci - z chwilą śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego.

Sprawdź, kiedy powstanie Twój obowiązek podatkowy

Jak obliczyć podatek

Podatek obliczany jest od czystej wartości majątku przekraczającej kwoty wolne od podatku dla poszczególnych grup podatkowych. Sprawdź, jakie są stawki podatkowe SD

Grupę podatkową ustalisz według Twojego osobistego stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do osoby, od której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe. Sprawdź, do jakiej grupy podatkowej należysz

Z jakiego zwolnienia skorzystać 

Jaki formularz wypełnić

Jeżeli wartość otrzymanego majątku przekracza kwotę wolną od podatku i nie skorzystałeś ze zwolnienia dla najbliższej rodziny (nie złożyłeś w ciągu 6 miesięcy zgłoszenia SD-Z2), składasz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3.

Pamiętaj: Nie musisz składać zeznania, gdy :

 • wartość rynkowa nabytych rzeczy lub praw majątkowych nie przekracza kwoty wolnej od podatku (z uwzględnieniem zasady kumulacji wartości majątku nabytego od tej samej osoby ostatnio i w ciągu 5 lat poprzedzających ostatnie nabycie),
 • umowa (ugoda) nieodpłatnego zniesienia współwłasności jest zawarta w formie aktu notarialnego i płatnik pobrał już od Ciebie podatek lub nabycie było zwolnione od podatku.

W jaki sposób możesz złożyć dokumenty

Dokumenty możesz złożyć:

 • elektronicznie w serwisie e-Urząd Skarbowy w zakładce e-Deklaracje, dla zalogowanych użytkowników konta osoby fizycznej nie wymagają podpisu danymi autoryzującymi ani podpisu kwalifikowanego, lub
 • elektronicznie w usłudze e-Deklaracje, podpisując je danymi autoryzacyjnymi albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
 • papierowo, bezpośrednio we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym albo w innym, dowolnym urzędzie skarbowym (z wyłączeniem wyspecjalizowanych urzędów skarbowych) lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Sprawdź adresy urzędów

Formularze podatkowe SD-3, SD-Z2 są dostępne na stronie podatki.gov.pl jako formularze online oraz do wydruku.

Kiedy i komu złożyć dokumenty

Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3 lub jeżeli są spełnione warunki wspólne zeznanie podatkowe (SD-3 z załącznikami SD-3/A) składasz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 1 miesiąca od dnia powstawia obowiązku podatkowego.

Sprawdź, który organ podatkowy jest właściwy w sprawach nabycia spadku

Termin i sposób zapłaty podatku

Zapłata podatku następuje po doręczeniu podatnikowi decyzji z ustaloną kwotą podatku. Decyzja jest wydawana w oparciu o informacje zawarte w zeznaniu podatkowym oraz zgromadzone w toku postępowania podatkowego, gdy wartość rynkowa nabytych rzeczy lub praw majątkowych przekroczy kwotę wolną od podatku.

Podatek należy wpłacić w ciągu 14 dni od odebrania decyzji na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Czynności tej możesz dokonać za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych