Pytania i odpowiedzi - Niskie podatki


Szukasz odpowiedzi na swoje pytanie dotyczące Niskich podatków? Zapoznaj się z odpowiedziami do najczęściej zadawanych pytań

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie w naszej bazie Pytań i odpowiedzi - Napisz do nas.
Odpowiedź otrzymasz na podany adres e-mail. 

×

Pracownik

 • Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oznacza zmniejszenie wysokości płaconego podatku PIT lub jego całkowitą likwidację dla pracujących Polaków i emerytów. To wsparcie osób najmniej zarabiających oraz seniorów.Dzięki tej zmianie podatnicy, którzy uzyskują wynagrodzenie lub emeryturę do 2500 zł miesięcznie, nie będą płacić podatku PIT.

  Rozwiązanie weszło w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • Generalnie, jeżeli podatek (w tym zaliczki na podatek) nie zostały pobrane przez płatnika z winy podatnika (np. w związku ze złożeniem przez niego fałszywego oświadczenia o spełnieniu warunków do określonej preferencji podatkowej) odpowiedzialność za niepobranie podatku spoczywa na podatniku.

 • Oświadczenie PIT-2 (na podstawie którego pracodawca pomniejsza zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek) podatnik może złożyć w każdym momencie roku . Przy czym pracodawca (płatnik) uwzględnia złożone oświadczenie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.

 • W sytuacji gdy zaliczka została źle pobrana przez płatnika powinna być przez niego skorygowana za wszystkie miesiące, w których płatnik popełnił błąd. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej płatnik odpowiada bowiem za niepobrany podatek.

 • Jeśli podatek (zaliczka na podatek) nie zostanie pobrana z winy podatnika (np. w związku ze złożeniem fałszywego oświadczenia) podatnik podlega odpowiedzialności przewidzianej m.in. w przepisach Ordynacji podatkowej. Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki. Płatnik uwzględnia złożone oświadczenie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. Płatnik nie odpowiada za konsekwencje zaniżenia lub nieujawnienia podstawy opodatkowania w wyniku zastosowania złożonych przez podatnika wniosków lub oświadczeń mających wpływ na obliczenie zaliczki.

 • Podatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji, o ile roczne, łączne dochody podatnika (do których ma zastosowanie skala podatkowa) nie przekroczą 30 tys. zł oraz gdy podatnik upoważnił tylko jednego zleceniodawcę do niepobierania zaliczek na podatek.
  W przeciwnym wypadku podatnik musi liczyć się z dopłatą podatku po zakończeniu roku oraz z odpowiedzialnością na gruncie Ordynacji podatkowej za niepobranie podatku z winy podatnika.

 • Tak. Jeżeli osiągasz przychody ze stosunku pracy podlegające ubezpieczeniom społecznym i pomimo nabycia uprawnienia, nie będziesz otrzymywać emerytury – osiągnięte przez ciebie przychody ze stosunku pracy będą korzystały ze zwolnienia do kwoty 85 528 zł.

 • Oświadczenie PIT-2 (na podstawie, którego pracodawca pomniejsza zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek) podatnik może złożyć w każdym momencie roku.

 • Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022 r. likwidują „mechanizm rolowania zaliczek”. Oznacza to, że obliczając zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z przepisami ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym na 1 lipca 2022 r., stawkę 12% należy stosować do tej części dochodów, która nie przekracza kwoty 120.000 zł.

 • Osoby, które zarabiają płacę minimalną, nie zapłacą PIT. Kwotę wolną odnosi się do podstawy opodatkowania, a nie przychodu brutto.
  Zobaczmy przykład dla singla na płacy minimalnej w 2022 roku.
  Załóżmy, że płaca minimalna w 2022 roku wynosi 3 010 x 12=36 120 zł.
  Liczymy składkę na ubezpieczenie społeczne po stronie pracownika 13,71%*36 120 zł = 4 952,05 zł.
  Odliczamy składkę: mamy 36 120 zł – 4 952,05 zł = 31 167,95 zł.
  Odliczamy koszty uzyskania przychodu najniższe (pracownik miejscowy) 31 167,95 zł zł – 3 000 zł = 28 167,95 zł.
  W ten sposób uzyskujemy podstawę opodatkowania, którą można porównać z kwotą wolną.

 • 50% koszty uzyskania przychodu mają zastosowanie do przychodów podlegających opodatkowaniu.
  Zatem w sytuacji, gdy pracownik (do 26. roku życia) w pierwszej kolejności korzysta z PIT-0 dla młodych, to 50% koszty uzyskania przychodu będzie mógł stosować dopiero po przekroczeniu kwoty 85 528 zł przychodów objętych zwolnieniem od podatku. Jednocześnie 50% koszty uzyskania przychodu będzie mógł zastosowować wyłącznie do tej części przychodów ze stosunku pracy, która jest chroniona prawem autorskim. Przy czym kwota 50% kosztów uzyskania przychodu nie będzie mogła być wyższa niż 34 472 zł. Wynika to z tego, że suma kosztów dla przychodów objętych PIT-0 dla młodych oraz przychodów z pracy na etacie, do których mają zastosowanie 50% koszty, nie może w roku podatkowym przekroczyć 120 000 zł (120 000 zł minus 85 528 zł).

 • Nie, pracodawca nie może do tego zmusić pracownika.

  Preferencję stosuje się w trakcie roku – przy obliczaniu zaliczek na PIT. Rozwiązanie jest stworzone dla osób, których miesięczne przychody brutto wahają się w przedziale 5 701 zł – 11 141 zł. Zapłacą oni niższy podatek.

  Jeśli pracownik wie, że ulga go nie dotyczy to może (ale nie musi) złożyć rezygnację. Jeśli ulga go nie dotyczy i nie złożył dobrowolnej rezygnacji – system z automatu to zweryfikuje przy rozliczeniu rocznym. Podatnik dopłaci zaległy podatek, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji.

  Ulga mnie nie dotyczy ale nie złożyłem rezygnacji

  Jeśli np. pracownik zarabia więcej niż ok. 11,1 tys. brutto/m-c wówczas skorzysta z niższych składek miesięcznych podatku, a różnicę tą zwróci dopiero przy rozliczeniu rocznym (dopłaci zaległy podatek jednorazowo).

  Więcej informacji na temat ulgi znajdziesz na: Polski ład dla pracownikow i przedsiebiorców

 • Podatnik musi mieszkać za granicą przez co najmniej 3 lata bezpośrednio poprzedzające rok, w którym przeniósł się do Polski plus w okresie liczonym od początku roku, w którym doszło do alokacji, do dnia zamieszkania na terytorium Polski.

 • Pracownik może zrezygnować z „kosztów pracowniczych” . Dotyczy to zarówno kosztów podwyższonych dla osób dojeżdżających (co do zasady są one stosowane na wniosek podatnika) oraz kosztów podstawowych. W przypadku kosztów podstawowych wystarczy wystąpić z wnioskiem do płatnika o ich nieuwzględnianie przy poborze zaliczek

 • Tak, wprowadzono od 1 stycznia 2022 r. ulgę na powrót. To zachęta dla Polaków, którzy mieszkają za granicą, do powrotu do kraju. Dzięki uldze po powrocie do Polski przez 4 lata będą płacić niższe podatki.

  W ramach ulgi na powrót wolne od podatku PIT są przychody:

  • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
  • z umów zlecenia zawartych z firmą,
  • z zasiłku macierzyńskiego,
  • z działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  Z ulgi skorzysta podatnik, który przeniósł miejsce zamieszkania do Polski, w wyniku czego podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli stał się polskim rezydentem podatkowym.

  Ulga przysługuje podatnikowi przez 4 kolejno po sobie następujące lata podatkowe, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski, albo od początku roku następnego. Podatnik sam wybiera korzystniejsze dla niego rozwiązanie, tj. rok, od którego będzie korzystał z ulgi.

  Zwolnienie ma zastosowane do podatnika, który po 31.12.2021 r. osiedlił się w Polsce, jeżeli przez okres obejmujący co najmniej 3 lata kalendarzowe, bezpośrednio poprzedzające rok przeniesienia się do Polski, oraz czas od początku tego roku do momentu przeniesienia, nie posiadał w Polsce miejsca zamieszkania oraz jeżeli:

  • posiada polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  • posiada Kartę Polaka, lub
  • posiadał nieprzerwanie (przez okres 3 lat) miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub w Polsce nieprzerwanie przez minimum 5 kolejnych lat kalendarzowych, poprzedzających okres 3 lat kalendarzowych, o których mowa wyżej oraz
  • posiada dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, w szczególności certyfikat rezydencji, oraz
  • nie korzystał wcześniej z tego zwolnienia (w całości lub w części), w przypadku ponownego przeniesienia miejsca zamieszkania do Polski.

  Z ulgi można skorzystać tylko raz. Zatem wyjazd z Polski i kolejna zmiana rezydencji na polską, nawet przy spełnieniu warunków, nie dają prawa do ponownego skorzystania ze zwolnienia.

  Roczny limit wolnych od podatku przychodów wynosi 85 528 zł i jest wspólny dla przychodów zwolnionych również w ramach ulgi dla młodych, ulgi dla pracujących seniorów oraz ulgi dla rodzin 4+.

   

 • Tak, nagroda jubileuszowa jest w takim przypadku objęta zwolnieniem PIT-0 dla pracujących seniorów.

 • Próg dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka PIT, został w Polskim Ładzie podwyższony z 85 528 zł do 120 000 zł. Oznacza to, że do podstawy obliczenia PIT, która nie przekracza 120 000 zł, stosowana będzie stawka podatku w wysokości 17%. Dopiero do nadwyżki ponad tę kwotę podatek będzie obliczany według stawki 32%.

  Skorzystają na tym wszystkie osoby fizyczne, które obliczają PIT według skali podatkowej. Próg odpowiada nowej rzeczywistości, w której na przestrzeni lat wynagrodzenia w Polsce podwoiły się i wielu Polaków dołączyło do klasy średniej.

  Podatek w wysokości 32% płacić będzie o połowę mniej osób niż dotychczas – ich liczba zmniejszy się z ok. 1,24 mln do 613 tys.

  Rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • Pracodawca może odjąć od podatku kwotę zmniejszającą, jeżeli poza przychodami z pracy:

  nie otrzymujesz emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, który z mocy ustawy stosuje zmniejszenie zaliczki od tego świadczenia;

  • nie osiągasz dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  • nie osiągasz dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, od których sam jesteś zobowiązany obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy;
  • nie otrzymujesz świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  Jeżeli pracujesz na kilku etatach, PIT-2 możesz złożyć tylko u jednego pracodawcy. Raz złożony PIT-2 zachowuje ważność w kolejnych latach podatkowych – aż do jego odwołania lub wycofania przez pracownika.

  Kwota zmniejszająca powinna być zastosowana przez pracodawcę tylko przy jednej wypłacie w miesiącu. Jeżeli nie złożysz oświadczenia PIT-2, kwota wolna zostanie zawsze uwzględniona w zeznaniu rocznym.

 • Nie, do skorzystania z ulgi wystarczające jest nabycie prawa do emerytury, decyzja nie jest potrzebna. Nie możesz jednak pobierać tej emerytury.

 • Tak, od 1 stycznia 2022 r. możesz korzystać z ulgi dla pracujących seniorów.

 • Nie, nie musisz składać takiego wniosku. Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który nie otrzymuje świadczenia emerytalnego, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do niego.

 • Tak, Twoje przychody z umowy zlecenia są objęte ulgą. Emerytura z zagranicy nie pozbawia Cię prawa do ulgi, jeżeli spełniasz pozostałe warunki.

 • Tak, nagroda jubileuszowa jest przychodem z pracy na etacie, zatem nagroda jest objęta ulgą.

 • Nie, masz prawo do jednego limitu dla przysługujących Ci dwóch ulg. Limit w kwocie 85 528 zł jest jeden, łączny dla ulgi dla pracujących seniorów, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót.

 • Tak, jeżeli Twoje dochody podlegające opodatkowaniu nie przekroczą kwoty wolnej 30 000 zł, możesz złożyć do zleceniodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek.

 • Nie, ponieważ przychody z umowy o dzieło nie są objęte tą ulgą.

 • Nie, gdyż nie spełniasz warunku dotyczącego rodzajów przychodów oraz niepobierania emerytury.

 • Tak, możesz skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym, jeśli spełniasz warunki. To, że pracodawca nie stosował tej ulgi w trakcie roku, nie wyklucza jej zastosowania w zeznaniu rocznym.

 • Tak, wystarczy, że złożysz swojemu pracodawcy na piśmie oświadczenie, że spełniasz warunki do stosowania tej ulgi. Pamiętaj, że w tym oświadczeniu musisz zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia (możesz sam je zredagować lub skorzystać z przykładowego wzoru na końcu przewodnika). Nie musisz składać pracodawcy innych dokumentów, aby zastosował tę ulgę. Pracodawca zastosuje ulgę najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał Twoje oświadczenie.

 • Pracownik może złożyć PIT-2 w dowolnym czasie. PIT-2 składa się tylko raz do jednego pracodawcy.

 • Od stycznia 2022 roku można złożyć pracodawcy pisemny wniosek o zaniechanie stosowania miesięcznych KUP.

 • Nie jeżeli spełniał warunki do ulgi, nie straci prawa za przepracowane miesiące.

 • Nie, gdyż ulga dotyczy osób, które dopiero po 31 grudnia 2021 r. przeniosą do Polski swoje miejsce zamieszkania i będą tu podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

 • Pracownik może złożyć PIT-2 w dowolnym czasie. PIT-2 składa się tylko raz do jednego pracodawcy.

 • Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej jest odrębna od zasad przesunięcia poboru zaliczek wynikających z rozporządzenia. Wniosek o rezygnację z zastosowania mechanizmu wynikającego z rozporządzenia można złożyć do tego płatnika, który nie rozlicza kwoty zmniejszającej podatek.

 • Nie. Nie skorzystasz z ulgi na powrót. Ulga ma zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Polski po 31 grudnia 2021 roku.

 • W składanym oświadczeniu wskazujesz rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez pracodawcę, ponieważ to Ty wybierasz, od kiedy zwolnienie ma zastosowanie. Możesz zdecydować, że zwolnienie ma zastosowanie:

  • od początku roku, w którym przeniosłeś miejsce zamieszkania do Polski albo
  • od początku roku następnego.

  Samodzielnie wybierasz korzystniejsze dla siebie rozwiązanie. Pracodawca stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu wskazane go przez Ciebie terminu.

 • Tak. Jeśli chcesz, aby Twój pracodawca zastosował przysługującą Ci ulgę na powrót, powinieneś złożyć mu pisemne oświadczenie, że spełniasz warunki do zwolnienia. W oświadczeniu tym informujesz, że spełniasz warunki do zastosowania ulgi oraz wskazujesz rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez pracodawcę.

  Jednocześnie w oświadczeniu musisz zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia (możesz sam je zredagować lub skorzystać z przykładowego wzoru na końcu przewodnika).

 • Nie masz obowiązku dokumentowania miejsca zamieszkania certyfikatem rezydencji. Wystarczy, że posiadasz inne dokumenty, które potwierdzą Twoje miejsce zamieszkania w innym państwie. Takimi dokumentami mogą być np. umowa o pracę, umowa najmu mieszkania za granicą. Jeżeli dokumenty te będą sporządzone w języku obcym, urząd skarbowy może poprosić Cię o przedstawienie ich tłumaczenia na język polski.

 • Jeśli nie złożysz oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki, pracodawca (a od 1 stycznia 2023 r. również np. zleceniodawca) nie będzie pomniejszał zaliczek na podatek w trakcie roku (maksymalnie o 300 zł miesięcznie). Oznacza to, że dopiero składając zeznanie roczne, pomniejszysz podatek o kwotę 3 600 zł (30 000 zł x 12%).

 • PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek (od 1 lipca 2022 r. jest to kwota 300 zł).

 • Podatnik spełniający warunki z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT, któremu w ramach pracy na etacie wypłacono przychód składający się w części np. z nagrody jubileuszowej, od której nie są pobierane składki na ubezpieczenia społeczne, będzie uprawniony do zastosowania ulgi dla pracujących seniorów w odniesieniu do całości przychodu uzyskiwanego w ramach stosunku pracy.

 • Jeśli współmałżonek nie uzyskuje żadnych dochodów i podatnik planuje się z nim wspólnie rozliczyć, to oprócz PIT-2 podatnik może złożyć pracodawcy oświadczenie, że:

  • jego dochody nie przekroczą 120 tys. zł – wtedy pracodawca będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował podwójną kwotą zmniejszającą podatek 2 x 425 zł,
  • jego dochody przekroczą 120 tys. zł – wtedy pracodawca nadal będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek 1 x 425 zł.

  Nie ma urzędowego druku, na którym zawiadamia się pracodawcę o zamiarze wspólnego rozliczenia się z współmałżonkiem.

 • Osoba prowadząca działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (skala podatkowa) nie może złożyć swojemu pracodawcy oświadczenia PIT-2.

 • Jeśli spełniasz warunki do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+, t o Twoje przychody z pracy na etacie do wysokości 85 528 zł korzystają e zwolnienia i możesz złożyć oświadczenie swojemu pracodawcy.

 • Tak, stracisz prawo do ulgi. W sytuacji, gdy pełnoletnie, uczące się dziecko przekroczy w ciągu roku limit dochodów określony w ustawie, tj. dwunastokrotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego, tracisz prawo do ulgi dla rodzin 4+ za cały rok podatkowy.
  Pamiętaj, że w takiej sytuacji musisz poinformować pracodawcę o zmianie stanu faktycznego.

 • Nie, każde z Was może skorzystać z obu ulg (z ulgi dla młodych i ulgi dla rodzin 4+), ale tylko w ramach jednego limitu przysługującego każdemu z Was. Limit w kwocie 85 528 zł jest jeden dla podatnika, łączny dla ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów.

 • Tak, z chwilą narodzin czwartego dziecka spełnicie warunki do s korzystania z ulgi dla rodzin 4+.

 • Nie, masz prawo do jednego limitu dla przysługujących Ci dwóch ulg. Limit w kwocie 85 528 zł jest jeden, łączny dla ulgi dla pracujących seniorów, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót.

 • Nie, do skorzystania z ulgi wystarczające jest nabycie prawa do emerytury, decyzja nie jest potrzebna. Nie możesz jednak pobierać tej emerytury.

 • Tak. Możesz skorzystać z dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Jednakże kwota ulgi nie może przekroczyć kwoty zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 • Rozporządzenie nie zmieniło zasad dotyczących stosowania ulgi dla klasy średniej, zostały one określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli pracownik złożył taki wniosek, pracodawca ma obowiązek zaprzestania stosowania ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał ten wniosek. Jeżeli pracownik złożył wniosek w styczniu, już po wypłacie pierwszego wynagrodzenia, pracodawca nie ma obowiązku dokonania korekty. Wniosek pracownika pracodawca uwzględnia przy kolejnej wypłacie, także ewentualnej kolejnej wypłacie w styczniu. W takim przypadku przy drugiej wypłacie w styczniu uwzględnisz wniosek pracownika, tj. doliczysz do dochodu kwotę zastosowanej ulgi przy pierwszej wypłacie.

 • Tak, masz prawo do kwoty zmniejszającej podatek, również wtedy, gdy przekroczyłeś I próg podatkowy. Co do zasady PIT-2 składasz swojemu pracodawcy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia, ale przepisy nie wykluczają, by Twój pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. Nie skutkuje to negatywnymi konsekwencjami
  ani dla Twojego pracodawcy, ani dla Ciebie.

 • Tak, jeśli spełniasz pozostałe warunki do preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 • Przysługuje Ci jedna kwota zmniejszająca podatek, więc jeśli pracujesz na dwóch lub więcej umowach o pracę, PIT-2 możesz złożyć tylko u jednego pracodawcy. Jeśli już złożyłeś PIT-2 u swojego pierwszego pracodawcy, u drugiego nie możesz go złożyć. Jeśli u pierwszego pracodawcy nie złożyłeś PIT-2 (lub go wycofałeś), możesz złożyć go u drugiego pracodawcy.

 • Nie, ponieważ oświadczenie PIT-2 wygasa po rozwiązaniu stosunku pracy. Przy wypłacie wynagrodzenia po zakończeniu umowy pracodawca nie będzie stosował kwoty zmniejszającej podatek.

 • Jeżeli chcesz, żeby Twój nowy pracodawca również stosował kwotę zmniejszającą podatek, to złóż PIT-2. Jeśli nie złożysz oświadczenia PIT-2, to nowy pracodawca nie będzie stosował kwoty zmniejszającej podatek.

 • W 2022 r. nie składasz PIT-2, jeżeli uzyskujesz przychody z umowy zlecenia/umowy o dzieło. Od 1 stycznia 2023r. oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki będziesz mógł złożyć również u zleceniodawcy (zamawiającego dzieło).

 • PIT-2 składamy u pracodawcy, a ulga wynikająca z PIT-2 rozliczana jest tylko z umowy o pracę.

 • Tak, możesz złożyć takie oświadczenie swojemu pracodawcy.

 • Tak, możesz złożyć takie oświadczenie swojemu pracodawcy.

 • Tak, możesz złożyć takie oświadczenie swojemu pracodawcy.

 • Do końca 2022 r. nie możesz złożyć PIT-2 u pracodawcy. Kwotę wolną uwzględniasz przy obliczeniu zaliczki z działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2023 r. będziesz mógł złożyć takie oświadczenie do pracodawcy.
  Pamiętaj jednak, że przy obliczaniu zaliczek korzystasz od pierwszego miesiąca z pełnej kwoty zmniejszającej podatek, czyli 3600 zł.
  Jeżeli uzyskujesz przychód również z umowy o pracę, to od 2023 roku masz możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki we wskazanej przez Ciebie części (1/12, 1/24 lub 1/36).
  Jeżeli kwota pomniejszająca zaliczki na podatek w roku podatkowym przekroczy 3600 zł, w rocznym rozliczeniu może wystąpić podatek do zapłaty.

 • W takim przypadku 1/12 kwoty zmniejszającej podatek potrąca „z urzędu” organ rentowy (300 zł). Jeżeli jednak wolisz, żeby to pracodawca stosował do końca 2022 r. kwotę zmniejszającą podatek, złóż do organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek, a następnie złóż u pracodawcy PIT-2. Od 1 stycznia 2023 r. możesz jednak swobodniej decydować o stosowaniu tego pomniejszenia przez płatników. Jeżeli chcesz, możesz np. złożyć oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zarówno do organu rentowego, jak i do pracodawcy, wskazując w nim w jakiej części dany płatnik ma stosować tę kwotę przy obliczaniu zaliczki. Wówczas kwota zmniejszająca u każdego z płatników będzie wynosiła maksymalnie po 150 zł. 

  Jeżeli wolisz, żeby tylko pracodawca stosował kwotę zmniejszającą podatek w całości, możesz złożyć do:

  • organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o tę kwotę
   oraz
  • pracodawcy oświadczenie o stosowaniu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

   

 • Do końca 2022 r. możesz złożyć PIT-2 tylko jednemu pracodawcy - najlepiej temu, który wypłaca wyższe wynagrodzenie. Od 1 stycznia 2023 r. masz wybór, oświadczenie możesz złożyć do jednego lub do każdego z pracodawców. Pamiętaj jednak, że kwota wolna jest jedna i po złożeniu oświadczenia do dwóch pracodawców, każdy z nich jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki maksymalnie o kwotę stanowiącą 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 150 zł).

 • Tak, możesz złożyć PIT-2 po pierwszej wypłacie, w każdym momencie roku.

 • Jeśli chcesz, aby pracodawca uwzględniał kwotę zmniejszającą zaliczkę w trakcie roku, złóż takie oświadczenie. Pracodawca uwzględni złożone przez Ciebie oświadczenie przy obliczaniu zaliczek najpóźniej od miesiąca następującego po tym, w którym je złożyłeś.

 • Jeżeli złożyłeś oświadczenie PIT-2 przy podpisywaniu umowy o pracę nie musisz go składać w kolejnych latach. To oświadczenie jest skuteczne, jeżeli stan faktyczny w nim wskazany nie ulega zmianie, tj. kiedy kwotę zmniejszającą podatek zaczął stosować inny płatnik (np. ZUS, inny pracodawca, któremu złożyłeś PIT-2), lub Ty sam uwzględniasz kwotę wolną przy obliczaniu zaliczek (np. z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej).

 • Zasadniczo PIT-2 składa się raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, tj. przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia. Nie ma jednak przeszkód (przepisy tego nie wykluczają), aby pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. Nie będzie to skutkowało negatywnymi konsekwencjami ani dla pracodawcy, ani dla pracownika.

 • PIT-2 ma zastosowanie do przychodów:

  • ze stosunku pracy,
  • ze spółdzielczego stosunku pracy,
  • ze stosunku służbowego,
  • z pracy nakładczej,
  • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.

  Od 1 stycznia 2023 r. oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek może złożyć płatnikowi podatnik osiągający przychody np. z:

  • wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
  • umów zlecenia i o dzieło,
  • umów o zarządzenie przedsiębiorstwem,
  • kontraktów menadżerskich,
  • praw majątkowych,
  • emerytury i renty z zagranicy.
 • W 2022 r. PIT-2 składasz u jednego pracodawcy. W przeciwnym wypadku (kilkukrotnego stosowania kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku) może się okazać, że musiałbyś dopłacać podatek w rocznym rozliczeniu.

  Od 1 stycznia 2023 r. masz wybór, takie oświadczenie możesz złożyć do jednego lub do każdego z pracodawców (maksymalnie trzech płatników). Pamiętaj jednak, że kwota wolna jest jedna i po złożeniu oświadczenia np. do dwóch pracodawców, każdy z nich jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki maksymalnie o kwotę stanowiącą 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 150 zł).

 • W 2022 r. PIT-2 powinieneś wycofać, jeśli kwotę zmniejszającą podatek zaczął stosować inny płatnik (np. ZUS, inny pracodawca, któremu złożyłeś PIT-2), lub Ty sam uwzględniasz kwotę wolną przy obliczaniu zaliczek (np. z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej).

  Od 1 stycznia 2023 r. podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki. Wycofanie i zmiana złożonego uprzednio oświadczenia następuje w drodze nowego oświadczenia.

 • Oświadczenie PIT-2 jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - pobierz formularz

  Od 1 stycznia 2023 r. oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek podatnicy będą mogli składać płatnikom (np.: pracodawcom, zleceniodawcom) na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika.

  Zasady składania oświadczeń może wskazać płatnik, przy czym podatnik może skorzystać:

  • ze wzoru określonego i udostępnionego przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej,

       lub

  • z formy określonej przez płatnika (np. z systemu kadrowo-płacowego funkcjonującego u tego płatnika).
 • Nie musisz co roku składać PIT-2. Jeśli złożyłeś go wcześniej, nie musisz składać go ponownie.

 • PIT-2 składasz u swojego pracodawcy.

  Od 1 stycznia 2023 r. oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek możesz złożyć do maksymalnie trzech płatników (zarówno np. swojemu pracodawcy, jak i zleceniodawcy).

 • Można to sprawdzić u swojego pracodawcy (a od 1 stycznia 2023 r. również np. u zleceniodawcy), np. w wydziale naliczania płac czy u księgowej.

 • PIT-2 jest dokumentem, który uprawnia płatnika do odliczania kwoty wolnej w podatku. Takie oświadczenie można złożyć tylko u jednego płatnika. Z mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę wolną od świadczeń wypłacanych emerytom odlicza organ rentowy, dlatego nie jest możliwe złożenie drugiego PIT-2 u pracodawcy.

 • W 2022 r. podatnicy, którzy osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (czyli z tzw. najmu prywatnego), mogą stosować formy opodatkowania obowiązujące na 31 grudnia 2021 r.

  Oznacza to, że zarówno przychody/dochody z najmu prywatnego podatnika, który takie przychody/dochody osiągał do 31 grudnia 2021 r., jak i podatnika, który pierwszy taki przychód/dochód osiągnie od 1 stycznia 2022 r., mogą podlegać opodatkowaniu:

  • na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  W 2022 r. dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych według skali podatkowej może zatem opodatkować podatnik, który:

  • w poprzednim roku rozliczał dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych,
  • w poprzednim roku rozliczał przychody z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • w 2022 r. dopiero zaczął lub zacznie osiągać przychody z najmu prywatnego.

  Rozliczając dochody w 2022 r. na zasadach ogólnych według skali podatkowej, stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2022 r. W tym m.in. nową skalę podatkową czy zasadę nieodliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  Brak wymogu składania oświadczenia

  Podatnik, który osiąga przychody/dochody z najmu prywatnego w 2022 r., nie składa oświadczenia o wyborze jednej ze wskazanych form ich opodatkowania.

  Rozliczanie dochodów/przychodów w trakcie roku

  Zasady ogólne – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania w 2022 r. podatnik nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek należny od dochodów z najmu prywatnego opodatkowanych na zasadach ogólnych podatnik wykaże w zeznaniu PIT- 36 i wpłaci w kwocie, która wynika z tego zeznania.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania podatnik opłaca ryczałt w trakcie roku w wysokości 8,5 proc. przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł.

  Odpisy amortyzacyjne

  Prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio:

  • budynkami mieszkalnymi,
  • lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość,
  • spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  przysługuje w 2022 r. w odniesieniu do tych składników majątku, które zostały nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 roku.

  Oznacza to, że prawo to nie przysługuje w stosunku do wymienionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały nabyte lub wytworzone po 31 grudnia 2021 roku.

  Jednocześnie dzięki zmianom wprowadzonym od 1 lipca 2022 r. w sytuacji,jeżeli osiągnięto przychody z najmu prywatnego, można opodatkować na zasadach ogólnych według skali podatkowej uzyskane w 2022 roku z tego tytułu dochody, nawet jeśli w trakcie 2022 roku wpłacano ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. O wyborze zasad ogólnych według skali podatkowej należy zawiadomić urząd skarbowy w terminowo złożonym zeznaniu PIT-36 za rok 2022 (zamiast PIT-28).

  Jeżeli po zakończeniu 2022 roku złożono PIT-28, w którym wykazano przychody z najmu prywatnego, wówczas nie będzie można już wybrać ich opodatkowania według skali podatkowej.
  Jeżeli w 2022 roku uzyskuje się przychody z najmu prywatnego, nie można skorzystać z dwóch form opodatkowania, tak jak ma to miejsce w przypadku działalności gospodarczej.

 • Nie. Pracodawca może zastosować kwotę zmniejszającą tylko przy jednej wypłacie w danym miesiącu.

 • W 2022 r. PIT-2 możesz złożyć tylko w firmie, w której pracujesz na umowę o pracę. Od 1 stycznia 2023 r.oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki możesz złożyć zarówno pracodawcy, jak i zleceniodawcy. Wówczas każdy z nich pomniejszy zaliczki według wskazanych przez Ciebie w oświadczeniach proporcjach (np. każdy po 150 zł).

 • Tak, ulga na powrót nie dotyczy wyłącznie osób posiadających obywatelstwo polskie, ale również osób, które posiadają Kartę Polaka.

 • Tak, spełniasz warunki do skorzystania z ulgi. Musisz jednak pamiętać, że prawo do ulgi przysługuje pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej lub innego dowodu, który potwierdza poprzednie miejsce zamieszkania dla celów podatkowych we Włoszech.

 • Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej jest odrębna od zasad przesunięcia poboru zaliczek wynikających z rozporządzenia. Wniosek o rezygnację z zastosowania mechanizmu wynikającego z rozporządzenia można złożyć do tego płatnika, który nie rozlicza kwoty zmniejszającej podatek.

 • Senior

 • Osoby, których świadczenia emerytalno-rentowe są wyższe niż 2500 zł, zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł.

 • Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oznacza zmniejszenie wysokości płaconego podatku PIT lub jego całkowitą likwidację dla pracujących Polaków i emerytów. To wsparcie osób najmniej zarabiających oraz seniorów.
  Dzięki tej zmianie podatnicy, którzy uzyskują wynagrodzenie lub emeryturę do 2500 zł miesięcznie, nie będą płacić podatku PIT.

  Rozwiązanie weszło w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • Tak jak obecnie, osoba uzyskująca zwolnione z opodatkowania dochody nie będzie obowiązana do złożenia zeznania podatkowego. Zeznanie to może jednak złożyć wraz z małżonkiem, który uzyskuje opodatkowane dochody (przewyższające kwotę wolną od podatku). Wspólne zeznanie podatkowe obniży wysokość należnego podatku.

  Zasady poboru składki na ubezpieczenia zdrowotne w przypadku emerytur nie ulegają zmianie. Składkę tę pobiera od nich organ rentowy, np. ZUS. Właściwy w tej sprawie jest jednak resort zdrowia.

 • Nie jest to zwolnienie z podatku tylko dla seniorów. Podatku nie będą płacić również inni podatnicy opodatkowujący dochody według skali podatkowej, których roczne dochody nie przekroczą 30 000 zł, np. pracownicy, zleceniobiorcy, osoby uzyskujące prywatne fundowane stypendia.

  Zaliczka na podatek nie wystąpi, gdy miesięczna kwota świadczenia (np. emerytalnego) nie przekroczy 2 500 zł.

 • Nie trzeba spełnić żadnych dodatkowych formalności.

 • Ulga dla pracujących seniorów jest przeznaczona dla osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego zdecydują się pozostać na szeroko rozumianym rynku pracy.

  Zwolnienie od podatku PIT w ramach tej ulgi dotyczy przychodów otrzymanych przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny:

  • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
  • z umów zlecenia zawartych z firmą,
  • z zasiłku macierzyńskiego,
  • z działalności gospodarczej, opodatkowanych według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  Przychody z tych tytułów są zwolnione od podatku PIT:

  • pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
  • jeżeli podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje żadnego świadczenia emerytalnego lub świadczenia systemowo zastępującego takie świadczenie.
 • Rozwiązania weszły w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • 16 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę. Rozwiązanie wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • Emerytura bez podatku obejmuje wszystkich emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia do 2500 zł. Ci, którzy otrzymują świadczenia wyższe, zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł.

 • To kwota brutto.

 • Tak. Jeżeli osiągasz przychody ze stosunku pracy podlegające ubezpieczeniom społecznym i pomimo nabycia uprawnienia, nie będziesz otrzymywać emerytury – osiągnięte przez ciebie przychody ze stosunku pracy będą korzystały ze zwolnienia do kwoty 85 528 zł.

 • Tak, nagroda jubileuszowa jest w takim przypadku objęta zwolnieniem PIT-0 dla pracujących seniorów.

 • W takim przypadku podatek będzie pobrany tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł.

 • Nie, do skorzystania z ulgi wystarczające jest nabycie prawa do emerytury, decyzja nie jest potrzebna. Nie możesz jednak pobierać tej emerytury.

 • Tak, od 1 stycznia 2022 r. możesz korzystać z ulgi dla pracujących seniorów.

 • Nie, nie musisz składać takiego wniosku. Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który nie otrzymuje świadczenia emerytalnego, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do niego.

 • Tak, Twoje przychody z umowy zlecenia są objęte ulgą. Emerytura z zagranicy nie pozbawia Cię prawa do ulgi, jeżeli spełniasz pozostałe warunki.

 • Tak, nagroda jubileuszowa jest przychodem z pracy na etacie, zatem nagroda jest objęta ulgą.

 • Nie, masz prawo do jednego limitu dla przysługujących Ci dwóch ulg. Limit w kwocie 85 528 zł jest jeden, łączny dla ulgi dla pracujących seniorów, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót.

 • Tak, jeżeli Twoje dochody podlegające opodatkowaniu nie przekroczą kwoty wolnej 30 000 zł, możesz złożyć do zleceniodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek.

 • Nie, ponieważ przychody z umowy o dzieło nie są objęte tą ulgą.

 • Nie, gdyż nie spełniasz warunku dotyczącego rodzajów przychodów oraz niepobierania emerytury.

 • Tak, możesz skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym, jeśli spełniasz warunki. To, że pracodawca nie stosował tej ulgi w trakcie roku, nie wyklucza jej zastosowania w zeznaniu rocznym.

 • Tak, wystarczy, że złożysz swojemu pracodawcy na piśmie oświadczenie, że spełniasz warunki do stosowania tej ulgi. Pamiętaj, że w tym oświadczeniu musisz zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia (możesz sam je zredagować lub skorzystać z przykładowego wzoru na końcu przewodnika). Nie musisz składać pracodawcy innych dokumentów, aby zastosował tę ulgę. Pracodawca zastosuje ulgę najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał Twoje oświadczenie.

 • Nie jeżeli spełniał warunki do ulgi, nie straci prawa za przepracowane miesiące.

 • Podatnik spełniający warunki z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT, któremu w ramach pracy na etacie wypłacono przychód składający się w części np. z nagrody jubileuszowej, od której nie są pobierane składki na ubezpieczenia społeczne, będzie uprawniony do zastosowania ulgi dla pracujących seniorów w odniesieniu do całości przychodu uzyskiwanego w ramach stosunku pracy.

 • Nie, ponieważ przychody z umowy o dzieło nie są objęte tą ulgą.

 • Nie, do skorzystania z ulgi wystarczające jest nabycie prawa do emerytury, decyzja nie jest potrzebna. Nie możesz jednak pobierać tej emerytury.

 • W takim przypadku 1/12 kwoty zmniejszającej podatek potrąca „z urzędu” organ rentowy (300 zł). Jeżeli jednak wolisz, żeby to pracodawca stosował do końca 2022 r. kwotę zmniejszającą podatek, złóż do organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek, a następnie złóż u pracodawcy PIT-2. Od 1 stycznia 2023 r. możesz jednak swobodniej decydować o stosowaniu tego pomniejszenia przez płatników. Jeżeli chcesz, możesz np. złożyć oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zarówno do organu rentowego, jak i do pracodawcy, wskazując w nim w jakiej części dany płatnik ma stosować tę kwotę przy obliczaniu zaliczki. Wówczas kwota zmniejszająca u każdego z płatników będzie wynosiła maksymalnie po 150 zł.

  Jeżeli wolisz, żeby tylko pracodawca stosował kwotę zmniejszającą podatek w całości, możesz złożyć do:

  • organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o tę kwotę
   oraz
  • pracodawcy oświadczenie o stosowaniu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

   

 • W 2022 r. podatnicy, którzy osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (czyli z tzw. najmu prywatnego), mogą stosować formy opodatkowania obowiązujące na 31 grudnia 2021 r.

  Oznacza to, że zarówno przychody/dochody z najmu prywatnego podatnika, który takie przychody/dochody osiągał do 31 grudnia 2021 r., jak i podatnika, który pierwszy taki przychód/dochód osiągnie od 1 stycznia 2022 r., mogą podlegać opodatkowaniu:

  • na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  W 2022 r. dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych według skali podatkowej może zatem opodatkować podatnik, który:

  • w poprzednim roku rozliczał dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych,
  • w poprzednim roku rozliczał przychody z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • w 2022 r. dopiero zaczął lub zacznie osiągać przychody z najmu prywatnego.

  Rozliczając dochody w 2022 r. na zasadach ogólnych według skali podatkowej, stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2022 r. W tym m.in. nową skalę podatkową czy zasadę nieodliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  Brak wymogu składania oświadczenia

  Podatnik, który osiąga przychody/dochody z najmu prywatnego w 2022 r., nie składa oświadczenia o wyborze jednej ze wskazanych form ich opodatkowania.

  Rozliczanie dochodów/przychodów w trakcie roku

  Zasady ogólne – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania w 2022 r. podatnik nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek należny od dochodów z najmu prywatnego opodatkowanych na zasadach ogólnych podatnik wykaże w zeznaniu PIT- 36 i wpłaci w kwocie, która wynika z tego zeznania.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania podatnik opłaca ryczałt w trakcie roku w wysokości 8,5 proc. przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł.

  Odpisy amortyzacyjne

  Prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio:

  • budynkami mieszkalnymi,
  • lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość,
  • spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  przysługuje w 2022 r. w odniesieniu do tych składników majątku, które zostały nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 roku.

  Oznacza to, że prawo to nie przysługuje w stosunku do wymienionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały nabyte lub wytworzone po 31 grudnia 2021 roku.

  Jednocześnie dzięki zmianom wprowadzonym od 1 lipca 2022 r. w sytuacji,jeżeli osiągnięto przychody z najmu prywatnego, można opodatkować na zasadach ogólnych według skali podatkowej uzyskane w 2022 roku z tego tytułu dochody, nawet jeśli w trakcie 2022 roku wpłacano ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. O wyborze zasad ogólnych według skali podatkowej należy zawiadomić urząd skarbowy w terminowo złożonym zeznaniu PIT-36 za rok 2022 (zamiast PIT-28).

  Jeżeli po zakończeniu 2022 roku złożono PIT-28, w którym wykazano przychody z najmu prywatnego, wówczas nie będzie można już wybrać ich opodatkowania według skali podatkowej.
  Jeżeli w 2022 roku uzyskuje się przychody z najmu prywatnego, nie można skorzystać z dwóch form opodatkowania, tak jak ma to miejsce w przypadku działalności gospodarczej.

 • Tak.  Od 2021 roku w ramach wydatków związanych z ulgą rehabilitacyjną można odliczyć m.in. wydatki poniesione na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

 • Rodzina

 • Tak. Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje, że wysokość pobieranego kapitału może zostać zmieniona – czyli podwyższona z 500 zł do 1000 zł miesięcznie albo obniżona 1000 zł do 500 zł miesięcznie, na wniosek rodzica tylko raz w okresie otrzymywania kapitału.

 • Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowy rodzaj świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Do świadczenia są uprawnieni rodzice (matka lub ojciec), a także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

 • Tak jak w przypadku świadczeń z programu „Rodzina 500+” czy „Dobry start”, aby uzyskać prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego konieczne będzie złożenie wniosku.

 • Nie, taka darowizna nie wywołuje obciążeń w PIT.

 • Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w instytucji. Przez opłatę za pobyt dziecka rozumie miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Przykład: jeżeli opłata rodzica wynosi 300 zł miesięcznie, to dofinansowanie również będzie wynosić 300 zł miesięcznie.

 • Ulga dla rodzin 4+ ma zastosowanie również wtedy, gdy czworo dzieci podatnik posiadał tylko przez część roku. Dla potrzeb tej ulgi warunek czworga dzieci nie musi być bowiem spełniony przez cały rok, lecz w roku podatkowym (wystarczy dzień, tydzień, miesiąc). Przy czym niezależnie od długości tego okresu w roku podatkowym, podatnikowi przysługuje prawo do ulgi dla rodzin 4+ za cały rok podatkowy, a nie proporcjonalnie do liczby dni/tygodni/miesięcy, w których sprawował pieczę nad czworgiem dzieci.

 • Przepisy nie wprowadzają od 2022 roku w tym zakresie zmian w odniesieniu do darowizny wykupionego z leasingu pojazdu na rzecz członka rodziny.

 • Należy poinformować ZUS o zakończeniu uczęszczania dziecka do danej instytucji opieki i wskazać nową instytucję poprzez informację składaną w ten sam sposób co pierwszy wniosek o dofinansowanie, przy czym należy wybrać tryb Złożyłem już wniosek o dofinansowanie i chcę poinformować o zmianie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, do którego chodzi moje dziecko.

 • Tak. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie w takiej sytuacji przysługiwać rodzicowi, bez względu na wiek dziecka pierwszego. Ustawowa definicja pierwszego dziecka oznacza bowiem najstarsze dziecko w rodzinie bez względu na jego wiek; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez matkę albo ojca.

 • Tak. Prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego przysługuje także rodzicom, którzy w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 1 stycznia 2022 r., mają drugie i kolejne dzieci w wieku od 12. do ukonczenia 35. miesiąca życia. Na takie dzieci rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje proporcjonalnie za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do ostatniego dnia miesiąca, w którym drugie lub kolejne dziecko ukończy 35. miesiąc życia.

 • Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie świadczeniem niezależnym od dochodów rodziny (brak kryterium dochodowego) oraz zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • O rodzinny kapitał opiekuńczy może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Świadczenie – po spełnieniu warunków ustawowych – otrzymają zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko.

 • Tak. Jest taka możliwość.

  Jeżeli małżonkowie złożą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów (w konsekwencji wspólne zeznanie), z preferencji dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych przychodów z pracy na etacie obojga małżonków mieści się we wspomnianym przedziale przychodów, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł, lub ten małżonek (również każdy z nich), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale.

 • Ulga PIT-0 dla rodzin 4+ obejmuje przychody:

  • z pracy na etacie (w tym honorariów autorskich, uzyskanych w ramach umowy o pracę),
  • z umów zlecenia zawartych z firmą,
  • z zasiłku macierzyńskiego,
  • z działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  Zwolnienie nie dotyczy natomiast m.in przychodów uzyskanych w ramach umowy o dzieło, a także z praw autorskich (z wyjątkiem tych, które zostały uzyskane w ramach umowy o pracę).

 • Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału.

  Jeśli kapitał zostanie przyznany, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

  Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

 • O prawie do zwolnienia nie decyduje liczba umów zawartych przez podatnika. Zwolnienie dotyczy przychodów z pracy, a także z umów zlecenia zawartych z firmą, niezależnie od tego, od ilu pracodawców czy zleceniodawców uzyskiwane są przychody z tego źródła. Przy czym pracownik będzie mógł upoważnić każdego z płatników (przez złożenie pisemnego oświadczenia) do stosowania zwolnienia przy poborze zaliczki na podatek.

 • Jeśli rodzice są po rozwodzie — kapitał na dane dziecko będzie przysługiwał temu z jego rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko.
  W przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z rodziców będzie mógł złożyć wniosek na dziecko, nad którym sprawuje opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznany mu kapitał w wysokości połowy kwoty przysługującego kapitału.

 • Podatnik ma wybór co do tego, czy chce stosować zwolnienie w trakcie roku (po złożeniu płatnikowi stosownego oświadczenia), czy też dopiero przy składaniu rocznego zeznania podatkowego.

 • Od 2022 roku z tej preferencji mogą skorzystać również małżonkowie, którzy w trakcie roku zawarli związek małżeński i pozostają w nim do końca roku podatkowego, w którym zawarto związek małżeński.

  Także w przypadku śmierci jednego z małżonków w roku zawarcia związku małżeńskiego lub w roku następnym, zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy, wdowiec/wdowa mogą skorzystać z łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

  Prawo takie rozszerzono również na podatników:

  • do których mają zastosowanie przepisy o 19% podatku liniowym lub przepisy ustawy o ryczałcie, w zakresie opodatkowania przychodów innych niż z tytułu tzw. najmu prywatnego,
  • którzy przez cały rok podatkowy nie osiągnęli przychodów, ani nie ponieśli kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w tych przepisach,
  • nie mają obowiązku lub nie korzystają z prawa na podstawie tych przepisów do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, lub do innych doliczeń/odliczeń,tj. podatników, którzy złożą „zerowy” PIT-36L lub PIT-28.

   

 • Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada się, że ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

 • Tak, w takim przypadku cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt stały, ponieważ jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego. Co ważne, podstawowym warunkiem otrzymania rodzinnego kapitału opiekuńczego jest zamieszkiwanie z dziećmi w Polsce.

 • Tak. W takim wypadku syn z pierwszego małżeństwa będzie wliczany do składu rodziny wnioskodawcy i będzie traktowany jako pierwsze dziecko. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie w takiej sytuacji przysługiwać rodzicowi na córkę, bez względu na fakt, że rodzic jest po rozwodzie, a pierwsze dziecko pochodzi z poprzedniego małżeństwa czy związku.

 • PIT-O dla rodzin 4+ dotyczy kwoty przychodów, a nie dochodów. W związku z tym rodzic czwórki dzieci będzie korzystać ze zwolnienia z PIT dla kwoty przychodu w wysokości do 85 528 zł. Jeśli natomiast jego przychód będzie większy, a rodzic rozlicza się na zasadach ogólnych, to wówczas skorzysta dodatkowo z 30 tys. kwoty wolnej.

 • Planuje się, by rodzice mogli składać wnioski o dofinansowanie od 1 kwietnia 2022 r. Projekt ustawy wprowadzającej rozwiązanie zakłada, że jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 maja 2022 r., to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r.

 • Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

 • O dofinansowanie będzie mógł wnioskować rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wniosek będzie rozpatrywać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Tak, małżonkowie będą mogli złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów również za rok, w którym został zawarty związek małżeński (pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa trwały do końca roku podatkowego).

 • Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje także rodzicom na drugie i kolejne dziecko, które przed dniem 1 stycznia 2022 r. czyli przed dniem wejścia w życie ustawy, ukończyło 12. miesiąc życia, ale nie minął miesiąc w którym dziecko to kończy 35 miesiąc życia. W takim przypadku, rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje w wysokości 500 zł za każdy miesiąc proporcjonalnie za okres od 1 stycznia 2022 r. do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesiąc życia.

  Zatem w przypadku dziecka urodzonego 12 marca 2019 r., kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał w łącznej wysokości 1000 zł (za okres od 1 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. r. czyli 2 mc x 500 zł). Rodzic samodzielnie zadecyduje czy ww. przypadającą mu proporcjonalnie kwotę kapitału opiekuńczego ZUS wypłaci w częściach po 500 zł, czy po 1000 zł (tj. w opisanym przypadku 2x500 zł albo 1x1000 zł).

  Co istotne, w przypadku wnioskowania o rodzinny kapitał opiekuńczy na dziecko, które ukończyło 12. miesiąc życia i nie minął miesiąc w którym dziecko to kończy 35. miesiąca życia przed dniem 1 stycznia 2022 r., przepisy ustawy nie przewidują wydłużonego okresu na złożenie wniosku. Zatem aby uzyskać świadczenie za okres od 1 stycznia 2022 r. konieczne było złożenie wniosku w styczniu 2022 r. W przypadku złożenia wniosku po 31 stycznia 2022 r., rodziny kapitał opiekuńczy zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku.

 • Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje rodzicom na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko to ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc życia.

  Zatem na dziecko urodzone 15 czerwca 2021 r. kapitał będzie przysługiwał w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2024 r.

  Aby uzyskać kapitał w pełnej wysokości 12.000 zł, rodzic powinien złożyć wniosek w określonym oknie czasowym obejmującym okres między pierwszym dniem miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc życia a ostatnim dniem miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc życia.

  W przypadku dziecka urodzonego 15 czerwca 2021 r., oznacza to że rodzic powinien złożyć wniosek pomiędzy 1 marca 2022 r. a 31 lipca 2022 r.
  Powyższy mechanizm daje rodzicom aż 5 miesięcy na złożenie wniosku aby uzyskać kapitał w pełnej wysokości.

  Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie powyższego okna czasowego, łączna wysokość kapitału ulegnie obniżeniu o kwotę 500 zł za każdy miesiąc, który upłynął od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia.

  W przypadku dziecka urodzonego 15 czerwca 2021 r., gdyby rodzic nie złożył wniosku w okresie między 1 marca 2022 r. a 31 lipca 2022 r. i np. spóźnił się o 1 miesiąc i finalnie taki wniosek złożył np. w sierpniu 2022 r., to w takim przypadku kapitał zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku, czyli od sierpnia 2022 r. przy jednoczesnym obniżeniu łącznej, maksymalnej kwoty kapitału (tj. 12 tys. zł) o 500 zł za każdy miniony miesiąc, tj. czerwiec i lipiec 2022 r. W takim przypadku kapitał zostałby przyznany w kwocie 11 tys. zł (tj. 12 tys. zł - 2x 500 zł), do wypłaty począwszy od sierpnia 2022 r. w kwocie 500 zł miesięcznie albo odpowiednio 1000 tys. zł miesięcznie w zależności od wyboru rodzica. Dlatego tak ważne jest aby rodzice pamiętali o ww. terminach składania wniosków.

   

 • Dofinansowanie będzie przysługiwać przez okres uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub objęcia opieką przez dziennego opiekuna.

 • ZUS będzie w sposób zautomatyzowany pozyskiwał elektronicznie z systemu Rejestr Żłobków dane dotyczące dzieci uczęszczających do instytucji opieki oraz ich rodziców. Z Rejestru Żłobków ZUS będzie pozyskiwał m.in. wysokość opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki w poszczególnych miesiącach, a także numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego instytucję opieki, na który będzie przekazywać dofinasowanie. Dane dotyczące dzieci i ich rodziców będą co miesiąc przekazywane przez podmiot prowadzący instytucję opieki do systemu Rejestr Żłobków, ale nie będą publikowane na stronach gminy prowadzącej rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz wykaz dziennych opiekunów ani na stronie ministra właściwego do spraw rodziny.

 • Dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeżeli na dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

  Dofinansowanie przysługuje:

  • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
  • na dziecko w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończenia 35. miesiąca życia, pod warunkiem, że dziecko uczęszcza do instytucji opieki.

  Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

 • Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy będzie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem tych samych kanałów wnioskowani online co w przypadku programów „Rodzina 500+” i „Dobry start”, czyli za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub platformy Empatia (portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej).

 • Wniosek będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS, portalu Empatia lub bankowości elektronicznej.

 • Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 12. miesiąc życia do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąca życia, w łącznej, maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. Rodzice samodzielnie wskazują, czy kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Ponadto, rodzic może także raz w okresie otrzymywania, wystąpić z wnioskiem o zmianę miesięcznej wysokości pobieranego kapitału (np. z 500 zł na 1000 zł).

 • Tak.  Wydatek związany z pobytem w sanatorium opiekuna dziecka niepełnosprawnego do lat 16 podlega odliczeniu w ramach ulgi.


 • Tak. Możesz skorzystać z dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Jednakże kwota ulgi nie może przekroczyć kwoty zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 • Jeśli współmałżonek nie uzyskuje żadnych dochodów i podatnik planuje się z nim wspólnie rozliczyć, to oprócz PIT-2 podatnik może złożyć pracodawcy oświadczenie, że:

  • jego dochody nie przekroczą 120 tys. zł – wtedy pracodawca będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował podwójną kwotą zmniejszającą podatek 2 x 425 zł,
  • jego dochody przekroczą 120 tys. zł – wtedy pracodawca nadal będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek 1 x 425 zł.

  Nie ma urzędowego druku, na którym zawiadamia się pracodawcę o zamiarze wspólnego rozliczenia się z współmałżonkiem.

 • Wystarczy, że przynajmniej przez część roku jest spełniony warunek sprawowania funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą wobec czwórki dzieci – wówczas przysługuje ulga (przy spełnieniu wszystkich pozostałych ustawowych warunków do skorzystania z ulgi).

 • Jeśli spełniasz warunki do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+, t o Twoje przychody z pracy na etacie do wysokości 85 528 zł korzystają e zwolnienia i możesz złożyć oświadczenie swojemu pracodawcy.

 • Nie. Ulgą nie są objęte przychody z kapitałów pieniężnych. W ramach ulgi dla rodzin 4+ zwolnienie obejmuje przychody z pracy na etacie, z umowy zlecenia zawartej z firmą, z działalności gospodarczej z wyłączeniem przychodów opodatkowanych w formie karty podatkowej oraz z zasiłku macierzyńskiego.

 • Tak, stracisz prawo do ulgi. W sytuacji, gdy pełnoletnie, uczące się dziecko przekroczy w ciągu roku limit dochodów określony w ustawie, tj. dwunastokrotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego, tracisz prawo do ulgi dla rodzin 4+ za cały rok podatkowy.
  Pamiętaj, że w takiej sytuacji musisz poinformować pracodawcę o zmianie stanu faktycznego.

 • Tak, ulga dla rodzin 4+ obejmuje także przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym.

 • Nie, każde z Was może skorzystać z obu ulg (z ulgi dla młodych i ulgi dla rodzin 4+), ale tylko w ramach jednego limitu przysługującego każdemu z Was. Limit w kwocie 85 528 zł jest jeden dla podatnika, łączny dla ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów.

 • Tak, możesz skorzystać ze zwolnienia w zeznaniu rocznym, jeśli spełniasz warunki. To, że pracodawca nie stosował tej ulgi w trakcie roku, nie wyklucza możliwości skorzystania z niej w zeznaniu rocznym.

 • Tak, będziesz mogła stosować ulgę, ponieważ zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS jest objęty zwolnieniem dla rodzin 4+.

 • Nie, ulga po spełnieniu warunków wynikających z przepisów przysługuje rodzicom niezależnie od ich stanu cywilnego.

 • Tak, z chwilą narodzin czwartego dziecka spełnicie warunki do s korzystania z ulgi dla rodzin 4+.

 • Nie. Żadne z Was nie spełnia warunków, ponieważ nie jest rodzicem czwórki dzieci.

 • Tak, możesz. Korzystanie z ulgi dla rodzin 4+ nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi na dzieci.

 • Tak, możesz skorzystać z ulgi dla rodzin 4+. Renta rodzinna nie jest uwzględniana w limicie dochodów dziecka, od którego zależy prawo skorzystania z ulgi.

 • Tak, każde z Was będzie mogło skorzystać z ulgi dla rodzin 4+, bowiem czworo z piątki Waszych dzieci (troje małoletnich i pełnoletnie dziecko otrzymujące rentę socjalną), spełnia warunki uprawniające do zastosowania ulgi przez każdego z Was. W konsekwencji Twój cały przychód w kwocie 65 000 zł będzie zwolniony (mieści się w limicie), natomiast przychód Twojego męża będzie zwolniony wyłącznie do wysokości limitu 85 528 zł.

 • Po spełnieniu pozostałych warunków dotyczących źródeł przychodu z ulgi dla rodzin 4+ będzie mógł skorzystać wyłącznie mąż, który wykonuje wobec swoich dzieci władzę rodzicielską.

 • Tak, jeśli spełniasz pozostałe warunki do preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 • W 2022 r. podatnicy, którzy osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (czyli z tzw. najmu prywatnego), mogą stosować formy opodatkowania obowiązujące na 31 grudnia 2021 r.

  Oznacza to, że zarówno przychody/dochody z najmu prywatnego podatnika, który takie przychody/dochody osiągał do 31 grudnia 2021 r., jak i podatnika, który pierwszy taki przychód/dochód osiągnie od 1 stycznia 2022 r., mogą podlegać opodatkowaniu:

  • na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  W 2022 r. dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych według skali podatkowej może zatem opodatkować podatnik, który:

  • w poprzednim roku rozliczał dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych,
  • w poprzednim roku rozliczał przychody z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • w 2022 r. dopiero zaczął lub zacznie osiągać przychody z najmu prywatnego.

  Rozliczając dochody w 2022 r. na zasadach ogólnych według skali podatkowej, stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2022 r. W tym m.in. nową skalę podatkową czy zasadę nieodliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  Brak wymogu składania oświadczenia

  Podatnik, który osiąga przychody/dochody z najmu prywatnego w 2022 r., nie składa oświadczenia o wyborze jednej ze wskazanych form ich opodatkowania.

  Rozliczanie dochodów/przychodów w trakcie roku

  Zasady ogólne – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania w 2022 r. podatnik nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek należny od dochodów z najmu prywatnego opodatkowanych na zasadach ogólnych podatnik wykaże w zeznaniu PIT- 36 i wpłaci w kwocie, która wynika z tego zeznania.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania podatnik opłaca ryczałt w trakcie roku w wysokości 8,5 proc. przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł.

  Odpisy amortyzacyjne

  Prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio:

  • budynkami mieszkalnymi,
  • lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość,
  • spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  przysługuje w 2022 r. w odniesieniu do tych składników majątku, które zostały nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 roku.

  Oznacza to, że prawo to nie przysługuje w stosunku do wymienionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały nabyte lub wytworzone po 31 grudnia 2021 roku.

  Jednocześnie dzięki zmianom wprowadzonym od 1 lipca 2022 r. w sytuacji,jeżeli osiągnięto przychody z najmu prywatnego, można opodatkować na zasadach ogólnych według skali podatkowej uzyskane w 2022 roku z tego tytułu dochody, nawet jeśli w trakcie 2022 roku wpłacano ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. O wyborze zasad ogólnych według skali podatkowej należy zawiadomić urząd skarbowy w terminowo złożonym zeznaniu PIT-36 za rok 2022 (zamiast PIT-28).

  Jeżeli po zakończeniu 2022 roku złożono PIT-28, w którym wykazano przychody z najmu prywatnego, wówczas nie będzie można już wybrać ich opodatkowania według skali podatkowej.
  Jeżeli w 2022 roku uzyskuje się przychody z najmu prywatnego, nie można skorzystać z dwóch form opodatkowania, tak jak ma to miejsce w przypadku działalności gospodarczej.

 • Nie, do skorzystania z tej preferencji nie jest wystarczające bycie panną. Rodzice żyjący w związku nieformalnym i razem wychowujący dziecko nie są uznawani za osoby samotnie wychowujące dzieci.

 • Tak, możesz. Jeśli jesteś osobą pozostającą w związku małżeńskim, ale Twój mąż odbywa karę pozbawienia wolności, możesz skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 • Tak, z preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci może skorzystać rodzic wychowujący dziecko (bez względu na wiek), które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

 • Nie. Będziesz mógł się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dzieci, bo dochód Twojego dziecka nie przekroczył 12-krotności kwoty renty socjalnej. Pamiętaj, że od 2022 roku obowiązuje nowy, wyższy limit dochodów pełnoletniego, uczącego się dziecka, warunkujący możliwość skorzystania z tej preferencji.

 • Nie, nie możesz skorzystać z preferencyjnego rozliczenia, ponieważ uzyskane przez Twoje pełnoletnie uczące się dziecko przychody przekroczyły limit uprawniający Cię do takiego rozliczenia. Przychody zwolnione w ramach tzw. ulgi dla młodych, które uzyskało Twoje dziecko, również uwzględniane są w limicie uprawniającym do skorzystania przez Ciebie z tej preferencji.

 • Tak, jeśli spełniasz pozostałe warunki do preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Aby rozliczyć się preferencyjnie, nie musisz być rodzicem samotnie wychowującym dziecko przez cały rok.

 • Tak. W przypadku dzieci małoletnich nie obowiązuje limit dochodu dziecka uprawniający do skorzystania z tej preferencji.

 • Tak, wystarczy, że jeden dzień w roku spełniałeś warunki uprawniające do skorzystania z preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Zawarcie związku małżeńskiego przez córkę w trakcie roku nie wyklucza możliwości skorzystania przez Ciebie z preferencyjnego rozliczenia.

 • Tak, możesz. Osiąganie przychodów z najmu prywatnego opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym nie wyklucza preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

 • Tak, jeżeli z działalności gospodarczej nie uzyskałaś żadnych przychodów ani nie poniosłaś kosztów uzyskania przychodów, możesz skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania.

 • Tak, jeżeli w całym roku z tej działalności gospodarczej:

  • nie uzyskałeś przychodów,
  • nie poniosłeś wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów,
  • nie masz obowiązku zwiększenia lub zmniejszenia podstawy opodatkowania,
  • nie masz obowiązku dokonania jakichkolwiek doliczeń lub odliczeń.
 • Tak, niezależnie od tego, która metoda unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie do zagranicznych dochodów pełnoletniego dziecka, uwzględnia się je w limicie dochodów dziecka uprawniającym do skorzystania z tej preferencji.

 • Tak, pod warunkiem, że nie skorzystasz ze wspólnego rozliczenia dochodów z małżonką oraz spełniasz pozostałe warunki do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

 • Przedsiebiorca

 • Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodów, a zatem kosztem będą odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, a nie cały wydatek związany z zakupem środka trwałego.

 • Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodów, a zatem kosztem będą zapłacone w roku podatkowym odsetki od kredytu firmowego.

 • Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodu, a zatem w przypadku składki ubezpieczeniowej będzie to koszt składki przypadającej na dany rok podatkowy i zaksięgowanej w PKPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów).

 • Nie, taka darowizna nie wywołuje obciążeń w PIT.

 • Nie. Preferencja dla klasy średniej dotyczy wyłącznie dochodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

 • Tak, ulga na IPO jest skierowana do firm i inwestorów indywidualnych. Będzie służyć rozwojowi rynku kapitałowego przez rozszerzenie możliwości inwestycyjnych na giełdzie dla inwestorów indywidualnych.

  Na czym polega ulga?

  Spółka akcyjna będzie mogła pomniejszyć podstawę opodatkowania CIT o kwotę, która stanowi:

  • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
  • 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł,

  poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej (IPO) dotyczącej akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

  Przez wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji rozumie się wydatki związane bezpośrednio i wyłącznie z tą ofertą poniesione w roku podatkowym, w którym dokonano pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji lub w roku poprzedzającym ten rok podatkowy, nie później niż do dnia dokonania tej pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.

  Odliczenia spółka akcyjna może dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wprowadziła swoje akcje po raz pierwszy do obrotu na rynku regulowanym akcji albo w alternatywnym systemie obrotu.

  Co do osób fizycznych ulga polega na zwolnieniu z opodatkowania PIT dochodów z odpłatnego zbycia (np. ze sprzedaży) akcji objętych lub nabytych w wyniku pierwszej oferty publicznej (IPO).

  Zwolnienie obejmuje dochody z odpłatnego zbycia akcji, które:

  • zostały objęte lub nabyte przez podatnika w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz
  • odpłatne zbycie akcji nastąpiło po upływie 3 lat od dnia:
   • dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, albo
   • wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu (ASO).

  Zwolnienie dotyczy również dochodów z odpłatnego zbycia akcji nabytych przez podatnika w drodze spadku, o ile spadkodawca objął lub nabył je w wyniku pierwszej oferty publicznej.

  Ze zwolnienia nie może skorzystać podatnik, jeżeli ze spółką, której akcje nabył w wyniku IPO, był podmiotem powiązanym w okresie 2 lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia tych akcji. Analogiczny warunek dotyczy spadkodawcy podatnika.

  Zwolnienie ma zastosowanie do dochodów z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych przez podatnika lub jego spadkodawcę w wyniku pierwszej oferty publicznej po dniu 31 grudnia 2021 r.

  Rozwiązanie weszło w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • Odliczenia, w tym strata, które wpływają na podstawę obliczenia podatku PIT, nie mają wpływu na obliczenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

 • Nie – nie ma limitu górnego.

 • W takim przypadku stosuje się generalne zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, czyli 2000 zł będzie uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

 • Jeżeli nie są to wydatki związane bezpośrednio z wykupem samochodu, to należy je rozpatrywać jako koszty uzyskania przychodów na ogólnych zasadach, tj. poprzez ich związek przyczynowy z osiągniętym przychodem, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

  W tym przypadku, z uwagi na różnorodność postanowień umów leasingu, precyzyjne udzielenie odpowiedzi wymaga interpretacji indywidualnej przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego.

 • Tak, można do końca 2022 r. nadal amortyzować tę nieruchomość na dotychczasowych zasadach.

 • Tak, można do końca 2022 r. korzystać z z opodatkowania na ogólnych zasadach według skali podatkowej i nadal amortyzować tę nieruchomość na dotychczasowych zasadach.

 • Przepisy nie wprowadzają od 2022 roku w tym zakresie zmian w odniesieniu do darowizny wykupionego z leasingu pojazdu na rzecz członka rodziny.

 • Samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej na podstawie tzw. leasingu operacyjnego nie są traktowane jako składniki firmy i nie są amortyzowane. Dla przedsiębiorcy kosztem podatkowym są raty leasingowe. Przed 2022 rokiem w przypadku, gdy przedsiębiorca (leasingobiorca) wykupił taki samochód po wycofaniu z działalności gospodarczej do majątku prywatnego, to przychód z jego odpłatnego zbycia nie był kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej, pomimo, że raty leasingowe były uwzględniane w kosztach prowadzonej działalności (pomniejszały podatek dochodowy). Dodatkowo, jeżeli po nabyciu (wykupieniu z leasingu) odpłatne zbycie takiego składnika nastąpiło po upływie 6. miesięcy, to uzyskany przychód w ogóle nie podlegał opodatkowaniu PIT.

  Aby wyeliminować taką podwójną preferencję w PIT,wprowadzono od 2022 roku zmiany uszczelniające dotyczące odpłatnego zbycia poleasingowych składników majątku.

  Zmiany dotyczą sytuacji, w której przedsiębiorca zaprzestał wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodu na podstawie umowy leasingu operacyjnego i nabył go do majątku prywatnego (wykupił z leasingu), a następnie odpłatnie zbył. Po zmianach, przychody z odpłatnego zbycia takich samochodów są zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli ich odpłatne zbycie nastąpi w ciągu 6. lat po nabyciu do majątku prywatnego.
  Wprowadzane rozwiązanie znajduje zastosowanie wyłącznie do składników nabytych po 31 grudnia 2021 roku. Zatem dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia samochodu, który został wykupiony po wejściu w życie zmian. Jeżeli zatem samochód został wykupiony przed 1 stycznia 2022 r., to pomimo tego, że jego odpłatne zbycie nastąpi po 31 grudnia 2021 r, tj. po wejściu w życie zmian, przychód z takiego zbycia będzie rozliczany na poprzednich zasadach.

  Ze względu m.in. na odrębną dla celów VAT definicję działalności gospodarczej, zmiany wprowadzane 2022 roku w zakresie podatku dochodowego, nie wpływają na obowiązujące zasady rozliczenia wykupu samochodów poleasingowych w VAT.

 • Przedsiębiorcy będą mogli stosować ulgę w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Wynika to z zasad obliczania zaliczki na podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej, np. z art. 44 ust. 3 ustawy PIT w przypadku zaliczek miesięcznych.

 • Nie, dochodu uwzględnianego do podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie pomniejsza się o kwotę minimalnego wynagrodzenia, od którego zapłacono składkę zdrowotną.

 • Regulacje dotyczące tzw. „ukrytej dywidendy” (art. 16 ust. 1 pkt 15b oraz ust. 1d i 1e ustawy CIT) zakładały przeciwdziałanie sytuacji, w której dystrybucja zysku do wspólników dokonywana jest w sposób powodujący zmniejszenie dochodu podatnika, poprzez zaliczenie określonej płatności do kosztów uzyskania przychodu. W odpowiedzi na postulaty biznesu rząd zgodził się na odroczenie o cały rok stosowania tych przepisów. Jednakże mając na uwadze niepewną sytuację gospodarczą, w jakiej znalazły się wskutek wojny na Ukrainie podmioty prowadzące działalność w Polsce, zasadne stało się ich uchylenie. W konsekwencji regulacje dotyczące „ukrytej dywidendy” nie będą stosowane.

 • Oświadczenie PIT-2 (na podstawie którego pracodawca pomniejsza zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek) podatnik może złożyć w każdym momencie roku . Przy czym pracodawca (płatnik) uwzględnia złożone oświadczenie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.

 • To zależy od sposobu uzyskiwania przychodów z najmu i formy ich opodatkowania. W przypadku opodatkowania przychodów z najmu prywatnego jak i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt), wydatki na modernizację nie będą uwzględniane przy rozliczaniu ryczałtu, ponieważ opodatkowaniu ryczałtem podlega przychód, bez pomniejszania o KUP. W przypadku osiągania przychodów z najmu w ramach działalności gospodarczej, z którego dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wydatki na modernizację będą KUP, jeżeli nie stanowią ulepszenia środka trwałego.

 • Tak.

  W polskim systemie podatkowym występują dwa rodzaje zachęt podatkowych wspierających proces innowacji jako całość: ulga B+R (badania + rozwój) oraz preferencja IP Box.

  Nowe rozwiązanie polega na możliwości jednoczesnego korzystania z ulgi B+R przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest IP Box. Zatem podatnik, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box, nie będzie musiał na koniec roku podatkowego wybierać między dwoma „wykluczającymi się” preferencjami.

  Przed 2022 rokiem nie było możliwe równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz ulgi IP Box w stosunku do jednego (tego samego) dochodu. Możliwe było skorzystanie z obu rozwiązań w tym samym roku podatkowym wobec różnych kategorii dochodu – z ulgi B+R wobec dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, a IP Box wobec dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

  Rozwiązanie dotyczy podatników CIT i PIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Weszło w życie 1 stycznia 2022 r.

 • Tak, zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Łączna kwota składek zaliczonych w koszty lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w roku kwoty 8700 zł.

 • Opodatkowaniu ryczałtem podlega przychód, a zatem przy opodatkowaniu ryczałtem nie uwzględnia się KUP, w tym wydatków na remont mieszkania.

 • Tak. Jest taka możliwość.

  Jeżeli małżonkowie złożą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów (w konsekwencji wspólne zeznanie), z preferencji dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych przychodów z pracy na etacie obojga małżonków mieści się we wspomnianym przedziale przychodów, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł, lub ten małżonek (również każdy z nich), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale.

 • Przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt) jest niemożliwe, jeżeli podatnik uzyska z tytułu prowadzonej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w poprzednim roku lub w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Wykonywanie takich czynności uprzednio na podstawie umowy zlecenia albo na zasadzie b2b nie pozbawia prawa do ryczałtu.

 • W sytuacji gdy zaliczka została źle pobrana przez płatnika powinna być przez niego skorygowana za wszystkie miesiące, w których płatnik popełnił błąd. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej płatnik odpowiada bowiem za niepobrany podatek.

 • Jeżeli osiągasz przychody z najmu prywatnego, możesz opodatkować na zasadach ogólnych według skali podatkowej uzyskane w 2022 roku z tego tytułu dochody, nawet jeśli w trakcie 2022 roku wpłacałeś ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. O wyborze zasad ogólnych według skali podatkowej zawiadomisz urząd skarbowy w terminowo złożonym zeznaniu PIT-36 za rok 2022 (zamiast PIT-28).

 • Od 2022 roku z tej preferencji mogą skorzystać również małżonkowie, którzy w trakcie roku zawarli związek małżeński i pozostają w nim do końca roku podatkowego, w którym zawarto związek małżeński.

  Także w przypadku śmierci jednego z małżonków w roku zawarcia związku małżeńskiego lub w roku następnym, zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy, wdowiec/wdowa mogą skorzystać z łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

  Prawo takie rozszerzono również na podatników:

  • do których mają zastosowanie przepisy o 19% podatku liniowym lub przepisy ustawy o ryczałcie, w zakresie opodatkowania przychodów innych niż z tytułu tzw. najmu prywatnego,
  • którzy przez cały rok podatkowy nie osiągnęli przychodów, ani nie ponieśli kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w tych przepisach,
  • nie mają obowiązku lub nie korzystają z prawa na podstawie tych przepisów do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, lub do innych doliczeń/odliczeń,tj. podatników, którzy złożą „zerowy” PIT-36L lub PIT-28.
 • Podatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji, o ile roczne, łączne dochody podatnika (do których ma zastosowanie skala podatkowa) nie przekroczą 30 tys. zł oraz gdy podatnik upoważnił tylko jednego zleceniodawcę do niepobierania zaliczek na podatek.

  W przeciwnym wypadku podatnik musi liczyć się z dopłatą podatku po zakończeniu roku oraz z odpowiedzialnością na gruncie Ordynacji podatkowej za niepobranie podatku z winy podatnika.

 • Ulga na prototypy to zachęta podatkowa dla przedsiębiorców, którzy komercjalizują innowacyjne konstrukcje prototypowe, będące rezultatem prowadzonej przez nich działalności badawczo-rozwojowej. Obniży to koszty wytworzenia prototypu i ułatwi wdrożenie wynalazku do produkcji.

  Co do odliczenia od dochodu kwalifikowanych kosztów związanych z produkcją próbną oraz wprowadzeniem produktu na rynek - wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu.

  Kwalifikowane koszty będą wykazywane w zeznaniu rocznym, składanym przez podatnika za rok podatkowy, w którym koszty te zostały poniesione, z możliwością odliczenia ich również w kolejnych 6 latach następujących bezpośrednio po roku, w którym zostały poniesione.

  Wprowadzone definicje:

  • produkcja próbna nowego produktu – etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, przy czym etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu,
  • wprowadzenie na rynek nowego produktu - działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży.

  Wprowadzono również katalogi:

  • kosztów produkcji próbnej:
   • cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych,
   • wydatki na ulepszenie poniesione w celu dostosowania środka trwałego zaliczonego do grupy 3–6 i 8 ww. Klasyfikacji, do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
   • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu,
  • kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu:
   • koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia,
   • badania cyklu życia produktu,
   • systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

  Rozwiązanie dotyczy podatników podatku CIT oraz PIT i weszło w życie 1 stycznia 2022 r.

 • Tak. Kwota zmniejszająca podatek jest stosowana niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów.

 • Począwszy od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono pakiet ulg podatkowych dla przedsiębiorców. Jednym z preferencyjnych rozwiązań jest ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę, czyli tzw. ulga sponsoringowa. Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele. Oznacza to, że podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania połowy poniesionych kosztów.

  W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu podlegają koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego, stypendium sportowego czy imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową.

  Z kolei ulga na działalność kulturalną umożliwia odliczenie kosztów poniesionych na tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Odliczeniu podlegają koszty poniesione na rzecz instytucji kultury wpisanych do rejestru, a także na finansowanie działalności kulturalnej, realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

  Natomiast w przypadku ulgi na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę odliczeniu podlegają m.in. koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce, stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy. Niektóre koszty, np. dotyczące wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy, podlegają odliczeniu, pod warunkiem, że są realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią. W przypadku skorzystania z ulgi sponsoringowej odliczeniu podlegają koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób lub odliczone od dochodu.

  Ulga będzie odliczana w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Jest skierowana do podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku, a także do podatników CIT, którzy uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

  Z preferencyjnego rozwiązania mogą zatem skorzystać różne grupy przedsiębiorców, np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki. Ulga w podatku dochodowym przyczyni się do tego, że sponsorowanie określonych działalności stanie się bardziej atrakcyjne (przedsiębiorcy będą bardziej zainteresowani np. współpracą z klubami sportowymi czy uczelniami), co pozwoli też pozyskać tym podmiotom (np. klubom sportowym) dodatkowe pieniądze na prowadzoną działalność.

  PRZYKŁAD. W praktyce skorzystanie z ulgi będzie oznaczać, że łącznie w podatku dochodowym zostanie rozliczone 150% poniesionego kosztu. Przyjmując, że przedsiębiorca (osoba fizyczna) współpracujący z klubem sportowym, w zamian za reklamę, przeznaczył na działalność tego klubu 20 tys. zł, to opłacając podatek liniowy według 19% stawki, w podatku PIT zyskuje 3800 zł, (19% x 20 tys. zł). Następuje tu zaliczenie tego wydatku do kosztów podatkowych oraz dodatkowo 1900 zł, z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia 50% poniesionego kosztu, tj. 10 tys. zł, od podstawy obliczenia podatku (19% x 10 tys. zł). Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca zyskuje 5700 zł.

 • Ulga konsolidacyjna to zachęta podatkowa dla podatników, którzy chcą dokonywać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych, poprzez nabywanie udziałów (akcji) spółek kapitałowych funkcjonujących na tych rynkach – w przypadkach, kiedy działalność takiej przejmowanej spółki może stanowić „uzupełnienie” działalności gospodarczej polskiego podatnika.

  Ma to przynieść wymierne i długofalowe korzyści ekonomiczne dla firm przejmowanych i przejmujących.

  Ulga polega na tym, że podatnik podatku CIT będący przedsiębiorcą, który uzyskuje przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy CIT kwoty wydatków poniesionych na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną. Może to zrobić do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 250 000 zł w roku podatkowym.

  Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków – podatnik może je zrobić w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym udziały (akcje) zostały nabyte.

  Za wydatki na nabycie udziałów (akcji) w spółce, która jest osobą prawną, uznaje się wydatki związane bezpośrednio z transakcją nabycia udziałów (akcji) w tej spółce na:

  • obsługę prawną nabycia udziałów i akcji i ich wycenę,
  • opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
  • podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Polsce i za granicą

  z wyłączeniem ceny zapłaconej za nabywane udziały (akcje) oraz ponoszonych w związku z tą transakcją kosztów finansowania dłużnego.

  Wydatki odliczone w ramach tej ulgi podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach określonych w ustawie CIT (art. 15 i 16 ustawy).

  Odliczenie przysługuje jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • spółka, której udziały (akcje) są nabywane, ma siedzibę lub zarząd w Polsce lub w innym państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która zawiera podstawę prawną do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa,
  • główny przedmiot działalności spółki jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub działalność takiej spółki może być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika, przy czym działalność takiej spółki nie jest działalnością finansową,
  • działalność taka była przez spółkę i przez podatnika prowadzona przed dniem nabycia w niej przez podatnika udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące,
  • w okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów (akcji) spółka i podatnik nie byli podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy CIT,
  • podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) spółki w ilości dającej mu bezwzględną większość praw głosu w takiej spółce.

  Utrata prawa do ulgi konsolidacyjnej:

  • W przypadku zbycia przed upływem 36 miesięcy przez podatnika lub przez jego następcę prawnego wskazanych udziałów (akcji), w związku z nabyciem których podatnik skorzystał z odliczenia, albo ich umorzenia w powyższym terminie, licząc od dnia ich nabycia, podatnik albo jego następca prawny jest obowiązany w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym doszło do takiego zbycia lub umorzenia, zwiększyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanego wcześniej odliczenia.
  • Powyższą zasadę stosuje się także w przypadku, gdy podatnik lub jego następca prawny, przed upływem 36 miesięcy, licząc od dnia nabycia takich udziałów (akcji) zostanie postawiony w stan likwidacji, zostanie ogłoszona jego upadłość lub zaistnieją inne, przewidziane prawem okoliczności zakończenia działalności podatnika lub następcy prawnego.

  Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

 • Wprowadzana do ustawy CIT ulga konsolidacyjna jest adresowana do tych podatników, którzy zamierzają dokonywać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych. Chodzi o nabywanie udziałów (akcji) spółek kapitałowych działających na tych rynkach, których główny przedmiot działalności jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub ich działalność może być racjonalnie uznana za działalność, która wspiera działalność podatnika.

  Z ulgi skorzysta podatnik, który przez okres minimum 2 lat prowadzi daną działalność gospodarczą, podobnie jak spółka, w której nabywa udziały. Nie będą to zatem podmioty utworzone „ad hoc” dla skorzystania z ulgi, ale podmioty, które już posiadają pewną pozycję na danym rynku.

  Jednocześnie z ulgi nie będą korzystać podmioty powiązane, które często wchodzą w skład grup kapitałowych. W ich przypadku transakcje nabywania i zbywania udziałów i akcji wewnątrz takiej grupy nie realizują wskazanego celu ulgi (wsparcie ekspansji gospodarczej na nowych rynkach), a stosunkowo często są przeprowadzane w celach optymalizacji zobowiązań podatkowych grupy.

 • Nie. Jeżeli jednak sprzedasz samochód przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym go nabyłeś, to będzie to przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy.

 • Tak. Do 31 grudnia 2022 r., możesz zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od budynków mieszkalnych.

 • Nie. Od 2022 roku z tej formy opodatkowania można korzystać wyłącznie na zasadach kontynuacji. Oznacza to, że rozpoczynając w 2022 r. prowadzenie działalności gospodarczej  nie możesz już wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej.

 • Nie. Od  1.01.2022 r. zapłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega odliczeniu.

 • Tak, płatnik wypłacający zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego może zastosować kwotę zmniejszają podatek, jeżeli jest do tego uprawniony (podatnik złożył PIT-2).

 • W okresie zawieszenia działalności podatnik jest zwolniony z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (art. 44 ust. 10 i 11 ustawy PIT). Oznacza to, że podatnik, który pracuje na etacie i jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w sytuacji zawieszenia tej działalności może złożyć płatnikowi PIT-2.

 • Osoba prowadząca działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (skala podatkowa) nie może złożyć swojemu pracodawcy oświadczenia PIT-2.

 • Tak, ulga dla rodzin 4+ obejmuje także przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym.

 • Tak, każde z Was będzie mogło skorzystać z ulgi dla rodzin 4+, bowiem czworo z piątki Waszych dzieci (troje małoletnich i pełnoletnie dziecko otrzymujące rentę socjalną), spełnia warunki uprawniające do zastosowania ulgi przez każdego z Was. W konsekwencji Twój cały przychód w kwocie 65 000 zł będzie zwolniony (mieści się w limicie), natomiast przychód Twojego męża będzie zwolniony wyłącznie do wysokości limitu 85 528 zł.

 • Rozporządzenie nie zmieniło zasad dotyczących stosowania ulgi dla klasy średniej, zostały one określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli pracownik złożył taki wniosek, pracodawca ma obowiązek zaprzestania stosowania ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał ten wniosek. Jeżeli pracownik złożył wniosek w styczniu, już po wypłacie pierwszego wynagrodzenia, pracodawca nie ma obowiązku dokonania korekty. Wniosek pracownika pracodawca uwzględnia przy kolejnej wypłacie, także ewentualnej kolejnej wypłacie w styczniu. W takim przypadku przy drugiej wypłacie w styczniu uwzględnisz wniosek pracownika, tj. doliczysz do dochodu kwotę zastosowanej ulgi przy pierwszej wypłacie.

 • Tak, małżonkowie (zarówno mąż, jak i żona) będą mogli zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, liczoną od połowy łącznych przychodów.

  W przypadku złożenia dwóch odrębnych zeznań podatkowych ulga nie będzie mieć zastosowania u żadnego z małżonków z uwagi na przekroczenie rocznego limitu uprawniającego do ulgi przez jednego z małżonków i uzyskanie przychodów, dla których ulga nie ma zastosowania przez drugiego z nich.

 • Tak, możesz złożyć takie oświadczenie swojemu pracodawcy.

 • Tak, możesz złożyć takie oświadczenie swojemu pracodawcy.

 • Do końca 2022 r. nie możesz złożyć PIT-2 u pracodawcy. Kwotę wolną uwzględniasz przy obliczeniu zaliczki z działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2023 r. będziesz mógł złożyć takie oświadczenie do pracodawcy.
  Pamiętaj jednak, że przy obliczaniu zaliczek korzystasz od pierwszego miesiąca z pełnej kwoty zmniejszającej podatek, czyli 3600 zł.
  Jeżeli uzyskujesz przychód również z umowy o pracę, to od 2023 roku masz możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki we wskazanej przez Ciebie części (1/12, 1/24 lub 1/36).
  Jeżeli kwota pomniejszająca zaliczki na podatek w roku podatkowym przekroczy 3600 zł, w rocznym rozliczeniu może wystąpić podatek do zapłaty.

 • Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodów, a zatem kosztem będą odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, a nie cały wydatek związany z zakupem środka trwałego.

 • W 2022 r. podatnicy, którzy osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (czyli z tzw. najmu prywatnego), mogą stosować formy opodatkowania obowiązujące na 31 grudnia 2021 r.

  Oznacza to, że zarówno przychody/dochody z najmu prywatnego podatnika, który takie przychody/dochody osiągał do 31 grudnia 2021 r., jak i podatnika, który pierwszy taki przychód/dochód osiągnie od 1 stycznia 2022 r., mogą podlegać opodatkowaniu:

  • na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  W 2022 r. dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych według skali podatkowej może zatem opodatkować podatnik, który:

  • w poprzednim roku rozliczał dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych,
  • w poprzednim roku rozliczał przychody z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • w 2022 r. dopiero zaczął lub zacznie osiągać przychody z najmu prywatnego.

  Rozliczając dochody w 2022 r. na zasadach ogólnych według skali podatkowej, stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2022 r. W tym m.in. nową skalę podatkową czy zasadę nieodliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  Brak wymogu składania oświadczenia

  Podatnik, który osiąga przychody/dochody z najmu prywatnego w 2022 r., nie składa oświadczenia o wyborze jednej ze wskazanych form ich opodatkowania.

  Rozliczanie dochodów/przychodów w trakcie roku

  Zasady ogólne – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania w 2022 r. podatnik nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek należny od dochodów z najmu prywatnego opodatkowanych na zasadach ogólnych podatnik wykaże w zeznaniu PIT- 36 i wpłaci w kwocie, która wynika z tego zeznania.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania podatnik opłaca ryczałt w trakcie roku w wysokości 8,5 proc. przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5 proc. przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł.

  Odpisy amortyzacyjne

  Prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio:

  • budynkami mieszkalnymi,
  • lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość,
  • spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  przysługuje w 2022 r. w odniesieniu do tych składników majątku, które zostały nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 roku.

  Oznacza to, że prawo to nie przysługuje w stosunku do wymienionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały nabyte lub wytworzone po 31 grudnia 2021 roku.

  Jednocześnie dzięki zmianom wprowadzonym od 1 lipca 2022 r. w sytuacji,jeżeli osiągnięto przychody z najmu prywatnego, można opodatkować na zasadach ogólnych według skali podatkowej uzyskane w 2022 roku z tego tytułu dochody, nawet jeśli w trakcie 2022 roku wpłacano ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. O wyborze zasad ogólnych według skali podatkowej należy zawiadomić urząd skarbowy w terminowo złożonym zeznaniu PIT-36 za rok 2022 (zamiast PIT-28).

  Jeżeli po zakończeniu 2022 roku złożono PIT-28, w którym wykazano przychody z najmu prywatnego, wówczas nie będzie można już wybrać ich opodatkowania według skali podatkowej.
  Jeżeli w 2022 roku uzyskuje się przychody z najmu prywatnego, nie można skorzystać z dwóch form opodatkowania, tak jak ma to miejsce w przypadku działalności gospodarczej.

 • Od 2022 roku wprowadzono zachętę podatkową dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR) i wspierają działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe oraz naukę. Firmy mogą odliczać 100 proc. kosztów uzyskania przychodów, oraz – w ramach dodatkowej ulgi sponsoringowej – zyskują możliwość odliczenia dodatkowych 50 proc. kosztów.

  Ulga sponsoringowa jest skierowana do przedsiębiorców:

  • podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym,
  • podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

  Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

  • sportową,
  • kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę,

  – przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym:

   • z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT,
   • z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT.

  W praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150 proc. poniesionych kosztów:

  • 100 proc. jako koszt uzyskania przychodów,
  • 50 proc. jako odliczenie w ramach ulgi.
 • Ulga IP Box, znana też jako Innovation Box lub Patent Box, została wprowadzona w CIT i PIT w 2019 r. To kolejne rozwiązanie stworzone dla podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R). Ulga polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R. Jeżeli firma w Polsce wytwarza własne IP (prawo własności intelektualnej) wówczas zyski, które z niej płyną są opodatkowane jedynie stawką 5%.

  Ulga na IP Box jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

  • w ramach skali podatkowej (PIT-36),
  • podatkiem liniowym (PIT-36L),
  • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).

  Polski Ład umożliwia jednoczesne zastosowanie ulgi IP Box z ulgą na badania i rozwój (B+R). Więcej: wiecejwportfelach.gov.pl

  Od 2022 r. stosując jednocześnie obie ulgi: B+R oraz IP Box, można je jeszcze rozszerzyć o dodatkową ulgę – ulgę na prototypy, obniży ona koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek. Więcej o uldze na prototyp.

 • Ulga B+R zaprojektowana została jako narzędzie stymulujące wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Dzięki niej koszt opracowania nowego towaru lub wdrożenia innowacji w firmie będzie istotnie niższy. Każda złotówka wydana na ten cel może być dodatkowo odliczana od podstawy opodatkowania i to nawet w 200 proc. w przypadku:

  • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami;
  • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących dużymi przedsiębiorcami (z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentową);
  • wszystkich podatników w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo-rozwojowej.

  Dla nowo powstających podatników (np. startupów) przewidziano zwrot gotówkowy – jeśli kwota kosztów kwalifikowanych, które podlegają odliczeniu przewyższa kwotę osiągniętego dochodu lub podatnik poniósł stratę.

 • Od 1 lipca 2022 r. firmy powiązane będą mogły rozliczać się wspólnie, jako jeden podatnik.

  Najważniejszą korzyścią płynącą z utworzenia grupy VAT jest neutralność obrotów pomiędzy członkami grupy. Ponieważ obroty w ramach grupy nie podlegają VAT i nie są dokumentowane fakturami, to przestaje również obowiązywać konieczność stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split paymentu) czy weryfikacji kontrahenta w wykazie podatników. Podatnikiem jest grupa VAT jako całość, więc składany jest także jeden zbiorczy JPK, zamiast odrębnych JPK dla każdego podmiotu.

  Korzyścią są też efektywniejsze przepływy pieniężne (cash-flow) w grupie, dzięki możliwości elastycznego zarządzania podatkiem naliczonym. Przykładowo, jeśli dany podmiot był przed przystąpieniem do grupy podatnikiem, który regularnie miał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, to wówczas musiał oczekiwać na zwrot VAT – standardowo do 60. dni.

  Jeśli podmiot ten wejdzie do grupy, która jako całość wykazuje nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym, to wówczas ten podatek wykazywany wcześniej jako VAT do zwrotu będzie „na bieżąco” uwzględniany w rozliczeniach grupy. W efekcie podmioty działając jako grupa VAT per saldo efektywniej „wykorzystują” VAT naliczony i żaden z podmiotów nie czeka na zwrot VAT. To rozwiązanie jest również korzystne dla podmiotów, które przed wejściem do grupy nie miały prawa do odliczenia podatku naliczonego, z uwagi na wykonywanie świadczeń wykluczających to prawo (np. zwolnionych z VAT usług finansowych).

 • Od 1 lipca 2022 r. firmy powiązane będą mogły rozliczać się wspólnie, jako jeden podatnik.

  Podmioty, które będą chciały utworzyć grupę VAT, nie muszą posiadać statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej na gruncie CIT.

  Muszą one być jednak powiązane jednocześnie finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie.

  W przypadku powiązania finansowego przyjęte zostało kryterium 50 proc. udziału kapitałowego. Chodzi o to by, jeden z podatników posiadał bezpośrednio ponad 50 proc. udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub ponad 50 proc. praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50 proc. prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy.

  Grupy VAT będą mogły tworzyć w Polsce krajowe podmioty oraz polskie oddziały zagranicznych podmiotów. Rozwiązanie to będzie otwarte dla każdej formy prawnej, w tym dla małego i średniego biznesu.

  Czas funkcjonowania grupy VAT nie może być krótszy niż 3 lata. Będzie jednak można przedłużyć ten okres.

   

 • Ułatwiono firmom poszukiwanie nowych rynków zbytu, zarówno zagranicznych, jak i na rynku krajowym.

  Chodzi o wzrost wydatków na badania rynku, na szukanie nowych odbiorców towarów, jak również na pośredników i usługodawców, którzy znajdą nowych partnerów biznesowych dla firm.

  Rozwiązanie polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (w CIT)/podstawy obliczenia podatku (w PIT) kosztów uzyskania przychodów, poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (w CIT)/z pozarolniczej działalności gospodarczej (w PIT) - nie więcej jednak niż 1 mln zł w roku podatkowym.

  Przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika.

  Przez zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów rozumie się odpłatne zbycie produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym.

  Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy poniesienia kosztów, a także w zeznaniach za 6 kolejnych lat podatkowych (w przypadku, gdy poniesiono stratę albo wielkość dochodu jest niższa od kwoty przysługujących odliczeń).

  Podatnik może skorzystać z odliczenia pod warunkiem, że w okresie 2. kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów:

  • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu, ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

  Uwzględnia się wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu w Polsce.

  Za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

  • uczestnictwa w targach, poniesione na: organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika,
  • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów,
  • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów,
  • przygotowania dokumentacji, która umożliwia sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,
  • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

  Rozwiązanie weszło w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • Nie, nie masz takiej możliwości. Możesz zmienić wybraną formę opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskanych w 2022 roku wyłącznie na zasady ogólne według skali podatkowej.

 • Tak, masz prawo do zmiany formy opodatkowania swoich dochodów za cały 2022 rok na zasady ogólne według skali podatkowej. O zmianie formy opodatkowania zawiadomisz w złożonym zeznaniu PIT-36. Jednak za cały 2022 rok masz obowiązek obliczać i wpłacać zaliczki według zasad przewidzianych dla podatku liniowego.

 • Nie. Wydatki poniesione przez Ciebie w okresie, w którym stosowałeś opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym, nie będą kosztem uzyskania przychodu.

  Po zakończeniu 2022 roku masz obowiązek odrębnie rozliczyć przychody opodatkowane ryczałtem i odrębnie według skali podatkowej. Dlatego też złożysz dwa zeznania podatkowe:

  • za pierwsze półrocze PIT-28, w którym wykażesz wyłącznie przychody;
  • za drugie półrocze PIT-36, w którym wykażesz zarówno przychody jak i koszty ich uzyskania, poniesione w tym okresie.
 • Nie, nie będziesz mógł. Ponieważ w pierwszym półroczu 2022 roku osiągałeś przychody podlegające opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym i jesteś zobowiązany za tę część roku złożyć PIT-28, nie spełniasz warunków do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków w PIT-36 za 2022 rok.

 • Tak, możesz skorzystać z tej preferencji, ponieważ dochody z działalności gospodarczej za 2022 roku opodatkujesz na zasadach ogólnych według skali podatkowej, a nie podatkiem liniowym. Przed zastosowaniem preferencji upewnij się, że spełniasz także pozostałe warunki do takiego rozliczenia.

 • Za 2022 rok opodatkujesz swoje dochody stawką 12% do 120 000 zł. Nie ma znaczenia, że tylko przez część roku uzyskane przez Ciebie dochody z działalności gospodarczej będą opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

 • Niezależnie od tego, że w 2022 roku działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej prowadziłeś tylko przez część roku, rozliczając dochody w zeznaniu PIT-36 za ten rok masz prawo do zastosowania pełnej kwoty wolnej (czyli 30 000 zł).

 • Tak, remanent sporządzony na 31 grudnia 2021 roku przyjmujesz jako remanent początkowy na dzień 1 stycznia 2022 roku.

 • Tak, masz taki obowiązek, ponieważ od 1 lipca 2022 roku Twoja działalność będzie opodatkowana na zasadach ogólnych według skali.

 • Przy obliczaniu zaliczek za następne miesiące lub kwartały (począwszy od zaliczki za czerwiec lub II kwartał) możesz uwzględnić składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone od 1 stycznia 2022 roku. Limit 8700 zł dotyczy wszystkich składek zapłaconych w 2022 roku.

 • Tak, dokonując wpłaty zaliczek uproszczonych za miesiące od lipca do grudnia 2022 roku możesz je również pomniejszyć o 19% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych od stycznia do czerwca 2022 roku, jak i zapłaconych w kolejnych miesiącach.

 • Już w lipcu 2022 roku możesz pomniejszyć wpłacany podatek o 19% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych do 30 czerwca 2022 roku. Nieodliczoną w lipcu 2022 roku kwotę, możesz odliczyć w następnych miesiącach 2022 roku. Jeżeli kwota podatku należna od lipca do grudnia 2022 r. nie pozwala na odliczenie pełnej kwoty 19% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych do 30 czerwca 2022 roku, możesz wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku.

 • Tak, przy zaliczkach uproszczonych obowiązuje Cię wskazany limit. W trakcie roku możesz odliczyć maksymalnie kwotę 1653 zł (19% x 8700 zł).

 • Tak, w zeznaniu PIT-36L możesz odliczyć od dochodu zapłacone w ramach tej działalności składki zdrowotne, których nie zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodów. Łączna kwota składek zaliczonych w koszty lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w roku kwoty 8700 zł.

 • Nie, w PIT-37 za rok 2022, w którym wykażesz swoje dochody ze stosunku pracy, nie będziesz mógł odliczyć składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym opłaconych w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością opodatkowaną podatkiem liniowym.

 • Nie, w PIT-36L nie będziesz mógł odliczyć składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych przez pracodawcę. W zeznaniu tym możesz odliczyć wyłącznie składki, które zapłaciłeś z tytułu prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym.

 • Nie, nie możesz odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w związku z działalnością opodatkowaną podatkiem liniowym od przychodów opodatkowanych ryczałtem. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem możesz pomniejszyć tylko o składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zapłaciłeś z tytułu prowadzenia działalności opodatkowanej ryczałtem. Natomiast dochód opodatkowany podatkiem liniowym możesz pomniejszyć tylko o te składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały zapłacone przez Ciebie z tytułu prowadzenia działalności w spółce.

 • Tak, zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Łączna kwota składek zaliczonych w koszty lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w roku kwoty 8700 zł.

 • Tak, składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w związku z prowadzoną działalnością możesz w dowolnej części zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a w pozostałej części odliczyć od dochodu z tej działalności. Łączna kwota składek zaliczonych w koszty lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w roku kwoty 8700 zł.

 • Tak, możesz odliczyć od dochodu (ewentualnie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów), składkę na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2021 r. zapłaconą w 2022 r., w związku z prowadzeniem w 2021 r. działalności gospodarczej opodatkowanej również podatkiem liniowym. Pamiętaj jednak, że łączna wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od dochodu (lub zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów) nie może w 2022 r. przekroczyć 8700 zł.

 • Nie, od przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie możesz odliczyć w 2022 r. zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2021 r. z tytułu  prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową. Odliczeniu od przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w 2022 r. za okresy wcześniejsze dotyczące działalności gospodarczej opodatkowanej w tej samej formie.

 • Tak, możesz uwzględnić (odliczyć od dochodu lub zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów) zaległe oraz bieżące składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w 2022 r. Zaległe składki należne za wrzesień i październik 2021 r. zostały bowiem zapłacone również w związku z działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Łączna wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od dochodu lub zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów nie może w 2022 r. przekroczyć 8700 zł.