Pytania i odpowiedzi - Niskie podatki


Szukasz odpowiedzi na swoje pytanie dotyczące Niskich podatków? Zapoznaj się z odpowiedziami do najczęściej zadawanych pytań

×

Pracownik

 • Generalnie, jeżeli podatek (w tym zaliczki na podatek) nie zostały pobrane przez płatnika z winy podatnika (np. w związku ze złożeniem przez niego fałszywego oświadczenia o spełnieniu warunków do określonej preferencji podatkowej) odpowiedzialność za niepobranie podatku spoczywa na podatniku.

 • Oświadczenie w sprawie pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek możesz złożyć w każdym momencie roku. Przy czym pracodawca uwzględni złożone oświadczenie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.

 • W sytuacji gdy zaliczka została źle pobrana przez płatnika powinna być przez niego skorygowana za wszystkie miesiące, w których płatnik popełnił błąd. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej płatnik odpowiada bowiem za niepobrany podatek.

 • Jeśli podatek (zaliczka na podatek) nie zostanie pobrana z winy podatnika (np. w związku ze złożeniem fałszywego oświadczenia) podatnik podlega odpowiedzialności przewidzianej m.in. w przepisach Ordynacji podatkowej. Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki. Płatnik uwzględnia złożone oświadczenie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. Płatnik nie odpowiada za konsekwencje zaniżenia lub nieujawnienia podstawy opodatkowania w wyniku zastosowania złożonych przez podatnika wniosków lub oświadczeń mających wpływ na obliczenie zaliczki.

 • Podatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji, o ile roczne, łączne dochody podatnika (do których ma zastosowanie skala podatkowa) nie przekroczą 30 tys. zł oraz gdy podatnik upoważnił tylko jednego zleceniodawcę do niepobierania zaliczek na podatek.
  W przeciwnym wypadku podatnik musi liczyć się z dopłatą podatku po zakończeniu roku oraz z odpowiedzialnością na gruncie Ordynacji podatkowej za niepobranie podatku z winy podatnika.

 • Tak. Jeżeli osiągasz przychody ze stosunku pracy podlegające ubezpieczeniom społecznym i pomimo nabycia uprawnienia, nie będziesz otrzymywać emerytury – osiągnięte przez ciebie przychody ze stosunku pracy będą korzystały ze zwolnienia do kwoty 85 528 zł.

 • Oświadczenie w sprawie pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek możesz złożyć w każdym momencie roku.

 • 50% koszty uzyskania przychodu mają zastosowanie do przychodów podlegających opodatkowaniu.
  Zatem w sytuacji, gdy pracownik (do 26. roku życia) w pierwszej kolejności korzysta z PIT-0 dla młodych, to 50% koszty uzyskania przychodu będzie mógł stosować dopiero po przekroczeniu kwoty 85 528 zł przychodów objętych zwolnieniem od podatku. Jednocześnie 50% koszty uzyskania przychodu będzie mógł zastosowować wyłącznie do tej części przychodów ze stosunku pracy, która jest chroniona prawem autorskim. Przy czym kwota 50% kosztów uzyskania przychodu nie będzie mogła być wyższa niż 34 472 zł. Wynika to z tego, że suma kosztów dla przychodów objętych PIT-0 dla młodych oraz przychodów z pracy na etacie, do których mają zastosowanie 50% koszty, nie może w roku podatkowym przekroczyć 120 000 zł (120 000 zł minus 85 528 zł).

 • Podatnik musi mieszkać za granicą przez co najmniej 3 lata bezpośrednio poprzedzające rok, w którym przeniósł się do Polski plus w okresie liczonym od początku roku, w którym doszło do alokacji, do dnia zamieszkania na terytorium Polski.

 • Pracownik może zrezygnować z „kosztów pracowniczych” . Dotyczy to zarówno kosztów podwyższonych dla osób dojeżdżających (co do zasady są one stosowane na wniosek podatnika) oraz kosztów podstawowych. W przypadku kosztów podstawowych wystarczy wystąpić z wnioskiem do płatnika o ich nieuwzględnianie przy poborze zaliczek

 • Tak, wprowadzono od 1 stycznia 2022 r. ulgę na powrót. To zachęta dla Polaków, którzy mieszkają za granicą, do powrotu do kraju. Dzięki uldze po powrocie do Polski przez 4 lata będą płacić niższe podatki.

  W ramach ulgi na powrót wolne od podatku PIT są przychody:

  • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
  • z umów zlecenia zawartych z firmą,
  • z zasiłku macierzyńskiego,
  • z działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  Z ulgi skorzysta podatnik, który przeniósł miejsce zamieszkania do Polski, w wyniku czego podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli stał się polskim rezydentem podatkowym.

  Ulga przysługuje podatnikowi przez 4 kolejno po sobie następujące lata podatkowe, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski, albo od początku roku następnego. Podatnik sam wybiera korzystniejsze dla niego rozwiązanie, tj. rok, od którego będzie korzystał z ulgi.

  Zwolnienie ma zastosowane do podatnika, który po 31.12.2021 r. osiedlił się w Polsce, jeżeli przez okres obejmujący co najmniej 3 lata kalendarzowe, bezpośrednio poprzedzające rok przeniesienia się do Polski, oraz czas od początku tego roku do momentu przeniesienia, nie posiadał w Polsce miejsca zamieszkania oraz jeżeli:

  • posiada polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  • posiada Kartę Polaka, lub
  • posiadał nieprzerwanie (przez okres 3 lat) miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub w Polsce nieprzerwanie przez minimum 5 kolejnych lat kalendarzowych, poprzedzających okres 3 lat kalendarzowych, o których mowa wyżej oraz
  • posiada dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, w szczególności certyfikat rezydencji, oraz
  • nie korzystał wcześniej z tego zwolnienia (w całości lub w części), w przypadku ponownego przeniesienia miejsca zamieszkania do Polski.

  Z ulgi można skorzystać tylko raz. Zatem wyjazd z Polski i kolejna zmiana rezydencji na polską, nawet przy spełnieniu warunków, nie dają prawa do ponownego skorzystania ze zwolnienia.

  Roczny limit wolnych od podatku przychodów wynosi 85 528 zł i jest wspólny dla przychodów zwolnionych również w ramach ulgi dla młodych, ulgi dla pracujących seniorów oraz ulgi dla rodzin 4+.

   

 • Tak, nagroda jubileuszowa jest w takim przypadku objęta zwolnieniem PIT-0 dla pracujących seniorów.

 • Tak. Przy czym oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek możesz złożyć maksymalnie trzem płatnikom. Raz złożone oświadczenie zachowuje ważność w kolejnych latach podatkowych, aż do jego odwołania lub wycofania. Jeżeli nie złożysz oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki, kwota wolna zostanie zawsze uwzględniona w zeznaniu rocznym.

 • Tak, możesz korzystać z ulgi dla pracujących seniorów.

 • Nie, nie musisz składać takiego wniosku. Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który nie otrzymuje świadczenia emerytalnego, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do niego.

 • Tak, Twoje przychody z umowy zlecenia są objęte ulgą. Emerytura z zagranicy nie pozbawia Cię prawa do ulgi, jeżeli spełniasz pozostałe warunki.

 • Tak, nagroda jubileuszowa jest przychodem z pracy na etacie, zatem nagroda jest objęta ulgą.

 • Nie, masz prawo do jednego limitu dla przysługujących Ci dwóch ulg. Limit w kwocie 85 528 zł jest jeden, łączny dla ulgi dla pracujących seniorów, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót.

 • Tak, jeżeli Twoje dochody podlegające opodatkowaniu nie przekroczą kwoty wolnej 30 000 zł, możesz złożyć do zleceniodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek.

 • Nie, ponieważ przychody z umowy o dzieło nie są objęte tą ulgą.

 • Nie, gdyż nie spełniasz warunku dotyczącego rodzajów przychodów oraz niepobierania emerytury.

 • Tak, możesz skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym, jeśli spełniasz warunki. To, że pracodawca nie stosował tej ulgi w trakcie roku, nie wyklucza jej zastosowania w zeznaniu rocznym.

 • Podatnik nie musi ponawiać oświadczenia w sprawie ulgi dla pracujących seniorów, ponieważ raz złożone oświadczenie ma zastosowanie również w kolejnych latach. O ile zatem nie uległ zmianie stan faktyczny, to uprzednio złożone oświadczenie pozostaje aktualne.

 • Tak, podatnik może złożyć płatnikowi wniosek o obliczanie zaliczek bez stosowania podstawowych kosztów uzyskania przychodów.

 • Nie jeżeli spełniał warunki do ulgi, nie straci prawa za przepracowane miesiące.

 • Nie, gdyż ulga dotyczy osób, które dopiero po 31 grudnia 2021 r. przeniosą do Polski swoje miejsce zamieszkania i będą tu podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

 • Nie. Nie skorzystasz z ulgi na powrót. Ulga ma zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Polski po 31 grudnia 2021 roku.

 • W składanym oświadczeniu wskazujesz rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez pracodawcę, ponieważ to Ty wybierasz, od kiedy zwolnienie ma zastosowanie. Możesz zdecydować, że zwolnienie ma zastosowanie:

  • od początku roku, w którym przeniosłeś miejsce zamieszkania do Polski albo
  • od początku roku następnego.

  Samodzielnie wybierasz korzystniejsze dla siebie rozwiązanie. Pracodawca stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu wskazane go przez Ciebie terminu.

 • Tak. Jeśli chcesz, aby Twój pracodawca zastosował przysługującą Ci ulgę na powrót, powinieneś złożyć mu pisemne oświadczenie, że spełniasz warunki do zwolnienia. W oświadczeniu tym informujesz, że spełniasz warunki do zastosowania ulgi oraz wskazujesz rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez pracodawcę.

  Jednocześnie w oświadczeniu musisz zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia (możesz sam je zredagować lub skorzystać z przykładowego wzoru na końcu przewodnika).

 • Nie masz obowiązku dokumentowania miejsca zamieszkania certyfikatem rezydencji. Wystarczy, że posiadasz inne dokumenty, które potwierdzą Twoje miejsce zamieszkania w innym państwie. Takimi dokumentami mogą być np. umowa o pracę, umowa najmu mieszkania za granicą. Jeżeli dokumenty te będą sporządzone w języku obcym, urząd skarbowy może poprosić Cię o przedstawienie ich tłumaczenia na język polski.

 • Jeśli nie złożysz pracodawcy oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki, nie będzie on pomniejszał zaliczek na podatek w trakcie roku (maksymalnie o 300 zł miesięcznie). Oznacza to, że dopiero składając zeznanie roczne, pomniejszysz podatek o kwotę 3600 zł (30 000 zł x 12%).

 • Wzór PIT-2 zawiera oświadczenia/wnioski podatnika (pracownika, zleceniobiorcy, członka rady nadzorczej) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatnik może złożyć oświadczenie lub wniosek w sprawie:

  • pomniejszania zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 300 zł miesięcznie), odpowiednio 1/24 (150 zł) lub 1/36 (100 zł),
  • zamiaru preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
  • stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników zamiejscowych,
  • stosowania zerowych ulg, czyli ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów lub ulgi dla rodzin 4+,
  • niestosowania podstawowych kosztów uzyskania przychodów dla pracownika (250 zł miesięcznie) lub 50% kosztów uzyskania przychodów,
  • niepobierania zaliczek na podatek z uwagi na niskie dochody nieprzekraczające w roku podatkowym kwoty wolnej od podatku.
 • Podatnik spełniający warunki z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT, któremu w ramach pracy na etacie wypłacono przychód składający się w części np. z nagrody jubileuszowej, od której nie są pobierane składki na ubezpieczenia społeczne, będzie uprawniony do zastosowania ulgi dla pracujących seniorów w odniesieniu do całości przychodu uzyskiwanego w ramach stosunku pracy.

 • Jeśli współmałżonek nie uzyskuje żadnych dochodów i podatnik planuje się z nim wspólnie rozliczyć, to może złożyć płatnikowi oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem. W sytuacji gdy przewidywane dochody podatnika nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów - płatnik stosuje podwójną kwotę zmniejszającą podatek, czyli 2x 300 zł.

 • Tak, może złożyć takie oświadczenie do pracodawcy.
  Przy obliczaniu zaliczek od dochodów z działalności gospodarczej podatnik korzysta od pierwszego miesiąca z pełnej kwoty zmniejszającej podatek, czyli 3600 zł.
  Jeżeli uzyskuje przychód również z umowy o pracę, to ma możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki we wskazanej części (1/12, 1/24 lub 1/36).
  Jeżeli kwota pomniejszająca zaliczki na podatek w roku podatkowym przekroczy 3600 zł, w rocznym rozliczeniu może wystąpić podatek do zapłaty.

 • Jeśli spełniasz warunki do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+, Twoje przychody z pracy na etacie do wysokości 85 528 zł korzystają ze zwolnienia i możesz złożyć oświadczenie swojemu pracodawcy, np. składając PIT-2. Wzór PIT-2, na którym zawiadomisz pracodawcę o spełnieniu warunków do stosowania zwolnienia, możesz znaleźć na stronie www.podatki.gov.pl.

 • Tak, stracisz prawo do ulgi. W sytuacji, gdy pełnoletnie, uczące się dziecko przekroczy w ciągu roku limit dochodów określony w ustawie, tj. dwunastokrotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego, tracisz prawo do ulgi dla rodzin 4+ za cały rok podatkowy.
  Pamiętaj, że w takiej sytuacji musisz poinformować pracodawcę o zmianie stanu faktycznego.

 • Nie, każde z Was może skorzystać z obu ulg (z ulgi dla młodych i ulgi dla rodzin 4+), ale tylko w ramach jednego limitu przysługującego każdemu z Was. Limit w kwocie 85 528 zł jest jeden dla podatnika, łączny dla ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów.

 • Tak, z chwilą narodzin czwartego dziecka spełnicie warunki do s korzystania z ulgi dla rodzin 4+.

 • Nie, masz prawo do jednego limitu dla przysługujących Ci dwóch ulg. Limit w kwocie 85 528 zł jest jeden, łączny dla ulgi dla pracujących seniorów, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót.

 • Tak. Możesz skorzystać z dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Jednakże kwota ulgi nie może przekroczyć kwoty zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 • Tak, masz prawo do kwoty zmniejszającej podatek, również wtedy, gdy przekroczyłeś I próg podatkowy. Oświadczenie w tym zakresie możesz złożyć pracodawcy w każdym momencie roku podatkowego. Przy czym pracodawca uwzględni je najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.

 • Tak, jeśli spełniasz pozostałe warunki do preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 • Oświadczenie w sprawie pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek możesz złożyć do jednego lub do każdego z pracodawców. Pamiętaj jednak, że kwota wolna jest jedna i po złożeniu oświadczenia do dwóch pracodawców, każdy z nich jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki maksymalnie o kwotę stanowiącą 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 150 zł).

 • Nie, ponieważ oświadczenie PIT-2 wygasa po rozwiązaniu stosunku pracy. Przy wypłacie wynagrodzenia po zakończeniu umowy pracodawca nie będzie stosował kwoty zmniejszającej podatek.

 • Jeżeli chcesz, żeby Twój nowy pracodawca również stosował kwotę zmniejszającą podatek, to złóż takie oświadczenie. Jeśli nie złożysz oświadczenia w sprawie pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek, to nowy pracodawca nie będzie stosował kwoty zmniejszającej podatek.

 • Jeżeli uzyskujesz przychody z umowy zlecenia/umowy o dzieło oświadczenie w sprawie pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek możesz złożyć również u zleceniodawcy (zamawiającego dzieło).

 • Oświadczenie w sprawie pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek możesz złożyć zarówno pracodawcy, jak i zleceniodawcy (zamawiającemu dzieło). Wówczas każdy z nich pomniejszy zaliczki według wskazanych przez Ciebie w oświadczeniach proporcjach (np. każdy po 150 zł). Jeśli jesteś zatrudniony w tej samej firmie na umowę o pracę oraz umowę zlecenie, to uzyskujesz przychody z odrębnych źródeł przychodów i masz dwóch płatników. W konsekwencji, każdemu z nich składasz odrębne oświadczenie.

 • Tak, możesz złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki we wskazanej przez Ciebie części (1/12, 1/24 lub 1/36).

 • Tak, możesz złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki we wskazanej przez Ciebie części (1/12, 1/24 lub 1/36).

 • Tak, możesz złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki we wskazanej przez Ciebie części (1/12, 1/24 lub 1/36).

 • Tak, możesz złożyć takie oświadczenie do pracodawcy. Pamiętaj jednak, że przy obliczaniu zaliczek z działalności gospodarczej korzystasz od pierwszego miesiąca z pełnej kwoty zmniejszającej podatek, czyli 3600 zł. Jeżeli uzyskujesz przychód również z umowy o pracę, to masz możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki we wskazanej przez Ciebie części (1/12, 1/24 lub 1/36). Jeżeli kwota pomniejszająca zaliczki na podatek w roku podatkowym przekroczy 3600 zł, w rocznym rozliczeniu może wystąpić podatek do zapłaty.

 • W takim przypadku 1/12 kwoty zmniejszającej podatek potrąca „z urzędu” organ rentowy (300 zł). Możesz jednak swobodnie decydować o stosowaniu pomniejszenia zaliczek przez płatników. Jeżeli chcesz, możesz np. złożyć oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zarówno do organu rentowego, jak i do pracodawcy, wskazując w nim w jakiej części dany płatnik ma stosować tę kwotę przy obliczaniu zaliczki. Wówczas kwota zmniejszająca u każdego z płatników będzie wynosiła maksymalnie po 150 zł. Jeżeli wolisz, żeby tylko pracodawca stosował kwotę zmniejszającą podatek w całości, możesz złożyć do: organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o tę kwotę oraz pracodawcy oświadczenie o stosowaniu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

 • Masz wybór, oświadczenie możesz złożyć do jednego lub do każdego z pracodawców. Pamiętaj jednak, że kwota wolna jest jedna i po złożeniu oświadczenia do dwóch pracodawców, każdy z nich jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki maksymalnie o kwotę stanowiącą 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 150 zł).

 • Tak, możesz złożyć oświadczenie w sprawie pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek po pierwszej wypłacie, w każdym momencie roku. Przy czym pracodawca uwzględni je najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.

 • Jeśli chcesz, aby pracodawca uwzględniał kwotę zmniejszającą zaliczkę w trakcie roku, złóż takie oświadczenie. Pracodawca uwzględni złożone przez Ciebie oświadczenie przy obliczaniu zaliczek najpóźniej od miesiąca następującego po tym, w którym je złożyłeś.

 • Jeśli zatrudnienie trwa i stan faktyczny jest taki sam, to raz złożone oświadczenie ma zastosowanie w kolejnych latach. Podatnik nie musi go ponawiać.

 • PIT-2 zawierający oświadczenia/wnioski dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych możesz złożyć w każdym momencie roku. Przy czym pracodawca uwzględni złożone oświadczenia/wnioski najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.

 • Oświadczenie w sprawie pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek może złożyć płatnikowi podatnik osiągający przychody np. z: wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy), umów zlecenia i o dzieło, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich, praw majątkowych.

 • Masz wybór, oświadczenie w sprawie pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek możesz złożyć do jednego lub do każdego z pracodawców (maksymalnie trzech płatników). Pamiętaj jednak, że kwota wolna jest jedna i po złożeniu oświadczenia np. do dwóch pracodawców, każdy z nich jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki maksymalnie o kwotę stanowiącą 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 150 zł).

 • Jesteś obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki. Wycofanie i zmiana złożonego uprzednio oświadczenia następuje w drodze nowego oświadczenia.

 • Wzór PIT-2 jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Druk ten składasz na piśmie. Możesz go również złożyć w dowolny sposób przyjęty przez płatnika, np. poprzez system płacowo-księgowy obowiązujący w firmie. Oznacza to, że korzystanie z wzorów opublikowanych w BIP Ministerstwa Finansów nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak złożysz oświadczenia/wnioski według tych wzorów, to płatnik nie może odmówić ich przyjęcia.

 • Raz złożone oświadczenie ma zastosowanie również w kolejnych latach – nie musisz składać je co roku. Pamiętaj jednak, że jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki, powinieneś zmienić lub wycofać złożone oświadczenie.

 • Oświadczenie składasz do płatnika, np. swojego pracodawcy, zleceniodawcy. Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek możesz złożyć do maksymalnie trzech płatników.

 • Można to sprawdzić u swojego pracodawcy (zleceniodawcy), np. w wydziale naliczania płac czy u księgowej.

 • W takim przypadku 1/12 kwoty zmniejszającej podatek potrąca „z urzędu” organ rentowy (300 zł). Możesz jednak swobodnie decydować o stosowaniu tego pomniejszenia przez płatników. Jeżeli chcesz, możesz np. złożyć oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zarówno do organu rentowego, jak i do pracodawcy, wskazując w nim w jakiej części dany płatnik ma stosować tę kwotę przy obliczaniu zaliczki. Wówczas kwota zmniejszająca u każdego z płatników będzie wynosiła maksymalnie po 150 zł.
  Jeżeli wolisz, żeby tylko pracodawca stosował kwotę zmniejszającą podatek w całości, możesz złożyć do organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o tę kwotę oraz pracodawcy oświadczenie o stosowaniu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

 • Od 2023 roku zmieniły się zasady opodatkowania wynajmu mieszkań poza działalnością gospodarczą.

  Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego, nie mogą opodatkować tych przychodów na zasadach ogólnych – według skali podatkowej. Jedyną dostępną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

  Oznacza to, że przychody z tytułu najmu prywatnego są opodatkowane stawką 8,5% przychodu albo 12,5% od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł.

  Podatnicy nie mają już możliwości pomniejszania uzyskiwanych przychodów o koszty związane z wynajmowanymi mieszkaniami. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie przewiduje możliwości odliczania np. wydatków na remonty, odpisów amortyzacyjnych czy odsetek od kredytu hipotecznego.

 • Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki możesz złożyć zarówno pracodawcy, jak i zleceniodawcy. Wówczas każdy z nich pomniejszy zaliczki według wskazanych przez Ciebie w oświadczeniach proporcjach (np. każdy po 150 zł).

 • Tak, ulga na powrót nie dotyczy wyłącznie osób posiadających obywatelstwo polskie, ale również osób, które posiadają Kartę Polaka.

 • Tak, spełniasz warunki do skorzystania z ulgi. Musisz jednak pamiętać, że prawo do ulgi przysługuje pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej lub innego dowodu, który potwierdza poprzednie miejsce zamieszkania dla celów podatkowych we Włoszech.

 • Senior

 • Osoby, których świadczenia emerytalno-rentowe są wyższe niż 2500 zł, zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł.

 • Tak jak obecnie, osoba uzyskująca zwolnione z opodatkowania dochody nie będzie obowiązana do złożenia zeznania podatkowego. Zeznanie to może jednak złożyć wraz z małżonkiem, który uzyskuje opodatkowane dochody (przewyższające kwotę wolną od podatku). Wspólne zeznanie podatkowe obniży wysokość należnego podatku.

  Zasady poboru składki na ubezpieczenia zdrowotne w przypadku emerytur nie ulegają zmianie. Składkę tę pobiera od nich organ rentowy, np. ZUS. Właściwy w tej sprawie jest jednak resort zdrowia.

 • Nie jest to zwolnienie z podatku tylko dla seniorów. Podatku nie będą płacić również inni podatnicy opodatkowujący dochody według skali podatkowej, których roczne dochody nie przekroczą 30 000 zł, np. pracownicy, zleceniobiorcy, osoby uzyskujące prywatne fundowane stypendia.

  Zaliczka na podatek nie wystąpi, gdy miesięczna kwota świadczenia (np. emerytalnego) nie przekroczy 2 500 zł.

 • Nie trzeba spełnić żadnych dodatkowych formalności.

 • Ulga dla pracujących seniorów jest przeznaczona dla osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego zdecydują się pozostać na szeroko rozumianym rynku pracy.

  Zwolnienie od podatku PIT w ramach tej ulgi dotyczy przychodów otrzymanych przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny:

  • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
  • z umów zlecenia zawartych z firmą,
  • z zasiłku macierzyńskiego,
  • z działalności gospodarczej, opodatkowanych według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  Przychody z tych tytułów są zwolnione od podatku PIT:

  • pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
  • jeżeli podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje żadnego świadczenia emerytalnego lub świadczenia systemowo zastępującego takie świadczenie.
 • Rozwiązania weszły w życie od 1 stycznia 2022 r.

 • Emerytura bez podatku obejmuje wszystkich emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia do 2500 zł. Ci, którzy otrzymują świadczenia wyższe, zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł.

 • To kwota brutto.

 • Tak. Jeżeli osiągasz przychody ze stosunku pracy podlegające ubezpieczeniom społecznym i pomimo nabycia uprawnienia, nie będziesz otrzymywać emerytury – osiągnięte przez ciebie przychody ze stosunku pracy będą korzystały ze zwolnienia do kwoty 85 528 zł.

 • Tak, nagroda jubileuszowa jest w takim przypadku objęta zwolnieniem PIT-0 dla pracujących seniorów.

 • W takim przypadku podatek będzie pobrany tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł.

 • Tak, możesz korzystać z ulgi dla pracujących seniorów.

 • Nie, nie musisz składać takiego wniosku. Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który nie otrzymuje świadczenia emerytalnego, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do niego.

 • Tak, Twoje przychody z umowy zlecenia są objęte ulgą. Emerytura z zagranicy nie pozbawia Cię prawa do ulgi, jeżeli spełniasz pozostałe warunki.

 • Tak, nagroda jubileuszowa jest przychodem z pracy na etacie, zatem nagroda jest objęta ulgą.

 • Nie, masz prawo do jednego limitu dla przysługujących Ci dwóch ulg. Limit w kwocie 85 528 zł jest jeden, łączny dla ulgi dla pracujących seniorów, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót.

 • Tak, jeżeli Twoje dochody podlegające opodatkowaniu nie przekroczą kwoty wolnej 30 000 zł, możesz złożyć do zleceniodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek.

 • Nie, ponieważ przychody z umowy o dzieło nie są objęte tą ulgą.

 • Nie, gdyż nie spełniasz warunku dotyczącego rodzajów przychodów oraz niepobierania emerytury.

 • Tak, możesz skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym, jeśli spełniasz warunki. To, że pracodawca nie stosował tej ulgi w trakcie roku, nie wyklucza jej zastosowania w zeznaniu rocznym.

 • Podatnik nie musi ponawiać oświadczenia w sprawie ulgi dla pracujących seniorów, ponieważ raz złożone oświadczenie ma zastosowanie również w kolejnych latach. O ile zatem nie uległ zmianie stan faktyczny, to uprzednio złożone oświadczenie pozostaje aktualne.

 • Nie jeżeli spełniał warunki do ulgi, nie straci prawa za przepracowane miesiące.

 • Podatnik spełniający warunki z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT, któremu w ramach pracy na etacie wypłacono przychód składający się w części np. z nagrody jubileuszowej, od której nie są pobierane składki na ubezpieczenia społeczne, będzie uprawniony do zastosowania ulgi dla pracujących seniorów w odniesieniu do całości przychodu uzyskiwanego w ramach stosunku pracy.

 • Nie, ponieważ przychody z umowy o dzieło nie są objęte tą ulgą.

 • W takim przypadku 1/12 kwoty zmniejszającej podatek potrąca „z urzędu” organ rentowy (300 zł). Możesz jednak swobodnie decydować o stosowaniu pomniejszenia zaliczek przez płatników. Jeżeli chcesz, możesz np. złożyć oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zarówno do organu rentowego, jak i do pracodawcy, wskazując w nim w jakiej części dany płatnik ma stosować tę kwotę przy obliczaniu zaliczki. Wówczas kwota zmniejszająca u każdego z płatników będzie wynosiła maksymalnie po 150 zł. Jeżeli wolisz, żeby tylko pracodawca stosował kwotę zmniejszającą podatek w całości, możesz złożyć do: organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o tę kwotę oraz pracodawcy oświadczenie o stosowaniu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

 • Od 2023 roku zmieniły się zasady opodatkowania wynajmu mieszkań poza działalnością gospodarczą.

  Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego, nie mogą opodatkować tych przychodów na zasadach ogólnych – według skali podatkowej. Jedyną dostępną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

  Oznacza to, że przychody z tytułu najmu prywatnego są opodatkowane stawką 8,5% przychodu albo 12,5% od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł.

  Podatnicy nie mają już możliwości pomniejszania uzyskiwanych przychodów o koszty związane z wynajmowanymi mieszkaniami. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie przewiduje możliwości odliczania np. wydatków na remonty, odpisów amortyzacyjnych czy odsetek od kredytu hipotecznego.

 • Tak, w ramach wydatków związanych z ulgą rehabilitacyjną można odliczyć m.in. wydatki poniesione na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

 • Rodzina

 • Tak. Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje, że wysokość pobieranego kapitału może zostać zmieniona – czyli podwyższona z 500 zł do 1000 zł miesięcznie albo obniżona 1000 zł do 500 zł miesięcznie, na wniosek rodzica tylko raz w okresie otrzymywania kapitału.

 • Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowy rodzaj świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Do świadczenia są uprawnieni rodzice (matka lub ojciec), a także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

 • Tak jak w przypadku świadczeń z programu „Rodzina 500+” czy „Dobry start”, aby uzyskać prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego konieczne będzie złożenie wniosku.

 • Nie, taka darowizna nie wywołuje obciążeń w PIT.

 • Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w instytucji. Przez opłatę za pobyt dziecka rozumie miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Przykład: jeżeli opłata rodzica wynosi 300 zł miesięcznie, to dofinansowanie również będzie wynosić 300 zł miesięcznie.

 • Ulga dla rodzin 4+ ma zastosowanie również wtedy, gdy czworo dzieci podatnik posiadał tylko przez część roku. Dla potrzeb tej ulgi warunek czworga dzieci nie musi być bowiem spełniony przez cały rok, lecz w roku podatkowym (wystarczy dzień, tydzień, miesiąc). Przy czym niezależnie od długości tego okresu w roku podatkowym, podatnikowi przysługuje prawo do ulgi dla rodzin 4+ za cały rok podatkowy, a nie proporcjonalnie do liczby dni/tygodni/miesięcy, w których sprawował pieczę nad czworgiem dzieci.

 • Należy poinformować ZUS o zakończeniu uczęszczania dziecka do danej instytucji opieki i wskazać nową instytucję poprzez informację składaną w ten sam sposób co pierwszy wniosek o dofinansowanie, przy czym należy wybrać tryb Złożyłem już wniosek o dofinansowanie i chcę poinformować o zmianie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, do którego chodzi moje dziecko.

 • Tak. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie w takiej sytuacji przysługiwać rodzicowi, bez względu na wiek dziecka pierwszego. Ustawowa definicja pierwszego dziecka oznacza bowiem najstarsze dziecko w rodzinie bez względu na jego wiek; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez matkę albo ojca.

 • Tak. Prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego przysługuje także rodzicom, którzy w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 1 stycznia 2022 r., mają drugie i kolejne dzieci w wieku od 12. do ukonczenia 35. miesiąca życia. Na takie dzieci rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje proporcjonalnie za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do ostatniego dnia miesiąca, w którym drugie lub kolejne dziecko ukończy 35. miesiąc życia.

 • Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie świadczeniem niezależnym od dochodów rodziny (brak kryterium dochodowego) oraz zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • O rodzinny kapitał opiekuńczy może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Świadczenie – po spełnieniu warunków ustawowych – otrzymają zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko.

 • Ulga PIT-0 dla rodzin 4+ obejmuje przychody:

  • z pracy na etacie (w tym honorariów autorskich, uzyskanych w ramach umowy o pracę),
  • z umów zlecenia zawartych z firmą,
  • z zasiłku macierzyńskiego,
  • z działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  Zwolnienie nie dotyczy natomiast m.in przychodów uzyskanych w ramach umowy o dzieło, a także z praw autorskich (z wyjątkiem tych, które zostały uzyskane w ramach umowy o pracę).

 • Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału.

  Jeśli kapitał zostanie przyznany, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

  Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

 • O prawie do zwolnienia nie decyduje liczba umów zawartych przez podatnika. Zwolnienie dotyczy przychodów z pracy, a także z umów zlecenia zawartych z firmą, niezależnie od tego, od ilu pracodawców czy zleceniodawców uzyskiwane są przychody z tego źródła. Przy czym pracownik będzie mógł upoważnić każdego z płatników (przez złożenie pisemnego oświadczenia) do stosowania zwolnienia przy poborze zaliczki na podatek.

 • Jeśli rodzice są po rozwodzie — kapitał na dane dziecko będzie przysługiwał temu z jego rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko.
  W przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z rodziców będzie mógł złożyć wniosek na dziecko, nad którym sprawuje opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznany mu kapitał w wysokości połowy kwoty przysługującego kapitału.

 • Podatnik ma wybór co do tego, czy chce stosować zwolnienie w trakcie roku (po złożeniu płatnikowi stosownego oświadczenia), czy też dopiero przy składaniu rocznego zeznania podatkowego.

 • Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada się, że ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

 • Tak, w takim przypadku cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt stały, ponieważ jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego. Co ważne, podstawowym warunkiem otrzymania rodzinnego kapitału opiekuńczego jest zamieszkiwanie z dziećmi w Polsce.

 • Tak. W takim wypadku syn z pierwszego małżeństwa będzie wliczany do składu rodziny wnioskodawcy i będzie traktowany jako pierwsze dziecko. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie w takiej sytuacji przysługiwać rodzicowi na córkę, bez względu na fakt, że rodzic jest po rozwodzie, a pierwsze dziecko pochodzi z poprzedniego małżeństwa czy związku.

 • PIT-O dla rodzin 4+ dotyczy kwoty przychodów, a nie dochodów. W związku z tym rodzic czwórki dzieci będzie korzystać ze zwolnienia z PIT dla kwoty przychodu w wysokości do 85 528 zł. Jeśli natomiast jego przychód będzie większy, a rodzic rozlicza się na zasadach ogólnych, to wówczas skorzysta dodatkowo z 30 tys. kwoty wolnej.

 • Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

 • O dofinansowanie będzie mógł wnioskować rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wniosek będzie rozpatrywać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Tak, małżonkowie będą mogli złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów również za rok, w którym został zawarty związek małżeński (pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa trwały do końca roku podatkowego).

 • Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje także rodzicom na drugie i kolejne dziecko, które przed dniem 1 stycznia 2022 r. czyli przed dniem wejścia w życie ustawy, ukończyło 12. miesiąc życia, ale nie minął miesiąc w którym dziecko to kończy 35 miesiąc życia. W takim przypadku, rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje w wysokości 500 zł za każdy miesiąc proporcjonalnie za okres od 1 stycznia 2022 r. do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesiąc życia.

  Zatem w przypadku dziecka urodzonego 12 marca 2019 r., kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał w łącznej wysokości 1000 zł (za okres od 1 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. r. czyli 2 mc x 500 zł). Rodzic samodzielnie zadecyduje czy ww. przypadającą mu proporcjonalnie kwotę kapitału opiekuńczego ZUS wypłaci w częściach po 500 zł, czy po 1000 zł (tj. w opisanym przypadku 2x500 zł albo 1x1000 zł).

  Co istotne, w przypadku wnioskowania o rodzinny kapitał opiekuńczy na dziecko, które ukończyło 12. miesiąc życia i nie minął miesiąc w którym dziecko to kończy 35. miesiąca życia przed dniem 1 stycznia 2022 r., przepisy ustawy nie przewidują wydłużonego okresu na złożenie wniosku. Zatem aby uzyskać świadczenie za okres od 1 stycznia 2022 r. konieczne było złożenie wniosku w styczniu 2022 r. W przypadku złożenia wniosku po 31 stycznia 2022 r., rodziny kapitał opiekuńczy zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku.

 • Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje rodzicom na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko to ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc życia.

  Zatem na dziecko urodzone 15 czerwca 2021 r. kapitał będzie przysługiwał w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2024 r.

  Aby uzyskać kapitał w pełnej wysokości 12.000 zł, rodzic powinien złożyć wniosek w określonym oknie czasowym obejmującym okres między pierwszym dniem miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc życia a ostatnim dniem miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc życia.

  W przypadku dziecka urodzonego 15 czerwca 2021 r., oznacza to że rodzic powinien złożyć wniosek pomiędzy 1 marca 2022 r. a 31 lipca 2022 r.
  Powyższy mechanizm daje rodzicom aż 5 miesięcy na złożenie wniosku aby uzyskać kapitał w pełnej wysokości.

  Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie powyższego okna czasowego, łączna wysokość kapitału ulegnie obniżeniu o kwotę 500 zł za każdy miesiąc, który upłynął od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia.

  W przypadku dziecka urodzonego 15 czerwca 2021 r., gdyby rodzic nie złożył wniosku w okresie między 1 marca 2022 r. a 31 lipca 2022 r. i np. spóźnił się o 1 miesiąc i finalnie taki wniosek złożył np. w sierpniu 2022 r., to w takim przypadku kapitał zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku, czyli od sierpnia 2022 r. przy jednoczesnym obniżeniu łącznej, maksymalnej kwoty kapitału (tj. 12 tys. zł) o 500 zł za każdy miniony miesiąc, tj. czerwiec i lipiec 2022 r. W takim przypadku kapitał zostałby przyznany w kwocie 11 tys. zł (tj. 12 tys. zł - 2x 500 zł), do wypłaty począwszy od sierpnia 2022 r. w kwocie 500 zł miesięcznie albo odpowiednio 1000 tys. zł miesięcznie w zależności od wyboru rodzica. Dlatego tak ważne jest aby rodzice pamiętali o ww. terminach składania wniosków.

   

 • Dofinansowanie będzie przysługiwać przez okres uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub objęcia opieką przez dziennego opiekuna.

 • ZUS będzie w sposób zautomatyzowany pozyskiwał elektronicznie z systemu Rejestr Żłobków dane dotyczące dzieci uczęszczających do instytucji opieki oraz ich rodziców. Z Rejestru Żłobków ZUS będzie pozyskiwał m.in. wysokość opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki w poszczególnych miesiącach, a także numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego instytucję opieki, na który będzie przekazywać dofinasowanie. Dane dotyczące dzieci i ich rodziców będą co miesiąc przekazywane przez podmiot prowadzący instytucję opieki do systemu Rejestr Żłobków, ale nie będą publikowane na stronach gminy prowadzącej rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz wykaz dziennych opiekunów ani na stronie ministra właściwego do spraw rodziny.

 • Dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeżeli na dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

  Dofinansowanie przysługuje:

  • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
  • na dziecko w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończenia 35. miesiąca życia, pod warunkiem, że dziecko uczęszcza do instytucji opieki.

  Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

 • Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy będzie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem tych samych kanałów wnioskowani online co w przypadku programów „Rodzina 500+” i „Dobry start”, czyli za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub platformy Empatia (portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej).

 • Wniosek będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS, portalu Empatia lub bankowości elektronicznej.

 • Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 12. miesiąc życia do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąca życia, w łącznej, maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. Rodzice samodzielnie wskazują, czy kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Ponadto, rodzic może także raz w okresie otrzymywania, wystąpić z wnioskiem o zmianę miesięcznej wysokości pobieranego kapitału (np. z 500 zł na 1000 zł).

 • Tak.  Wydatek związany z pobytem w sanatorium opiekuna dziecka niepełnosprawnego do lat 16 podlega odliczeniu w ramach ulgi.


 • Tak. Możesz skorzystać z dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Jednakże kwota ulgi nie może przekroczyć kwoty zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 • Jeśli współmałżonek nie uzyskuje żadnych dochodów i podatnik planuje się z nim wspólnie rozliczyć, to może złożyć płatnikowi oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem. W sytuacji gdy przewidywane dochody podatnika nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów - płatnik stosuje podwójną kwotę zmniejszającą podatek, czyli 2x 300 zł.

 • Wystarczy, że przynajmniej przez część roku jest spełniony warunek sprawowania funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą wobec czwórki dzieci – wówczas przysługuje ulga (przy spełnieniu wszystkich pozostałych ustawowych warunków do skorzystania z ulgi).

 • Jeśli spełniasz warunki do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+, Twoje przychody z pracy na etacie do wysokości 85 528 zł korzystają ze zwolnienia i możesz złożyć oświadczenie swojemu pracodawcy, np. składając PIT-2. Wzór PIT-2, na którym zawiadomisz pracodawcę o spełnieniu warunków do stosowania zwolnienia, możesz znaleźć na stronie www.podatki.gov.pl.

 • Nie. Ulgą nie są objęte przychody z kapitałów pieniężnych. W ramach ulgi dla rodzin 4+ zwolnienie obejmuje przychody z pracy na etacie, z umowy zlecenia zawartej z firmą, z działalności gospodarczej z wyłączeniem przychodów opodatkowanych w formie karty podatkowej oraz z zasiłku macierzyńskiego.

 • Tak, stracisz prawo do ulgi. W sytuacji, gdy pełnoletnie, uczące się dziecko przekroczy w ciągu roku limit dochodów określony w ustawie, tj. dwunastokrotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego, tracisz prawo do ulgi dla rodzin 4+ za cały rok podatkowy.
  Pamiętaj, że w takiej sytuacji musisz poinformować pracodawcę o zmianie stanu faktycznego.

 • Tak, ulga dla rodzin 4+ obejmuje także przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym.

 • Nie, każde z Was może skorzystać z obu ulg (z ulgi dla młodych i ulgi dla rodzin 4+), ale tylko w ramach jednego limitu przysługującego każdemu z Was. Limit w kwocie 85 528 zł jest jeden dla podatnika, łączny dla ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów.

 • Tak, możesz skorzystać ze zwolnienia w zeznaniu rocznym, jeśli spełniasz warunki. To, że pracodawca nie stosował tej ulgi w trakcie roku, nie wyklucza możliwości skorzystania z niej w zeznaniu rocznym.

 • Tak, będziesz mogła stosować ulgę, ponieważ zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS jest objęty zwolnieniem dla rodzin 4+.

 • Nie, ulga po spełnieniu warunków wynikających z przepisów przysługuje rodzicom niezależnie od ich stanu cywilnego.

 • Tak, z chwilą narodzin czwartego dziecka spełnicie warunki do s korzystania z ulgi dla rodzin 4+.

 • Nie. Żadne z Was nie spełnia warunków, ponieważ nie jest rodzicem czwórki dzieci.

 • Tak, możesz. Korzystanie z ulgi dla rodzin 4+ nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi na dzieci.

 • Tak, możesz skorzystać z ulgi dla rodzin 4+. Renta rodzinna nie jest uwzględniana w limicie dochodów dziecka, od którego zależy prawo skorzystania z ulgi.

 • Tak, każde z Was będzie mogło skorzystać z ulgi dla rodzin 4+, bowiem czworo z piątki Waszych dzieci (troje małoletnich i pełnoletnie dziecko otrzymujące rentę socjalną), spełnia warunki uprawniające do zastosowania ulgi przez każdego z Was. W konsekwencji Twój cały przychód w kwocie 65 000 zł będzie zwolniony (mieści się w limicie), natomiast przychód Twojego męża będzie zwolniony wyłącznie do wysokości limitu 85 528 zł.

 • Po spełnieniu pozostałych warunków dotyczących źródeł przychodu z ulgi dla rodzin 4+ będzie mógł skorzystać wyłącznie mąż, który wykonuje wobec swoich dzieci władzę rodzicielską.

 • Tak, jeśli spełniasz pozostałe warunki do preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 • Od 2023 roku zmieniły się zasady opodatkowania wynajmu mieszkań poza działalnością gospodarczą.

  Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego, nie mogą opodatkować tych przychodów na zasadach ogólnych – według skali podatkowej. Jedyną dostępną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

  Oznacza to, że przychody z tytułu najmu prywatnego są opodatkowane stawką 8,5% przychodu albo 12,5% od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł.

  Podatnicy nie mają już możliwości pomniejszania uzyskiwanych przychodów o koszty związane z wynajmowanymi mieszkaniami. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie przewiduje możliwości odliczania np. wydatków na remonty, odpisów amortyzacyjnych czy odsetek od kredytu hipotecznego.

 • Nie, do skorzystania z tej preferencji nie jest wystarczające bycie panną. Rodzice żyjący w związku nieformalnym i razem wychowujący dziecko nie są uznawani za osoby samotnie wychowujące dzieci.

 • Tak, możesz. Jeśli jesteś osobą pozostającą w związku małżeńskim, ale Twój mąż odbywa karę pozbawienia wolności, możesz skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 • Tak, z preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci może skorzystać rodzic wychowujący dziecko (bez względu na wiek), które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

 • Nie. Będziesz mógł się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dzieci, bo dochód Twojego dziecka nie przekroczył 12-krotności kwoty renty socjalnej.

 • Nie, nie możesz skorzystać z preferencyjnego rozliczenia, ponieważ uzyskane przez Twoje pełnoletnie uczące się dziecko przychody przekroczyły limit uprawniający Cię do takiego rozliczenia. Przychody zwolnione w ramach tzw. ulgi dla młodych, które uzyskało Twoje dziecko, również uwzględniane są w limicie uprawniającym do skorzystania przez Ciebie z tej preferencji.

 • Tak, jeśli spełniasz pozostałe warunki do preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Aby rozliczyć się preferencyjnie, nie musisz być rodzicem samotnie wychowującym dziecko przez cały rok.

 • Tak. W przypadku dzieci małoletnich nie obowiązuje limit dochodu dziecka uprawniający do skorzystania z tej preferencji.

 • Tak, wystarczy, że jeden dzień w roku spełniałeś warunki uprawniające do skorzystania z preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Zawarcie związku małżeńskiego przez córkę w trakcie roku nie wyklucza możliwości skorzystania przez Ciebie z preferencyjnego rozliczenia.

 • Tak, możesz. Osiąganie przychodów z najmu prywatnego opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym nie wyklucza preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

 • Tak, jeżeli z działalności gospodarczej nie uzyskałaś żadnych przychodów ani nie poniosłaś kosztów uzyskania przychodów, możesz skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania.

 • Tak, jeżeli w całym roku z tej działalności gospodarczej:

  • nie uzyskałeś przychodów,
  • nie poniosłeś wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów,
  • nie masz obowiązku zwiększenia lub zmniejszenia podstawy opodatkowania,
  • nie masz obowiązku dokonania jakichkolwiek doliczeń lub odliczeń.
 • Tak, niezależnie od tego, która metoda unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie do zagranicznych dochodów pełnoletniego dziecka, uwzględnia się je w limicie dochodów dziecka uprawniającym do skorzystania z tej preferencji.

 • Tak, pod warunkiem, że nie skorzystasz ze wspólnego rozliczenia dochodów z małżonką oraz spełniasz pozostałe warunki do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

 • Przedsiebiorca

 • Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodów, a zatem kosztem będą odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, a nie cały wydatek związany z zakupem środka trwałego.

 • Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodów, a zatem kosztem będą zapłacone w roku podatkowym odsetki od kredytu firmowego.

 • Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodu, a zatem w przypadku składki ubezpieczeniowej będzie to koszt składki przypadającej na dany rok podatkowy i zaksięgowanej w PKPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów).

 • Nie, taka darowizna nie wywołuje obciążeń w PIT.

 • Tak, ulga na IPO jest skierowana do firm i inwestorów indywidualnych. Służy rozwojowi rynku kapitałowego przez rozszerzenie możliwości inwestycyjnych na giełdzie dla inwestorów indywidualnych.


  Na czym polega ulga?

  Spółka akcyjna może pomniejszyć podstawę opodatkowania CIT o kwotę, która stanowi:

  • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
  • 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł

  poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej (IPO) dotyczącej akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

  Przez wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji rozumie się wydatki związane bezpośrednio i wyłącznie z tą ofertą poniesione w roku podatkowym, w którym dokonano pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji lub w roku poprzedzającym ten rok podatkowy, nie później niż do dnia dokonania tej pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.

  Odliczenia spółka akcyjna może dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wprowadziła swoje akcje po raz pierwszy do obrotu na rynku regulowanym akcji albo w alternatywnym systemie obrotu.
  Co do osób fizycznych ulga polega na zwolnieniu z opodatkowania PIT dochodów z odpłatnego zbycia (np. ze sprzedaży) akcji objętych lub nabytych w wyniku pierwszej oferty publicznej (IPO).

  Zwolnienie obejmuje dochody z odpłatnego zbycia akcji, które:

  • zostały objęte lub nabyte przez podatnika w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz
  • odpłatne zbycie akcji nastąpiło po upływie 3 lat od dnia:
  • dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, albo
  • wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu (ASO).

  Zwolnienie dotyczy również dochodów z odpłatnego zbycia akcji nabytych przez podatnika w drodze spadku, o ile spadkodawca objął lub nabył je w wyniku pierwszej oferty publicznej.

  Ze zwolnienia nie może skorzystać podatnik, jeżeli ze spółką, której akcje nabył w wyniku IPO, był podmiotem powiązanym w okresie 2 lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia tych akcji. Analogiczny warunek dotyczy spadkodawcy podatnika.

  Zwolnienie ma zastosowanie do dochodów z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych przez podatnika lub jego spadkodawcę w wyniku pierwszej oferty publicznej po dniu 31 grudnia 2021 r.

 • Odliczenia, w tym strata, które wpływają na podstawę obliczenia podatku PIT, nie mają wpływu na obliczenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

 • Nie – nie ma limitu górnego.

 • W takim przypadku stosuje się generalne zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, czyli 2000 zł będzie uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

 • Jeżeli nie są to wydatki związane bezpośrednio z wykupem samochodu, to należy je rozpatrywać jako koszty uzyskania przychodów na ogólnych zasadach, tj. poprzez ich związek przyczynowy z osiągniętym przychodem, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

  W tym przypadku, z uwagi na różnorodność postanowień umów leasingu, precyzyjne udzielenie odpowiedzi wymaga interpretacji indywidualnej przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego.

 • Oświadczenie w sprawie pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek możesz złożyć w każdym momencie roku. Przy czym pracodawca uwzględni złożone oświadczenie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.

 • Tak, zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Łączna kwota składek zaliczonych w koszty lub odliczonych od dochodu w 2023 roku nie może przekroczyć w roku kwoty 10.200 zł.

 • Nie, dochodu uwzględnianego do podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie pomniejsza się o kwotę minimalnego wynagrodzenia, od którego zapłacono składkę zdrowotną.

 • To zależy od sposobu uzyskiwania przychodów z najmu i formy ich opodatkowania. W przypadku opodatkowania przychodów z najmu prywatnego jak i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt), wydatki na modernizację nie będą uwzględniane przy rozliczaniu ryczałtu, ponieważ opodatkowaniu ryczałtem podlega przychód, bez pomniejszania o KUP. W przypadku osiągania przychodów z najmu w ramach działalności gospodarczej, z którego dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wydatki na modernizację będą KUP, jeżeli nie stanowią ulepszenia środka trwałego.

 • Od 2023 r. jedyną dostępną formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  Tym samym podatnicy nie mają już możliwości pomniejszania uzyskiwanych przychodów o koszty związane z wynajmowanymi mieszkaniami. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie przewiduje możliwości odliczania np. wydatków na remonty mieszkań.

 • Przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt) jest niemożliwe, jeżeli podatnik uzyska z tytułu prowadzonej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w poprzednim roku lub w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Wykonywanie takich czynności uprzednio na podstawie umowy zlecenia albo na zasadzie b2b nie pozbawia prawa do ryczałtu.

 • W sytuacji gdy zaliczka została źle pobrana przez płatnika powinna być przez niego skorygowana za wszystkie miesiące, w których płatnik popełnił błąd. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej płatnik odpowiada bowiem za niepobrany podatek.

 • Podatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji, o ile roczne, łączne dochody podatnika (do których ma zastosowanie skala podatkowa) nie przekroczą 30 tys. zł oraz gdy podatnik upoważnił tylko jednego zleceniodawcę do niepobierania zaliczek na podatek.

  W przeciwnym wypadku podatnik musi liczyć się z dopłatą podatku po zakończeniu roku oraz z odpowiedzialnością na gruncie Ordynacji podatkowej za niepobranie podatku z winy podatnika.

 • Ulga na prototypy to zachęta podatkowa dla przedsiębiorców, którzy komercjalizują innowacyjne konstrukcje prototypowe, będące rezultatem prowadzonej przez nich działalności badawczo-rozwojowej. Obniży to koszty wytworzenia prototypu i ułatwi wdrożenie wynalazku do produkcji.

  Co do odliczenia od dochodu kwalifikowanych kosztów związanych z produkcją próbną oraz wprowadzeniem produktu na rynek - wartość odliczenia nie może przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu.
  Kwalifikowane koszty wykazuje się w zeznaniu rocznym, składanym przez podatnika za rok podatkowy, w którym koszty te zostały poniesione, z możliwością odliczenia ich również w kolejnych 6 latach następujących bezpośrednio po roku, w którym zostały poniesione.
  Wprowadzone definicje:

  • produkcja próbna nowego produktu – etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, przy czym etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu,
  • wprowadzenie na rynek nowego produktu - działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży.

  Wprowadzono również katalogi:

  kosztów produkcji próbnej:

  • cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych,
  • wydatki na ulepszenie poniesione w celu dostosowania środka trwałego zaliczonego do grupy 3–6 i 8 ww. Klasyfikacji, do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
  • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu,

  kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu:

  • koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia,
  • badania cyklu życia produktu,
  • systemu weryfikacji technologii środowiskowych.
   Rozwiązanie dotyczy podatników podatku CIT oraz PIT.
 • Tak. Kwota zmniejszająca podatek jest stosowana niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów.

 • Jednym z preferencyjnych rozwiązań jest ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę, czyli tzw. ulga sponsoringowa. Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele. Oznacza to, że podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów, uzyskał prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania połowy poniesionych kosztów.

  W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu podlegają koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego, stypendium sportowego czy imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową.

  Z kolei ulga na działalność kulturalną umożliwia odliczenie kosztów poniesionych na tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Odliczeniu podlegają koszty poniesione na rzecz instytucji kultury wpisanych do rejestru, a także na finansowanie działalności kulturalnej, realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.
  Natomiast w przypadku ulgi na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę odliczeniu podlegają m.in. koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce, stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy. Niektóre koszty, np. dotyczące wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy, podlegają odliczeniu, pod warunkiem, że są realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią. W przypadku skorzystania z ulgi sponsoringowej odliczeniu podlegają koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób lub odliczone od dochodu.

  Ulga jest odliczana w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Jest skierowana do podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku, a także do podatników CIT, którzy uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

  Z preferencyjnego rozwiązania mogą zatem skorzystać różne grupy przedsiębiorców, np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki. Ulga w podatku dochodowym przyczyni się do tego, że sponsorowanie określonych działalności stanie się bardziej atrakcyjne (przedsiębiorcy będą bardziej zainteresowani np. współpracą z klubami sportowymi czy uczelniami), co pozwoli też pozyskać tym podmiotom (np. klubom sportowym) dodatkowe pieniądze na prowadzoną działalność.

  PRZYKŁAD.

  W praktyce skorzystanie z ulgi oznacza, że łącznie w podatku dochodowym rozliczone jest 150% poniesionego kosztu. Przyjmując, że przedsiębiorca (osoba fizyczna) współpracujący z klubem sportowym, w zamian za reklamę, przeznaczył na działalność tego klubu 20 tys. zł, to opłacając podatek liniowy według 19% stawki, w podatku PIT zyskuje 3 800 zł, (19% x 20 tys. zł). Następuje tu zaliczenie tego wydatku do kosztów podatkowych oraz dodatkowo 1 900 zł, z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia 50% poniesionego kosztu, tj. 10 tys. zł, od podstawy obliczenia podatku (19% x 10 tys. zł). Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca zyskuje 5 700 zł.

 • Ulga konsolidacyjna to zachęta podatkowa dla podatników, którzy chcą dokonywać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych, poprzez nabywanie udziałów (akcji) spółek kapitałowych funkcjonujących na tych rynkach – w przypadkach, kiedy działalność takiej przejmowanej spółki może stanowić „uzupełnienie” działalności gospodarczej polskiego podatnika.

  Ma to przynieść wymierne i długofalowe korzyści ekonomiczne dla firm przejmowanych i przejmujących.
  Ulga polega na tym, że podatnik podatku CIT będący przedsiębiorcą, który uzyskuje przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy CIT kwoty wydatków poniesionych na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną. Może to zrobić do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 250 000 zł w roku podatkowym.
  Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków – podatnik może je zrobić w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym udziały (akcje) zostały nabyte.

  Za wydatki na nabycie udziałów (akcji) w spółce, która jest osobą prawną, uznaje się wydatki związane bezpośrednio z transakcją nabycia udziałów (akcji) w tej spółce na:

  • obsługę prawną nabycia udziałów i akcji i ich wycenę,
  • opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
  • podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Polsce i za granicą
   z wyłączeniem ceny zapłaconej za nabywane udziały (akcje) oraz ponoszonych w związku z tą transakcją kosztów finansowania dłużnego.

  Wydatki odliczone w ramach tej ulgi podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach określonych w ustawie CIT (art. 15 i 16 ustawy).

  Odliczenie przysługuje jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • spółka, której udziały (akcje) są nabywane, ma siedzibę lub zarząd w Polsce lub w innym państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która zawiera podstawę prawną do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa,
  • główny przedmiot działalności spółki jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub działalność takiej spółki może być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika, przy czym działalność takiej spółki nie jest działalnością finansową,
  • działalność taka była przez spółkę i przez podatnika prowadzona przed dniem nabycia w niej przez podatnika udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące,
  • okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów (akcji) spółka i podatnik nie byli podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy CIT,
  • podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) spółki w ilości dającej mu bezwzględną większość praw głosu w takiej spółce.

  Utrata prawa do ulgi konsolidacyjnej:

  • W przypadku zbycia przed upływem 36 miesięcy przez podatnika lub przez jego następcę prawnego wskazanych udziałów (akcji), w związku z nabyciem których podatnik skorzystał z odliczenia, albo ich umorzenia w powyższym terminie, licząc od dnia ich nabycia, podatnik albo jego następca prawny jest obowiązany w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym doszło do takiego zbycia lub umorzenia, zwiększyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanego wcześniej odliczenia.
  • Powyższą zasadę stosuje się także w przypadku, gdy podatnik lub jego następca prawny, przed upływem 36 miesięcy, licząc od dnia nabycia takich udziałów (akcji) zostanie postawiony w stan likwidacji, zostanie ogłoszona jego upadłość lub zaistnieją inne, przewidziane prawem okoliczności zakończenia działalności podatnika lub następcy prawnego.
 • Tak, płatnik wypłacający zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego może zastosować kwotę zmniejszają podatek, jeżeli jest do tego uprawniony (podatnik złożył PIT-2).

 • W okresie zawieszenia działalności podatnik jest zwolniony z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Oznacza to, że podatnik, który pracuje na etacie i jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w sytuacji zawieszenia tej działalności, może złożyć płatnikowi oświadczenie w sprawie pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek.

 • Tak, może złożyć takie oświadczenie do pracodawcy.
  Przy obliczaniu zaliczek od dochodów z działalności gospodarczej podatnik korzysta od pierwszego miesiąca z pełnej kwoty zmniejszającej podatek, czyli 3600 zł.
  Jeżeli uzyskuje przychód również z umowy o pracę, to ma możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki we wskazanej części (1/12, 1/24 lub 1/36).
  Jeżeli kwota pomniejszająca zaliczki na podatek w roku podatkowym przekroczy 3600 zł, w rocznym rozliczeniu może wystąpić podatek do zapłaty.

 • Tak, ulga dla rodzin 4+ obejmuje także przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym.

 • Tak, każde z Was będzie mogło skorzystać z ulgi dla rodzin 4+, bowiem czworo z piątki Waszych dzieci (troje małoletnich i pełnoletnie dziecko otrzymujące rentę socjalną), spełnia warunki uprawniające do zastosowania ulgi przez każdego z Was. W konsekwencji Twój cały przychód w kwocie 65 000 zł będzie zwolniony (mieści się w limicie), natomiast przychód Twojego męża będzie zwolniony wyłącznie do wysokości limitu 85 528 zł.

 • Tak, możesz złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki we wskazanej przez Ciebie części (1/12, 1/24 lub 1/36).

 • Tak, możesz złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki we wskazanej przez Ciebie części (1/12, 1/24 lub 1/36).

 • Tak, możesz złożyć takie oświadczenie do pracodawcy. Pamiętaj jednak, że przy obliczaniu zaliczek z działalności gospodarczej korzystasz od pierwszego miesiąca z pełnej kwoty zmniejszającej podatek, czyli 3600 zł. Jeżeli uzyskujesz przychód również z umowy o pracę, to masz możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki we wskazanej przez Ciebie części (1/12, 1/24 lub 1/36). Jeżeli kwota pomniejszająca zaliczki na podatek w roku podatkowym przekroczy 3600 zł, w rocznym rozliczeniu może wystąpić podatek do zapłaty.

 • Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodów, a zatem kosztem będą odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, a nie cały wydatek związany z zakupem środka trwałego.

 • Od 2023 roku zmieniły się zasady opodatkowania wynajmu mieszkań poza działalnością gospodarczą.

  Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego, nie mogą opodatkować tych przychodów na zasadach ogólnych – według skali podatkowej. Jedyną dostępną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

  Oznacza to, że przychody z tytułu najmu prywatnego są opodatkowane stawką 8,5% przychodu albo 12,5% od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł.

  Podatnicy nie mają już możliwości pomniejszania uzyskiwanych przychodów o koszty związane z wynajmowanymi mieszkaniami. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie przewiduje możliwości odliczania np. wydatków na remonty, odpisów amortyzacyjnych czy odsetek od kredytu hipotecznego.

 • Przepisy podatkowe przewidują zachętę podatkową dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR) i wspierają działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe oraz naukę. Firmy mogą odliczać 100 proc. kosztów uzyskania przychodów, oraz – w ramach dodatkowej ulgi sponsoringowej – zyskują możliwość odliczenia dodatkowych 50 proc. kosztów.

  Ulga sponsoringowa jest skierowana do przedsiębiorców:

  • podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym,
  • podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

  Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

  • sportową,
  • kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę,
  • przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym:
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT,
  • z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT.

  W praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150 proc. poniesionych kosztów:

  • 100 proc. jako koszt uzyskania przychodów,
  • 50 proc. jako odliczenie w ramach ulgi.
 • Ulga IP Box, znana też jako Innovation Box lub Patent Box to rozwiązanie stworzone dla podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R). Ulga polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R. Jeżeli firma w Polsce wytwarza własne IP (prawo własności intelektualnej) wówczas zyski, które z niej płyną są opodatkowane jedynie stawką 5%.

  Ulga na IP Box jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

  • w ramach skali podatkowej (PIT-36),
  • podatkiem liniowym (PIT-36L),
  • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).

  Polski Ład umożliwia jednoczesne zastosowanie ulgi IP Box z ulgą na badania i rozwój (B+R).

  Stosując jednocześnie obie ulgi: B+R oraz IP Box, można je jeszcze rozszerzyć o dodatkową ulgę – ulgę na prototypy, obniży ona koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek.

 • Ulga B+R zaprojektowana została jako narzędzie stymulujące wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Dzięki niej koszt opracowania nowego towaru lub wdrożenia innowacji w firmie będzie istotnie niższy. Każda złotówka wydana na ten cel może być dodatkowo odliczana od podstawy opodatkowania i to nawet w 200 proc. w przypadku:

  • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami;
  • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących dużymi przedsiębiorcami (z wyjątkiem kosztów związanych z ochroną patentową);
  • wszystkich podatników w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo-rozwojowej.

  Dla nowo powstających podatników (np. startupów) przewidziano zwrot gotówkowy – jeśli kwota kosztów kwalifikowanych, które podlegają odliczeniu przewyższa kwotę osiągniętego dochodu lub podatnik poniósł stratę.

 • Od 1 stycznia 2023 r. firmy powiązane mogą rozliczać się wspólnie w podatku VAT, jako jeden podatnik VAT.

  Najważniejszą korzyścią płynącą z utworzenia grupy VAT jest neutralność obrotów (pod względem podatku VAT) pomiędzy członkami grupy. Ponieważ obroty w ramach grupy nie podlegają VAT i nie są dokumentowane fakturami, to przestaje również obowiązywać konieczność stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split paymentu) czy weryfikacji kontrahenta w wykazie podatników. Podatnikiem jest grupa VAT jako całość, więc składany jest także jeden zbiorczy JPK, zamiast odrębnych JPK dla każdego podmiotu.

  Korzyścią są też efektywniejsze przepływy pieniężne (cash-flow) w grupie, dzięki możliwości elastycznego zarządzania podatkiem naliczonym. Przykładowo, jeśli dany podmiot był przed przystąpieniem do grupy podatnikiem, który regularnie miał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, to wówczas musiał oczekiwać na zwrot VAT – standardowo do 60. dni.

  Jeśli podmiot ten wejdzie do grupy, która jako całość wykazuje nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym, to wówczas ten podatek wykazywany wcześniej jako VAT do zwrotu będzie „na bieżąco” uwzględniany w rozliczeniach grupy. W efekcie podmioty działając jako grupa VAT per saldo efektywniej „wykorzystują” VAT naliczony i żaden z podmiotów nie czeka na zwrot VAT. To rozwiązanie jest również korzystne dla podmiotów, które przed wejściem do grupy nie miały prawa do odliczenia podatku naliczonego, z uwagi na wykonywanie świadczeń wykluczających to prawo (np. zwolnionych z VAT usług finansowych).

 • Od 1 stycznia 2023 r. firmy powiązane mogą rozliczać się wspólnie, jako jeden podatnik. Członkiem grupy VAT może zostać każdy podatnik VAT, bez względu na jego formę prawną, przy czym podmioty tworzące grupę VAT muszą być powiązane jednocześnie finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie.

  Każdy członek grupy VAT musi pozytywnie spełniać każdy z ww. rodzajów powiązań zarówno w chwili tworzenia grupy VAT jak i przez cały jej okres istnienia. Grupy VAT będą mogły tworzyć w Polsce krajowe podmioty oraz polskie oddziały zagranicznych podmiotów Podmioty, które będą chciały utworzyć grupę VAT, nie muszą posiadać statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej na gruncie CIT. Podmiot w jednym czasie może być członkiem tylko jednej grupy VAT.

   

 • Ułatwiono firmom poszukiwanie nowych rynków zbytu, zarówno zagranicznych, jak i na rynku krajowym.
  Chodzi o wzrost wydatków na badania rynku, na szukanie nowych odbiorców towarów, jak również na pośredników i usługodawców, którzy znajdą nowych partnerów biznesowych dla firm.
  Rozwiązanie polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (w CIT)/podstawy obliczenia podatku (w PIT) kosztów uzyskania przychodów, poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (w CIT)/z pozarolniczej działalności gospodarczej (w PIT) - nie więcej jednak niż 1 mln zł w roku podatkowym.
  Przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika.
  Przez zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów rozumie się odpłatne zbycie produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym.

  Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy poniesienia kosztów, a także w zeznaniach za 6 kolejnych lat podatkowych (w przypadku, gdy poniesiono stratę albo wielkość dochodu jest niższa od kwoty przysługujących odliczeń).

  Podatnik może skorzystać z odliczenia pod warunkiem, że w okresie 2. kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów:

  • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu, ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

  Uwzględnia się wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu w Polsce.

  Za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

  • uczestnictwa w targach, poniesione na: organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika,
  • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów,
  • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów,
  • przygotowania dokumentacji, która umożliwia sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,
  • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.
 • Nie, nie masz takiej możliwości.

 • Tak, przy zaliczkach uproszczonych obowiązuje Cię wskazany limit. W trakcie 2023 roku możesz odliczyć maksymalnie kwotę 1938 zł (19% x 10.200 zł).

 • Tak, w zeznaniu PIT-36L będziesz mógł odliczyć od dochodu zapłacone w ramach tej działalności składki zdrowotne, których nie zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodów. Łączna kwota składek zaliczonych w koszty lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w roku kwoty 10.200 zł.

 • Nie, w PIT-37, w którym wykażesz swoje dochody ze stosunku pracy, nie będziesz mógł odliczyć składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym opłaconych w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością opodatkowaną podatkiem liniowym.

 • Nie, w PIT-36L nie będziesz mógł odliczyć składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych przez pracodawcę. W zeznaniu tym możesz odliczyć wyłącznie składki, które zapłaciłeś z tytułu prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym.

 • Nie, nie możesz odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w związku z działalnością opodatkowaną podatkiem liniowym od przychodów opodatkowanych ryczałtem. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem możesz pomniejszyć tylko o składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zapłaciłeś z tytułu prowadzenia działalności opodatkowanej ryczałtem. Natomiast dochód opodatkowany podatkiem liniowym możesz pomniejszyć tylko o te składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały zapłacone przez Ciebie z tytułu prowadzenia działalności w spółce.

 • Tak, składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w związku z prowadzoną działalnością możesz w dowolnej części zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a w pozostałej części odliczyć od dochodu z tej działalności. Łączna kwota składek zaliczonych w koszty lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w 2023 roku kwoty 10.200 zł.