Korzystne zmiany dla przedsiębiorców - Niskie podatki


Zmiany konsultowaliśmy z dużymi i małymi firmami reprezentującymi różne branże, z organizacjami przedsiębiorców, z Radą Biznesu i Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Zmiany konsultowaliśmy z dużymi i małymi firmami reprezentującymi różne branże, z organizacjami przedsiębiorców, z Radą Biznesu i Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Wspólnie szukaliśmy rozwiązań, które pozwolą nam stworzyć nowoczesny i sprawiedliwy system podatkowy na europejskim poziomie.

Kwota wolna 30 tys. zł i próg podatkowy 120 tys. zł

Obniżenie stawki PIT do 12 proc.

Stawka podatku dla dochodów do 120 tys. zł, wyniesie 12 proc. zamiast dotychczasowych 17 proc. To oznacza obniżenie nominalnej stawki podatku o prawie 1/3. Zmiana dotyczy przedsiębiorców na skali.

Wyższa kwota wolna – 30 tys. zł

Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł to finał procesu, który rozpoczęliśmy 5 lat temu. W 2016 r. kwota wolna dla najmniej zarabiających wzrosła z ok. 3,1 tys. zł do 6,6 tys. zł, a w 2018 r. do 8 tys. zł. Teraz wzrasta ona z ok. 11 proc. do ok. 40 proc. przeciętnego rocznego wynagrodzenia.

Wyższy próg podatkowy

Od 2022 r. wysokość progu podatkowego wzrosła o 40% – z ponad 85 tys. zł do 120 tys. zł. Podatek w wysokości 32 proc. zapłaci o połowę mniej osób niż dotychczas – ich liczba zmniejszy się z ok. 1,24 mln do 613 tys.

Składka zdrowotna na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniliśmy zasady płacenia składek zdrowotnych, tak aby były bardziej sprawiedliwe.

Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, składka zdrowotna wynosi 9 proc. od dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Płacona składka nie może być niższa niż 270,90 zł miesięcznie w 2022 r.

Przedsiębiorcy na podatku liniowym od 2022 r. płacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. swojego dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Zapłacą jednak nie mniej niż 270,90 zł miesięcznie w 2022 r.

Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się ryczałtem, składka zdrowotna jest niska i bardzo prosta do zastosowania. Wynosi 9 proc., liczona jest od podstawy:

 • dla firm o rocznych przychodach (pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne) do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wynosi 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla przychodów przekraczających 60 tys. zł i nieprzekraczających 300 tys. zł (pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne) – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla przekraczających 300 tys. zł (pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne) – 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

U ok. 100 tys. podatników, którzy rozliczają się na karcie podatkowej, składka zdrowotna wynosi 9 proc. Wychodzimy naprzeciw postulatom drobnych przedsiębiorców, dlatego podstawą obliczenia 9 proc. składki zdrowotnej dla opłacających kartę podatkową jest wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Wyliczenie składki zdrowotnej

Zmieniają się także terminy dotyczące wyliczenia wysokości składki zdrowotnej. Firmy mają na to dodatkowy miesiąc. Przykładowo, składka za marzec jest płacona od dochodu z lutego, w terminie do 20 kwietnia, a za kwiecień od dochodu z marca – do 20 maja.

Możliwość rozliczenia części składek dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej

 • Przedsiębiorcy na skali będą płacić 12 proc. PIT (zamiast 17 proc.) do 120 tys. zł.
 • Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej otrzymają preferencję
  w zakresie składki zdrowotnej – do ustalonego limitu. Roczny limit:
  • dla liniowców – 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu albo zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów);
  • dla ryczałtowców – 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu);
  • dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Wybór skali za 2022 r. dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy będą mogli wybrać rozliczenie na skali:

 • na podatku liniowym i ryczałcie – ex post (po zakończeniu roku podatkowego 2022 r.) za cały rok podatkowy,
 • na ryczałcie – do 22 sierpnia 2022 r. za drugą połowę roku.

Niższy ryczałt

Z początkiem 2021 r. znacząco rozszerzyliśmy możliwość opodatkowania ryczałtem. Teraz obniżamy stawki:

 • dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych oraz dla inżynierów – z 17 proc. albo 15 proc. na 14 proc.
 • dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży ITC – z 15 proc. do 12 proc.

Realne wsparcie dla przedsiębiorców

Wprowadzone zmiany to wiele nowych proinwestycyjnych rozwiązań, które wzmocnią rozwój firm i sprawią, że inwestycje staną się tańsze. Wprowadzono rozwiązania, które zapewnią przedsiębiorcom oszczędności przy podejmowaniu działań prorozwojowych i proinwestycyjnych w firmach oraz mają na celu pobudzenie przedsiębiorczości w Polsce w tych obszarach, które mogą przyczynić się do wzmocnienia lub budowy przewagi konkurencyjnej. Pozwolą również na rozwój rodzimych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych oraz stworzenie nowych miejsc pracy w kraju, dzięki nowym inwestycjom zagranicznym realizowanym w Polsce. Rozwiązania te wpisują się m.in. w strategię rozwoju i wsparcia na rzecz badań naukowych i innowacji, gdzie kluczową kwestią jest dalszy wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Z pewnością zmiany te wpłyną na pobudzenie i rozwój inwestycji w Polsce, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności inwestycyjnej, technologicznej i innowacyjnej, w tym poprzez wzrost zatrudnienia pracowników w tym sektorze. Zwrot w kierunku innowacyjności jest jednym z kluczowych aspektów w wychodzeniu z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

 • ulga na innowacyjnych pracowników – poszerzenie ulgi B+R, umożliwia zmniejszenie zaliczki na podatek dochodowy pobieranej przez podatnika będącego płatnikiem od dochodów osób fizycznych m.in. ze stosunku pracy uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników, jeżeli podatnik (pracodawca) poniósł w roku podatkowych stratę lub nie uzyskał dochodu pozwalającego na odliczenie przysługującej mu kwoty odliczenia w ramach ulgi B+R. Wysokość odliczenia została ograniczona do kwoty odpowiadającej iloczynowi najniższej stawki podatkowej określonej w skali podatkowej PIT (czyli 12%) lub 19% w PIT oraz 9% lub 19% w CIT oraz nieodliczonego odliczenia w ramach ulgi B+R. Dotyczy podatników PIT i CIT.
 • modernizacja ulgi B+R – znaczne zwiększenie wysokości przysługującego podatnikom odliczenia. Wprowadziliśmy dla CBR możliwość odliczenia w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych wymienionych w ustawach podatkowych w wysokości 200% (z wyjątkiem kosztów kwalifikowanych dotyczących uzyskania i utrzymania patentu), a także zwiększenie wysokości odliczania przez podatników prowadzących działalność B+R kosztów kwalifikowanych związanych z zatrudnieniem pracowników, którzy realizują działalność B+R. Podatnicy nieposiadający statusu CBR obecnie mogą odliczyć te koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania w wysokości 100%. Wprowadziliśmy możliwość odliczenia tych kosztów w wysokości 200% dla wszystkich podatników. Dotyczy podatników PIT i CIT.
 • możliwość symultanicznego korzystania z preferencji IP Box i ulgi B+R - Przed zmianą nie było możliwe równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz ulgi IP Box w stosunku do jednego (tego samego) dochodu. Możliwe było skorzystanie z obu rozwiązań w tym samym roku podatkowym wobec różnych kategorii dochodu – z ulgi B+R wobec dochodu podatkowanego na zasadach ogólnych, a IP Box wobec dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Nowe rozwiązanie polega na umożliwieniu korzystania w sposób symultaniczny z ulgi B+R przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest reżimem IP Box. Zatem podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box nie będzie zobligowany do dokonania wyboru, na koniec roku podatkowego, pomiędzy dwoma „wykluczającymi się” preferencjami. Dotyczy podatników podatku CIT oraz podatników podatku PIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową.
 • ulga na prototypy – ulga polega na odliczeniu od dochodu kwalifikowanych kosztów związanych z produkcją próbną oraz wprowadzeniem produktu na rynek - wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu. Dotyczy podatników PIT i CIT.
 • ulga na robotyzację umożliwi odliczenie od podstawy obliczenia podatku dodatkowo 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Podatnikowi będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Ulga skierowana do podatników PIT opodatkowanych na ogólnych zasadach według skali podatkowej i podatkiem liniowym i podatników CIT.

Jeszcze atrakcyjniejszy Estoński CIT

Wśród preferencji szczególne znaczenie miała liberalizacja regulacji dotyczących ryczałtu od dochodów spółek, którego głównym elementem konstrukcyjnym jest opodatkowanie spółek podatkiem dochodowym w przypadku wypłaty dywidendy, dokonania dystrybucji o podobnym charakterze lub dokonania płatności niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Wejście w życie zmian pozwoliło na znaczące poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do ryczałtu.

Ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r. zniesiono w szczególności warunki ograniczające korzystanie z ryczałtu, takie jak: limit przychodów osiągniętych w roku poprzedzającym przystąpienie podatnika do systemu opodatkowania ryczałtem, obowiązek dokonywania określonych nakładów inwestycyjnych oraz obniżono stawki ryczałtu od dochodu spółek – 10% podstawy opodatkowania w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego działalność; 20% podstawy opodatkowania w przypadku pozostałych podatników.

Ponadto rozszerzyliśmy katalog spółek uprawnionych do ryczałtu m.in. o spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne oraz przesunęliśmy obowiązek zapłaty podatku wynikającego z korekty wstępnej (w przypadku pozostania w ryczałcie dłużej niż 4 lata, obowiązek zapłaty tego podatku nie wystąpi).

Nowe ulgi podatkowe – tzw. ulga sponsoringowa, ulga na ekspansję, ulga na terminal.

Ulga sponsoringowa jest zachętą podatkową mająca na celu wspieranie określonych dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Podatnik CIT uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych oraz podatnik PIT uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej może odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną i wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, na zasadach określonych w ustawie CIT.

Ulga na ekspansję dotyczy określonych wydatków poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży produktów wytwarzanych przez podatnika. Podatnik CIT uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych oraz podatnik PIT uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, odlicza od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (CIT) albo z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT), nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Dzięki wprowadzeniu ulgi na terminal, podatnik CIT uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych albo podatnik PIT uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, do wysokości obowiązujących limitów (1000 zł, 2000 zł, albo 2500 zł).

Korzystne zasady opodatkowania spółek holdingowych

Dla podmiotów posiadających status spółki holdingowej, wprowadzono korzystne rozwiązanie w postaci zwolnienia: 95% kwoty dywidend otrzymanych przez spółkę holdingową od swoich spółek zależnych (zarówno polskich, jak i zagranicznych) oraz całości zysków ze sprzedaży udziałów spółek zależnych, sprzedawanych podmiotom niepowiązanym.

Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT

Chodzi o błędną informację przekazaną przez pracownika. Do nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT może dojść w sytuacji, w której pracownik złoży nieprawidłowe oświadczenia np. u dwóch pracodawców, i każdy z nich, obliczając zaliczki na PIT, uwzględni temu pracownikowi pełną kwotę wolną od podatku (choć każdy z nich powinien rozliczyć jedynie połowę z tej kwoty).

Pytania i odpowiedzi