Organy podatkowe podatku od spadków i darowizn


Nie wiesz który organ jest właściwy w sprawach podatku od spadków i darowizn? Sprawdź

16.04.2024

Właściwość miejscowa organów podatkowych[1]

 1. w sprawach dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, zachowku:
 • jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone na terytorium działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,
 • jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione powyżej i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone na terytorium działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,
 • w przypadkach innych niż wymienione powyżej - według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli brak takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu;
 1. w sprawach darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, ustanowienia użytkowania i służebności:
 • jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone na terytorium działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,
 • jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione powyżej i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone na terytorium działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,
 • w przypadkach innych niż wymienione powyżej - według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a jeżeli brak takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu [2];
 1. w sprawach nieodpłatnej renty - według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a jeżeli brak takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu;
 2. w sprawach nabycia prawa do wkładu oszczędnościowego wypłacanego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci - według ostatniego miejsca zamieszkania, odpowiednio wkładcy lub uczestnika funduszu, a jeżeli brak takiego miejsca - według ostatniego miejsca ich pobytu;
 3. w sprawach nabycia, które w całości lub w części dotyczy rzeczy położonych za granicą lub praw majątkowych, które podlegają wykonaniu za granicą - według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a jeżeli brak takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu [2].

Przypisy

 1. właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych
 2. jeżeli nabywcy, zgodnie z odrębnymi przepisami, składają wspólne zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych - właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania (pobytu) jednego z nabywców