Przedmiot opodatkowania w podatku od spadków i darowizn


Chcesz wiedzieć, co podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? Sprawdź

16.04.2024

Co podlega opodatkowaniu

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne:

 1. własności rzeczy, które znajdują się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski, w drodze:
  1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,
  2. darowizny, polecenia darczyńcy,
  3. zasiedzenia,
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.
 2. praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
 3. jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
 4. własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Polski.

Przepisy ustawy o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności stosuje się odpowiednio do nieodpłatnego:

 1. nabycia własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność;
 2. wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli

Co niepodlega opodatkowaniu

Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych, które znajdują się na terytorium Polski lub praw majątkowych, które podlegają wykonaniu na terytorium Polski, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Polski.