Stawki podatkowe w podatku od spadków i darowizn


Informacje dotyczące stawek podatkowych w podatku od spadków i darowizn: kwoty wolne od podatku, skala podatkowa

13.07.2023

Z tego artykułu dowiesz się o:

  • Kwota wolna od podatku SD
  • Grupa podatkowa SD
  • Skala podatkowa SD

Kwoty wolne od podatku SD

Podatek oblicza się od wartości nabytego majątku ponad kwotę wolną.

Kwoty wolne od podatku:

  • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do pierwszej grupy podatkowej,
  • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do drugiej grupy podatkowej,
  • 5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do trzeciej grupy podatkowej.

Grupy podatkowe SD

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca:

I grupa podatkowa: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa

II grupa podatkowa: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki)

III grupa podatkowa: pozostali nabywcy

Za zstępnych uważa się również przysposobionych i ich zstępnych oraz osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Za wstępnych uważa się także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, a za rodziców uważa się również przysposabiających.

Skala podatkowa SD

Skala podatkowa określona jest następująco:

dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, w przypadku gdy kwota nadwyżki ponad kwotę wolną wynosi (w zł)

Podstawa obliczenia podatku (zł)

 

podatek wynosi

ponad

do

0

11 833

3%

11 833

23 665

355 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665

 

946 zł 60 gr i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł

 dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej, w przypadku gdy kwota nadwyżki ponad kwotę wolną wynosi (w zł)

Podstawa obliczenia podatku (zł)

 

podatek wynosi

ponad

do

0

11 833

7%

11 833

23 665

828 zł 40 gr i 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665

 

1893 zł 30 gr i 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł

 dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej, w przypadku gdy kwota nadwyżki ponad kwotę wolną wynosi (w zł)

Podstawa obliczenia podatku (zł)

 

podatek wynosi

ponad

do

0

11 833

12%

11 833

23 665

1420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665

  3313 zł 20 gr i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł

 

Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7 % podstawy opodatkowania (w tym przypadku nie mają zastosowania kwoty wolne od podatku).

Ponadto nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.