Zwolnienie z tytułu nabycia gospodarstwa rolnego


Nabyłeś na własność grunty stanowiące gospodarstwo rolne? Sprawdź, czy przysługuje Ci zwolnienie od podatku od spadków i darowizn.

Co jest zwolnione

Zwolnione jest nabycie własności gruntów, które stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z drzewami i innymi roślinami, które są ich częścią składową.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby podlegać zwolnieniu

Skorzystać ze zwolnienia można pod warunkiem, że:

  • w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a jego powierzchnia po utworzeniu lub po powiększeniu będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz
  • gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od nabycia[1].

Pomoc de minimis

Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie[2] i wymaga spełnienia warunków wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych dotyczących tej pomocy.


  1. art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy
  2. o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym