Zwolnienie dla najbliższej rodziny


Dostałeś spadek lub darowiznę? Sprawdź, kiedy możesz skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny.

Kiedy przysługuje zwolnienie

Jeśli,

 • otrzymałeś spadek,
 • otrzymałeś darowiznę,
 • nabyłeś własność rzeczy i inne prawa majątkowe

- od kogoś z najbliższej rodziny,  to możesz skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Pamiętaj: Zwolnienie nie dotyczy spadków, gdy zgon spadkodawcy nastąpił przed 1 stycznia 2007 r.

Kto podlega zwolnieniu

Do kategorii najbliższej rodziny zalicza się:

 • małżonka,
 • zstępnych: dzieci, wnuków, prawnuków,
 • wstępnych: rodziców, dziadków pradziadków,
 • pasierbów;
 • rodzeństwo,
 • ojczyma oraz macochę. 

Jakie są warunki do skorzystania ze zwolnienia

Aby skorzystać ze zwolnienia, zgłoś na formularzu SD-Z2 otrzymanie spadku, darowizny lub nabycie rzeczy i praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Pamiętaj: Każdy z nabywców składa oddzielne zgłoszenie SD-Z2.

Otrzymanie spadku

Aby skorzystać ze zwolnienia, zgłoszenia dokonaj w ciągu 6 miesięcy od:

 • uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, albo
 • zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza, albo
 • wydania europejskiego poświadczenia spadkowego.
Jeżeli nie zgłosisz spadku w ciągu 6 miesięcy, wówczas zapłacisz podatek na zasadach określonych dla I grupy podatkowej!

Jeżeli dowiedziałeś się o otrzymaniu w spadku rzeczy lub praw majątkowych po upływie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego, zachowujesz zwolnienie pod warunkiem, że zgłosisz ich nabycie naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od otrzymania tej informacji oraz uprawdopodobnisz fakt, że dowiedziałeś się o tym po terminie.

Przykład: Umarł twój ojciec i dostałeś po nim spadek. Zgłosiłeś ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie. Rok później dostajesz list polecony, w którym bank informuje Cię, że ojciec był właścicielem jeszcze jednego konta w banku. Konto to nie było jednak wymienione w zaświadczeniu, które bank wydał ci miesiąc po śmierci ojca. Składasz więc dodatkowe zgłoszenie, w terminie do 6 miesięcy od dnia, w którym dotarła do Ciebie informacja z banku wraz z dokumentem, który potwierdzi kiedy otrzymałeś informację z banku.

Otrzymanie darowizny

Aby skorzystać ze zwolnienia, dokonaj zgłoszenia w ciągu 6 miesięcy.

Dodatkowo w przypadku darowizny pieniężnej udokumentuj jej otrzymanie dowodem przekazania na Twój rachunek płatniczy, na Twój rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej lub przekazem pocztowym.

Pamiętaj: Jeżeli nie zgłosisz darowizny w ciągu 6 miesięcy lub zgłosisz w tym terminie, ale nie udokumentujesz, że pieniądze otrzymałeś na rachunek lub za pośrednictwem poczty, nie będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku. W takim przypadku darowizna będzie opodatkowana na zasadach ogólnych.

Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych

Aby skorzystać ze zwolnienia, zgłoś nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w ciągu 6 miesięcy.

Pamiętaj: Jeżeli nie zgłosisz nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w ciągu 6 miesięcy, wówczas zapłacisz podatek na zasadach określonych dla I grupy podatkowej!

Kiedy nie dokonujesz zgłoszenia

Nie musisz dokonywać zgłoszenia w przypadku, gdy:

 1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 36 120 zł lub
 2. nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Jak złożyć formularz

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych SD-Z2 możesz złożyć:

 • elektronicznie w usłudze e-Deklaracje, podpisując je danymi autoryzacyjnymi albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
 • papierowo, bezpośrednio we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym albo w innym, dowolnym urzędzie skarbowym (z wyłączeniem wyspecjalizowanych urzędów skarbowych) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Formularz podatkowy SD-Z2 jest dostępny na stronie podatki.gov.pl jako formularze online oraz do wydruku.

Kiedy i komu złożyć formularz

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2 składasz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia powstawia obowiązku podatkowego.

Sprawdź, który organ podatkowy jest właściwy w sprawach nabycia spadku


 1. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn