Rozliczenie podatku SD od darowizny


Otrzymałeś darowiznę od najbliższej rodziny lub dalszych krewnych? Sprawdź, co powinieneś teraz zrobić

 

Czy podlegasz obowiązkowi podatkowemu

Jeśli nabyłeś własność  rzeczy lub praw majątkowych na terytorium Polski w drodze:

 • darowizny,
 • polecenia darczyńcy,

to otrzymany przez Ciebie majątek podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Sprawdź, co podlega opodatkowaniu

Podatkowi nie podlega otrzymanie darowizny o wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku, która wynosi:

 • 36 120 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej,
 • 27 090 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej,
 • 5733 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej.

Jeżeli otrzymałeś darowiznę, której wartość przekracza kwotę wolną od podatku, podlegasz obowiązkowi podatkowemu.

Sprawdź, do jakiej grupy podatkowej należysz

Pamiętaj: Przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku, sumuje się wartość otrzymanej darowizny z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej samej osoby (np. tytułem darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności) w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie ostatniej darowizny.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Przy nabyciu darowizny obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą:

 • złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego,
 • przekazania darowizny obdarowanemu w razie zawarcia umowy bez zachowania formy aktu notarialnego.

W przypadku, gdy dostałeś darowiznę i nie zgłosiłeś jej w celu opodatkowania lub zwolnienia od podatku, a jej nabycie będzie potwierdzone pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma. Jeżeli nabycie to nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia.

Sprawdź, kiedy powstanie Twój obowiązek podatkowy

Pamiętaj: Jeżeli umowa darowizny jest zawierana u notariusza, to u niego płacisz podatek lub stosuje on zwolnienie od podatku.

Umowy darowizny nieruchomości (działki, mieszkania albo garażu) – trzeba dokonać w formie aktu notarialnego.

Jak obliczyć podatek

Podatek obliczany jest od czystej wartości majątku przekraczającej kwoty wolne dla poszczególnych grup podatkowych. Sprawdź, jakie są stawki podatkowe SD

Grupę podatkową ustalisz według Twojego osobistego stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do darczyńcy. Sprawdź, do jakiej grupy podatkowej należysz

Z jakiego zwolnienia skorzystać 

Jaki formularz wypełnić

Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3 składasz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego gdy:

 1. łączna wartość majątku nabytego przez Ciebie ostatnio od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, przekracza kwotę wolną od podatku;
 2. jesteś osobą najbliższą (małżonkiem, zstępnym, wstępnym, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem albo macochą) i nie spełniłeś warunków do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a ustawy, tj. nie zgłosiłeś w terminie 6 miesięcy nabytych rzeczy lub praw majątkowych, a w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy były środki pieniężne dodatkowo nie udokumentowałeś ich otrzymania dowodem przekazania na Twój rachunek płatniczy, Twój rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Załącznik SD-3/A (Informacja o pozostałych podatnikach) lub kolejne załączniki należy wypełnić i dołączyć do zeznania podatkowego SD-3 w przypadku, gdy podatnicy spełniają warunki do złożenia wspólnego zeznania podatkowego. Składa się go wyłącznie w przypadku nabycia tych samych rzeczy i praw majątkowych na współwłasność, w równych udziałach i tej samej wartości, a także tym samym tytułem (np. dwie osoby otrzymają tytułem darowizny samochód na współwłasność w tych samych udziałach).

W przypadku składania zeznania drogą elektroniczną, informacja SD-3/A składana jest jako odrębny formularz.

Kiedy nie składasz zeznania

Nie musisz składać zeznania, gdy:

 • wartość rynkowa darowizny nie przekracza kwoty wolnej od podatku (z uwzględnieniem zasady kumulacji wartości majątku nabytego od tej samej osoby w ciągu 5 lat poprzedzających ostatnie nabycie),
 • darowizna została dokonana w formie aktu notarialnego.

Co musisz przygotować

Do zeznania dołącz dokumenty, które mają wpływ na określenie podstawy opodatkowania i potwierdzają:

 • co dostajesz (np. samochód, obraz, pieniądze), a także od kogo i jaki stopień pokrewieństwa lub powinowactwa łączy Cię z darczyńcą,
 • że darczyńca był właścicielem majątku, który Ci przekazuje (np. umowa sprzedaży samochodu albo dowód rejestracyjny).

W jaki sposób możesz złożyć dokumenty

Dokumenty możesz złożyć:

 • elektronicznie w serwisie e-Urząd Skarbowy w zakładce e-Deklaracje, dla zalogowanych użytkowników konta osoby fizycznej nie wymagają podpisu danymi autoryzującymi ani podpisu kwalifikowanego, lub
 • elektronicznie w usłudze e-Deklaracje, podpisując je danymi autoryzacyjnymi albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
 • papierowo, bezpośrednio we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym albo w innym, dowolnym urzędzie skarbowym (z wyłączeniem wyspecjalizowanych urzędów skarbowych) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Formularze podatkowe SD-3 i załącznik SD-3/A, SD-Z2 są dostępne na stronie podatki.gov.pl jako formularze online oraz do wydruku.

Kiedy i komu złożyć dokumenty

Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3 (lub z załącznikami SD-3/A) wraz z pozostałymi dokumentami składasz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 1 miesiąca od dnia powstawia obowiązku podatkowego.

Sprawdź, który organ podatkowy jest właściwy w sprawach nabycia spadku

Termin i sposób zapłaty podatku

Zapłata podatku następuje po doręczeniu podatnikowi decyzji z ustaloną kwotą podatku. Decyzja jest wydawana w oparciu o informacje zawarte w zeznaniu podatkowym oraz zgromadzone w toku postępowania podatkowego, gdy wartość rynkowa nabytych rzeczy lub praw majątkowych przekroczy kwotę wolną od podatku.

Podatek należy wpłacić w ciągu 14 dni od odebrania decyzji na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Czynności tej możesz dokonać za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych