Gry hazardowe


Jeśli chcesz prowadzić działalność w zakresie gier hazardowych, musisz uzyskać koncesję, zezwolenie lub dokonać zgłoszenia gry

Informacje podstawowe. Gry hazardowe i ich rodzaje

Pojęcie gier hazardowych obejmuje gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty i gry na automatach.

Gry losowe to gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku.

Są to: gry liczbowe, loterie pieniężne, gra telebingo, gry cylindryczne, gry w kości, gra bingo pieniężne, gra bingo fantowe, loterie fantowe, loterie promocyjne, loterie audioteksowe.

To właśnie losowość jest podstawową cechą gry losowej. Z grą losową mamy do czynienia wówczas, gdy na jej wynik wpływa, poza różnymi innymi możliwymi czynnikami, przypadek jako szczególny i typowy wyróżnik gry losowej bez względu na to, na jakim etapie gry ta przypadkowość wystąpi i jaka byłaby waga tego przypadku. Pojęcia „losowości” nie należy jednak utożsamiać z samym tylko przypadkiem. Gra ma bowiem charakter losowy, gdy dla gracza jej wynik jest nieprzewidywalny.

Zakłady wzajemne to zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:

 1. wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory;
 2. zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo.

Przez zdarzenia wirtualne rozumie się generowane komputerowo zdarzenia dotyczące sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt.

Dla zakładów wzajemnych charakterystyczne jest połączenie czynnika wiedzy z elementem losowym.

Gry w karty to gry black jack, poker, baccarat, jeżeli są rozgrywane o nagrody pieniężne lub rzeczowe.

Gry na automatach:

 1. gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości;
 2. gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter losowy.

Podatek od gier

Kto jest podatnikiem podatku od gier?

Podatnikiem podatku od gier jest:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych;
 2. podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa;
 3. uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry;
 4. organizacja pożytku publicznego, jeśli wartość puli wygranych loterii fantowych lub gry bingo fantowe przekracza wartość kwoty bazowej, o której mowa w art. 70;
 5. jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej stanowiąca przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:

a) zarządu sukcesyjnego albo

b) uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania jest:

 1. urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a, oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera;
 2. udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi:

 1. w loterii pieniężnej, loterii fantowej i grze telebingo - suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze;
 2. w loterii audioteksowej – przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii;
 3. w grze liczbowej - suma wpłaconych stawek;
 4. w zakładach wzajemnych - suma wpłaconych stawek;
 5. w grze bingo pieniężne - wartość nominalna kartonów do gry zakupionych przez podmiot urządzający grę;
 6. w grze bingo fantowe - wartość nominalna kartonów użytych do gry;
 7. w grze cylindrycznej, grze w kości i grze w karty, z wyjątkiem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych;
 8. w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera - kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju;
 9. w grze na automacie – kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier.

Stawki podatku

Stawka podatku od gier wynosi dla:

 1. loterii fantowej i gry bingo fantowe - 10%;
 2. loterii pieniężnej - 15%;
 3. gry liczbowej - 20%;
 4. gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 25%;
 5. gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera - 50%;
 6. zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie - 2,5%;
 7. zakładów wzajemnych innych niż dotyczące sportowego współzawodnictwa zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie - 12%.

Obowiązki podatników, składanie deklaracji, obliczanie oraz wpłata podatku

Podatnicy, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, są zobowiązani, bez wezwania, do:

 1. składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier;
 2. obliczania oraz wpłacania podatku od gier na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) 

- za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Podatnicy urządzający gry liczbowe są zobowiązani do obliczenia i zapłaty podatku od gier wstępnie, za okresy dzienne, nie później niż w terminie 10 dni od dnia losowania.

Do rozliczania podatku od gier służą deklaracje POG-5 wraz z odpowiednimi załącznikami.

Podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do:

 1. złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier;
 2. obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) 

– dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Jako płatnik, podmiot urządzający turniej gry pokera rozlicza podatek od gier w deklaracji POG-P.

Aktualności

Bieżące informacje w zakresie rynku gier hazardowych

Kasyna gry

Informacje dotyczące kasyn gry: koncesje, przetargi dla podmiotów

Zakłady wzajemne i gry hazardowe przez Internet

Legalne podmioty na rynku zakładów wzajemnych i gier hazardowych przez Internet

Rejestr Domen

Informacje dotyczące Rejestru domen

Rejestracja automatów i jednostki badające

Informacja o upoważnionych jednostkach badających i instrukcje wypełniania formularzy GL-1 i GL-2

Sprawozdawczość

Dane sprawozdawcze na temat podatku od gier

Raporty

Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych

Akty prawne

Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania pozostałych podatków

e-Deklaracje

Formularze elektroniczne dotyczące innych podatków

Formularze do druku

Formularze, które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu

Komunikaty