Zmiana rozporządzenia w zakresie gier hazardowych


Ministerstwo Finansów informuje o zmianie rozporządzenia dot. m.in. urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji

16.04.2024

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych.

Zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych, wyłącznie minister właściwy do spraw finansów publicznych, w formie decyzji, rozstrzyga czy gra na danym urządzeniu jest grą na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.

Opinia jednostki badającej jest jedynie załącznikiem do wniosku o wydanie rozstrzygnięcia. W opinii tej musi znaleźć się informacja, że służy ona wyłącznie do wydania rozstrzygnięcia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Opinia jednostki badającej dokumentuje przeprowadzenie badania technicznego urządzenia do gier, a jedynym celem sporządzenia takiej opinii jest konieczność jej załączenia do wniosku o wydanie rozstrzygnięcia o charakterze gier na automatach do gier.

Tym samym, opinia jednostki badającej nie stwierdza hazardowego lub niehazardowego charakteru danej gry i nie może być traktowana jako rozstrzygnięcie w tym zakresie.

Osobom nielegalnie urządzającym gry na automatach i posiadającym automaty do gier wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych grozi odpowiedzialność administracyjna określona w ustawie o grach hazardowych oraz odpowiedzialność karna skarbowa określona w ustawie Kodeks karny skarbowy.