Koszty uzyskania przychodów


Co to jest koszt uzyskania przychodu

Koszty podatkowe to przede wszystkim wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

W działalności gospodarczej uwzględnia się również koszty służące zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Do kosztów podatkowych zalicza się więc także różnego rodzaju ogólne wydatki związane z funkcjonowaniem firmy – takie, które jedynie pośrednio są związane z osiąganymi przez podatnika przychodami.

Jak się określa wysokość kosztów uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów uzyskanych ze stosunku pracy (tzw. koszty pracownicze) określa się w zależności od ilości zawartych umów o pracę i miejsca zatrudnienia (w miejscu zamieszkania lub poza nim)

Rodzaj umowy

Koszt

Kwota

Z jednego stosunku pracy

miesięcznie

111 zł 25 gr

rocznie

1335 zł

Z kilku stosunków pracy

nie może przekroczyć rocznie

2002 zł 05 gr

Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających

miesięcznie

139 zł 06 gr

rocznie

1668 zł 72 gr

Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających

nie może przekroczyć rocznie

2502 zł 56 gr

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów (wskazane wyżej), są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej – to w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Powyższe limity stosuje się również do niektórych tytułów dochodów z działalności wykonywanej osobiście, np. związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, z udziałem w organach stanowiących osób prawnych, uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem itp. 

Umowy zlecenia, o dzieło, licencje, prawa autorskie itp.

Koszty uzyskania przychodów mogą być określane także w relacji do uzyskanego przychodu. W szczególności dotyczy to przychodów z umów zlecenia, licencji, praw autorskich, itd. W takich przypadkach stosuje się dwie wielkości: 20% lub 50% przychodu, przy czym w przypadku stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie mogą one przekroczyć górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Wyjątki

Niezależnie od ogólnej reguły, która mówi o zaliczaniu kosztów do kosztów uzyskania przychodów, istnieje katalog wyjątków, który nigdy nie pozwala pewnych tytułów zaliczyć do tej kategorii. Związany jest on głównie z pozarolniczą działalnością gospodarczą, ewentualnie z działami specjalnymi produkcji rolnej, a jako przykłady w nim zawarte można podać chociażby wierzytelności odpisane jako przedawnione, koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań czy koszty reprezentacji.