Koszty uzyskania przychodów


Informacje dotyczące kosztów uzyskania przychodów m.in. czym są, jak się określa ich wysokość, koszty uzyskania przychodów w umowie zlecenie, o dzieło, licencji, prawach autorskich i inne

16.04.2024

Co to jest koszt uzyskania przychodu

Koszty podatkowe to przede wszystkim wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

W działalności gospodarczej uwzględnia się również koszty służące zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Do kosztów podatkowych zalicza się więc także różnego rodzaju ogólne wydatki związane z funkcjonowaniem firmy – takie, które jedynie pośrednio są związane z osiąganymi przez podatnika przychodami.

Jak się określa wysokość kosztów uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów w latach 2020 - 2024 

Koszty uzyskania przychodów uzyskanych ze stosunku pracy (tzw. koszty pracownicze) określa się w zależności od liczby zawartych umów o pracę i miejsca zatrudnienia (w miejscu zamieszkania lub poza nim).

Podstawowe koszty uzyskania przychodów uzyskanych ze stosunku pracy wynoszą:

Rodzaj umowy

Koszt Kwota

z jednego stosunku pracy

miesięcznie

250 zł

rocznie

3 000 zł
Z kilku stosunków pracy

nie może przekroczyć rocznie

4 500 zł
Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających

miesięcznie

300 zł

rocznie

3 600 zł

Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających

nie może przekroczyć rocznie 5 400 zł

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów (wskazane wyżej), są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej – to w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Powyższe limity stosuje się również do niektórych tytułów dochodów z działalności wykonywanej osobiście, np. związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, z udziałem w organach stanowiących osób prawnych, uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem itp. 

Umowy zlecenia, o dzieło, licencje, prawa autorskie itp.

Koszty uzyskania przychodów mogą być określane także w relacji do uzyskanego przychodu. W szczególności dotyczy to przychodów z umów zlecenia, licencji, praw autorskich, itd. W takich przypadkach stosuje się dwie wielkości: 20% lub 50% przychodu, przy czym w przypadku stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie mogą one przekroczyć górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Wyjątki

Niezależnie od ogólnej reguły, która mówi o zaliczaniu kosztów do kosztów uzyskania przychodów, istnieje katalog wyjątków, który nigdy nie pozwala pewnych tytułów zaliczyć do tej kategorii. Związany jest on głównie z pozarolniczą działalnością gospodarczą, ewentualnie z działami specjalnymi produkcji rolnej, a jako przykłady w nim zawarte można podać chociażby wierzytelności odpisane jako przedawnione, koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań czy koszty reprezentacji.

Kto jest podatnikiem

Informacje na temat podatnika PIT m.in. kto jest podatnikiem, dochody dzieci oraz przypadki szczególne

Przedmiot opodatkowania

Informacje na temat przedmiotu opodatkowania w PIT m.in. co podlega opodatkowaniu, czym jest dochód i inne

Przychody, dochody

Informacje na temat przychodów i dochodów w PIT m.in. czym jest przychód, źródła przychodów i inne

Jak obliczyć podatek

Informacje na temat obliczenia podatku PIT m.in. jak oblicza się podatek, zasady ogólne i ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Informacje na temat ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w PIT m.in. co podlega opodatkowaniu, stawki ryczałtu, rozliczenia i obowiązki sprawozdawcze podatników

Karta podatkowa

Informacje na temat karty podatkowej w PIT m.in. kogo dotyczy, jakie są stawki, płatności i inne

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych

Informacje na temat zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych w PIT m.in. kogo dotyczy, stawki i inne

Jak zapłacić podatek

Informacje na temat płatności za podatek PIT m.in. jak może być płacony i inne

Zeznania

Informacje na temat zeznań PIT m.in. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Statystyki

Statystyki na temat rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za poszczególne lata