Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych


Informacje dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stawki ryczałtu, rozliczenia i obowiązki

08.01.2021

Opodatkowaniu w tej formie mogą podlegać przychody (dochody) osiągane przez:

 • osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osoby, które osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • osoby, które osiągają przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, w ograniczonym zakresie [1],
 • duchownych.

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podstawą opodatkowania jest przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.

W przypadku kontynuacji działalności prawo do wyboru tej formy opodatkowania (zmiany z innej formy) mają podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali przychody z tej działalności w wysokości, która nie przekracza równowartości 2 000 000 euro.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej również wtedy, gdy prowadzą ją w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej. Przychody ze spółki mogą być opodatkowane w innej formie niż przychody z pozostałej działalności podatnika. Zasadą jednak jest, że przychody wszystkich wspólników danej spółki opodatkowane są w tej samej formie.

Podatnikom przysługuje prawo odliczania od przychodu straty, którą w poprzednich 5. latach ponieśli na działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych, nieodliczonej od podstawy opodatkowania, oraz kwot, o których mowa w art. 26 ustawy PIT, w tym w szczególności składek zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących i niektórych darowizn.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

 • 17% w zakresie wolnych zawodów,
 • 15% ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, reklamowych, fotograficznych,
 • 12,5% od przychodów m.in. z tytułu umowy najmu nieruchomości, ze świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem, od nadwyżki ponad 100 000 zł,
 • 10% od przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów m.in. z tytułu najmu nieruchomości, ze świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem, do kwoty 100 000 zł,
 • 5,5% m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3,0% m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu, ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą,
 • 2% ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych.

Podatek ulega obniżeniu, w pierwszej kolejności, o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnicy, którzy korzystają z tej formy opodatkowania, mają obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów (odrębnie za każdy rok podatkowy), a także wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników, którzy osiągają w całości lub w części przychody m.in. z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Rozliczenia i obowiązki sprawozdawcze podatników

 • w ciągu roku podatkowego, co miesiąc, obliczają podatek i wpłacają go na rachunek urzędu skarbowego, do 20. dnia następnego miesiąca, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania,
 • mogą (pod pewnymi warunkami) obliczać podatek i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego do 20. dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ma być opłacony ryczałt, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania,
 • składają urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania, zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie od 15 lutego do końca lutego następnego roku (PIT-28, PIT-28S). Jeżeli ten dzień wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to chodzi o pierwszy dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 

Przypisy:

[1] określonym w art. 20 ust. 1c ustawy PIT