Zeznania


16.04.2024

Zeznania za poprzedni rok składa się do urzędu skarbowego w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następnego. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

PIT-28 - składają podatnicy, którzy uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu prywatnego lub sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

PIT-28S - składają podatnicy będący przedsiębiorstwem w spadku, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

PIT-36 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37. Są to przede wszystkim podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej oraz ci, którzy uzyskali dochody z zagranicy.

PIT-36S - składają podatnicy będący przedsiębiorstwem w spadku, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

PIT-36L – składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem. Jest przeznaczony wyłącznie dla podatników, którzy rozliczają się indywidualnie.

PIT-36LS - składają podatnicy będący przedsiębiorstwem w spadku, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT.

PIT-37 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych w Polsce, za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów) i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Zeznania nie składają podatnicy, za których rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik.

PIT-38 – składają podatnicy, którzy uzyskali dochody z kapitałów pieniężnych opodatkowane 19% podatkiem (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych).

PIT-39 – składają podatnicy, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych w roku podatkowym, opodatkowane 19% podatkiem.

Podatnicy, którzy uzyskali dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne jednostki kontrolowane, składają zeznanie PIT-CFC. Robią to do końca dziewiątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym zagranicznej jednostki kontrolowanej. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej jednostki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie PIT-CFC o dochodach z każdej z tych jednostek.

Podatnicy wpłacają należny podatek lub różnicę między podatkiem należnym od dochodu (przychodu) – wynikającego z zeznania – a sumą zapłaconych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników.

Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że organ podatkowy (naczelnik urzędu skarbowego) wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. Decyzja określająca wysokość podatku może być wydana także, jeśli podatnik nie złoży zeznania.

Podatnicy, którzy:

  • podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – jeżeli osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych w Polsce bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników, którzy nie mają obowiązku rocznego obliczenia podatku lub osiągnęli dochody określone w art. 30b ustawy PIT,
  • jeżeli zamierzają opuścić Polskę przed upływem terminu przewidzianego dla złożenia zeznania podatkowego,

składają zeznanie za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Polski, do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.