Przychody, dochody


20.12.2023

Źródła przychodów

Źródłami przychodów są:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w poniższych pkt 1-3,
 • odpłatne zbycie:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów
  4. innych rzeczy,
   – jeżeli nie następuje w wyniku działalności gospodarczej i miało miejsce: w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w pkt 1-3 – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany.
 • działalność prowadzona przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną,
 • niezrealizowane zyski, o których mowa w art. 30da,
 • inne źródła.

Przychody

Przychodami są pieniądze i wartości pieniężne otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przychodami są również przychody należne, które nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Są to przykładowo przychody z:

 • pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy.