Przedmiot opodatkowania


20.12.2023

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku lub dochodów, od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Dochodem ze źródła przychodów jest – jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej – nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.

Na osobach, które mieszkają w Polsce, spoczywa nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że osoby te płacą podatki od całości uzyskanych dochodów (przychodów) – bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Uznaje się, że są to osoby, które:

  1. posiadają w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywają w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Pozostałe osoby, które nie spełniają ww. warunków, płacą podatki tylko od dochodów (przychodów) osiąganych w Polsce – czyli obejmuje je ograniczony obowiązek podatkowy.