Karta podatkowa


Opodatkowanie na zasadach karty podatkowej

20.12.2023

Jest adresowana do najmniejszych podatników, którzy prowadzą działalność w ściśle określonym zakresie działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej (załącznik nr 4 do ustawy ryczałtowej), którzy stosowali tę formę opodatkowania 31 grudnia 2021 r. i ją kontynuują po tym dniu.

Stawki karty podatkowej są określone kwotowo w ustawie. Podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu, który odpowiada wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Ich wysokość zależy m.in. od:

  • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
  • liczby zatrudnionych pracowników,
  • liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza.

O zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które mogą:

  • powodować utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej lub
  • wpływać na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego.

Jeżeli do 20 stycznia podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie wybrał innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W tej sytuacji naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję ustalającą podatek na kolejny rok podatkowy.

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Podatek w formie karty podatkowej wpłaca się co miesiąc – do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego.

Po upływie roku podatkowego, w terminie do końca lutego, podatnicy mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego  (PIT-16A).