Karta podatkowa


Opodatkowanie na zasadach karty podatkowej

04.11.2021

Jest adresowana do najmniejszych podatników, którzy prowadzą działalność w ściśle określonym zakresie działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej (załącznik nr 4 do ustawy ryczałtowej).

Aby rozliczać się na karcie podatkowej, składa się wniosek PIT-16/PIT-16S do urzędu skarbowego lub w zgłoszeniu do CEIDG.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Stawki karty podatkowej są określone kwotowo w ustawie. Podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu, który odpowiada wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Ich wysokość zależy m.in. od:

  • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
  • liczby zatrudnionych pracowników,
  • liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza.

O zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które mogą:

  • powodować utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej lub
  • wpływać na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego.

Jeżeli do 20 stycznia podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie wybrał innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W tej sytuacji naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję ustalającą podatek na kolejny rok podatkowy.

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Podatek ulega obniżeniu o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wpłaca się go co miesiąc – do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego.

Po zakończeniu roku, nie później niż do 31 stycznia następnego roku, podatnicy mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A). Deklarację składa się wyłącznie w formie elektronicznej.