Zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych


04.01.2022

Podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych opłacają osoby duchowne prawnie uznanych wyznań, które osiągają przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim.

Stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy są określone kwotowo. Ich wysokość zależy od liczby mieszkańców parafii.

Wysokość ryczałtu ustala w decyzji naczelnik urzędu skarbowego, właściwy według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim, odrębnie na każdy rok podatkowy.

Osoby duchowne, które opłacają ryczałt, są zwolnione od obowiązku składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu ze źródła przychodu objętego ryczałtem.

Po zakończeniu roku 2021, nie później niż do 31 stycznia 2022 roku, osoby duchowne mają obowiązek złożyć Deklarację o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A).