Rozliczenie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej


Rozliczasz się z kwalifikowanych praw własności intelektualnej? Sprawdź, czy możesz skorzystać z preferencyjnego opodatkowania

Kiedy można skorzystać z preferencyjnego opodatkowania

Z 5% stawki podatku możesz skorzystać, jeżeli w:

 • indywidualnej działalności gospodarczej,
 • spółce cywilnej, jawnej lub partnerskiej,
 • przedsiębiorstwie w spadku

jesteś opodatkowany według skali podatkowej lub 19% podatkiem liniowym, prowadzisz działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R), w ramach której wytworzyłeś, rozwinąłeś lub ulepszyłeś kwalifikowane prawo własności intelektualnej (kwalifikowane IP) i osiągasz z niego dochody.

Więcej informacji dotyczących IP BOX znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX.

Czym są kwalifikowane IP

Kwalifikowanymi IP są:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Więcej informacji dotyczących kwalifikowanych IP znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX.

Dochód (strata) z kwalifikowanych IP

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest wyodrębniona część dochodu (straty), jaki uzyskałeś (jaką poniosłeś) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został przez ciebie osiągnięty (została poniesiona):

 1. z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego IP;
 2. ze sprzedaży kwalifikowanego IP;
 3. z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego IP, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Więcej informacji dotyczących ustalania dochodu (straty) z kwalifikowanych IP znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX.

Podstawa obliczenia podatku

Podstawę opodatkowania 5% stawką podatku stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Aby ją obliczyć:

 1. w pierwszej kolejności oblicz dochód z kwalifikowanego IP wg poniższego wzoru:

  dochód z kwalifikowanego IP = przychód z kwalifikowanego IP - koszty (które w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniły się do powstania tego przychodu)

  Od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej możesz odliczyć koszty kwalifikowane z tytułu działalności badawczo-rozwojowej, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia tego prawa.

 2. następnie oblicz kwalifikowany dochód z kwalifikowanego IP jako iloczyn:
  1. dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym oraz
  2. wskaźnika obliczonego według wzoru, który uwzględnia koszty poniesione przez ciebie na działalność B+R, na nabycie wyników prac B+R od podmiotów niepowiązanych i powiązanych, nabycie samych praw własności intelektualnej (tzw. wskaźnik nexus)

   Wzór na wskaźnik nexus:

   (a+b)*1,3 / a+b+c+d

   w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez ciebie na:

   a- prowadzoną bezpośrednio przez ciebie działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

   b- nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego,

   c- nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego

   d- nabycie przez ciebie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

 3. oblicz podstawę opodatkowania jako sumę kwalifikowanych dochodów osiągniętych w roku podatkowym ze wszystkich kwalifikowanych IP

  podstawa opodatkowania = kwalifikowany dochód z kwalifikowanego IP 1 + kwalifikowany dochód z kwalifikowanego IP 2 + kwalifikowanych dochód z kwalifikowanego IP 3 + ….

Więcej informacji dotyczących ustalania podstawy opodatkowania znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX.

Jak skorzystać z 5% stawki podatku

Z opodatkowania 5% stawką podatku możesz skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. Nie możesz korzystać z preferencyjnego opodatkowania w trakcie roku podatkowego. W trakcie roku podatkowego musisz płacić zaliczki na podatek dochodowy według stawek, które ciebie dotyczą, tj.:

 • 12% lub 32% - jeśli jesteś opodatkowany według skali podatkowej,
 • 19% - jeśli jesteś opodatkowany podatkiem liniowym.

5% stawkę podatku możesz stosować przez cały okres trwania ochrony prawnej danego kwalifikowanego IP.

Jakie zeznanie złożyć

Jeśli korzystasz z opodatkowania 5% stawką podatku w związku z uzyskiwanymi dochodami kwalifikowanych IP dołącz do swojego zeznania (PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS) informację o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - PIT/IP.

Złóż jeden załącznik PIT/IP, niezależnie od ilości posiadanych przez ciebie kwalifikowanych IP.

Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem i każde z was korzysta z opodatkowania 5% stawką, złóżcie odrębne załączniki PIT/IP.

Przychodów i kosztów, które wykażesz w załączniku PIT/IP nie wykazujesz już w zeznaniu PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, ani w załączniku PIT/B.

Jak i gdzie złożyć zeznanie

Zeznanie możesz złożyć w formie:

 • papierowej,
 • elektronicznej.

Papierowo

Zeznanie w formie papierowej możesz złożyć w urzędzie skarbowym.

Możesz też przesłać je pocztą - najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zwróć uwagę, aby zeznanie zostało nadane:

 • w placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej),
 • przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

Elektronicznie

Zeznanie w formie elektronicznej złożysz:

 • przez e-Deklaracje.
 • w usłudze Twój e-PIT dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy.
W usłudze Twój e-PIT nie złożysz zeznania PIT-36S ani PIT-36LS.

W jakim terminie złożyć zeznanie

Zeznanie składasz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Uwaga: Jeżeli złożysz zeznanie przed wyznaczonym terminem uznamy, że będzie ono złożone 15 lutego.

Jak podpisać zeznanie

Zeznanie składane papierowo

Zeznanie składane w formie papierowej podpisz własnoręcznie.

Zeznanie składane przez Twój e-PIT

Jeśli chcesz złożyć zeznanie elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, zaloguj się do serwisu e-Urząd Skarbowy przy użyciu:

 • login.gov.pl - czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej;
 • danych podatkowych - są to Twoje dane, takie jak Twój PESEL lub NIP i data urodzenia, kwota przychodu z rozliczenia za 2022 r., kwota przychodu z jednej informacji od płatników za 2023 r. (np. PIT-11), które potwierdzisz kwotą nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2022 r. Jeżeli chociaż jedna z tych kwot wynosi „0” (zero), będziesz mógł się zalogować do usługi Twój e-PIT wyłącznie przy użyciu login.gov.pl lub aplikacji mObywatel;
 • aplikacji mObywatel.

Po zalogowaniu, wysłanie zeznania przez usługę Twój e-PIT nie wymaga dodatkowej weryfikacji.

Zeznanie składane przez formularz interaktywny

Zeznania składane online przez formularz interaktywny w systemie e-Deklaracje możesz podpisać za pomocą:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego - to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,
 • „danych autoryzujących” – to bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Na takie dane autoryzujące składają się identyfikator PESEL lub NIP , imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu. Kwota  przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Zeznanie składane przez pełnomocnika

Jeśli nie chcesz składać zeznania osobiście, może to zrobić za ciebie pełnomocnik. Zeznania składane przez pełnomocnika nie mogą być jednak podpisane „danymi autoryzującymi”.

Jeśli chcesz udzielić pełnomocnictwa do złożenia zeznania w formie papierowej, wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1P.
Możesz to zrobić:

 • papierowo – złóż go w swoim urzędzie skarbowym,
 • elektronicznie – przekaż przez ePUAP.

Jeśli chcesz udzielić pełnomocnictwa do przesłania elektronicznego zeznania, wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

 • papierowo – złóż go w swoim urzędzie skarbowym,
 • elektronicznie – przekaż przez ePUAP lub w serwisie e-Urząd Skarbowy.

Pamiętaj! Jedno pełnomocnictwo wystarczy do składania deklaracji we wszystkich urzędach skarbowych.

Ważne: Jeśli  wysyłasz zeznanie w formie elektronicznej pamiętaj o wygenerowaniu i zachowaniu Urzędowego  Poświadczenia Odbioru.

Jest do dokument, który potwierdza, złożenie formularza w formie elektronicznej. Nie potrzebna jest tu żadna pieczątka urzędu skarbowego.

Ewidencje

Jeżeli prowadzisz księgi rachunkowe, powinieneś:

 1. wyodrębnić każde kwalifikowane IP w prowadzonej ewidencji rachunkowej,
 2. prowadzić ewidencję rachunkową w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane IP,
 3. wyodrębnić koszty przypadające na każde kwalifikowane IP,
 4. dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z tych kwalifikowanych IP - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane IP, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3,
 5. dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych IP w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane IP lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Jeżeli prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów, powinieneś założyć odrębną ewidencję, w której wykażesz informacje, o których mowa wyżej.

Jeżeli w ramach działalności badawczo-rozwojowej prowadzisz więcej projektów, powinieneś prowadzić ewidencję, która będzie zawierać:

 • opis projektu,
 • czas rozpoczęcia i zakończenia projektu,
 • wykaz osób zaangażowanych w pracę w poszczególnym projekcie,
 • wykaz prac stworzonych w danym projekcie z imiennym przyporządkowaniem do konkretnej osoby wykonującej daną pracę.

Więcej informacji dotyczących ustalania dochodu (straty) z kwalifikowanych IP znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX.

Podstawa prawna

 • art. 30ca, art. 30cb ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)

Ważne

Kiedy złożyć zeznanie

od 15 lutego
do 2 maja

Jak złożyć zeznanie

e-Deklaracje
Wybierz
Papierowo
Wybierz

Jak podpisać zeznanie

Podpis kwalifikowany
Dane autoryzujące