Czat z konsultantem


Skorzystaj z możliwości wymiany informacji online

18.08.2021

Czat z konsultantem Krajowej Informacji Skarbowej dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Rozmowa odbywa się z wykorzystaniem specjalnego formularza online.

Za pośrednictwem czatu można uzyskać informacje w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aby uruchomić czat z konsultantem:

 • podaj swoje imię,
 • podaj swój adres e-mail,
 • zaakceptuj Regulamin,
 • użyj CAPTCHA dla weryfikacji.

Skorzystanie z usługi Czat z konsultantem wymaga wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza.

Przejdź do czatu

Regulamin korzystania z usługi Czat z konsultantem

 • Rozmowa z konsultantem przeprowadzana jest wyłącznie w języku polskim.
 • Rozpoczynając połączenie, użytkownik wyraża zgodę na rejestrację rozmowy.
 • Usługa umożliwia zadawanie pytań wyłącznie z zakresu prawa podatkowego i celnego niewymagających skomplikowanej analizy i interpretacji przepisów. W razie naruszenia tej zasady użytkownikowi zaproponowana zostanie możliwość skorzystania z innych usług.
 • Informacja udzielona w ramach usługi Czat z konsultantem:
  • nie stanowi indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w rozumieniu przepisów rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  • nie stanowi wiążącej informacji stawkowej, w rozumieniu przepisów rozdziału 1a działu VIII ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług;
  • nie stanowi informacji pozostającej w związku z przedmiotem postępowania podatkowego (w rozumieniu art. 121 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa) lub postępowania celnego (w rozumieniu unijnych i krajowych przepisów prawa celnego);
  • nie stanowi wiążącej informacji akcyzowej – w rozumieniu działu IA ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
  • nie stanowi wiążącej informacji taryfowej ani wiążącej informacji o pochodzeniu towarów – w rozumieniu art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny
 • W przypadku gdy pytanie dotyczy innego zakresu tematycznego niż wstępnie wybrany lub wykracza poza ten zakres, użytkownik akceptuje możliwość przekierowania rozmowy do innego konsultanta i ewentualne ponowne oczekiwanie w kolejce na rozmowę.
 • W przypadku gdy konsultant nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, rozmowa może zostać przełączona do eksperta. O przekierowaniu rozmowy do eksperta decyduje konsultant.
 • W sytuacji wystąpienia treści obraźliwych, wypowiedzi naruszających zasady kultury lub dobra osobiste konsultanta, rozmowa może zostać przerwana/zakończona.
 • W przypadku, gdy rozmówca przez 3 minuty nie kontynuuje rozmowy, rozmowa może zostać zakończona przez konsultanta.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Krajowa Administracja Skarbowa przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem RODO nr 2016/679 stosowanym od 25 maja 2018.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Krajowa Informacja Skarbowa ma siedzibę w Bielsku-Białej, kod pocztowy 43-300, ul. Teodora Sixta 17, numer telefonu 33 472-79-00, adres e-mail: kis@mf.gov.pl, strona internetowa: www.kis.gov.pl.
 2. W Krajowej Informacji Skarbowej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem: iod.kis@mf.gov.pl lub pisząc na adres siedziby Krajowej Informacji Skarbowej - z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Podczas udzielania ogólnych informacji dotyczących przepisów prawa podatkowego i celnego za pośrednictwem czatu nie jest wymagane podanie przez Panią/Pana danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, a wynikających z zapewniania jednolitej informacji podatkowej i celnej, prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego oraz w celu realizacji innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
 5. Dyrektor KIS może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Dyrektorze KIS.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom i podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, a po ich realizacji przez okres 5 lat.
 8. Z uwagi na brak możliwości pozwalających na jednoznaczną identyfikację osób korzystających z czatu nie przysługują Pani/Panu prawa wynikające z art. 15-20 Rozporządzenia RODO.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Telefon do konsultanta Krajowej Informacji Skarbowej

Skorzystaj z infolinii w sprawie podatku lub cła.

Pytanie e-mail

Skorzystaj z możliwości wymiany informacji za pomocą poczty e-mail