Czat z konsultantem


Skorzystaj z możliwości wymiany informacji online

Czat z konsultantem Krajowej Informacji Skarbowej dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Za pośrednictwem czatu można uzyskać informacje w zakresie:
 • PIT:podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • VAT:podatku od towarów i usług, identyfikacji podatkowej,
 • PCC, SD: podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn.

W ten sposób odpowiemy na pytania, które nie wymagają szczegółowej analizy stanu faktycznego i interpretacji przepisów.

Aby rozpocząć rozmowę, kliknij ikonę czatu znajdującą się w prawym dolnym rogu. Ikona będzie widoczna w godzinach dostępności usługi.

Po otwarciu okna zaakceptuj regulamin oraz potwierdź, że nie jesteś robotem.

Regulamin korzystania z usługi czatu z konsultantem

 • Użytkownik zapoznaje się z regulaminem i akceptuje go, aby rozpocząć rozmowę;
 • Użytkownik może zgłosić uwagi dotyczące usługi oraz ma dostęp do:
  • komunikatu dotyczącego RODO;
  • deklaracji dostępności;
 • Po zakończeniu rozmowy zapewniamy możliwość pobrania zanonimizowanej rozmowy do pliku zewnętrznego;
 • Zapewniamy możliwość ocenienia rozmowy przez użytkownika po jej zakończeniu. Wypełnienie ankiety jest anonimowe oraz dobrowolne. Wypełnienie ankiety wymaga udzielenia odpowiedzi na wszystkie zawarte w niej pytania;
 • Rozmowy archiwizujemy wypełniając obowiązek prawny, o którym stanowi art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Usługę czatu z konsultantem realizujemy w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku;
 • Kanał czat obsługujemy w zakresie:
  • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
  • podatku od towarów i usług, identyfikacji podatkowej (VAT),
  • podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku do spadków i darowizn (PCC, SD)
 • W ramach usługi umożliwiamy zadawanie pytań wyłącznie z zakresu prawa podatkowego niewymagających skomplikowanej analizy stanu faktycznego i interpretacji przepisów. W razie naruszenia tej zasady użytkownikowi zaproponujemy możliwość skorzystania z innych usług;
 • Rozmowy prowadzimy wyłącznie w języku polskim;
 • Użytkownik nie ma możliwości wklejenia gotowej treści wiadomości;
 • Informacja, której udzielamy w ramach czatu z konsultantem:
  • nie stanowi indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w rozumieniu przepisów rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  • nie stanowi wiążącej informacji stawkowej, w rozumieniu przepisów rozdziału 1a działu VIII ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług;
  • nie stanowi informacji pozostającej w związku z przedmiotem postępowania podatkowego (w rozumieniu art. 121 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa) lub postępowania celnego (w rozumieniu unijnych i krajowych przepisów prawa celnego);
  • nie stanowi wiążącej informacji akcyzowej – w rozumieniu działu IA ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
  • nie stanowi wiążącej informacji taryfowej ani wiążącej informacji o pochodzeniu towarów – w rozumieniu art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny;
 • Rozmowa może zostać przełączona do eksperta. O przekierowaniu decyduje konsultant;
 • W sytuacji wystąpienia treści obraźliwych, wypowiedzi naruszających zasady kultury lub dobra osobiste konsultanta, rozmowa może zostać przerwana/zakończona;
 • W przypadku, gdy użytkownik przez 3 minuty nie kontynuuje rozmowy, rozmowa może zostać zakończona przez konsultanta.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Ministra Finansów w kanale komunikacji „chat” Multikanałowego Centrum Komunikacji (MCeK).

Wykonując obowiązek informacyjny ustanowiony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej rozporządzeniem RODO, informujemy.

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa i utrwalonych w czasie rozmowy chat jest Minister Finansów, który jest właściwy do udzielenia odpowiedzi we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania podanych danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

  Z administratorem można skontaktować się wysyłając korespondencję elektroniczną na adres: kancelaria@mf.gov.pl lub korespondencję tradycyjną na adres: 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12.

 2. Minister Finansów wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując korespondencję na adres iod@mf.gov.plw sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Państwa w czasie rozmowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

 3. Minister Finansów korzystając z uprawnień ustanowionych w art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia RODO będzie przetwarzał podane dane osobowe w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań przez Krajową Administrację Skarbową, określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej polegających na zapewnianiu jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej, jej przetwarzaniu w tym udostępnianiu, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o KAS oraz na zapewnieniu obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy o KAS, a także korzystając z uprawnień określonych w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO będzie przetwarzał dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

  Minister Finansów będzie dokonywał archiwizacji danych osobowych utrwalonych w czasie rozmowy, wypełniając obowiązek prawny ciążący na administratorze, o którym stanowi art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 4. Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, m.in. organy KAS; odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione przekazane dane stanowią podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, w szczególności te, z którymi zawarto umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez administratora systemów informatycznych, w których będą przetwarzane pozyskane dane osobowe.

 5. Dane osobowe utrwalone w czasie rozmowy chat będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłuższy niż trzy miesiące. Dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres jeżeli tak będą stanowić przepisy prawa.

 6. W związku z przetwarzaniem przez administratora przekazanych danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Korzystanie z kanału komunikacji chat Krajowej Administracji Skarbowej i przekazywanie Ministrowi Finansów w tej formie komunikacji żądanych przez niego danych osobowych nie jest obowiązkowe ale jest niezbędne w przypadku zamiaru skorzystania z tej formy komunikacji z KAS w celu pozyskania w rozmowie chat spersonalizowanej informacji.

 8. Wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu podanych danych, w tym ich profilowaniu.

Telefon do konsultanta Krajowej Administracji Skarbowej

Skorzystaj z infolinii Krajowej Administracji Skarbowej

Napisz do nas

Otrzymasz odpowiedź na podany adres e-mail