Założenia Programu Współdziałania


Informacje podstawowe o Programie Współdziałania: wartości na których jest oparty, zgłoszenia, etapy

16.04.2024
Artykuł dostępny również w innych wersjach językowych: EN

Informacje podstawowe

Ministerstwo Finansów podjęło działania zmierzające do wdrożenia Programu Współdziałania sięgając po koncepcję organizacji systemu podatkowego proponowaną przez OECD - Horizontal Monitoring Compliance.

Program Współdziałania to forma współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z dużymi podmiotami, oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu oraz transparentności wykraczającej poza ustawowe obowiązki. Celem Programu jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań kluczowych podatników w celu zapewnienia lepszych warunków do prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce. Program uwzględnia wytyczne OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development). Informacje o nim zostały w 2019 roku ujęte w ustawie Ordynacja Podatkowa.

W ramach Programu, Krajowa Administracja Skarbowa będzie prowadziła zindywidualizowaną obsługę dopasowaną do danego podatnika oraz dostosuje swój poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.

Horyzontalny monitoring w przeciwieństwie do kontroli podatkowej nie stanowi nadzoru bezpośrednio nad prawidłowością realizacji obowiązków podatkowych, lecz stanowi nadzór nad mechanizmami wewnętrznymi u podatnika wdrożonymi przez niego w celu prawidłowego wykonywania obciążających go obowiązków podatkowych. Podatnik zasadniczo sam będzie przeprowadzał kontrolę własnego rozliczenia, a administracja skarbowa będzie nadzorować mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika.

Taki model współpracy z podatnikiem został już wdrożony w kilkudziesięciu krajach, m.in. w Holandii, Hiszpanii, Francji, Austrii, USA, Australii.

Wartości, na których oparty jest Program

Zasadą funkcjonowania Programu jest nawiązanie i utrzymywanie współpracy między Krajową Administracją Skarbową oraz dużymi podmiotami objętymi Programem, w oparciu o trzy podstawowe wartości: zaufanie, transparentność i zrozumienie .

  • Wzajemne zaufanie (KAS do podatników i podatników do KAS) - to uzasadnione przekonanie, że partner będzie postępował zgodnie z ustalonymi zasadami.
  • Wzajemna transparentność - to gotowość i umiejętność otwarcia się podmiotu aplikującego lub objętego Programem oraz KAS w zakresie kwestii podatkowych. Transparentność ze strony KAS to otwartość w zakresie informowania o okolicznościach z jakimi są związane pytania kierowane do podatnika oraz w zakresie wdrażania czynności nadzorczych wobec podatnika.
  • Wzajemne zrozumienie - to znajomość stanowisk i interesów obu stron. Zrozumienie oznacza, że strony świadomie współdziałają we wspólnym interesie, którym jest prawidłowe realizowanie obowiązków podatkowych.

Zgłoszenie do Programu

Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i inicjowane przez zainteresowany podmiot. Chęć uczestnictwa powinna być wyrażona przez podatnika w formie pisemnej.

Etapy Programu

Program Współdziałania składa się z 2 istotnych elementów:

  • procesu przyjęcia, którego końcowym etapem jest podpisanie umowy o współdziałanie
  • nadzoru nad podatnikiem w ramach Programu.

Proces funkcjonowania Programu Współdziałania

Po podpisaniu umowy następuje monitorowanie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego w celu weryfikacji czy są one wciąż skuteczne oraz adekwatne do wielkości i złożoności struktury organizacyjnej danego podmiotu. W wyniku przeprowadzonego monitoringu, dokonywana jest korekta indywidualnego planu nadzoru nad wypełnianiem obowiązków podatkowych, polegająca na dostosowaniu zakresu i częstotliwości nadzoru do poziomu kontroli wewnętrznej wdrożonej przez podatnika.

 

Program Współdziałania

Konsultacje podatkowe

Informacje dotyczące konsultacji podatkowych w zakresie zasad funkcjonowania Programu Współdziałania

Katalog korzyści

Informacje na temat korzyści płynących z uczestnictwa w Programie Współdziałania

Dokumenty Programu Współdziałania

Dokumenty związane z Programem Współdziałania: wytyczne Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, objaśniania dotyczące zasad prowadzenia audytu podatkowego

Przepisy

Zmiany w prawie oraz wyjaśnienia przepisów w zakresie realizacji Programu Współdziałania