Konsultacje podatkowe


Informacje dotyczące konsultacji podatkowych w zakresie zasad funkcjonowania Programu Współdziałania

16.02.2024

Ministerstwo Finansów prowadziło konsultacje podatkowe w zakresie zasad działania Programu Współdziałania, opartego o wytyczne OECD dotyczące co-operative compliance, na podstawie ogłoszonego na stronie MF Zawiadomienia z dnia 14 stycznia 2019 r.

Uczestnikami konsultacji byli m.in. przedstawiciele biznesu, firm doradczych i audytorskich oraz organizacji reprezentujących interesy przedsiębiorców.

Konsultacje miały na celu wypracowanie wraz z interesariuszami wspólnego podejścia w zakresie najważniejszych elementów Programu, tj.:

 • w zakresie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, których skuteczność i adekwatność wdrożenia i funkcjonowania ma być oceniana przed podpisaniem umowy pomiędzy podatnikiem a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej oraz w trakcie jej trwania,
 • w zakresie przyjęcia zasad audytu podatkowego i niezależnego audytu funkcji podatkowej,
 • w zakresie przyjęcia zasad współpracy po podpisaniu umowy o współdziałanie.

Podsumowania konsultacji podatkowych dokonano w dniu 12 lipca 2019 r. na spotkaniu z interesariuszami. Przedmiotem podsumowania było omówienie przebiegu spotkań oraz zakresu tematycznego poddawanego dyskusjom.

Ministerstwo Finansów opublikowało w maju 2020 r. projekty dokumentów będących wynikiem konsultacji, wyznaczając termin 26 maja 2020 r. na zgłaszanie ewentualnych uwag i sugestii, na adres Programu Współdziałania program.wspoldzialania@mf.gov.pl.

Ministerstwo Finansów po dokonaniu analizy przekazanych uwag oraz po przeprowadzonych konsultacjach z interesariuszami wnoszącymi uwagi, naniosło zmiany w projektach dokumentów, których ostateczne wersje pn.:

 1. Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego.
 2. Podręcznik dla uczestnika Programu Współdziałania wraz załącznikami:
  • załącznik nr 1 - Otwarty katalog przykładowych ryzyk
  • załącznik nr 2 - Praktyczny poradnik w zakresie metod doboru próby
  • załącznik nr 3 – Wzór umowy o współdziałanie
  • załącznik nr 4 - Otwarty katalog zdarzeń podlegających raportowaniu w PW

- opublikowano w zakładce Dokumenty.

Ministerstwo Finansów publikuje Raport z konsultacji podatkowych przeprowadzonych w okresie od 26 lutego do 12 lipca 2019 r. na podstawie Zawiadomienia o rozpoczęciu konsultacji w zakresie zasad funkcjonowania Programu Współdziałania (pismo z dnia 14 stycznia 2019 r. znak: DKP6.0750.2.2019). 

 

Informacje dotyczące konsultacji podatkowych w zakresie zasad ram wewnętrznego nadzoru podatkowego

23.05.2023

Ministerstwo Finansów przeprowadza konsultacje podatkowe w sprawie oceny poziomów dojrzałości ram wewnętrznego nadzoru podatkowego (dalej RWNP) oraz dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania RWNP. Konsultacje rozpoczęły się 23 czerwca 2023 r.

Cel i zakres konsultacji

Jednym z podstawowych obowiązków podatnika, który podpisał umowę o współdziałanie, zgodnie z art. 20u Ordynacji podatkowej, jest posiadanie skutecznych i adekwatnych ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. Ogólne wymagania Ministerstwa Finansów w zakresie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego zostały opisane w wytycznych opublikowanych w 2020 r. Wytyczne te nie określają poziomów dojrzałości RWNP.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy zewnętrznych, w szczególności podatników aplikujących i uczestniczących w Programie Współdziałania – Ministerstwo Finansów planuje opracować zasady w zakresie oceny poziomu dojrzałości RWNP. Publikacja nowych wytycznych powinna być poprzedzona publiczną dyskusją, tak aby móc uwzględnić w nich stanowiska i opinie podmiotów zainteresowanych stosowaniem tych wytycznych.

W związku z tym Ministerstwo Finansów uruchomiło konsultacje podatkowe mające na celu wypracowanie modelu oceny poziomów dojrzałości RWNP – we współpracy z podatnikami oraz innymi interesariuszami.

W toku konsultacji podatkowych prowadzona jest również dyskusja na temat dobrych praktyk dotyczących wdrażania RWNP w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Analiza wyników konsultacji w tym zakresie, przyczyni się do opracowania podręcznika dla uczestnika Programu Współdziałania, opisującego dobre praktyki dotyczące funkcjonowania RWNP.

Zgłaszanie się do udziału w konsultacjach możliwe było do 7 czerwca 2023 r.

Założenia Programu Współdziałania

Informacje podstawowe o Programie Współdziałania: wartości na których jest oparty, zgłoszenia, etapy

Katalog korzyści

Informacje na temat korzyści płynących z uczestnictwa w Programie Współdziałania

Dokumenty Programu Współdziałania

Dokumenty związane z Programem Współdziałania: wytyczne Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, objaśniania dotyczące zasad prowadzenia audytu podatkowego

Przepisy

Zmiany w prawie oraz wyjaśnienia przepisów w zakresie realizacji Programu Współdziałania