Konsultacje podatkowe


Informacje dotyczące konsultacji podatkowych w zakresie zasad funkcjonowania Programu Współdziałania

28.11.2023

Ministerstwo Finansów prowadziło konsultacje podatkowe w zakresie zasad działania Programu Współdziałania, opartego o wytyczne OECD dotyczące co-operative compliance, na podstawie ogłoszonego na stronie MF Zawiadomienia z dnia 14 stycznia 2019 r.

Uczestnikami konsultacji byli m.in. przedstawiciele biznesu, firm doradczych i audytorskich oraz organizacji reprezentujących interesy przedsiębiorców.

Konsultacje miały na celu wypracowanie wraz z interesariuszami wspólnego podejścia w zakresie najważniejszych elementów Programu, tj.:

 • w zakresie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, których skuteczność i adekwatność wdrożenia i funkcjonowania ma być oceniana przed podpisaniem umowy pomiędzy podatnikiem a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej oraz w trakcie jej trwania,
 • w zakresie przyjęcia zasad audytu podatkowego i niezależnego audytu funkcji podatkowej,
 • w zakresie przyjęcia zasad współpracy po podpisaniu umowy o współdziałanie.

Podsumowania konsultacji podatkowych dokonano w dniu 12 lipca 2019 r. na spotkaniu z interesariuszami. Przedmiotem podsumowania było omówienie przebiegu spotkań oraz zakresu tematycznego poddawanego dyskusjom.

Ministerstwo Finansów opublikowało w maju 2020 r. projekty dokumentów będących wynikiem konsultacji, wyznaczając termin 26 maja 2020 r. na zgłaszanie ewentualnych uwag i sugestii, na adres Programu Współdziałania program.wspoldzialania@mf.gov.pl.

Ministerstwo Finansów po dokonaniu analizy przekazanych uwag oraz po przeprowadzonych konsultacjach z interesariuszami wnoszącymi uwagi, naniosło zmiany w projektach dokumentów, których ostateczne wersje pn.:

 1. Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego.
 2. Podręcznik dla uczestnika Programu Współdziałania wraz załącznikami:
  • załącznik nr 1 - Otwarty katalog przykładowych ryzyk
  • załącznik nr 2 - Praktyczny poradnik w zakresie metod doboru próby
  • załącznik nr 3 – Wzór umowy o współdziałanie
  • załącznik nr 4 - Otwarty katalog zdarzeń podlegających raportowaniu w PW

- opublikowano w zakładce Dokumenty.

Ministerstwo Finansów publikuje Raport z konsultacji podatkowych przeprowadzonych w okresie od 26 lutego do 12 lipca 2019 r. na podstawie Zawiadomienia o rozpoczęciu konsultacji w zakresie zasad funkcjonowania Programu Współdziałania (pismo z dnia 14 stycznia 2019 r. znak: DKP6.0750.2.2019).

Założenia Programu Współdziałania

Informacje podstawowe o Programie Współdziałania: wartości na których jest oparty, zgłoszenia, etapy

Katalog korzyści

Informacje na temat korzyści płynących z uczestnictwa w Programie Współdziałania

Dokumenty Programu Współdziałania

Dokumenty związane z Programem Współdziałania: wytyczne Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, objaśniania dotyczące zasad prowadzenia audytu podatkowego

Przepisy

Zmiany w prawie oraz wyjaśnienia przepisów w zakresie realizacji Programu Współdziałania