Konsultacje podatkowe


Informacje dotyczące konsultacji podatkowych w zakresie zasad funkcjonowania Programu Współdziałania

Konsultacje podatkowe w zakresie zasad funkcjonowania Programu Współdziałania na podstawie ogłoszonego na stronie MF Zawiadomienia z dnia 14 stycznia 2019 r.

Ministerstwo Finansów prowadziło konsultacje podatkowe w zakresie zasad działania Programu Współdziałania, opartego o wytyczne OECD dotyczące co-operative compliance.

Program ma na celu zmianę podejścia w relacjach pomiędzy Krajową Administracją Skarbową i największymi podatnikami – oparciu ich na wzajemnym zaufaniu, przejrzystości i pewności działania.

Uczestnikami konsultacji byli m.in. przedstawiciele biznesu, firm doradczych i audytorskich oraz organizacji reprezentujących interesy przedsiębiorców.

Konsultacje miały na celu wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie m.in. standardu Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, zasad prowadzenia audytu podatkowego i współpracy stron umowy o współdziałanie oraz zebranie opinii na temat przygotowanych propozycji rozwiązań.

Istotnym elementem konsultacji były Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego.
Ich wprowadzenie jest jednym z warunków przystąpienia do Programu Współdziałania.

Prace dotyczyły również zasad prowadzenia audytu podatkowego, do którego przeprowadzania uprawniony jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, a także zasad współpracy pomiędzy Krajową Administracją Skarbową i podatnikami, którzy podpiszą umowę o współdziałanie.

Działania, podejmowane w ramach konsultacji przez grupy robocze, wpisywały się w fundament Programu, którego filarami są wzajemne zaufanie, zrozumienie i transparentność.

Podsumowania konsultacji podatkowych dokonano w dniu 12 lipca 2019 r. na spotkaniu z interesariuszami biorącymi udział w pracach 3 grup roboczych. Przedmiotem podsumowania było omówienie przebiegu spotkań w ramach każdej grupy roboczej oraz zakresu tematycznego poddawanego dyskusjom w trakcie prowadzonych konsultacji.

Założenia Programu Współdziałania

Informacje podstawowe o Programie Współdziałania: wartości na których jest oparty, zgłoszenia, etapy

Katalog korzyści

Informacje na temat korzyści płynących z uczestnictwa w Programie Współdziałania

Dokumenty

Dokumenty związane z Programem Współdziałania: wytyczne Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, objaśniania dotyczące zasad prowadzenia audytu podatkowego, FAQ i inne

Przepisy

Zmiany w prawie oraz wyjaśnienia przepisów w zakresie realizacji Programu Współdziałania