Dokumenty Programu Współdziałania


Dokumenty związane z Programem Współdziałania: wytyczne Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, objaśniania dotyczące zasad prowadzenia audytu podatkowego

16.04.2024
Artykuł dostępny również w innych wersjach językowych: EN

 

Wniosek o zawarcie umowy o współdziałanie

Zgodnie z art. 20s. § 1. Ustawy Ordynacja podatkowa, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zawrzeć z podatnikiem, na jego wniosek, umowę o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej. W związku z powyższym Ministerstwo Finansów publikuje wniosek o zawarcie umowy o współdziałanie.

Wniosek ten ma na celu ustandaryzowanie informacji w nim zawartych i może być wykorzystany przez podmioty aplikujące do Programu Współdziałania, np. poprzez przekazanie go na adres mailowy program.wspoldzialania@mf.gov.pl.

Kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy

Opublikowany kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy może posłużyć podatnikowi do przeprowadzenia wstępnej oceny poziomu wdrożenia ram wewnętrznego nadzoru podatkowego funkcjonujących w podmiocie aplikującym do Programu Współdziałania.

Kwestionariusz samooceny może być przekazany przez podatnika wraz z wnioskiem o zawarcie umowy o współdziałanie.

Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego

Zgodnie z Art. 20u. pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnik, który zawarł umowę o współdziałanie, jest obowiązany do posiadania skutecznego i adekwatnego zbioru zidentyfikowanych i opisanych procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie (ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego). W związku z powyższym Ministerstwo Finansów opracowało dokument pn. Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego w celu ustandaryzowania podejścia podatników w zakresie wymagań dotyczących ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. Dokument ten był przedmiotem konsultacji podatkowych.

Podręcznik dla uczestnika Programu Współdziałania wraz załącznikami

Podręcznik dla uczestnika Programu Współdziałania wraz z załącznikami został opracowany w toku konsultacji podatkowych, które miały na celu wypracowanie wraz z interesariuszami wspólnego podejścia w zakresie najważniejszych elementów Programu, tj.:

  1. w zakresie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, których skuteczność i adekwatność wdrożenia i funkcjonowania ma być oceniana przed podpisaniem umowy pomiędzy podatnikiem a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej oraz w trakcie jej trwania,
  2. w zakresie przyjęcia zasad audytu podatkowego i niezależnego audytu funkcji podatkowej,
  3. w zakresie przyjęcia zasad współpracy po podpisaniu umowy o współdziałanie.

Założenia Programu Współdziałania

Informacje podstawowe o Programie Współdziałania: wartości na których jest oparty, zgłoszenia, etapy

Konsultacje podatkowe

Informacje dotyczące konsultacji podatkowych w zakresie zasad funkcjonowania Programu Współdziałania

Katalog korzyści

Informacje na temat korzyści płynących z uczestnictwa w Programie Współdziałania

Przepisy

Zmiany w prawie oraz wyjaśnienia przepisów w zakresie realizacji Programu Współdziałania