Informacja TPR


Informacja o cenach transferowych

16.04.2024

Czym jest raportowanie TPR

Informacja o cenach transferowych (Informacja TPR) stanowi zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz o transakcjach zawieranych przez podatników i spółki niebędące osobami prawnymi z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (w tzw. rajach podatkowych).

Informacja TPR obejmuje informacje na temat:

  • transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • niektórych transakcji kontrolowanych zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, oraz
  • transakcji innych niż transakcje kontrolowane zawartych z podmiotami z siedzibą w tzw. raju podatkowym.

Celem sprawozdawczości TPR jest dostarczanie administracji podatkowej informacji niezbędnych do przeprowadzania analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz na potrzeby analiz makroekonomicznych lub statystycznych.

Do kogo i kiedy składa się Informację TPR

Za okres od 1 stycznia 2022 roku, Informację TPR składa się do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną Informację TPR składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według:

 • miejsca prowadzenia działalności;
 • miejsca siedziby - w przypadku prowadzenia działalności w więcej niż jednym miejscu;
 • miejsca zamieszkania lub siedziby jednego ze wspólników - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwości na podstawie pkt 1 i 2.

W jakiej formie składa się Informację TPR

Informację TPR składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Informację TPR sporządza się według wzoru dokumentu elektronicznego, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Informację TPR składa się przez bramkę e-Deklaracje.

Podpisywanie Informacji TPR

Od 1 stycznia 2022 roku, Informacja TPR jest podpisywana przez:

    • osobę fizyczną - w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
    • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale - w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym, posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
    • kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodząca w skład tego organu

- przy czym nie jest dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

TPR signing and submitting manual for 2022 – version EN

Podstawa prawna

Obowiązek składania do organów podatkowych Informacji TPR-C(5) lub TPR-P(5) wynika z przepisów:

 • ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.).

Natomiast szczegółowy zakres Informacji TPR-C(5) lub TPR-P(5) znajduje się w rozporządzeniach Ministra Finansów:

 • z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1934, z późn. zm.);
 • z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1923, z późn. zm.).

Ogólne wyjaśnienia dotyczące Informacji TPR

1. Gdzie mogę znaleźć formularz oraz wzory Informacji TPR?

Formularz interaktywny Informacji TPR jest dostępny na stronie podatki.gov.pl.

Najnowsze, aktualne wzory dokumentów elektronicznych Informacji TPR są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów.

Archiwalne wzory dokumentów elektronicznych Informacji TPR są dostępne na stronie portalu podatkowego "podatki.gov.pl".

2. Czy można złożyć Informację TPR przez ePUAP?

Nie. Informację TPR składa się przez bramkę e-Deklaracje za pomocą właściwego formularza lub narzędzia do wysyłki xml.

Instrukcje korzystania z formularzy znajdują się w zakładce Instrukcje.

3. Czy Informacja TPR może zostać podpisana przez pełnomocnika?

Informacja TPR może zostać podpisana przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

4. Na podstawie jakich dokumentów sporządza się Informację TPR?

Informacja TPR jest sporządzana na podstawie:

 • lokalnej dokumentacji cen transferowych - w przypadku gdy podmiot powiązany był obowiązany do sporządzenia tej dokumentacji;
 • sprawozdania finansowego lub innych dokumentów - w przypadku gdy podmiot powiązany nie był obowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

W Informacji TPR należy przedstawić dane zgodne z zaprezentowanymi w lokalnej dokumentacji cen transferowych, np. w Informacji TPR transakcje powinny być grupowane i klasyfikowane zgodnie z ich ujęciem w lokalnej dokumentacji cen transferowych.

5. Czy niezłożenie Informacji TPR podlega karze zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym?

Tak. Kto wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu Informacji TPR, albo składając ją podaje w niej dane niezgodne z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym podlega karze za przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych (art. 80e Kodeks karny skarbowy).

Informator TPR

Ministerstwo Finansów, w celu ułatwienia wywiązywania się z obowiązku raportowania, przygotowało zestawienie pytań i odpowiedzi dotyczących Informacji TPR – tzw. Informator TPR.

Informator TPR zawiera pytania i odpowiedzi (w tym przykłady prezentujące rekomendowany sposób wypełnienia Informacji TPR) m.in. dla transakcji finansowych, ubezpieczeniowych oraz kontraktów wieloletnich.

Ważne!
Pytania i odpowiedzi zawarte w Informatorze TPR mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Lista Informatorów TPR: