Słownik pojęć


Wyjaśnienie pojęć dotyczących obsługi formularzy interaktywnych i aplikacji e-Deklaracje Desktop

16.04.2024

Pojęcia

 

Dane autoryzujące

Podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań oparty jest na danych autoryzujących, czyli zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika. Jest to podpis, który spełnia wymogi podpisu elektronicznego i nie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zestaw danych identyfikujących podatnika:

 • Imię(pierwsze),
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),
 • numer NIP (tylko jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
 • kwota przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składana deklaracja albo wartość „0" (zero) w przypadku gdy za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Elektroniczny kwalifikowany podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny, który jest weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem wydawanym przez odpowiednie centrum certyfikacji, składany jest przy pomocy specjalnego zestawu do złożenia podpisu czyli karty mikroprocesorowej oraz czytnika. Struktury logiczne danych autoryzujących i kwalifikowanego podpisu elektronicznego są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.

Numer referencyjny

Indywidualny numer generowany przez system e-Deklaracje przypisany dla dokumentu wysłanego w formie elektronicznej niezbędny do sprawdzenia statusu wysłanego dokumentu.

Status złożonego dokumentu

Informacja o stanie poprawności wysłanego dokumentu złożonego do systemu e-Deklaracje.

Mogą pojawić się następujące komunikaty informujące o aktualnym statusie:

Kod statusu Wyjaśnienie statusu
100

Błędny komunikat SOAP.

Usługi Web Services (w tym serwis e-Deklaracje) wykorzystują protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów SOAP (Simple Object Access Protocol). Komunikat świadczy o:

 • wysłaniu do serwisu e-Deklaracje komunikatu niezgodnego ze standardem
 • lub
 • w przypadku wysyłania wraz z deklaracją załącznika binarnego, załącznik przekracza dopuszczalną wielkość (5 MB) lub załącznik nie jest w wymaganym formacje ZIP.
101

Proszę o ponowne przesłanie dokumentu.

Na skutek nieprzewidzianych trudności np. przerwanie połączenia nie udało się z sukcesem utrwalić w serwisie e-Deklaracje przesłanego komunikatu (dokumentu elektronicznego). W związku z powyższym sugerowane jest powtórzenie operacji – ponowne przesłanie tego samego dokumentu.

102

Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO.

Na skutek nieprzewidzianych trudności np. przerwanie połączenia nie udało się z sukcesem odpowiedzieć na żądanie UPO. W związku z powyższym sugerowane jest powtórzenie operacji – ponowne przesłanie żądania UPO. 

200

Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO.

Status świadczący o prawidłowym przesłaniu dokumentu i przyjęciu przez system e-Deklaracje oraz przekazaniu do urzędu skarbowego wskazanego w tym dokumencie, wyłącznie dla dokumentów ze statusem 200 możliwe jest pobranie UPO. Dokument został przyjęty przez system e-Deklaracje. Weryfikacja dokumentu nie wykazała błędów. Dla dokumentu zostało wystawione Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

202

Wniosek o rejestrację konta na Portalu Podatkowym został pozytywnie rozpatrzony - utworzono konto na Portalu Podatkowym.

Status świadczący o prawidłowym przesłaniu wniosku o rejestrację konta na Portalu Podatkowym i utworzeniu na jego podstawie konta.

300

Brak dokumentu.

W systemie e-Deklaracje nie istnieje dokument wskazany w przesłanym żądaniu (tj. z podanym numerem referencyjnym).

301

Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.

Dokument został zapisany w systemie e-Deklaracje i oczekuje na weryfikację formalną.

302

Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.

Dokument przeszedł weryfikację formalną i oczekuje na ponowną weryfikację z listą CRL (unieważnionych certyfikatów).

303

Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji.

Dokument w trakcie weryfikacji podpisu elektronicznego.

400

Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem.

Weryfikacja formalna dokumentu nie powiodła się - nie udało się jej poprawnie zakończyć.

401

Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd.

(np. brak wypełnienia pozycji obowiązkowych, niewłaściwy format daty) Przesłany dokument nie jest zgodny z opisującym go schematem xsd.

402

Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji.

Osoba składajaca podpis elektroniczny pod przesłanym dokumentem nie ma stosownego pełnomocnictwa lub upoważnienia lub jest nieważne (UPL-1 lub ZAS-E).

403

Dokument z niepoprawnym podpisem.

Weryfikacja podpisu elektronicznego zakończyła się negatywnie wskutek np.:

 • niezgodność standardu użytego podpisu (wymagany jest XAdES),
 • użycie podpisu z nieobsługiwanym przez system e-Deklaracje rozszerzeniem krytycznym,
 • błędy w strukturze dokumentu uniemożliwiające wyodrębnienie podpisu elektronicznego,
 • modyfikacja zawartości podpisanego dokumentu lub podpisu już po jego złożeniu.
404

Dokument z nieważnym certyfikatem.

Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego jest nieważny – minął okres jego ważności.

405

Dokument z odwołanym certyfikatem.

Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego został odwołany lub zawieszony i umieszczony przez centrum certyfikacji na liście odwołanych lub zawieszonych certyfikatów (lista CRL).

406

Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.

Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego został wydane przez centrum certyfikacji nieobsługiwane przez system e-Deklaracje.

407

Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką.

Weryfikacja ścieżki certyfikatów (łańcucha zaufanych podmiotów certyfikujących) zakończyła się niepowodzeniem.

408

Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.

System e-Deklaracje podjął kilkukrotną próbę przeprowadzenia formalnej weryfikacji – zakończoną negatywnie. Na skutek pojawienia się błędu, którego system nie może zakwalifikować do znanej mu kategorii, dokument jest uznany za nieprawidłowy bez możliwości wskazania jednej przyczyny błędu

409

Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów.

Zła struktura dokumentu np. próba wysłania wielu deklaracji (paczki dokumentów) w jednym komunikacie.

410

Złożony dokument bez podpisu nie może być korektą.

Dokument elektroniczny bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie może być korektą. Przesłany dokument elektroniczny posiada cechy które wskazują, że jest on korektą (zaznaczone pole korekta lub dołączony załącznik ORD-ZU).

411

Weryfikacja negatywna – w systemie jest już złożony dokument z takim identyfikatorem podatkowym.

Poprawnie wypełnioną deklarację (zeznanie/wniosek) podpisaną podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące"), poprawnie zweryfikowaną i przyjętą do systemu e-Deklaracje można złożyć tylko raz. Próba wysłania kolejnej deklaracji na ten sam identyfikator podatkowy zakończy się odebraniem z systemu e-Deklaracje statusu dokumentu : „411 – W systemie jest już dokument (zeznanie) z takim numerem NIP". W przypadku konieczności przesłania kolejnej deklaracji (zeznania), jako cel złożenia deklaracji należy zaznaczyć opcję „korekta" w pozycji „Cel złożenia formularza".

412

Weryfikacja negatywna – dla dokumentu podpisanego „danymi autoryzującymi" (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących) niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia z wymaganymi).

413

Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów.

Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego nie zawiera wymaganej informacji o NIP lub PESEL właściciela certyfikatu lub informacje te są zapisane w niewłaściwym formacie.

414

Weryfikacja negatywna – błąd w danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu).

Jeżeli otrzymasz status dokumentu 414, to dla dokumentu podpisanego „danymi autoryzującymi" (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących) prawdopodobnie zaistniała jedna z poniższych sytuacji:

 • Popełniłeś błąd w danych identyfikacyjnych przenoszonych do sekcji danych autoryzujących w zeznaniu:
  • wpisałeś nieprawidłowy identyfikator podatkowy numer PESEL lub NIP podatnika - np. NIP pracodawcy lub identyfikator podatkowy współmałżonka
  • błędnie wpisałeś nazwisko podatnika np. Kowalska Nowak zamiast Kowalska-Nowak
  • błędnie wpisałeś pierwsze imię podatnika np. Jaeck zamiast Jacek (literówka) lub wpisałeś również drugie imię np. Jan Adam
  • błędnie wpisałeś nazwisko w pozycji dla pierwszego imienia, a imię tam gdzie nazwisko
  • błędnie wpisałeś datę urodzenia podatnika np.: zamienione miesiące z dniami, niewłaściwy format daty (prawidłowy format daty w formularzu online lub PDF: DD-MM-RRRR, w danych XML: RRRR-MM-DD) DD-MM-RRRR, w danych XML: RRRR-MM-DD)
 • W danych autoryzujących wpisałeś błędną kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny - np.: 99.00 lub 99.10(kwota zaokrąglona) zamiast 99.14, sumę przychodów podatnika i małżonka (powinna być tylko i wyłącznie kwota przychodu podatnika) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Jeśli po wprowadzeniu zmian i ponownym przesłaniu zeznania pojawi się znów status 414, należy skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym celem wyjaśnienia niezgodności

415

Zawartość załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików.

System e-Deklaracje negatywnie zweryfikował zawartość dołączonego załącznika (plik ZIP) do wniosku VAT-REF. Jego zawartość nie jest identyczna z listą plików podanych w treści wniosku:

 • przykładowo podano informacje o trzech plikach w archiwum ZIP, zaś przesłano plik ZIP w którym istnieją jedynie dwa pliki. System weryfikuje ilość plików i ich nazwy, bez rozróżniania wielkości liter
 • do wniosku nie dołączono załącznika w postaci pliku ZIP choć podano ich nazwy.
416

Dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony.

Załączniki binarne można przesyłać jedynie dla pewnej kategorii deklaracji elektronicznych (podatku VAT). Z pozostałymi deklaracjami nie można przesyłać załączników binarnych.

417

Wniosek VAT-REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji: VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment.

W przesłanej deklaracji elektronicznej VAT-REF nie ma przynajmniej jednej z obowiązkowych pozycji VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment.

418

Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego.

Obecnie bez podpisu kwalifikowanego można przesłać jedynie dokumenty VAP-1, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-23, VAT-26, VAT-UEK, PCC-3, PCC-3/A, SD-3, SD-3/A, SD-Z2, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-28, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, TPR-P, PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z, PIT-19A, PIT-OP, PIT-NZ, PIT-DZ, PIT-CSR, PIT-RB. Pozostałe deklaracje wymagają użycia podpisu kwalifikowanego.

419 Brak zaznaczenia celu złożenia formularza jako korekty deklaracji (zeznania) lub brak uzasadnienia przyczyny złożenia korekty deklaracji (zeznania)
420 Użycie podpisu DaneAutoryzujaceVAP jest dozwolone jedynie dla dokumentu VAP-1
421 Dokument VAP-1 można złożyć jedynie z użyciem podpisu DaneAutoryzujaceVAP
422 Weryfikacja negatywna – dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną
423 Dokument może złożyć wyłącznie podmiot będący osobą fizyczną, niebędący pełnomocnikiem
424 Nie podano numeru VAT dostawcy lub numeru faktury, a nie jest to faktura uproszczona
425 Kod państwa członkowskiego identyfikacji dostawcy jest niezgodny z kodem państwa, do którego kierowany jest wniosek

UPO

Urzędowe Poświadczenie Odbioru – potwierdzenie poprawnego przedłożenia dokumentu elektronicznegodo systemu e-Deklaracje. Stanowi dowód złożenia deklaracji i podań – jest tworzone i udostępnione nadawcy przez system teleinformatyczny organu administracji skarbowej po uprzednim przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych, autentyczności oraz umocowania do podpisywania tych dokumentów.

Zgodnie z definicją zapisaną w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

Urzędowe poświadczenie odbioru – dane elektroniczne powiązane z dokumentem elektronicznym doręczonym podmiotowi publicznemu lub przez niego doręczanym w sposób zapewniający rozpoznawalność późniejszych zmian dokonanych w tych danych, określające:

    1. pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny lub który doręcza dokument,
    2. datę i godzinę wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego - w odniesieniu do dokumentu doręczanego podmiotowi publicznemu,
    3. datę i godzinę podpisania urzędowego poświadczenia odbioru przez adresata z użyciem mechanizmów, o których mowa w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 albo 2 - w odniesieniu do dokumentu doręczanego przez podmiot publiczny,
    4. datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.