TPR – pytania i odpowiedzi (edycja trzecia)


Publikujemy zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR).

16.04.2024

Dla ułatwienia wywiązywania się z obowiązku raportowania cen transferowych przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące informacji o cenach transferowych TPR - tzw. Informator TPR.

Mając na uwadze zgłaszane przez podatników pytania i wątpliwości oraz dążąc do zachowania jednolitości raportowanych danych, w wydaniu trzecim Informatora „TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi” rozszerzono odpowiedzi na pytania zawarte w poprzednich wersjach dokumentu oraz dodano nowe zagadnienia.

Informator TPR na 2021 rok uwzględnia m.in. zmiany wynikające z nowelizacji Rozporządzeń TPR[1] , które stosuje się do informacji o cenach transferowych składanych za rok 2021. Zmiany te dotyczą ograniczenia zakresu danych i informacji wskazywanych w informacji o cenach transferowych w przypadku transakcji, które zwolniono z obowiązku dołączania do lokalnej dokumentacji cen transferowych analizy porównawczej lub analizy zgodności.

Powyższe uproszczenie dotyczy transakcji objętych mechanizmem safe harbour w brzmieniu przepisów obowiązujących w 2021 r. (art. 11q ust. 3 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej Ustawą CIT oraz art. 23zc ust. 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej Ustawą PIT). Zgodnie z przepisem art. 11q ust. 3a Ustawy CIT oraz art. 23zc ust. 3a Ustawy PIT obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.[2] uproszczenie to dotyczy również:

 • transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane, które w ostatnim roku podatkowym posiadały status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy
  w rozumieniu odpowiednio art.  7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) oraz
 • transakcji innych niż transakcje kontrolowane, o których mowa w art. 11o Ustawy CIT oraz art. 23za Ustawy PIT.

W celu uproszczenia procesu raportowania informacji o cenach transferowych oraz zapewnienia spójności danych, Informator TPR zawiera praktyczne przykłady prezentujące rekomendowany sposób wypełnienia informacji o cenach transferowych m.in. dla transakcji finansowych, ubezpieczeniowych lub kontraktów wieloletnich. 

Podstawa prawna

Szczegółowy zakres informacji o cenach transferowych określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów:

 • z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2487), zmienionego rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2408),
 • z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2515), zmienionego rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2383).

Dodatkowe zmiany w informacji o cenach transferowych  wynikają z § 6 rozporządzeń Ministra Finansów:

 • z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1934);
 • z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1923).

Terminy

Termin złożenia informacji o cenach transferowych za rok 2021 wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny
z kalendarzowym, termin ten mija 30 września.

W związku z przyjęciem ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, termin na złożenie informacji o cenach transferowych uległ przedłużeniu:

 • do dnia 30 września 2022 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia
  1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.;
 • 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do
  31 grudnia 2022 r.
Informator TPR nie stanowi interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Klasyfikacja konkretnych zdarzeń zachodzących między danym podatnikiem i podmiotami powiązanymi wymaga zindywidualizowanego podejścia bazującego na konkretnym stanie faktycznym znajdującym odzwierciedlenie w dokumentach źródłowych. Opublikowane pytania i odpowiedzi dotyczą wyłącznie sposobu rekomendowanej prezentacji danych w informacji o cenach transferowych i nie dotyczą sytuacji, w których stan faktyczny został ustalony przez właściwy organ w ramach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających lub innych procedur prowadzonych przez organy podatkowe
w indywidualnych sprawach podatników.

[1] Rozporządzenie MF z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1934) oraz rozporządzenie MF z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1923).

[2] Przepis art. 11q ust. 3a Ustawy CIT i art. 23zc ust. 3a Ustawy PIT wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i został dodany ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, 2349, 2427 i 2469, dalej ustawa zmieniająca). Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 57 ustawy zmieniającej, przepisy art. 11q ust. 3a Ustawy CIT i art. 23zc ust. 3a Ustawy PIT stosuje się do dokumentacji cen transferowych sporządzanej za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Pliki do pobrania